Oбразец пълномощноДата25.10.2018
Размер72.98 Kb.


Oбразец
ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ……………………………………………………………………………

(трите имена, EГН, лична карта, местожителство и адрес),

в качеството си на ...................................................................................................................,

(акционер или съответно длъжност)

представляващ ........................................................................................................................

(фирмата фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

Притежаващ(о) ……………………………... броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на МАКАД, със седалище и адрес на управление – град Габрово, бул. “Трети март” 9, вписано в търговския регистър на Габровски окръжен съд по ф.д. № 1388/1993 г. и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 817059257, съгласно депозитарна разписка № ................../ .................. г., издадена от Централен Депозитар АД на ...................... г., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа


УПЪЛНОМОЩАВАМ
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и Булстат при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

да ме представлява на общото събрание на акционерите на МАК” АД, което ще се проведе на 02 юни 2016 г. от 12:00 часа на адрес: град Габрово, бул. Трети март № 9, а при липса на кворум на 16 юни 2016 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ………………… броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2015 год.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

3. Приемане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2015 год.

5. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2015 г.

6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството.

7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2015год.

8. Освобождаване от длъжност на членове на СД и избор на нови членове.

9. Избиране на останалите членове на СД на Дружеството за нов мандат от пет години, считано от датата на Общото събрание.

10. Приемане политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на МАК АД.
11. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството, и определяне гаранция за дейността на членовете.

12. Избор на Одитен комитет на Дружеството.

13. Избор на регистриран одитор за 2016 год.

14. Разни
ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2015 год.;
По т.2 от дневния ред: Предложение за рeшение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ приема и одобрява Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;
По т.3 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 18, буква „е“ от Устава приема и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;
По т.4 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.7 от ТЗ във връзка с чл. 37 от Устава на Дружеството приема предложението на СД да не се изплащат дивиденти като реализираната нетна печалба за 2015 год. да бъде отнесена като неразпределена печалба и вложена за техническо и технологично обновяване на производството.
По т.5 от дневния ред:. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.10 от ТЗ във връзка с чл.18, буква „л“ от Устава на Дружеството освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2015 год.;
По т.6 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет, функциите на който се изпълняват от СД съгласно чл. 40ж от ЗНФО ;
По т.7 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 год.
По т.8 от дневния ред: Предложение за решение:

8.1. Общото събрание на акционерите на основание чл. 18, буква „г“ от Устава на Дружеството освобождава като член на СД на Дружеството по негова молба г-н Георги Димитров Бижев, роден на 04.06.1957 год.

8.2. Общото събрание на акционерите на основание чл. 18, буква „г“ от Устава на Дружеството избира за нов член на на СД г-н Димитър Георгиев Бижев, ЕГН 9005010060, чиято кандидатура е част от писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, предоставени на разположение на акционерите на основание чл. 224, ал.2 от ТЗ и чл.116а, ал.4 от ЗППЦК. Общото събрание определя на новоизбрания член на СД мандат от пет години, считано от датата на Общото събрание.

8.3. Общото събрание е уведомено от новоизбрания член на СД на Дружеството за обстоятелствата по чл. 237, ал.3, от ТЗ.

8.4. Общото събрание овластява, на основание чл. 242, ал. 6 от ТЗ адв. Теодор Марков Марков, ЕГН 7007022241 да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на СД.
По т.9 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 18, буква „г“ от Устава на Дружеството преизбира за нов мандат от пет години, считано от датата на Общото събрание останалите членове на СД както следва:

Йонко Бориславов Костадинов, гражданин на България, ЕГН6102190223Димитър Тодоров Иванов, гражданин на България, ЕГН.4307170460, като независим член на СД на Дружеството.
По т.10 от дневния ред:. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на МАК АД.
По т.11 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание определя възнаграждението на членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати. Общото събрание определя гаранция за дейността на членовете в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.
По т.12 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД функциите на одитния комитет да се изпълняват от СД съгласно чл. 40ж от ЗНФО. Определя мандат на одитния комитет две години от датата на Общото събрание.
По т.13 от дневния ред: Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет Общото събрание на акционерите избира “ВСИ-КО ОДИТ” ООД, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на България, вписано е Търговския регистър при Агенцията по вписвнията, ЕИК 811185750 със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. Сан Стефано 2, за одитор специализирано одиторско предприятие, което да извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
По т.14 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими съгласно закона и устава на Дружеството за обявяването на проверения и приет ГФО за 2015г и промените в СД на Дружеството в търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на Дружеството.


НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.4 от дневния ред -да гласува по следния начин ..........................................................

По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.7 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.8 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.9 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.10 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.11 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.12 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.13 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.14 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................
(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.


Дата:................ УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ...................................

Град:................Образец на пълномощно за представителство на акционер в ОСА на 28.05.2015г.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница