Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от от пмс №118/20. 05. 2014 г. Публична покана проектДата26.05.2017
Размер122.96 Kb.

Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от

от ПМС №118/20.05.2014 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ПРОЕКТ
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт


Официално наименование: Феникс Стоун Уъркс ООД

Адрес: ж.к.Изгрев, ул.Драган Цанков 31 А, ет.4


Град: София

Пощенски код: 1113


Държава: България

За контакти:

Красимир Андонов Арабов;Лице/а за контакт:

Красимир Андонов Арабов;Телефон: 029608184

Електронна поща: info@phoenixstoneworks.com


Факс: 029608180

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

www.phoenixstoneworks.comI.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и


търговско дружество

 юридическо лице с нестопанска цел

 друго (моля, уточнете):


 обществени услуги

 околна среда

 икономическа и финансова дейност

 здравеопазване

 настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

социална закрила

 отдих, култура и религия

 образование

 търговска дейност

 друго (моля, уточнете):Код по КИД 2008:

23.70 Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛІІ.1) Описание


ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на доставката


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)


(а) Строителство

(б) Доставки


(в) Услуги

 Изграждане

Проектиране и изпълнение


Рехабилитация, реконструкция
 Строително-монтажни работи


 Покупка
 Лизинг
 Покупка на изплащане
 Наем за машини и оборудване
 Комбинация от изброените
 Други (моля, пояснете)

……………....................................................................Категория услуга:№ 

(вж. приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки)Място на изпълнение на строителството:

________________________

________________________
код NUTS:     


Място на изпълнение на доставка:

Област София,

Столична община,

район Панчарево,

с.Казичене, п.код 1532,

ул.„Индустрална“ № 6
код NUTS: BG411


Място на изпълнение на услугата:

____________________

____________________
код NUTS:     


ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:

Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Цифрово програмна мостова обрязваща машина - 1 брой;

Обособена позиция 2: Цифрово програмна мостова гравираща машина - 2 броя;


ІІ.1.3) Обособени позиции: да не 
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):


само за една обособена позиция
за една или повече обособени позицииза всички обособени позиции
ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)
Обособена позиция 1: Цифрово програмна мостова обрязваща машина - 1 брой

Прогнозна стойност: 155 000,00 лева
Обособена позиция 2: Цифрово програмна мостова гравираща машина - 2 броя

Обща прогнозна стойност за обособена позиция 2: 150 000 лева (единична прогнозна стойност 75 000 лв. за брой);

_______________________________________________________________________
Прогнозна стойност в лева, без ДДС огато е приложимо)

(в цифри) : 305 000,00 леваили от ____________________ до _________________
ІІ.3) Срок на договораЗа Обособена позиция 1

Срок за изпълнение в месеци  или дни: 60 календарни дни (от сключване на договора), но не по-рано от 40 календарни дни (от сключване на договора).


За Обособена позиция 2

За първа машина

Срок за изпълнение в месеци  или дни: 90 календарни дни (от сключване на договора), но не по-рано от 70 календарни дни (от сключване на договора).


За втора машина

Срок за изпълнение в месеци  или дни: 150 календарни дни (от сключване на договора), но не по-рано от 130 календарни дни (от сключване на договора).


РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата


ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за изпълнение):

НеприложимоІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
Доставката се изпълнява по проект „Оптимизиране на производствения цикъл и разширяване на производствената гама с нови продукти на Феникс Стоун Уъркс ООД“ по договор BG16RFOP002-2.001-0153-C01 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Начинът на плащане ще е съгласно оферитите на кандидатите, като авансовото плащане е до 30% от предложената цена, съгласно офертата на кандидатите. Авансовото и междинните плащания не могат да надхвърлят 95% от предложената цена.


ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да не 

Ако да, опишете ги:
Доставката трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него, както и на действащите нормативни актове и правна уредба в Р. България.


ІІІ.2) Условия за участие


ІІІ.2.1) Правен статус


Изискуеми документи:

 1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност. За участниците чуждестранни лица – еквивалентните документи според националното законодателство на страната, в която са установени.

 2. Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ;

 3. Други документи (ако е приложимо).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2)

Изискуеми документи и информация
неприложимо

Минимални изисквания (когато е приложимо):

неприложимо


ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4)


Изискуеми документи и информация
Референции/препоръки от клиенти за доставки, сходни на предмета на настоящата процедура по съответната обособената позиция за която се кандидатства.Минимални изисквания (когато е приложимо):

Най-малко 2 референции / препоръки от клиенти на кандидата за доставки, сходни на предмета на настоящата процедура по съответната обособената позиция, за която се кандидатства, през последните три години или от датата, на която кандидатът е учреден, или е започнал дейността си – копие, заверено от кандидата.

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите


Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)


най-ниска цена
икономически най-изгодна оферта 
 показатели, посочени в Методиката за оценкаПоказатели

1. ______________

2. ______________

3. ______________


Тежест

________________

________________

________________


Показатели

4. ______________

5. ______________

5. ______________


Тежест

________________

________________

________________(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.)
ІV.2) Административна информация


ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-2.001-0153-C01ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - спецификации и допълнителни документиПокана и документи за участие се предоставят на всеки заявил интерес кандидат по един от следните способи:

1. чрез Единния информационен портал за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз - http://www.eufunds.bg;

2. чрез интернет страницата на Управляващия орган - http://www.opcompetitiveness.bg;

3. чрез интернет страницата на възложителя - http://www.phoenixstoneworks.com;

ІV.2.3) Срок за подаване на оферти
Дата: // (дд/мм/гггг) Час: ________________________
Адрес: България, гр.София, ж.к.Изгрев, ул.Драган Цанков 31 А, ет.4


ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:1 http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

2. http://www.opcompetitiveness.bg (интернет адреса на Управляващия орган)

3. http://www.phoenixstoneworks.com (интернет адреса на възложителя в случай че има такъв)


ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
До // (дд/мм/гггг)

или

в месеци:  или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите

Дата: // (дд/мм/гггг)

Час: ________________________

Място (когато е приложимо):

България, гр.София, ж.к.Изгрев, ул.Драган Цанков 31 А, ет.4
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

(когато е приложимо) да не 


 • Членове на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите;

 • Представители на УО/ДО;

 • Законния представител на кандидата и/или изрично упълномощено лице, представляващо пълномощника с нотариално заверено пълномощно.


РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност. За участниците чуждестранни лица – еквивалентните документи според националното законодателство на страната, в която са установени;

2. Декларация по чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ – при подаване на оферти;

3. Други документи (ако е приложимо).


Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.):
Неприложимо
В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):
Референции/препоръки от клиенти на кандидата за доставки, сходни на предмета на настоящата процедура по съответната обособената позиция, за която се кандидатства, през последните три години или от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – копие, заверено от кандидата.
Г. Други изискуеми от кандидата документи:

 1. Оферта;

 2. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие (ако е приложимо) – в оригинал; - неприложимо

 3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

 4. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство) ; - неприложимо

 5. Документи по т.А.1, А.2, Б, В и Г.3 за подизпълнителите;

 6. Документ за закупена документация за участие (не е задължително, в зависимост от организацията на работа на конкретния бенефициент) - неприложимо

 7. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): - неприложимо

а) ..................................;

б) ...................................;в) ....................................
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


 1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.

 2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на такава

 3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Феникс Стоун Уъркс“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница