Общи понятияДата21.07.2018
Размер226.79 Kb.


Word for Windows

Общи понятия.

Прозорец на документ

Знаци на ивицата за статуса

MRK — Включен е режим за корекция на текста

EXT — Режим на разширяване на маркировката (селекцията) след натискане на F8

OVR — Активиран е режим на заместване. Новите символи се пишат на мястото на старите.

COL — Режим на маркиране на колони (SHIFT+CTRL+F8)


Преминаване от документ в документ —

Чрез клавиатура — CTRL+F6 или ALT+F6 — следващ, SHIFT+CTRL+F6 —предишен

От меню Windows — избира се

Чрез мишка — щрака се в открита част на прозореца

Разделяне на прозорец

Чрез клавиатура — От менюто се избира Windows/Split — появява се разделителна линия през иконата за разделяне. Чрез стрелките или мишката линията се премества на желаното място и се натиска ENTER

Чрез мишка — Посочва се иконата за разделяне. Курсора се превръща в линия с двупосочна стрелка. С натиснат ляв бутон се влачи до желаното място.


Възстановяване на разделен прозорец

Чрез клавиатура — От менюто се избира Windows/Remove Split

Чрез мишка — Посочва се иконата за разделяне. Курсора се превръща в линия с двупосочна стрелка. Щраква се два пъти левия бутон


Отказ от предишно действие


 • Чрез клавиатура - CTRL+Z

 • Чрез мишка - щраква се бутона или стрелката, при която се появява списък на предишни действия и се избира от кое действие да започне отменянето

 • Чрез менюто - избира се Edit/Undo

Повтаряне на последни действия


 • Чрез клавиатура - F4

 • Чрез мишка - щраква се бутона или се щраква стрелката и се избира от кое действие да се повтаря

Маркиране на текст

Чрез клавиатура

 • Чрез натискане на F8 и следващо движение на клавишите за местене на позицията (курсора). Завършва с ESC.

 • Чрез SHIFT+стрелките.

 • SHIFT+ / се маркира дума по дума

 • SHIFT+END се маркира до края на реда.

 • Чрез SHIFT+F8 обхвата на маркировката се стеснява.

 • SHIFT+CTRL+F8 включва маркиране по колони

 • Дума — два пъти натискане на F8

 • Ред – три пъти натискане на F8

 • Целия документ — четири пъти натискане на F8 или с CTRL+А или от меню Edit/Select All
Чрез мишка

 • Позиционира се на първия символ и се влачи с натиснат ляв бутон до последния символ

 • Позиционира се на първия символ , щраква се левия бутон , натиска се SHIFT, позиционира се на последния символ и се щраква отново.

 • Дума — два пъти натискане левия бутон

 • Изречение — натиска се CTRL и левия бутон

 • Ред — курсорът се поставя в полето за маркиране вляво от реда и се натиска левия бутон

 • Абзац — Позициниора се курсора в полето за маркиране и се натиска два пъти левия бутон или се поставя върху маската на абзаца и се натиска левия бутон или се поставя къде да е в абзаца и се натиска три пъти левия бутон

 • Целия документ — Поставя се курсора в полето за маркиране и се натиска CTRL и левия бутон или трикратно левия бутон

 • По колони — Маркира се с натиснат ALT клавиш

Работа с ClipBoard

Копиране в ClipBoard

Текстът се маркира. След това:

 • Избира се от менюто Edit/Copy за копиране без изтриване от основния текст или Edit/Cut за копиране с изтриване или

 • Натиска се CTRL+C за копиране без изтриване или CTRL+X за копиране с изтриване или

 • Натиска се десния бутон на мишката и се избира Copy или Cut
Копиране от ClipBoard

Позиционира се на мястото, където ще се копира.

 • Избира се от менюто Edit/Paste. или

 • Натиска се CTRL+V или

 • Натиска се десния бутон на мишката и се избира Paste

Преместване на текст


Текстът се премества чрез копиране с изтриване в ClipBoard и следващо копиране от него или
Чрез клавиатура

Маркира се текста
Чрез мишка

Маркира се текста

 • Поставя се курсора на мишката на новото място и се натиска CTRL и десния бутон

 • Текстът се влачи до новото място с натиснат ляв бутон

Копиране на текст


Текстът се копира чрез копиране без изтриване в ClipBoard и следващо копиране от него или
Чрез клавиатура

Маркира се текста

 • Натиска се SHIFT+F2. В реда за състояние се появява Copy to where?. Позиционира се на новото място и се натиска ENTER
Чрез мишка

Маркира се текста

 • Поставя се курсора на мишката на новото място и се натиска CTRL+SHIFT и десния бутон

 • Текстът се влачи до новото място с натиснат ляв бутон и CTRL

Форматиране

Меню Формат

Font

Сменя шрифта неговото начертание (надебелен, курсив, подчертан), размера, типа на подчертаването, както и ефектите като горен и долен индекс и зачеркнато. Позволява да се назначат нови стойности по подразбиране.

Елементи на диалога • Font   Напишете или изберете името на шрифта

 • Font Style   Начертание на шрифта. Regular   по подразбиране, Bold   получер, Italic   курсив, Underline   подчертан

 • Size   Размер

 • Underline   Тип на подчертаването. Single   Подчертава всичко, включително и интервалите между думите. Words Only   Подчертава думите, но не и интервалите. Double   Подчертава с двойна линия. Dotted   Подчертава с точки

 • Color   Изберете един от 16-те цвята

Effects   Може да се избере комбинация от ефекти като: Strikethrough   чертае линия през текста, Superscript and Subscript   Горен и долен индекс. Hidden   Скрит текст. Small Caps   всички малки букви ги прави с фoрмата на главни. All Caps   всички главни

 • Default   Поставя всички стойности като стойности по подразбиране по-нататък

 • Character Spacing tab   Дефинира стойности за вертикалното позициониране на символите, разстоянието между символите и относителните размери на шрифта.
Paragraph (абзац)

Управлява форматирането на абзаци.
Indents And Spacing (Отстъпи и разстояния)

Елементи на диалога:

 1. Indentation (Отстъп)   Определя позицията на текста спрямо лявото и дясното полета

  1. Left   Разстояние от лявото поле

  2. Right   Разстояние от дясното поле

 2. Special   Отстъп за първия ред от абзаца

 3. None   Както на останалите редове

  1. First Line   Първият ред навътре

  2. Hanging   Всички редове след първия навътре

 4. By   Разстояние с което да мине надясно първия или останалите редове

 5. Spacing   Определя разстоянието между редовете и абзаците

  1. Before   Разстояние преди абзаца

  2. After   Разстояние след абзаца

  3. Line Spacing   Разстояние между редовете

   1. Single   Единично (10 пункта)

   2. 1.5 Lines   Ред и половина(15 пункта)

   3. Double   Двойно

   4. At Least   най-малко

   5. Exactly   точно

   6. Multiple   относително. Позволява разстоянието между редовете да се изменя с процент

 6. At   Разстоянието в мерни единици (само при последните три вида)

 7. Alignment   Подравняване

  1. Left   ляво

  2. Centered   центрирано

  3. Right   дясно

  4. Justified   подравнено от двете страни

 8. Tabs   поставя табулации за параграфа
Text Flow (Управление на разположението на текста)

Управлява странирането, автоматичното пренасяне и номера на редове

Елементи на диалога: 1. Pagination   страниране. Задава правила за разделяне по страници в маркирания абзац

  1. Widow/Orphan Control   Не позволява да се печата последния ред от абзаца в началото на страницата (widow) или първият ред в края на страницата (orphan)

  2. Keep Lines Together   Целият абзац да е на една страница

  3. Keep With Next   Този абзац и следващия да са на една и съща страница

  4. Page Break Before   абзаца да е на нова страница

 2. Suppress Line Numbers   В документ, за който е зададено номериране на редове, номерата да не се появяват вляво от редовете

 3. Don't Hyphenate   Да не се извършва автоматично сричкопренасяне

 4. Tabs   поставя табулации за параграфа
Tabs (Табулации)

Управлява позицията и подравняването на табулациите

Елементи на диалога: 1. Tab Stop Position   Дава списък на всички табулации. За да създадете нова табулация въведете позицията с мерната единица. За да промените   изберете я и въведете новата позиция. За да я изтриете   с мишката я влачете извън мерната линия.

 2. Default Tab Stops   Задава разстоянието между табулациите по подразбиране. В началото са зададени на 0.5”

 3. Tab Stops To Be Cleared   Дава списък на табулациите, които да се изтрият като натиснете OK бутона

 4. Alignment (Подравняване)   Left (Ляво), Center (Центрирана), Right (Дясно), Decimal (Десетична), Bar   Прекарва вертикална линия през абзаца на мястото на табулацията

 5. Leader   Избира се символа, с който да се запълни пространството отляво на табулацията. За да се премахнат се избира None

 6. Set   Добавя в списъка на табулациите ново написаната табулация

 7. Clear   Добавя в списъка на табулациите за изтриване избраната табулация

 8. Clear All   Изтрива всички потребителски табулации
Borders And Shading (Рамки и фон)
Borders (Рамки)

Поставя правоъгълни рамки и линии около абзаци, клетки от таблици, графики и карета. За да определите бързо дебелината на линията, изберете я от ивицата с инструменти

Елементи на диалога: 1. Presets   Избира се вида на рамката

  1. None   Премахва рамката около маркираните абзаци

  2. Box   Поставя рамка около маркираните абзаци

  3. Shadow   Поставя рамка със сянка около маркираните абзаци

 2. Line   Добавя и премахва линиите от рамката и се избира вида и цвета им

 3. From Text   Въведете или изберете разстоянието между текста и рамката
Shading   Задава се вида и цвета на фона на абзаца.
Columns (Колони)

Сменя броя на колоните текст в раздела. За бързо форматиране може да се използва бутона

Елементи на диалога: 1. Presets –­­­­­ Избира се формата на колоните

  1. One, Two, Three ­­– форматира една, две или три колони с еднаква ширина

  2. Left - Форматира текста в две колони. Лявата е с половината ширина на дясната.

  3. Right - Форматира текста в две колони. Дясната е с половината ширина на лявата.

 2. Number Of Columns - Въведете броя на колоните

 3. Line Between - Печата вертикална линия между колоните

 4. Width And Spacing - Задава ширината на колоните и разстоянието между тях

  1. Col # - Изобразява номера на колоната, чиято ширина можете да променяте

  2. Width - Въведете ширината на колоната

  3. Spacing - Въведете или изберете разстоянието между колоната и след вашата вдясно

 5. Equal Column Width - Задава, че всички колони са еднаква ширина. Ширината се изчислява автоматично

 6. Apply To - Избира се частта от документа, върху която да се приложи това форматиране

  1. Whole Document - Целия документ

  2. This Point Forward - От това място до края

  3. Selected Sections - Избраните раздели

  4. This Section - Само този раздел

  5. Start New Column - Начало на нова колона
Bullet and Numbering - Задава се формата и начина на номериране на списъци с изброяване на едно или повече нива
Heading Numbering - Задава се начина на номериране на различните нива в структурата на документа
Auto Format - Автоматично форматира текста по собствени критерии
Style Gallery - Свързва активния документ с други макетни файлове (по избор)
Style (Маска)

Дава информация, променя или създава нови маски.

Елементи на диалога: 1. Styles - Изберете името на маската. Маските на абзаците са с получер шрифт, докато тези за шрифтове са с нормален текст

 2. List - Избират се типа на маските, които се виждат

  1. Styles In Use - Изобразяват се маските, които са били изменени, употребени или създадени в активния документ

  2. All Styles - Изобразяват се всички достъпни маски за документа

  3. User-Defined Styles - Изобразяват се само създадените за този документ маски

 3. Description - Дава описание на форматирането, зададено с маската

 4. Apply - Прилага маската към маркирания абзац(и).

 5. New - Създава се нова маска. Отваря се нов диалог:

  1. Name - Въведете името на маската (до 253 символа)

  2. Style Type - Изберете тип на маската: Paragraph - за цял абзац и Character - за ошрифтоване на маркиран текст

  3. Based On - Въведете или изберете името на съществуваща маска на която се базира новата

  4. Style For Following Paragraph - Изберете съществуваща маска, с която да се форматира следващия абзац след този форматиран със новата маска

  5. Description - Дава описание на форматната спецификация

  6. Add To Template - Да се добави в файла с маски прикрепен към активния документ. Всички следващи документи,

  7. Format - Изобразява списък за избор на форматиращи спецификации, отговарящи на командите по-горе. Нова е само:

   1. Shortcut Key - Задаване на клавишна комбинация за избор на маската

 6. Modify - Промяна на маската. Отваря се нов диалог съвпадащ с този на New

 7. Delete - Изтрива се маската

 8. Organizer - Копират се избрани маски от други документи или файлове с маски. Отваря се нов диалог:

  1. Styles - Копира маските от един документ или файл с маски в друг

  2. AutoText - копира AutoText елементи от един файл с маски в друг

  3. Toolbars - копира прозорци с икони от един файл с маски в друг

  4. Macros - копира макроси от един файл с маски в друг
Копиране на форматиране от един абзац в друг

  1. Чрез ClipBoard – Маркира се думата или абзаца и форматът се копира в ClipBoard с CTRL+SHIFT+C, а обратно от ClipBoard с CTRL+SHIFT+V, като предварително сме поставили курсора на мястото, където искаме да копираме

  2. Чрез мишка – маркира се текста, чийто формат искаме да копираме, щраква се два пъти с което се копира формата и курсора на мишката се променя в четка. Маркира се текста или само се посочва абзаца, където искаме да се копира и се щраква левия бутон. Последното може да се извършва многократно. За прекъсване на операцията щракнете веднъж върху . Еднократна операция се извършва само с единично щракване върху иконата

Таблици

Създаване на таблица

 • Чрез иконата — щраква се и се влачи до получаване на таблица с нужния размер

 • Чрез меню Table/Insert Table, като се попълнят съответните елементи на диалога. Може да се използва и бутона Wizard, чрез който да се изберат някои стандартни формати на таблица.
Вмъкване на нови редове и колони или клетки

Маркират се редовете или колоните и се щраква иконата което вмъква толкова елемента, колкото сте маркирали над или вдясно от маркираните редове или колони, а за клетки се води допълнителен диалог. Същото се постига при избора от менюто Table/Insert Rows или Insert Columns или Insert Cells
Изтриване на редове или колони

Маркират се редовете или колоните и се избира от менюто Table/Delete Rows или Delete Columns, или Edit/Cut
Сливане на клетки

Маркират се клетките, които трябва да се слеят и се избира Table/Merge Cells
Разделяне на клетка

Маркира се клетката, която трябва да се раздели и се избира Table/Split Cells. В диалог се задава на колко клетки трябва да се раздели
Разделяне на таблица

Позиционирайте на реда който трябва да стане първи в новата таблица и изберете от менюто Table/Split Table
Промяна на ширината на колона или клетка

 • Позиционира се курсора на мишката на границата между колоните вдясно от колоната, която искаме да променим и курсора променя формата си на . След това с натиснат ляв бутон се влачи до получаването на нужния размер размерите на другите клетки се променят пропорционално за да се запази ширината на таблицата. Ако два пъти се щракне бутона на мишката размерът се променя така, че да побере съдържанието на клетката. Ако едновременно с това е натиснат SHIFT, променя се само клетката в дясно и размерът на таблицата се запазва, При натиснат CTRL клетките изменят ширината си пропорционално и размерът на таблицата се запазва. При натиснати CTRL+SHIFT другите полета не променят размера си и размерът на таблицата се променя. При натиснат ALT в линийката в горната част на екрана се изписват точните размери на клетките. Ако е маркиран ред или клетката, то промените се извършват само в този ред, а в противен случай — в цялата таблица.Същото може да се постигне и с позициониране на линийката в горната част на екрана

 • Избира се от менюто Table/Cell Height and Width и се задават размерите
Промяна на височината на ред

По същия начин както и ширина, но само чрез вертикалната линийка или менюто, като при това се променя само височината на един ред и заедно с него вертикалният размер на цялата таблица
Форматиране на клетка

Извършва се както на абзац
Заглавие на таблица

‘Ако таблицата е по-дълга от страницата, може да маркирате първите няколко реда от нея (заглавието на таблицата) и да изберете от менюто Table/Headings. В този случай заглавието ще се изписва в началото на всяка страница, заета от тази таблица. Това действа само при автоматично страниране.

Редакция на колон-цифри


Колон-цифрите са постоянни текстове, които се печатат в началото или края на всяка страница. Редактирането им се инициира с команда от менюто View/Header and Footer при което се появява ивица с икони.

В тях може да се зададе отпечатването на номер на страница, на час, дата и заглавие на документа или раздела.Те важат за раздел, но ако не се променят важат и за следващите раздели.

Настройка на страница (Меню File)


Сменя размера на листа, полетата, ориентацията на страницата за целия документ или за раздели. Изберете съответната група
Група Margins (полета)

 1. Top – Избира се или въвежда размер на горно поле

 2. Bottom – Избира се или въвежда размер на долно поле

 3. Left – Избира се или въвежда размер на ляво поле . Когато се избере Mirror Margin, това име се сменя на Inside

 4. Right – Избира се или въвежда размер на дясно поле . Когато се избере Mirror Margin, това име се сменя на Outside

 5. Inside – Избира се или въвежда разстоянието между левия край на страницата и левия карай на текста при нечетни страници и разстоянието между десния край на страницата и десния край на текста при четни страници. Използва се при двустранен печат.

 6. Outside – Избира се или въвежда разстоянието между десния край на страницата и десния край на текста при нечетни страници и разстоянието между левия край на страницата и левия карай на текста при четни страници. Използва се при двустранен печат

 7. Gutter – Избира се или въвежда допълнително разстояние за прегъване на листа. То се добавя към ляво поле при едностранен печат и към вътрешното (Inside) при двустранен печат.

 8. From Edge – Избира се или въвежда разстоянието между колонцифрите и горния или долен край на страницата

 9. Mirror Margins – Избира се ако искате да печатате двустранно

 10. Apply To – Избор на частта от документа, за която се прилага настройката.

  1. Whole Document – Целия текст

  2. Selected Text – Маркирания текст

  3. This Point Forward – От мястото на курсора за вмъкване до края

  4. Selected Sections – Маркираните раздели

  5. This Section – Този раздел

 11. Default – Променя настройката по подразбиране с текущата
Група Size (Размер) – Задава се размера на страницата и ориентацията й

 1. Paper Size – Избира се или се задава размера на страницата

  1. Width – Ширина

  2. Height – Височина

  3. Orientation – Ориентация. Portrait (Портрет – по височина) и Landscape (Пейзаж – по ширина)

 2. Apply To – Избор на частта от документа, за която се прилага настройката (като за полетата)

 3. Default – По подразбиране (както за полетата)
Група Source (Източник) – задава от къде ще се зарежда хартията в принтера
Група Layout (Разположение) – Задава опции за колонцифрите, граници между раздели, вертикално подравняване и номера на редове

 1. Section Start – Избира се къде да започне новия раздел и къде да завърши предишния

  1. Continuous – Незабавно продължава след предишния раздел. Не се поставя знак за край на страница.

  2. New Column – Започва новия раздел от началото на нова колона

  3. New Page – Започва новия раздел от началото на нова страница

  4. Even Page – Започва новия раздел от началото на нова четна страница

  5. Odd Page – Започва новия раздел от началото на нова нечетна страница

 2. Headers And Footers – Горни и долни колонцифри

  1. Different Odd And Even – Да са различни на четни и нечетни страници. Отнася се за целия документ

  2. Different First Page – Да са различни за първата страница от документа или раздела

 3. Vertical Alignment – Вертикално подравняване на страницата.

  1. Top – Подравнява първия ред на края на горното поле

  2. Center – Центрира текста между горното и долното полета

  3. Justified – Увеличава разстоянието между абзаците за да се изпълни страницата.

 4. Line Numbers – Отваря диалог за номериране на редовете. Дали да започва на всяка страница или раздел наново или да е непрекъснато за целия документ.

 5. Suppress Endnotes – Отпечатва забележките не в края на текущия раздел, а в края на следващия.

 6. Apply To – Избор на частта от документа, за която се прилага настройката (като за полетата)

 7. Default – По подразбиране (както за полетата)

Отпечатване – Избира се от менюто File/Print или се натиска CTRL+P.


Преди да се отпечата страницата трябва да се избере и инсталира принтера с Print Setup
Елементи на диалога:

 1. Printer – Показва името на активния принтер и свързването му

 2. Print What – Изберете типа на информацията, която искате да отпечатате

  1. Document – Отпечатва целия документ

  2. Summary Info – Отпечатва само информацията за документа

  3. Annotations – Отпечатва анотацията на документа

  4. Styles – Отпечатва описание на маските за форматиране

  5. AutoText Entries – Отпечатва елементите на Auto Text

  6. Key Assignments – Отпечатва имената на макросите и назначените им клавишни комбинации

 3. Copies – Брой копия

 4. Page Range – Задават се страниците, които да се отпечатат

  1. All – Целия документ

  2. Current Page – Текущата страница

  3. Selection – Маркирания текст

  4. Pages – Само зададените страници. Задава се списък от страници, разделени със запетая или диапазони с тире между първата и последната страница. За да се отпечата плик, закачен в началото на документа задайте 0

 5. Print – Задава се реда на отпечатване

  1. All Pages In Range – Отпечатват се всички зададени страници, започвайки с първата

  2. Odd Pages – Печата само нечетните страници

  3. Even Pages – Печата само четните страници

 6. Print To File – Отпечатва документа във файл

 7. Collate Copies – Когато печатате много копия се отпечатва изцяло едно копие преди да започне следващото

 8. Printer – Избира се принтер и свързване и се задават параметрите му

 9. Options – Задават се допълнителни опции

Включване на различни специални символи, полета и обекти в документа (Insert Меню)

Команда Break – Вмъква маркер за нова страница или нов раздел

Елементи на диалога:

 1. Insert – Какво да се вмъкне

  1. Page Break – Край на страница (нова страница)

  2. Column Break – Край на колона

 2. Section Breaks – И избирате къде да започне новия раздел и къде да завърши предишния. Виж настройка на страница

 3. Page Numbers – Включва номерация на страниците

 4. Annotation – Включва писане на анотация. Тя е със скрит текст
Date and Time – Вмъква текущата дата и час, като в диалог се уточнява формата.
Field – Вмъква специално поле (за индекс, препратка, циркулярно писмо и др.)
Symbol – Вмъква специален символ от друг шрифт или друг (тире , дефис или др.)
Form Field – Вмъква бито поле за формуляр
Footnote – Вмъква забележка под линия или в края на раздела. В диалог се задава номерация или символ за отбелязване
Caption – Вмъква етикет за таблица, илюстрация, уравнение и други елементи. Елементи на диалога:

 1. Caption – Показва етикета и номера за маркирания елемент. Може да бъде променен

 2. Label – Изберете име на етикета. По подразбиране са Figure, Equation, and Table. За да се създаде нов етикет натиснете бутона New Label и въведете новото име

 3. Position – Поставя етикет над или под елемента

 4. Numbering – Избира се формата на номерирането

 5. Delete Label – Изтрива се маркирания етикет
Cross-reference – Вмъква елемент в за препратки
Index and Tables – Създава индекс, съдържание, библиография и таблица на фигурите
File – Вмъква файл
Frame – Вмъква каре
Picture – Вмъква картинка, създадена от друг продукт
Object – Вмъква OLE обект като уравнение, електронна таблица, чертеж и др.
Database – Вмъква файл от База данни

Търсене и заместване в документ – команда Edit/Find и Replace

Команда Find (CTRL+F)

Търси определен текст, форматиране, забележки или анотации. Може да включвате и специални символи като край на абзац, край на страница и др. Елементи на диалога:

 1. Find What – Въведете текста, който търсите. Може да изберете от последните 4 текста

 2. Format – Специфицира форматирането, което търсите, може и да няма текст

 3. Search – Задава се посоката на търсене

 4. All – Претърсва целия документ от курсора за вмъкване надолу

 5. Up – Търси от курсора до началото на документа или от края на маркирания текст до началото му

 6. Down – Търси от курсора до края на документа или от началото на маркирания текст до края му

 7. Match Case – Намира само този текст, който точно съвпада и по вида на буквите с търсения (главни и малки)

 8. Find Whole Words Only – Намира само текст, който се състои от цели думи, а не от части от думи

 9. Use Pattern Matching – Използва специални операции и символи за търсене

 10. Използват се специални оператори за търсене по групи символи, като можете да изберете от списък след натискане на бутон Special или написване на оператора в Find What или Replace With кутиите Операторите са:

За да търсите

Оператор

Пример

Кой да е символ

?

s?t намира “sat”, “set” и “sit”

Произволен низ

*

s*d намира “sad”, “started” и “said”

Един от зададените символи

[ ]

w[io]n намира “win” и “won”

Един символ от обхват

[-]

[r-t]ight намира “right”, “sight” и “tight”

Произволен символ с изключение на зададените

[!]

m[!a]st намира “mist”, “most” и “must”, но не и “mast”

Произволен символ с изключение на тези в зададения обхват

[!x-z]

t[!a-m]ck намира “tock” и “tuck” , но не и “tack” и “tick”

Точно n появи на предишния символ или израз

{n}

fe{2}d намира “feed”, но не и “fed”

Най-малко n появи на предишния символ или израз

{n,}

fe{1,}d намира “feed” и “fed”

От n до m появи на предишния символ или израз

{n,m}

10{1,3} намира “10”, “100” и “1000”

Една или повече появи на предишния символ или израз

@

lo@t намира “lot” и “loot”

Начало на дума

<

<(inter) намира “unteresting” и “intercept”, но не и “splintered”

Край на дума

>

(in)> намира “within”, но не и “unteresting”

  1. Може да използвате скоби за да означите реда на изчисление, както е показано в горните примери. За да търсите символите, които влизат в операторите като чисти символи, пишете пред тях \. Напр. за да търсите символа ? напишете го като \?.

  2. Друг оператор е този за смяна на реда (\число). Например, ако в Find What напишете (Newton)(Christie), а в Reaplace – \2\1 текстът ще се смени от “Newton Christie” на “Christie Newton”.

 1. Sounds Like – Намира думи, които са близки по произношение с търсените напр. color и colour

 2. No Formatting – Премахва указаното форматиране под кутията Find What

 3. Format – Показва списък от форматиращи спецификации за търсене, с или без да се задава текст

 4. Special – Избира се специален символ за търсене

 5. Find Next – Намира и маркира следващото съвпадение на търсения текст или формат

 6. Replace – Отваря диалогова кутия за Заместване (Replace), като запазва спецификациите за търсене
Команда Replace (Заместване) (CTRL+H)

Търси текст или други (вж. по-горе) и ги замества. Всички елементи на диалога са както при Find, с изключение на:

 1. Replace With – Написва се текста, с който да се замести или се копира от Clipboard

 2. Replace – Заменя маркирания текст или форматиране с това зададено в Replace With

 3. Replace All – Намира и замества всички появи на търсения текст с този в Replace With

Писане на циркулярни писма - команда Tools/ Mail Merge


Смесва главен документ (който съдържа текст и графика, постоянни за всички документ) със файл с данни (който съдържа информация, която се променя от документ в документ) за да се получат циркулярни писма, адреси, етикети и др. За да се върнете в диалога за смесване (Mail Merge Helper dialog) натиснете бутона от ивицата с бутони, която се появява след изпълнението на тази команда

Елементи на диалога: 1. Main Document – Създава и редактира главния документ

  1. Create – Изберете типа на документа, който искате да редактирате и след това изберете или активния прозорец или нов прозорец

   1. Form Letters – Циркулярни писма

   2. Mailing Labels – Етикети с адреси

   3. Envelopes – пликове

   4. Catalog – Каталози, списък с резервни части, списък на лица и друга информация

  2. Restore To Normal Word Document – Отказ от циркулярен документ и връщане към нормален такъв

  3. Edit/Setup – Изберете главния документ, който искате да редактирате или изберете типа на етикетите или пликовете

 2. Data Source – Създава и редактира файла с данни

  1. Get Data

   1. Create Data Source – Определя полетата за смесване и реда им във файла с данни. Отваря се диалог със следните елементи:

    1. Field Name – Име на полето (до 40 символа – букви, цифри и подчертаване _)

    2. Field Names In Header Row – Показва се списък от най-често използвани имена на полета, от които може да се избира.

    3. Add Field Name – Добавя в списъка написаното име

    4. Remove Field Name – Изтрива от списъка избраното име

    5. Move – Премества избраното име в списъка нагоре или надолу

    6. MS Query – Използва Microsoft Query за задаване на критерии за отделяне на записи от файла с данни

   2. Open Data Source – Избира съществуващ файл с данни. Отваря го без да се вижда. Има възможност да се отвори и редактира като нормален файл с таблица от записи

   3. Header Options – Задава се дали искате да създадете отделен заглавен ред с имената на полетата.

  2. Edit – Избират се данните, които искате да редактирате. Отваря се диалог, който създава бланка за въвеждане редактиране на данните за всеки запис (може да се извика със съответния бутон ):

   1. Field Names – Показва списък на имената на полетата, създадени по рано като подканяне за въвеждане на данни за всяко поле

   2. Record – Напишете или изберете номера на записа, който да се изобрази

   3. Add New – Добавя текущата информация като нов запис

   4. Delete – Изтрива текущата информация от файла с данни

   5. Restore – Възстановява текущия запис до състоянието преди редакцията

   6. Find – Претърсва текущия файл с данни за определена информация

   7. View Source – Показва файла с данни в таблична форма, така че да се виждат повече записи наведнъж

 3. Merge The Data With The Document – Задава опциите и правилата за процеса на смесване и започва смесването

  1. Merge – Започва процеса на смесване между главния документ и файла с данните. Отваря се диалог (Merge dialog), който може да се извика от главния документ с бутона :

   1. Merge To – Определя се къде да отиде новия документ

    1. New Document – Създава нов документ с резултатите от смесването, но не го печата

    2. Printer – Веднага отпечатва новия документ

    3. Electronic Mail – Изпраща документа по електронна поща

    4. Electronic Fax – Изпраща новия документ по факс

   2. Setup – Задава адреса на електронната поща или номера на факса

   3. Records To Be Merged – Избира се кои записи да се смесят с главния документ

    1. All – Всички записи

    2. From – Задайте номера на първия запис, който да участвува

    3. To– Задайте номера на последния запис, който да участвува

   4. When Merging Records – Определя как да третира празните редове, когато записът съдържа празни полета.

    1. Don't Print Blank Lines When Data Fields Are Empty – Да не се печатат

    2. Print Blank Lines When Data Fields Are Empty – Да се печатат.

   5. Merge – Смесва главния документ и файла с данни

   6. Check Errors – Определя как да бъдат съобщавани грешките. Отваря се диалог:

    1. Simulate The Merge And Report Errors In A New Document. – Симулира смесването и създава нов документ със списък на всички грешки

    2. Complete The Merge, Pausing To Report Each Error As It Occurs – Извършва смесването като при всяка грешка спира и я съобщава.

    3. Complete The Merge Without Pausing. Report Errors In A New Document – Извършва смесването без да спира и създава нов документ със списък на всички грешки.

  2. Query Options – Избира критерия за избор и сортиране на записите при смесването. Отваря се нов диалог.

Създаване на формуляри


Нов формуляр се създава, като се избере командата File/New и в диалога към нея се избере да се създаде файл с маски (template). Този документ се редактира, като битите полета на формуляра (полетата за попълване) се въвеждат и форматират с помощта на лента с бутони Forms (изобразява се с команда View/Toolbars). След приготвянето на документа, той се заключва с команда Tools/Protect Document (може да се заключи само част от него) и се записва като шаблон (файл с маски – template) с разширение .dot . По-късно при отваряне на нов документ, той се свързва с така направения формуляр и се попълват битите полета, след което може да се съхрани, отпечата итн. Ако формулярът трябва да се редактира – отваря се, отключва се и се редактира.

 1. В лентата с бутони съществуват три типа бутони

  1. Text – Вмъква поле от тип попълване на текст

  2. Check Box – Вмъква поле за зачертаване на възможност или избор

  3. Drop-Down – Вмъква поле с избор от списък

 2. Бутон Form Field Options – Отваря диалог за форматиране на избрания тип поле

  1. За текстово поле

   1. Type – Избира се типа на текстовото поле

    1. Regular Text – Обикновен текст. В полето Default се записва стойност по подразбиране, ако има такава

    2. Number – Число. Потребителят трябва да въведе тук число

    3. Date – Дата

    4. Current Date/Current Time – В това поле се поставя автоматично текуща дата и време

    5. Calculation – Въвежда се формула за изчисление, започваща с = (както при електронна таблица)

   2. Default – Тук се записва стойност по подразбиране . Сменя се с Expression (израз), когато е избрано Calculation.

   3. Format – Въведете или изберете формата

    1. Maximum Length – Максимална дължина на полето  255

    2. Unlimited – Избира се, когато не искаме да се задава максимална дължина

   4. Run Macro On – Задава се макрос, който да се изпълни, когато курсора влиза или излиза от полето

    1. Entry – Задава се макрос, който да се изпълни, когато курсора влиза в полето

    2. Exit – Задава се макрос, който да се изпълни, когато курсора излиза от полето

   5. Field Settings – Задайте желаните опции

   6. Bookmark – Задайте име на маркер на полето. Това име се използва в макроси

   7. Fill-In Enabled – Махнете кръстчето, ако забранявате формуляра да се редактира след попълване

   8. Add Help Text – Задава се информация за помощ, която може да се появи в реда на състоянието или при натискане на F1. Информацията може да бъде максимум 255 символа. Отваря се диалог:

    1. Status Bar – Изобразява информацията в ивицата за състоянието. Отваря се нов диалог с елементи:

     1. None – Не се изобразява помощна информация за това поле

     2. AutoText Entry – Информацията се избира от списъка на AutoText

     3. Type Your Own – Въвежда се помощната информация за полето

    2. Help Key (F1) – Изобразява информацията, когато потребителят натисне F1 и курсорът е върху полето. Отваря се същия диалог както и за Status Bar

  2. За поле за зачертаване на възможност или избор

   1. Check Box Size – Размер на кутийката

    1. Auto – Размерът се определя автоматично, в зависимост от размера на текста

    2. Exactly – Задава се фиксиран размер

   2. Default Value – Стойност по подразбиране

    1. Not Checked – Не зачертан

    2. Checked – Зачертан

   3. Check Box Enabled – Махнете кръстчето, ако забранявате формуляра да се редактира след попълване

   4. Останалите елементи са както в диалога за текстов тип

  3. За поле за избор от списък

   1. Drop-Down Item – Напишете текста, който искате да добавите в списъка за избор

   2. Add – Добавя се написания текст в списъка

   3. Remove – Изтрива се маркирания елемент от списъка

   4. Items In Drop-Down List – Маркирайте елемента, който искате да изтриете или преместите

   5. Move – Премества се с помощта на бутоните със стрелките, маркирания елемент нагоре или надолу в списъка

   6. Drop-Down Enabled – Махнете кръстчето, ако забранявате формуляра да се редактира след попълване

   7. Останалите елементи са както в диалога за текстов тип

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница