Общи условияДата19.01.2017
Размер259.05 Kb.

Общи условия


към договори, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори
Настоящите Общи условия /ОУ/ са разработени на база вътрешно-фирмените документи на “Асарел-Медет” АД и в съответствие с Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа(ИСУ), покриваща изискванията на стандартите ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството, ISO 14001:2004  - Система за управление по отношение на околната среда и OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравето и безопасността при работа - Изисквания.
І. Общи изисквания съобразно фирмената Работна инструкция за доставки на стоки/ услуги.
1. Настоящите Общи условия уреждат правилата за изпълнението на договори за доставка на стоки/ услуги за „Асарел-Медет” АД, на основата на принципите на прозрачен, обективен и добре организиран процес за избор на доставчик на стока/ услуга.

2. На избраните изпълнители на доставки на стоки/ услуги се изпращат проекто – договори, типизирани съобразно фирмените изисквания в „Асарел-Медет” АД, неразделна част от които са тези Общи условия.

3. При необходимост от подписване на анекс към сключен договор, същият се подписва от длъжностните лица, подписали основния договор.

4. Неразделна част към договорите са описаните в тях приложения, които се подписват от представителите на страните, подписали договора.

5. Предаването и приемането на договорената стока по вид, качество и количество се извършва на кантар (на производствената площадка /склад) на Купувача след подписването от упълномощени представители на двете страни на Протокол за приемане/предаване на СМЦ, който е неразделна част към настоящия договор. В приложение към този договор двете страни определят лицата, които са упълномощени да получават и предават стоката или услугата.

- Ако за доставена стока се установи,че има недостатъци (дефекти) или не съответства на договореното по вид, качество и/или количество в момента на приемането, Купувачът може откаже разтоварването на стоката като уведоми незабавно Продавача и я върне обратно.

- Ако се допусне разтоварване от «Входящ контрол» на Купувача, то стоката се смята за одобрена и приета, ако в 3-дневен срок от подписването на Протокол за приемане/предаване на СМЦ, тя не се рекламира писмено чрез надлежно отправено уведомление до Продавача. При липса на такова уведомяване, стоката се смята за одобрена, освен за скрити недостатъци.

6. Рекламации за видими дефекти на стоката (услугата) се правят в момента на приемането на доставката при спазване на следните общи изисквания на рекламационното производство:

- При констатиране на скрити недостатъци не по-късно от края на гаранционния срок, уговорен в договора, Купувачът (Възложителят) уведомява в срок до 48 часа Продавача (Изпълнителя) чрез факс или е-mail. Факсът задължително съдържа данни за датата на доставка, наименование на стоката (вида на услугата), наименование и описание на дефекта, както и др. специфични за конкретния случай и договор данни.

- Продавачът (Изпълнителят) се задължава в срок от 2 (два) работни дни , считано от датата на получаването на Рекламационното писмо, да осигури свой упълномощен представител за извършване на оглед на място за рекламационните недостатъци и съставяне на двустранно подписан рекламационен протокол.

- В случай, че при съставянето на констативния рекламационен протокол страните не се споразумеят по констатациите на вида, причината и/или стойността на рекламирания недостатък, същите се задължават да посочат в протокола задължение да сезират независимия орган по качеството “Булгарконтрола”. Актът на “Булгарконтрола”, съставен въз основа на рекламационния протокол и в присъствието на упълномощени представители на двете страни, е задължителен за последните.

- Продавачът (Изпълнителят) е задължен в срок от 30 работни дни от датата на подписване на двустранния рекламационен протокол или от съставянето на акта на “Булгарконтрола”, да уреди признатата рекламация.

- Всички разходи по рекламационната процедура са за сметка на неизправната страна, чието поведение е причинило рекламационната преписка.

7. Осигуряване на техническа литература и съдействие:

- Продавачът осигурява с доставката на оборудването необходимата техническа литература за неговия монтаж и правилна експлоатация – 2 екземпляра, на български език, а при доставка от чужбина – и два екземпляра на английски език;

- Продавачът осигурява за своя сметка специалист супервайзор по време на монтажа и пуска в експлоатация на оборудването. Купувачът е отговорен за качеството на монтажа на оборудването;- Продавачът осигурява за своя сметка специалист за периода след монтажа, който да извършва необходимата инспекционна дейност на оборудването през време на гаранционния период;

- Всички разходи, свързани с изпълнението на задълженията на Продавача по настоящия член са за негова сметка.

8. Форсмажорни обстоятелства: За форсмажорно обстоятелство се счита всяко такова, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, в т.ч. но не само: земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и др. Подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна по договора или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно. Форсмажорните обстоятелства отлагат договорения срок на доставката на стоката (услугата) в зависимост от тяхната продължителност. Страната, която се позовава на форсмажор следва в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна и да докаже настъпването на това обстоятелство чрез удостоверение, издадено от съответната търговска палата. Липсата на писмено уведомление е основание да се търси отговорност за загуби от страната неизпълнила задълженията си.

В случай, че изпълнението на договора бъде отложено с повече от 3 месеца и ако двете страни по договора не могат да се споразумеят за по-нататъшното му изпълнение, тогава Купувачът (Възложителят) има право да прекрати бъдещото изпълнение на договора, а Продавачът (Изпълнителят) ще върне незабавно и без никакви правни формалности на Купувача (Възложителя) получените плащания до момента.

9. Страните по договора следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и, когато те са отправени по телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. За настъпили промени в адресите за кореспонденция и лицата за контакти, съответната страна отправя уведомление до другата в 3-дневен срок.

10. Сключеният между страните договор може да бъде изменен или допълнен от тях с отделно споразумение, облечено в писмена форма.

11. Договорът може да бъде прекратен на едно от следните основания:

- при изтичане на срока на договора;

-ако изпълнението на предмета на договора е станало невъзможно;

-по взаимно съгласие;

- в случай на съществено неизпълнение на договора (неизпълнение, водещо до невъзможност да се постигне договорения резултат), изправната страна трябва писмено да предупреди неизправната страна и да и предложи преустановяване на нарушението и отстраняване на неговите последици в достатъчен за изпълнение срок, след което възниква правото на едностранно разваляне на договора от изправната страна;

- с 1-месечно предизвестие от страна на Купувача (Възложителя);

- на друго основание, изрично посочено в договора.

12. Обменяната между страните кореспонденция, касаеща изпълнението на сключения между тях договор, ще бъде представяна преимуществено в електронен вид (напр. и-мейл, магнитен носител), включително и когато информацията е представена на хартиен носител (напр. проекти, отчети за изпълнени дейности, становища, рекламационна преписка, информация по т.15 по-долу и др.).

13. Относно тълкуването и изпълнението на сключения между страните договор, както и по всички спорове, свързани с него, за договорите, сключени с български партньори се прилага действащото законодателство на Република България, а за договорите, сключени с чуждестранни физически или юридически лица, се уговаря приложението на неутрално за страните право.

14. Всички спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори. Постигнатите споразумения се оформят писмено и са неразделна част от договора. В случай на непостигане на договореност, спорът се отнася за решаване до Арбитражния съд на Българската стопанска камара в София или до Международната търговска камара в Париж, в зависимост от това български или чуждестранен е контрагентът.

15. „Асарел-Медет” АД и Външните партньори, сключващи договори с него, поемат ангажимента да информират незабавно писмено освен лицата за контакти по договора и представителя на съответното дружество, подписал договора, при констатиране на неизпълнение на взаимни задължения или небрежно и/или недобросъвестно изпълнение на договорните задължения от страна на служители на двете фирми, или проявили се тенденции за такова, с цел бързото отстраняване на допуснатите нарушения или пропуски, които в бъдеще могат да повлияят негативно върху общото изпълнение на договореностите помежду им или да нанесат щети и загуби на партньорите.

16. „Асарел-Медет” АД и Външните партньори, сключващи договори с него, поемат ангажимента при възникнала необходимост за пребиваване на работници/ служители в „Асарел-Медет”АД, те да ползват местата за настаняване, собственост на дружеството, на преференциалните цени, договорени за работници/ служители и официални гости на „Асарел-Медет”АД.

ІІ.Изисквания на внедрената през 2003 г. Интегрираната система за управление в „Асарел-Медет”АД на база ISO 9001:2008 – за управление на качеството, ISO 14001:2004 – за управление на околната среда и OHSAS 18001:2007 – за управление на здравето и безопасността при работа
ІІ.1. Безопасни и здравословни условия на труд

Настоящите изисквания са разработени в съответствие с вътрешно-фирмените документи, чл.277 от Кодекса на труда и чл.18 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд.

Работещите на територията на дружеството са длъжни да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на всички други лица, заети в съответната дейност.

Работещите са длъжни да се явят на работа в състояние позволяващо безопасно, здравословно и качествено изпълнение на съответните им задължения.

Работещите в контролираните от “Асарел-Медет” АД територии се допускат до работа само след проведен начален инструктаж от отдел ”БЗР”, съгласно Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Инструктажът се провежда по утвърдената програма и се регистрира по установения ред от ръководител отдел „БЗР”, а в негово отсъствие - от инспектор по БЗР. Отдел „БЗР” издава служебна бележка на инструктираните работници по образец приложение № 2 към чл. 12, ал. 3 от Наредба № РД-07-2 за обучението и инструктажа в 2 екземпляра, единият от които е предназначен за картотеката на отдел „Фирмена сигурност” за издаване на пропуск, а вторият се съхранява за срока на договора от техническият ръководител (коорднатор за безопасност и здраве при работа) на изпълнителя.

Ръководителите на фирмите, извършващи дейности в контролираните от дружеството територии, са отговорни за провеждането на периодичните и други видове инструктажи на своите работници. Ръководителите на външните фирми изготвят оценки на риска и мерки за здраве и безопасност при работа.

Задължително е използването на подходящо работно облекло (с видимо и четливо означение на името на фирмата – Изпълнител) , като използването на каски, ръкавици, предпазни очила, маски и защитни обувки са задължителни за ползване при работа на териториите, контролирани от "Асарел-Медет"АД. В зависимост от спецификата на извършваните дейности, при необходимост се използват и специализирани ЛПС. Необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло на работещите на територията на дружеството се осигуряват от Изпълнителя за негова сметка, съгласно предварителната оценка на риска.

До работа на териториите, контролирани от " Асарел-Медет" АД се допуска само обучен персонал в добро здравословно състояние. Изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да организират за своя сметка предварителни медицински прегледи, съобразени с характера на извършваната дейност и конкретните условия на труд. При извършване на дейности, изискващи текущ контрол върху здравословното състояние на персонала, ангажиран с осъществяването им е Изпълнителят, който е задължен да сключи договор с оторизиран медицински специалист. В случай на настъпване на тежки, животозастрашаващи травми на работното място Изпълнителят е длъжен да потърси незабавно съдействието на медицинския екип, работещ на територията на „Асарел-Медет” АД. Телефонният номер за спешни повиквания е 246.

За работещите на териториите, контролирани от „Асарел-Медет” АД по време на работа е задължително носенето на валидни документи за правоспособност и друга квалификация, изискваща се според нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Ръководителите на фирмите извършващи дейности в контролираните от дружеството територии, са отговорни за правоспособността и квалификацията на персонала.

Ръководителите на фирмите извършващи дейности в контролираните от дружеството територии са отговорни за спазването на всички действащи нормативни изисквания на Република България за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Когато повече от една фирма Изпълнител трябва да работи на едно и също работно място по едно и също време с друга външна фирма, предварително се съставя и съвместно съгласува инструкция за безопасно съвместно извършване на работата между фирмите изпълнители и „Асарел-Медет” АД.

Ръководителите на фирмите, извършващи строителна, ремонтна и др. дейности в контролираните от дружеството територии, определят с писмена заповед свой координатор по безопасността и здравето и уведомяват за това отдел „БЗР”.

Разрешителни за извършване на специфични видове дейности (изброени примерно, но неизчерпателно - за огневи работи; за изкопни работи; за упражняване на дейност по надзорните наредби; за работа в затворени съдове; за извършване на взривни работи; за механично обезопасяване; за прекъсване на захранване с ток, вода, пара, въздух, газ, масло, и др. изисквани съгласно специални нормативни актове) трябва винаги да са на разположение на работната площадка на територията на „Асарел-Медет” АД.

Работно оборудване - собствено или наето от фирмата Изпълнител, в т.ч. електроженови апарати; оборудване за газо-кислородно рязане и заваряване; безопасно осветление; повдигателни съоръжения; временни ремонтни скелета и стълби; противопожарни и средства за първа помощ, което се използва за извършване на дейностите на територията на „Асарел-Медет” АД - трябва да бъде в изправност, проверено и използвано по предназначение.

Ревизионните книги на повдигателни съоръжения ще бъдат проверявани от отдел „БЗР” на Възложителя преди мобилизацията им на площадката на „Асарел-Медет” АД. Повдигателни съоръжения без представени ревизионни актове от проверка няма да бъдат допускани до работа. Ревизионните актове от проверката трябва винаги да са на разположение на работната площадка. На проверка подлежат стълби и проекти за скелета – собствен инвентар и инструкции за стандартни модулни скелета.

Организация на работната площадка:

13.1.Специфичните правила за здраве и безопасност при работа в „Асарел-Медет” АД, представени по време на инструктажа по безопасност и оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.

13.2.Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях на територията на „Асарел-Медет” АД без разрешение на отдел „БЗР”.

13.3. Задължително се спазват всички пътни знаци и маркировки на територията на дружеството. Разрешената скорост на движение на МПС в района е 30 км/час., при сложени предпазни колани.

13.4.При работа на височина хората, оборудването и използваните материали трябва да бъдат защитени от падане /мрежа, сбруи, колани и др./.

13.5.Изпълнителят е длъжен да маркира ясно работната си площадка с подходящи ограждения (прегради, ленти, отцепления) и да я сигнализира със знаци и табели по безопасност. За превоз на материали и хора следва да се използват само предварително уточнени с отдел „БЗР” пътища.

13.6. При извършване на рискови дейности и използване на съоръжения, технологии и вещества, които могат да застрашат здравето и живота на работещите или да доведат до крупни производствени аварии в контролираните от „Асарел- Медет” АД територии, изпълнителят разработва План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, който се съгласува от Генерален директор, ресорен директор, ръководителят на цеха /отдела/, осъществяващ текущ контрол по изпълнението на договора, отдел „БЗР” и РО „ПБЗН”.

13.7.Кислородните и газовите бутилки използвани при извършване на дейности от външни изпълнители, се ползват само в изправено положение, обезопасени срещу падане, при изправни редуцир-вентили и капачки. Същите се поддържат чисти и обезмаслени. Ползват се на препоръчаните пожаробезопасни разстояния едни от други и от запалителни материали. Съхраняват се и се транспортират съгласно нормативните изисквания. Изпълнителят осигурява необходимите подходящи пожарогасителни средства при извършване на огневи работи. При собствена доставка на бутилки и варели за транспортиране на сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, Изпълнителят следва да покаже организацията, която е създал за технически надзор от лицензирани лица.

13.8.Външните фирми- изпълнители - собственици или ползватели на съоръжения с повишена опасност, са длъжни да осигуряват обслужването им от персонал, който има необходимата квалификация и правоспособност. Броят на персонала се определя в проекта на съоръжението или от органите за технически надзор. Външната фирма-изпълнител - собственик или ползвател на съоръжения с повишена опасност, и обслужващият ги персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения:

-с устройство, което не съответства на нормативните изисквания;

- които показват повреда или неизправност при работа;

- на които не е извършен технически надзор съгласно изискванията на Закона за технически изисквания към продуктите и на наредбите по неговото прилагане.

14. При авария или ситуация, застрашаващи живота и здравето на работници в контролираните територии, незабавно се уведомява отдел “Безопасност и здраве при работа” на “Асарел-Медет”-АД – тел.375 или GSM 0887 709836 , Здравен пункт – тел.246, „Фирмена сигурност” – дежурен полицай тел.285, Аварийно-спасителна служба и пожарна безопасност – тел.160 и 372, и се следват техните указания.

15.Отдел ”БЗР” на “Асарел-Медет”АД извършва периодични или по сигнал проверки по спазване на настоящите Общи условия. Констативните протоколи и предписанията на отдел ”БРЗ” са задължителни за страните по договорите с дружеството. Отдел „БЗР” има право да спира работата, да отстранява работници или служители, които са без изискващата се правоспособност, без лични предпазни средства и с действията си застрашават своето и на други лица здраве и безопасност.

16.При констатиране на щети от неспазване на горните изисквания, контрагентите, извършващи дейности в контролираните от “Асарел-Медет” АД територии, отговарят в пълен размер за допуснатите щети. При констатирано неспазване на изискванията за ЗБУТ, виновните лица се санкционират от отдел ”БЗР” с акт за нарушение. Въз основа на съставения акт се прави прихващане от дължимото възнаграждение по договора /стойността на услугата/ на Изпълнителя в размер на 50 лв. за всеки случай. При откриване на работник /специалист/ на изпълнител, допуснат до работа без да е преминал начален инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, санкцията е 100 лв за всеки случай, а при повторно нарушение 500 лв.

17. Контрагентите, извършващи дейности в контролираните от “Асарел-Медет” АД територии са задължени да използват само изправни машини, уреди и съоръжения преминали всички изпитания и проверки съгласно нормативните изисквания. При установяване на технически неизправности същите лица са длъжни да предприемат всички необходими и навременни мерки за тяхното незабавно отстраняване.

18. При експедиция на концентрати, автомобилите подхождат за товарене след подаден сигнал от оператора /дежурния от отдел” ККиМ”/.

19. Забранено е преминаването на хора под бункерите за товарене на готовата продукция.


20. Правила на поведение:


20.1.Употребата на алкохол и всякакъв друг вид упойващи вещества на контролираните от “Асарел-Медет” АД територии е абсолютно забранена.

20.2.Всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, материални повреди, трябва незабавно да бъдат докладвани в отдел „БЗР” на Възложителя.

20.3.Задълженията и отговорностите на Изпълнителят, “Асарел-Медет” и засегнати страни са упоменати в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

21.Ред и чистота:


21.1.Винаги и по всяко време Изпълнителите са длъжни да подреждат всички материали и резервни части и почистват от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21.2. Забранено е храненето на работните места. Това може да става само в помещения, отговарящи на санитарните изисквания.

21.3. Забранено е пиенето на вода от неконтролирани водоизточници.

Всички описани изисквания се отнасят и за подизпълнителите на фирмата-изпълнител. Изпълнителят автоматично ще бъде третиран като координатор в случай на ползване на подизпълнители. При наемане на подизпълнители Изпълнителят се задължава да предостави настоящото Приложение към Договора с „Асарел-Медет” АД за сведение и изпълнение от подизпълнителите.

ІІ.2. Екологични изисквания
Контрагентите, извършващи дейности в териториите, контролирани от “Асарел-Медет” АД са длъжни да спазват следните правила:

1.На входа на предприятието задължително се проверяват всички превозни средства от дежурния на КПП, водещия договора или негов подчинен. При конститиране на течове или разлив/разсипване на материали, същите се допускат на територията на дружеството само след отстраняване на несъответствието.

2.Забранява се замърсяването и изхвърлянето на каквито и да са материали или отпадъци в териториите, контролирани от “Асарел-Медет”-АД, освен на специално обозначените за целта места.

3.При необходимост от извършване на ремонт на превозни средства и/или други машини, същият се извършва само на определеното място на територията на дружеството – ЦРБ, на одобрени от ръководството места за ремонтни бази на съответния партньор, или извън територията на дружеството.

4. При извършване на строителни и ремонтни дейности на територията на дружеството, ежедневно и след приключване на работа да се почиства района от всякакви отпадъци.

5.Генерираните от ремонтна дейност отпадъци/отработени масла, филтри и др. консумативи, омаслени трици и други отпадъци/ се събират разделно в определените за целта и надписани контейнери/варели в цех АРЦ или се изнасят извън територията на дружеството.

6.При аварийно изтичане на ГСМ или разлив/разсипване на материали, незабавно се уведомява отдел ”Екология” на “Асарел-Медет” АД – тел.254 или GSM 0887800071 и Фирмена сигурност” – дежурен полицай тел.285, и се предприемат незабавни мерки за ограничаване и отстраняване на въздействието върху околната среда.

7.След натоварване на автомобилите, извозващи концентрат, кошовете на същите се покриват с покривала, с цел предотвратяване на разпиляване на концентрата при движение.

8.Отдел “Екология” на “Асарел-Медет” АД провежда текущи внезапни проверки и проверки по подадени сигнали за спазването на екологичните изисквания. Протоколите, съставени от отдел “Екология” за констатирани несъответствия са задължителни за страните по договорите.

9.В случай на констатирани несъответствия или неспазване на екологичните изисквания, контрагентите, извършващи съответната дейност, поемат всички разходи по предприети действия за ограничаване и премахване на въздействието върху околната среда. Разходите се удържат от дължимото възнаграждение за извършената работа, а ако тази сума не е достатъчна, разликата се доплаща по сметка на „Асарел-Медет”АД в 3-дневен срок от писменото уведомяване за дължимостта й.


ІІ.3. Фирмена сигурност

 1. Влизането и напускането на териториите, контролирани от “Асарел-Медет”-АД става само през регламентираните КПП след издаване на съответни пропуски по реда РИ-ИСУ “Оганизация на пропусквателния режим в “Асарел-Медет”-АД и издаването на пропуски” –Приложение към настоящите Общи условия.

 2. Всички превозни средства и лица, навлизащи, преминаващи или напускащи територията на дружеството, подлежат на проверка от дежурния на КПП съгласно изискванията на работната инструкция, посочена в т.1.

 3. Всички, които изнасят и внасят СМЦ от и в района на дружеството, са длъжни да ги декларират на съответното КПП, като посочват техния вид и количество, както и техния произход и собственост, чрез представянето на съответен декумент съгласно изискванията на работната инструкция, посочена в т.1.

 4. Не се допуска отклоняване от маршрутите на движение и от обектите, свързани с дейността на контрагентите по договора, както и посещения на производствени и административни обекти и др. помещения, които не са пряко свързани с извършваната от тях дейност.

 5. Отдел “Фирмена сигурност” извършва периодични проверки на охраняваната територия на дружеството и ведомствените пътища и проверки по сигнал за спазване на установените правила и опазване имуществото на дружеството и обособените му фирми от посегателства. Констативните протоколи на отдел ”ФС” са задължителни за фирмите, работещи по договори, извършващи дейности на територията на “Асарел-Медет” АД.

 6. При установяване на посегателства над имущество на “Асарел-Медет”-АД и обособените му фирми, както и създаването на условия и предпоставки за такива, на нарушителите се търси съответна отговорност и им се отнема правото да посещават територията на дружеството, като същите дължат обезщетение в пълен размер за причинените на дружеството вреди. Данните за извършените нарушения се предоставят на органите на МВР и Прокуратурата.

 7. При оставяне на имущество без надзор след работно време, в празнични и почивни дни, както и при аварийни ситуации, стихиини бедствия и извършени правонарушения, следва да се уведомяват своевременно служителите от отдел “Фирмена сигурност” на тел.478 и тел.285 и GSM 0887 800076.

Всяко физическо лице, действащо в качеството на работник или представител на външен партньор на “Асарел-Медет” АД, пребиваващ на територията на дружеството, е длъжен да спазва строга конфиденциалност по отношение на всяка информация, станала му известна при и по повод изпълнение на неговите задължения по съответния договор с “Асарел-Медет”-АД. За неспазване на това изискване виновното лице носи отговорност съгласно предвидения в закона ред.
ІІІ. Назначаване на работници/ служители към фирми, изпълняващи дейности на територията на “Асарел-Медет”АД
1.Фирмите /дружествата/, допускани да извършват дейности на територията на “Асарел-Медет”-АД, набират личния си състав от живущи в община Панагюрище чрез предварително съгласуване с ръководството на „Асарел-Медет” АД.

За целта Контрагентът представя списъци с длъжностите и професиите, които са необходими за заемане и квалификационните изисквания за тях непосредствено след подписването на договора или текущо при възникване на необходимост. В тях се определят сроковете и етапите за назначаването на подходящия персонал.

2. Контрагентът представя в Дирекция “ЧР” на “Асарел-Медет” АД молби за работа в съответните дружества с приложена автобиография и копие от документи за правоспособност. Молбите са адресирани до съответния ръководител на фирма, за чиито работни места се кандидатства.

3. Кандидатурите се разглеждат в едноседмичен срок в дирекцията съвместно с представители на фирмите и съвета за социално сътрудничество на “Асарел-Медет”-АД, като предварително се проучват по следните критерии: • Работил ли е кандидата в “Асарел-Медет”-АД и ако е така, какви са причините за напускане;

 • Възможност за устройване с предимство на работещи в дружеството, предвиждани за освобождаване в следствие съкращаване на щата;

4. След като се направи подбор, на следващия ден списъкът с одобрените кандидати се представя на Директор „ЧР” на “Асарел-Медет”-АД за утвърждаване, и едва тогава съответните ръководители на фирми пускат заповеди за назначаване.

5. Изключение от гореописаните правила се прави само за професии, за които не могат да се намерят специалисти в общината.

6. При избор на подизпълнител/ доставчик дружествата, допускани да извършват с договор дейности/ доставки на територията на “Асарел-Медет”-АД, дават право на пръв отказ на фирми, със седалище и дейност на територията на Община Панагюрище.

7. Правилата на Раздел ІІІ. от тези Общи условия важат и за подизпълнителите по сключени с „Асарел-Медет”АД договори


Настоящите общи условия са неразделна част от договорите, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори, като при противоречие между клауза в договора и регламент в общите условия, предимство има текстът на договора.


GENERAL TERMS


to contracts concluded by „Asarel-Medet” JSC with external partners
These General terms /GT/ have been developed based on internal company documents of “Asarel-Medet” JSC and in accordance with the integrated management system for quality, environment and health and safety at work (IMS), which covers the requirements stated in ISO 9001:2008 – System for quality management, ISO 14001:2004  - Environmental management system and OHSAS 18001:2007 – Management system for health and safety at work - Requirements.

І. General requirements according to the Company’s Work instructions for the supply of goods/services.

1. These Terms settle the rules for the execution of contracts for the supply of goods/ services to „Asarel-Medet” JSC based on the principles of transparent, objective and well organized supplier selection process.

2. Draft contracts, based on the company requirements of„Asarel-Medet” JSC, which are integral part of these General terms, are sent to the selected contractors, suppliers of goods/services.

3. When an annex to a contract is required, it is signed by the authorized persons who have signed the main contract.


4. Integral part of the contracts are the attached applications that are signed by the authorized persons who have signed the main contract.

5. Delivery and acceptance of any goods in accordance with their type, quality and quantity is performed after signing a delivery-acceptance protocol by authorized representatives of both parties on a balance / production site / warehouse of the Buyer. Protocol is an integral part of the contract. In an enclosure to the contract, both parties select the persons who will be authorized to deliver and receive the goods or services.

- If at the moment of acceptance a delivered good is found to have defects or its type, quality and/or quantity differs from the requested one, the Buyer has the right to refuse to unload it and should immediately inform the Seller and send it back.
- If the Seller is allowed by the “Incoming control” of the Buyer to unload the goods and these goods are not reclaimed within 3 working days after signing a delivery-acceptance protocol in a written form, the goods are considered accepted and approved except for hidden defects.

6. Claims for visible defects of the product (service) are made at the time of delivery acceptance under the following general requirements for production claims:


- When hidden defects within the warranty period specified in the contract are detected, the Buyer (Assignor) should notify the Seller (Contractor) within 48 hours by fax or E-mail. The fax must contain data about the date of delivery, name of the product (service type), name and description of the defect, and other specific information regarding the certain case and contract.
- Within 2 (two) working days from the receipt of the claim letter, the Seller (Contractor) is obliged to commission an authorized person who must perform a site inspection on the claimed defects and draw up a bilateral claim protocol which needs to be signed by both parties.
In case when drawing up the claim protocol both parties do not agree on the findings of type, cause and/or cost of the claimed defect, they are obliged to indicate in the protocol a requirement for application to the independent quality agency “Bulgarcontrola”. The act of “Bulgarcontrola” is based on the claim protocol. The presence of authorized persons by both parties is obligatory.

- The Seller (Contractor) is required to settle the claim аs approved within 30 working days from the date of signing the bilateral claim protocol or the date of issue of the Act from “Bulgarcontrola”.


- All claim procedure costs are paid by the defaulting party, whose behavior caused the claim correspondence.

7. Technical literature and assistance


- Together with the delivery of the equipment, the Seller sends also the necessary technical literature with the information for its assembly and correct exploitation. All technical literature has two copies in Bulgarian. When the delivery comes from a foreign country, two copies in English are also necessary.

- At the expenses of the Seller a specialist who must supervise the assembly and the commissioning of the equipment. The Buyer is responsible for the quality of the equipment assembly.


- At the expenses of the Seller a specialist for the time after the assembly is commissioned. He must perform all the necessary inspection on the equipment during the warranty period.
- The Seller shall pay all costs connected with the accomplishment of his obligations.
8. Force majeure cases

Force majeure cases are considered to be situations which occurred beyond the reasonable control of the parties and which could not be foreseen or stopped, including, but not limited to: earthquakes, fires, floods, epidemics, war conflicts, civil unrests, as well as prohibitions, restrictions, regulations and others. These are ones which have been imposed by regulations of state and regional agencies. There is no force majeure if the respective situation is due to negligent care by a contractual party and could have been overcome. Force majeure cases delay the agreed period of delivery of the product (service) depending on their duration. The party, which bases its argument for delay on the force majeure, is required within 3 working days to notify the other party in a written form and prove the existence of the event with a certificate issued by the respective Chamber of Commerce. If there is no written notice, the party that hasn’t accomplished its obligations shall be held responsible for losses. .


In a case when the contract is delayed by more than 3 months and the two contracting parties cannot agree on further contract execution, the Buyer (Assignor) has the right to terminate the future performance of the contract and the Seller (Contractor) will return immediately and without any legal formalities all received payments to the Buyer (Assignor).

9. Contracting parties should address all the messages and notifications to each other only in a written form. The written form is considered and respected when sent by fax or other technical means which excludes the possibility of inaccurate reproduction of the statement. For changes in mailing addresses and contact persons, the respective party should send notification in 3 working days to the other one.
10. The contract concluded between the parties may be amended or supplemented with an additionally written and signed agreement.

11. The contract may be terminated on one of the following grounds:

- upon expiry of the contract;

- if the execution of the main subject of the contract has become impossible;

- by mutual agreement;

- in case of serious breach of contract (failure leading to inability to achieve the negotiated contractual results) the right party to write to the other one and to offer secession of the breach and its effects in sufficient time for implementation, the after effect would be unilateral termination of the contract by the defaulting party;

- with one month notice by the Buyer (Principal);
- on other grounds, explicitly stated in the contract;

12. The correspondence between the parties regarding the execution of the contract shall be presented primarily in an electronic form (eg. E-mail, magnetic media means), including the cases where the information is presented on paper (e.g.: Projects, reports on performed activities, statements, claim receipts, information on Art. 15 below and other).

13. Disputes, arising from or in connection with the performance of any contract concluded by Bulgarian partners, will be settled in accordance with the Bulgarian legislation. Disputes about the execution of contracts concluded by foreign partners will be settled by a neutral for both parties legislation.

14. All disputes between parties are resolved through negotiations. All agreements are settled in a written form and are an internal part of the contract. If a mutual agreement is not reached, all arising disputable issues shall be settled in the Arbitration court of the Bulgarian Chamber of Commerce or the International Chamber of Commerce in Paris depending on the nationality of the partner.


15. „Asarel-Medet” JSC and the External partners, concluding contracts with the company, take the responsibility to inform immediately, in a written form, the respective contact persons stated in the contract, as well as a representative of the company who signed the contract in case of discovered breach of mutual obligations or negligent and/or fraudulent execution of the contractual obligations by employees from both parties, or exhibit such tendencies. This shall be done in order rapidly eliminate the infringements and omissions which could reflect negatively on the future overall performance of the arrangements between the parties and inflict damage and losses for them.
16. „Asarel-Medet” JSC and External partners, concluding contracts with us, take the responsibility in cases when necessary, workers/ employees from Asarel-Medet JSC to be settled, they shall be provided accommodation owned by the company on preferential prices negotiated for worker/ employees and official guests of Asarel-Medet JSC.

ІІ. Requirements of the implemented in 2003 Integrated Management System in Asarel-Medet JSC, based on the ISO 9001:2008 – Quality Management, ISO 14001:2004 – Environmental Management and OHSAS 18001:2007 – Health Management and Working ConditionsІІ.1. Health and safety working conditions

These requirements are prepared in accordance with the inter-company documents and Art. 227 from the state Labor Code and art.18 of the Health and Safety Conditions Law.
1. Employees working within the territory of the company are obliged to take care for their safety and the safety of all other persons, engaged with their respective activity.
2. The employees are required to attend work in a position allowing safe and qualitative implementation of their respective obligations.

3. Employees, working within the controlled by “Asarel-Medet” JSC territories are allowed to work only after an initial briefing held by the”SHW” Department, in accordance with Regulation № РД-07-02 from 16.12.2009 on the conditions and procedures for conducting periodic training and provide instruction to the workers about the health and safety working conditions. The „SHW” Departments issues an official note to the instructed workers based on Template № 2of Art. 12, Par. 3 from Regulation № РД-07-2 for the provided training and instruction in two copies, one of which is to be filed by „Company Security” Department in order a pass to be issued and the other one is stored during the duration of the contract by the Technical Director (Coordinator Safety and Health at Work) by the Contractor.


4. Company’s managers, operating at the controlled by the company territories are responsible for conducting of periodic briefings and other types of instructions to their workers. Managers from external companies prepare annual risk assessments of healthy and safety measures during work.
5. The use of appropriate work clothing (having visible and clear labels indicating the company – Contractor) and the use of helmets, gloves, protective goggles, masks and protective boots is obligatory during the work process within the territories, controlled by Asarel-Medet JSC. Depending on the specifics of activities to be executed, when necessary, special PPE /Personal protective Equipment/ shall be used. The necessary personal protective equipment and the special work clothing of the workers on the territory of the Company shall be provided by the Contractor, on its expense, according to the preliminary risk assessment.
6. When transporting concentrates, the vehicles are suited for loading after an alert given by the operator /employee on duty by the” QC&M” Department/.

Only well trained personnel in good healthy conditions shall be allowed to access the territories, controlled by Asarel-Medet JSC. The Contractor and it sub-contractors shall organize on their expense preliminary medical exams, respecting the executed activity and the specific labor conditions. When executing activities, which require on-going control on the healthy conditions of the personnel, the Contractor shall be considered engaged with the execution thereof, and it shall be obliged to conclude an agreement with the authorized medical specialist. In the event of heavy, life-threatening traumas on the work place, the Contractor shall look for the immediate assistance of the medical team, which works on the territory of Asarel-Medet JSC. The emergency calls telephone number is 246.

7. During working hours employees, working on the territory, controlled by „Asarel-Medet” JSC need to wear their certificates for qualification and other valid documents required by the regulations, in order to ensure health and safety working conditions.
8. Companies’ managers, carrying out construction, repair and other activities within the controlled by the Company areas, have to designate a health and safety working conditions coordinator by a written order and inform the „SHW” Department about this.

9. It is not allowed for people to pass below the bunkers used for loading the finished production.

When more that one Contractor company shall work on one working location at the same time with another hired Contractor company, an instruction of the safe mutual execution of the work by and between Contractor companies and Asarel-Medet JSC shall be made and coordinated in advance.

10. It is obligatory to observe and follow all traffic signs and makings within the Company’s territory.

11.The maximum allowable speed of vehicles within the territory of the company is 30 km/per hour.

Permits for execution of different activities (listed as examples, but not thoroughly – in relation to fire works; excavation works; execution of activity on supervision regulations; work in closed vessels; execution of explosive works; mechanical security; cutting of power supply, water supply, steam supply, air supply, gas supply, oil supply, etc., required according to special legal provisions) shall always be available on the working location on the territory Asarel-Medet JSC.

12. In case of executing risky activities and using facilities, technology and substances that may endanger the health and life of the workers or lead to major industrial accidents within the controlled by „Asarel-Medet”JSC territories, the contractor develops a plan which is coordinated with the SHW Department and the workshop Director, the person who currently monitors the execution of the contract.

Working equipment – own or rented by the Contractor company, including electric welding machines; equipment for gas-oxygen cutting and welding; safe lighting; lifting equipment; temporary scaffolding and stairs for repairs; anti-fire and first aid means, used for execution of the activities on the territory of Asarel-Medet JSC – shall be in working order, tested and used for its purpose. Books of inspection of lifting devices shall be checked by the Principal’s SHW Department prior their mobilization on the location of Asarel-Medet JSC. Lifting devices with no deeds of inspection from tests presented shall not be allowed to work. Deeds of inspection from tests shall always be available on the site. Tests shall be made on stairs and projects of scaffoldings – own property and instructions for standard module scaffoldings. 1. Organization on site:

13.1. The specific rules regarding health and safety during work in Asarel-Medet JSC, presented during the instructions on safety and during the operational meetings, shall be observed by anybody, at all times.

13.2. The use of production installations or parts thereof on the territory of Asarel-Medet JSC with no consent of the SHW Department is prohibited.

13.3. Задължително се спазват всички пътни знаци и маркировки на територията на дружеството /тук е т.10/. The maximum allowable speed of vehicles within the territory of the company is 30 km/per hour and seat belt shall be on.

13.4. When working on heights, people, equipment and used materials shall be protected from falling /net, halters, belts, etc./.

13.5.The Contractors shall clearly mark its working site with appropriate fencing (bars, lines, splits) and to signal it with signs and safety signs. Roads preliminary coordinated with the SHW Department shall be used for transportation of materials and people.

13.6. При извършване на рискови дейности и използване на съоръжения, технологии и вещества, които могат да застрашат здравето и живота на работещите или да доведат до крупни производствени аварии в контролираните от „Асарел- Медет” АД територии, изпълнителят разработва План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, който се съгласува от Генерален директор, ресорен директор, ръководителят на цеха /отдела/, осъществяващ текущ контрол по изпълнението на договора, SHW Department и РО „ПБЗН”. /НЕ БЕШЕ В ЧЕРВЕНО И НЕ СЪМ ГО ПРЕВЕЛ!!!/

13.7. Oxygen and gas bottles used by hired Contractors for the execution of activities shall only be used in proper working conditions, secured against falling, with properly working reduction valves and caps. They shall be maintained clean and with no oil on them. The recommended anti-fire distances shall be used from one to another and from other flammable materials. They shall be stored and transported according to the legal provisions. The Contractor shall provide proper fire extinguishing devices during the execution of fire works. During a supply of bottles or tanks for transportation of compressed, liquefied or dissolved under pressure gases, the Contractor shall present the organization created in regards to technical supervision by the licensed persons.

13.8. Hired companies – Contractors – owners or users of equipment of increased danger shall provide their service by personnel of the necessary qualification and capacity. The number of employees is specified in the project of the equipment or by the bodies of technical supervision. The hired company – Contractor – owner or user of equipment of increased danger and the servicing personnel thereof shall not allow exploitation of equipment:

- with a device, which does not comply with the legal requirements;

- which shows damage or incapacity during work;

- which were not technically supervised, according to the requirements of the Law of Technical Requirements to Products and the Regulations in respect to its application.
14.In case of an accident or a life and safety threatening situation within the controlled by the company territory, the “Safety and Health at Work” Department at “Asarel-Medet” JSC – Tel:0357 60375, Health spot emergency– Tel: 0357 60246, „Corporate security” – police officer on duty Tel:0357 60285, Emergency-safety agency and fire emergency – Tel: 0357 60372 should be immediately notified, and their instructions should be followed.
15. ”SHW” Department of “Asarel-Medet” JSC carry out periodic or signal inspections in compliance with the current Terms and Conditions. The observement protocols and respected requirements of the SHW department are obligatory for the contractual parties of the company. Department „SHW” has the right to stop the working process, exclude employees or workers who do not possess the required qualification, protective clothing and who endanger their personal safety and health as well as the ones of persons around them.

16. Upon finding any damages due to breach of the requirements stated above, the contractors engaged in activities within the controlled by “Asarel-Medet” JSC territory are obliged to cover the full amount of the caused damage. In finding non-compliance with the health and safety measures the offenders shall be fined by the”SHW” department and shall be issued an act of infringement. The amount of 50 leva per each case will be withdrawn from the contactor’s remuneration / value of service/ based on the issued act. In cases when an executor worker /specialist/ is allowed to work without being instructed about the health and safety working rules, the fine is 100 leva and every other case is fined by 500 leva.


17. Rules of conduct:


17.1. Use of alcohol or any other type of drugs on the territories, controlled by Asarel-Medet JSC is strictly prohibited.

17.2. Any accidents, incidents, injuries, first aid, material damages shall be immediately reported to the SHW Department of the Principal.

17.3. The obligations and the responsibilities of the Contractor, Asarel-Medet and the concerned parties are specified in the Healthy and Safety Labor Conditions Law.

18. Order and cleanness:


18.1. Always and at any time, Contractors shall keep order of all materials and spare parts, and shall clean any refuse from the working site immediately after work.

18.2. Nutrition on working places is prohibited. Nutrition may be done only in premises, which comply with the sanitary requirements.

Drinking of water from not controlled sources is prohibited.

All specified requirements are to be observed also by the sub-contractors of the Contractor Company. The Contractor shall automatically be treated as a coordinator in the event of using sub-contractors. When hiring sub-contractors, the Contractor shall present this Appendix to the Agreement with Asarel-Medet JSC for information and execution by sub-contractors.

ІІ.2. Environmental requirements

Contractors, working within the controlled by “Asarel-Medet” JSC territories are obliged to follow the following rules:


1. When entering the factory, all vehicles must be inspected by the person on duty at the checkpoint, by the leading contractor or a representative of his. In case of found leakage/ spilling of materials, the vehicle is not permitted to enter the company’s area unless the problem is solved.
2. Pollution and disposal of any materials on the territory, controlled by “Asarel-Medet” JSC is prohibited, unless designated at the specially provided for this areas.
3. When a vehicle and/or other machines need to be repaired, it should be done in the specially provided for this area- Central Repair Base, in the repair area of the respective contragent approved by the company management, or outside the territory of the company.
4. After executing construction and repair activities on the territory of the company, every working day and after finishing the working process, the surrounded areas should be cleaned of any waste.

5. The generated by the repair waste/ waste oil, filters and other consumables, oiled sawdust waste and other kinds of waste/ shall be collected separately in the designated and labeled containers at the ARC workshop or shall be exported outside the company’s territory.

6. In case of accidental leakage or spill of SML or other materials, the Ecology department at Asarel-Medet JSC at – Tel: 0357 60254 and the Corporate security department – police officer at duty at Tel:0357 60285 should be notified immediately, immediate steps should also be taken to reduce and eliminate the environmental impact.

7.When vehicles transporting concentrates are loaded, the trunks should be covered with tarpaulins in order to prevent spillage of the concentrate during transportation.


8. “Ecology” department at “Asarel-Medet” JSC carries out ongoing sudden checks and signal checks in order to ensure the compliance with the ecological rules and requirements. Protocols, established by the Ecology department indicating any observed discrepancies, are obligatory for the contracting parties.

9.In case of found discrepancies or failure in following the environmental requirements, the contractual parties executing their respective service shall take all expenses on the actions taken for the reduction and elimination of the environmental effects caused. Costs shall be deducted by the agreed remuneration and in case it is not sufficient, the rest of the amount shall be paid and transferred to the „Asarel-Medet” JSC bank account within 3 days after receiving the notification letter with the stated amount requested.


ІІ.3. Corporate security

1. Entrance and exit within the controlled by “Asarel-Medet” JSC territory is possible only through the specially stated checkpoints where a pass is issued in accordance with RI-IMS “Organization of the crossing regime” at “Asarel-Medet” JSC and the issue of passes is regalement in the – Application of the General terms and conditions.

2. All vehicles and persons, entering, passing through or leaving the territory of the company shall be checked by the person on duty at the checkpoints in accordance with the working instruction, stated in p.1.

3. Anyone who imports or exports SMTS in or outside the company’s territory is obliged to present and declare them at the respective checkpoint as well as note their type, quantity, place of origin and ownership by presenting relevant documentation in accordance with the requirements, stated in p.1.

4. Driving out of the routes and the sites associated with the activities of the contractors is not allowed. Visits in manufacturing or administration facilities and other premises which are not directly related to their field of activity is also strictly prohibited.

5. Department “Corporate security” performs periodic checks and signal checks on the guarded territory of the company and departmental routes following compliance with the established rules and in order to protect the assets of the company and its subsidiaries from any harm. Protocols issued by CS department are binding for the companies working under contracts and operating within the territory of “Asarel-Medet” JSC.
6. When violations of the property on the territory of “Asarel-Medet JSC”and its subsidiaries are detected, as well as in the situations of creating conditions and prerequisites for such violence, the respective offenders shall take the full responsibility and shall be prohibited to enter the territory of the company. The offenders are obliged to fully compensate the company for the caused damages. All offences shall be reported to the Ministry of Interior and the Prosecutor’s office.
7. When the property is left unobserved during non-working hours, holidays, vacations, emergencies, disasters and committed offences the employees from the “Corporate security” should be promptly notified at Tel:0357 60 478 and Tel: 0357 60 285.
8. Any person, acting as a worker or a representative of an outside partner of “Asarel-Medet” JSC, is obliged to observe strict confidentiality regarding any information which has become familiar to him during or in connection with the execution of his obligations under the respective contract with “Asarel-Medet” JSC. For non-compliance with this requirement, the guilty person shall be liable under the statutory procedure.

III. Employment of workers/employees in companies, carrying out activities on the territory of “Assarel Medet”
1. The companies /partnerships/, which have been allowed to carry out activities on the territory of “Assarel Medet” JSC, choose and hire their personnel among the citizens of Municipality Panagurishte, coordinating this process with the management of “Assarel Medet” JSC.

In order to achieve this goal, immediately after the contract is signed or when there’s a need the contragent draws up a list with the necessary positions and professions. This list determines the terms and stages for hiring the appropriate personnel.


2. The contragent hands in a job application form together with a curriculum vitae and a copy of documents for qualifications in the “HR” Department. The application forms are addressed to the respective manager of the firm the contragent applies for.
Within a period of one week all applications are examined by the HR Department together with representatives of the firms and the “Assarel Medet” Council for Social Coordination according to the following criteria:


 • - Has the applicant worked in “Assarel Medet”? If the answer is positive, what are the reasons for his resignation?

 • - A chance for hiring of persons working in the company, who are expected to loose their jobs due to a reduction of the statt.

4. On the following day after the selection was made a list with the approved candidates is submitted to Director “HR” for confirmation. Then the respective managers of firms can issue letters of appointment.
5. Any exclusion to the above stated is possible only in cases when there are no specialists in the municipality for certain professions.

The present general terms are an integral part of the contracts concluded by „Asarel-Medet” JSC with external partners, in case of clause conflicts between the respective contract and the general terms and conditions, prevails the text stated in the contract.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница