Общ списък на публикациите на доц д-р Иванка Минчева Георгиева монографииДата13.10.2018
Размер121.88 Kb.
ОБЩ СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
на доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
МОНОГРАФИИ

 1. Минчева, И. (2012). Връзките събиране – изваждане и умножение – деление в обучението по математика в началните класове. Пловдив: Астарта.

 2. Минчева, И. (2003). Задачите за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция и приложението им за решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове. Велико Търново: Астарта.УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

 1. Минчева, И. (2011). Ръководство за решаване на задачи по увод във висшата математика. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

 2. Минчева, И. (2010). Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. Преиздадено, преработено и допълнено издание, ISBN 978-954-350-109-0. Пловдив: Астарта.

 3. Минчева, И. (2003). Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. ISBN 954-8324-12-1. Велико Търново: Астарта.

 4. Минчева, И. (2010). Методика на обучението по математика в началното училище – специална част, избрани глави от общата част. Преиздадено, преработено и допълнено издание. ISBN 978-954-350-110-6. Пловдив: Астарта.

 5. Минчева, И. (2002). Методика на обучението по математика в началното училище – специална част. ISBN 954-91193-5-1. Велико Търново: Астарта.СТУДИИ

 1. Минчева, И. (1998). Някои въпроси, свързани с пропедевтика на понятието уравнение в първи клас. Дидактически системи задачи за въвеждане на равенства от вида а +  = в,  – а = в, а –  = в (сс. 24 – 39). В: Цветков, Д. (ред.). Трудове на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий”. т.1, кн.1. Факултет Математика и информатика. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

 2. Георгиева, И. М. & Върбанова, М. (2003). Ролята на емоциите и занимателните елементи в обучението по математика в началните класове. Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 1, 2, 44 – 58.СТАТИИ В СПИСАНИЯ

 1. Минчева, И. (2012). Връзките събиране – изваждане и умножение – деление и пропедевтиката на понятието уравнение в началното обучение по математика. Педагогика, 5, 852 – 867.

 2. Минчева, И. (2006). Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия в началното обучение по математика. Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 1, 2, 255 – 262.

 3. Минчева, И. & Михова, М. (2003). Умозаключения. Разсъжденията по индукция, дедукция и аналогия в началното обучение по математика. Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 1, 2, 70 – 90.

 4. Минчева, И. (2003). Някои проблеми на моделирането при решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове. Начално образование, 4, 25 – 32.

 5. Минчева, И. (2003). Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията за решаване на задачи от умножение и деление в обучението по математика в началните класове. Начално образование, 1, 61 – 66.

 6. Минчева, И. & Велчева, М. (2001). Пропедевтика на понятието уравнение в началното обучение по математика – синтез на резултатите от едно изследване. Начално образование, 1, 30 – 43.

 7. Минчева, И. & Върбанова, М. (2000). Някои подходи за мотивиране на учениците в обучението по математика. Математика и информатика, 4, 43 – 48.

 8. Минчева, И. (2000). Някои идеи, свързани с пропедевтика на понятието уравнение в началното обучение по математика. Начално образование, 3, 30 – 35.

 9. Георгиева, И. М. & Маринова, В. (1999). Интересът и неговото измерване в уроците по математика. Педагогически алманах на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, 1, 2, 50 – 54.

 10. Георгиева, И. М. & Върбанова, М. (1999). Тестовете – средство за проверка и оценка на знанията на учениците. Педагогически алманах на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, 1, 2, 246 – 254.

 11. Георгиева, И. & Върбанова, М. (1995). Някои проблеми на моделирането при решаване на текстови задачи в четвърти клас. Начално образование, 5, 33 – 39.

 12. Минчева, И. (1995). За проблемно-евристичната математическа дейност. Предучилищно възпитание, 6, 23 – 24.СТАТИИ В СБОРНИЦИ

 1. Минчева, И. (2013). Методът на уравненията за решаване на текстови задачи в началното обучение по математика. В: Смрикаров, А. & др. (ред.). Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 6.2 Педагогика и психология. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

 2. Георгиева, И. М. & Дошкова, Ю. (2012). Някои идеи за приложение на информационните технологии при усвояване на математическите понятия от деца на 6 – 7 годишна възраст (сс. 313 – 318). В: Легкоступ, П. & др. (ред.). 130 години предучилищно образование в България. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

 3. Mincheva, I. & Dochkova, J. (2009) Educational Mathematical Internet Games for Pupils of Preschool and Primary School Age. In: Dodunekov, S. & V. Erakovic (ред.). MICOM 2009, Proceedings, Education, MASSEE International Congress on Mathematics. Ohrid.

 4. Georgieva, I. M. & Dochkova, J. (2009). Semantic descriptions of games in mathematical educational sites for children of preschool and primary school age (сс. 435 – 439). В: Легкоступ. П. & др. (ред.). 25 години Педагогически факултет. Велико Търново: Фабер.

 5. Mincheva, I. (2008). Some ideas about understanding mathematical concepts in teaching mathematics (pp. 184 – 192). В: Ераковик, В., Малчески, А. & Пачемска, Т. (ред.). Proceedings of Fourth congress of the mathematicians of republic of Macedonia. Скопие: Алфа 94 МА.

 6. Mincheva, I. (2008). Ideas on finding sum and difference up to 20 in teaching primary school mathematics (pp. 41 – 50). В: Ераковик, В., Малчески, А. & Пачемска, Т. (ред.). Proceedings of Fourth congress of the mathematicians of republic of Macedonia. Скопие: Алфа 94 МА.

 7. Varbanova, M. & Mincheva, I. (2008). Some possibilities for using subjects’ interrelations in teaching primary school mathematics (pp. 144 – 149). В: Ераковик, В., Малчески, А. & Пачемска, Т. (ред.). Proceedings of Fourth congress of the mathematicians of republic of Macedonia. Скопие: Алфа 94 МА.

 8. Тодорова, Е., Минчева. И. & Милев, Д. (2008). Типове въпроси при тестово изпитване на обучаваните в социално предприемачество (сс. 90 – 96). В: Вълчев, Н., Байков, Б. & Радев, Н. (ред.). Увод в социалното предприемачество. София: Общество и знание.

 9. Георгиева, И. М. (2008). Идеи за пресмятане на сбор и разлика с преминаване с числата до 20 в обучението по математика в първи клас (сс. 155 – 165). В: Ангелов, Б., Лалчев, З. (ред.). 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука. София: Веда Словена – ЖГ.

 10. Георгиева, И. М. (2007). Връзките събиране – изваждане и умножение – деление и аналогията между тях в началното обучение по математика (сс. 277 – 282). В: Дяков, Т. (ред.). Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. София: Веда Словена – ЖГ.

 11. Минчева, И. (2006). Връзката между аритметичните операции събиране и изваждане в началното обучение по математика (сс. 261 – 267). В: Атанасова, М. & Дяков, А. (ред.). Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. София: Веда Словена – ЖГ.

 12. Минчева, И. (2006). Някои идеи относно разбиране на понятието графика на функция в обучението по математика (сс. 297 – 302). В: Гълъбова, Д. & Върбанова, М. (ред.). Математика, информатика и компютърни науки. Велико Търново: Слово.

 13. Georgieva I. & Draganova, C. (2005). The Kumon Mathematics Method (сс. 231 – 235). В: Дяков, Т. & Атанасова, М. (ред.). Висшето педагогическо образование, проблеми, постижения, тенденции. София: Фабер.

 14. Минчева, И. (2005). Някои аспекти на изучаване на математическите понятия в началните класове (сс. 223 – 229). В: Легкоступ, П., Георгиева, М. & Карапенчев, Ж. (ред.). Педагогика и методика. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

 15. Минчева, И. (2004). Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия в началното обучение по математика (сс. 342 – 345). В: Легкоступ, П., Георгиева, М., Гълъбова, Д. & Карапенчев, Ж. (ред.). Образованието в глобализиращия се свят. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

 16. Минчева, И. (2004). Някои методически аспекти на решаването на текстови задачи в началното обучение по математика (сс. 113 – 117). В: Ангелов, Б. & Лалчев, З. (ред.). Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните учебни заведения. София: Веда Словена – ЖГ.

 17. Минчева, И. (2004). Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия в началното обучение по математика (сс. 342 – 345). В: Легкоступ, П., Георгиева, М., Гълъбова, Д. & Карапенчев, Ж. (ред.). Образованието в глобализиращия се свят. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

 18. Mincheva, I. (2003). An idea of a developmental lesson in mathematics (сс. 402 – 406). В: Тодоров, Т. (ред.). Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката – век XXI. Свищов: Академично издателство „Ценов”.

 19. Минчева, И. (2003). Някои идеи за систематизиране на текстови задачи с математически модел-равенство от вида А.В = С (сс. 124 – 128). В: Борисова, Т. (ред.). Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. София: Веда Словена – ЖГ.

 20. Минчева, И. & Михова, M. (2003). Някои семантични аспекти на математическите понятия в началното обучение по математика (сс. 129 – 136). В: Т. Борисова, Т. (ред.). Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. София: Веда Словена – ЖГ.

 21. Минчева, И. & Върбанова, M. (2003). Ролята на занимателните елементи в обучението по математика в началните класове (сс. 93 – 101). В: Борисова, Т. (ред.). Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. София: Веда Словена – ЖГ.

 22. Минчева, И. (2003). Някои аспекти на изучаване на математическите понятия в обучението по математика в началните класове (сс. 254 – 259). В: Радев, П. (ред.). Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина. Пазарджик: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, педагогически колеж – Пазарджик.

 23. Минчева, И. & Михова, М. (2003). Същност на математическите понятия и методика на тяхното въвеждане и усвояване в началното обучение по математика (сс. 42 – 47). В: Смрикаров, А. (ред.). Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 40, серия 3 – Математика и информатика. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

 24. Минчева, И. (2003). Методически проблеми на решаване на текстови задачи с математически модел равенство от вида А.В = С в началното обучение по математика (сс. 260 – 267). В: Радев, П. (ред.). Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина. Пазарджик: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, педагогически колеж – Пазарджик.

 25. Минчева, И. (2003). Някои идеи за систематизиране на построителни задачи, които се решават с метода на еднаквостите (сс. 38 – 41). В: Смрикаров, А. (ред.). Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев, том 40, серия 3 – Математика и информатика. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

 26. Минчева, И. & Михова, M. (2003). Същност на математическите понятия и методика на тяхното въвеждане и усвояване в началното обучение по математика (сс. 42 – 47). В: Смрикаров, А. (ред.). Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев”, том 40, серия 3 – Математика и информатика. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

 27. Минчева, И. (2002). Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията при решаване на задачи от изваждане в обучението по математика в началните класове (сс. 30 – 36). В: Георгиев, Г. (ред.). Математика и методика на обучението по математика и информатика. Юбилейна научна конференция на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”.

 28. Минчева, И. (2001). Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията в обучението по математика в началните класове (сс. 339 – 345). В: Станилов, Г. (ред.). Математика и математическо образование. Доклади на тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец. София: Анубис.

 29. Минчева, И. & Върбанова, М. (2001). Идеи за минимизиране на обучението по математика (сс. 329 – 333). В: Станилов, Г. (ред.). Математика и математическо образование. Доклади на тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец. София: Анубис.

 30. Георгиева, И. М. (2000). Планиране на стратегии за решаване на задачи (сс. 51 – 55). В: Цонев, И. (ред.). Проблеми по организацията, управлението и методиката на образованието във висшите военни училища. Обществени науки. Филологии. София: Военно издателство – ЕООД.

 31. Минчева, И. & Върбанова, М. (2000). Идеи за минимизиране на обучението по математика (сс. 56 – 59). В: Цонев, И. (ред.). Проблеми по организацията, управлението и методиката на образованието във висшите военни училища. Обществени науки. Филологии. София: Военно издателство – ЕООД.

 32. Минчева, И. (2000). Сравнителен анализ на изучаването на темата “Уравнения” в обучението по математика в 1 – 4 клас (сс. 84 – 94). В: Ангелов, Б. (ред.). Военен научен форум 2000. (84 – 94). Велико Търново: Издателски център на ВВОВУ „В. Левски”.

 33. Георгиева, И. М. & Тодорова, Е. (2000). Структурирование содержания учебного курса для создания его интернет-версия (сс. 202 – 204). В: Манев, К. (ред.). Proceedings of the second international conferenceInternetEducationScience. Vinnytsia, Ukraine: UNIVERSUM – VINNYTSIA.

 34. Тодорова, Е. & Минчева, И. (1999). Използване на Интернет в обучението – алтернативен метод (сс. 62 – 67). В: Кабаиванов, Р. (ред.). Интернет – среда за нови технологии в информационното общество. Велико Търново: ЕТ „Полиграф – 4”.

 35. Тодорова, Е. & Минчева, И. (1999). Влияние на Интернет върху процеса на преподаване (сс. 51 – 56). В: Кабаиванов, Р. (ред.). Интернет – среда за нови технологии в информационното общество. Велико Търново: ЕТ „Полиграф – 4”.

 36. Минчева, И. (1999). Някои идеи, свързани с пропедевтика на понятието уравнение в началното обучение по математика (сс. 110 – 113). В: Василева, Б. (ред.). Обучение и квалификация – непрекъснато образование. Сборник доклади – част пета Началното образование – реалности и тенденции. Стара Загора: Полиграфическа база – ИПКУ.

 37. Върбанова, М. & Минчева, И. (1998). Връзка между операциите събиране и изваждане, умножение и деление и пропедевтика на понятието уравнение в 1 – 4 клас (сс. 272 – 278). В: Атанасов, А. (ред.). Теория, методика и управление на учебно-възпитателния процес. Научни трудове от юбилейна научна сесия'98 с международно участие., кн. 63. Велико Търново: Висше военно общовойсково училище „Васил Левски”.

 38. Минчева, И. & Върбанова, М. (1998). Възможности за използване на задачи-компоненти при усвояване на операциите умножение и деление в обучението по математика в началните класове (сс. 279 – 281). В: Атанасов, А. (ред.). Теория, методика и управление на учебно-възпитателния процес. Научни трудове от юбилейна научна сесия'98 с международно участие., кн. 63. Велико Търново: Висше военно общовойсково училище „Васил Левски”.

 39. Георгиева, И. & Върбанова, М. (1997). Използване на модели при решаване на текстови задачи в обучението по математика в начален курс (сс. 106 – 112). В: Атанасов, А. (ред.). Висша математика и информатика. Научни трудове от юбилейна научна сесия'97 с международно участие., кн. 57. Велико Търново: Висше военно общовойсково училище „Васил Левски”.

 40. Върбанова, М. & Минчева, И. (1997). Някои дидактически системи при изучаване на смесени числа и операциите събиране и изваждане с тях (сс. 113 – 120). В: Атанасов, А. (ред.). Висша математика и информатика. Научни трудове от юбилейна научна сесия'97 с международно участие., кн. 57. Велико Търново: Висше военно общовойсково училище „Васил Левски”.

 41. Георгиева, И. & Ениманева, А. (1997). Занимателната математика – лесна, интересна и необходима (сс. 121 – 127). В: Атанасов, А. (ред.). Висша математика и информатика. Научни трудове от юбилейна научна сесия'97 с международно участие., кн. 57. Велико Търново: Висше военно общовойсково училище „Васил Левски”.

 42. Минчева, И., Георгиева, М. & Върбанова, М. (1989). Активизиране познавателната дейност на студентите чрез учебно-изследователски подход в практическите занятия по методика на обучението по математика (сс. 594 – 598). В: Геров, Г. (ред.). Математика и математическо образование. Доклади на осемнадесетата пролетна конференция на съюза на математиците в България. София: Издателство на българската академия на науките.ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ

 1. Минчева, И. (2003). Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията чрез решаване на задачи за намиране на неизвестен умалител в обучението по математика в началните класове." В: Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства. Юбилейна научна конференция с международно участие, Национален военен университет „Васил Левски”, Съюз на учените в България – клон Велико Търново. Велико Търново.

 2. Минчева, И. (2003). Систематизиране на знания и задачи-компоненти при усвояване решаването на задачи за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция." В: Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства. Юбилейна научна конференция с международно участие, Национален военен университет „Васил Левски”, Съюз на учените в България – клон Велико Търново. Велико Търново.

 3. Минчева, И. & Михова, М. (2003). Съжденията в началното обучение по математика." В: Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства. Юбилейна научна конференция с международно участие, Национален военен университет „Васил Левски”, Съюз на учените в България – клон Велико Търново. Велико Търново.

 4. Минчева, И. (2002). Дидактическа система задачи за усвояване начините за намиране на неизвестен компонент на операциите събиране и изваждане в детската градина. В: Юбилейна научна конференция „120 години предучилищно възпитание”. Велико Търново.

 5. Mincheva, I. & Varbanova, М. (2000). Some learner’s errors in teaching secondary school mathematics. II Congress of mathematicians and informaticians of Macedonia. Ohrid.

 6. Mincheva, I. & Varbanova, M. (2000). Some aspects about problem solving in teaching secondary school mathematics. II Congress of mathematicians and informaticians of Macedonia. Ohrid.

 7. Минчева, И. (1993). Някои въпроси, свързани с усвояване метода на уравненията за решаване на задачи по математика в осми клас. В: Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика. Трета конференция на Висш финансово-стопански институт „Д.А.Ценов” и Съюза на математиците в България – секция Свищов. Свищов.

 8. Минчева, И. (1992). Някои въпроси, свързани с усвояване на методите за съставяне и решаване на уравнения в обучението по математика в I – IV клас. В: Детето и математиката. Втора национална научно-практическа конференция. Стара Загора.

 9. Минчева, И. & Гълъбова, Д. (1990). Логическите разсъждения в обучението по математика – важен фактор при организиране познавателната дейност на учениците от началните класове. В: Състояние, цели и перспективи на обучението по математика в IIII и IV клас. Научно-практическа конференция. ИПКУ „Анастасия Тошева”. Стара Загора.

 10. Минчева, И. (1990). Функционална зависимост в обучението по математика в I – IV клас. В: Състояние, цели и перспективи на обучението по математика в IIII и IV клас. Научно-практическа конференция. ИПКУ „Анастасия Тошева”. Стара Загора.

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница