Община балчикстраница7/9
Дата05.12.2017
Размер1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1.24.4.1Част I

Тази част е разположена в северо-източната част на града, между ул. „Стара планиан” и ул.”Дунав”. Понастоящем като цяло тя не е обхваната от канализация. Само по дължината на ул.”Дунав” съществува канализационен тръбопровод (диаметър 400/1000 мм) със няколко домови отклонения. Съществуващите домови отклонения ще бъдат прекъснати и свързани отново към новия уличен тръбопровод. Съществуващия тръбопровод може да се използва отделно за дъждовна вода в бъдеще.

Тръбопроводите са проектирани да обхващат 100% от имотите. Отпадните води ще се събират гравитачно посредством второстепенната канализация и отклонявани в 4 главни тръбопровода, които са разположени по дължината на ул.”Дунав” (участък D), ул.”Арда” (участък C), ул.”Волга” (участък B) и ул.”Струма” (участък A). Участъци B и C заустват отпадните си води в участък A който зауства по-нататък в участък D. Освен това, участък D приема отпадни води от къщите по улицата и промишлената зона на северо-изток от града и зауства в новия главен колектор № 1.

Проектираните второстепенни тръбопроводи ще позволят свързването на около 370 къщи които понастоящем заустват отпадните си води в септични ями. Освен това, къщите които в момента са свързани към канализационния тръбопровод по ул.”Дунав” ще бъдат свързани към новия канализационен тръбопровод (участък D).

Общата дължина на новите канализационни тръбопроводи в тази част е 7.2  км с вътрешен диаметър главно 335 мм (виж Таблица 9).

1.24.4.2Част II

Тази част обхваща северо-западнат част на „Левски”, оградена от ул.”Дунав”, ул.”Варненска” и ул.”Стара планина”. Подобно на част I, в тази част понастоящем няма канализационна система. Само по ул.”Варненска” съществува канализационен тръбопровод с няколко домови отклонения.

Отпадната вода в тази област ще се събира гравитачно. Тази област ще има два главни канализационни тръбопровода, един по ул.”Варненска” (участък F) и друг по ул.”Люлин” (участъци A и B). Участък F приема отпадните води от имотите по дължината на улицата и промишлената зона в западната част на „Левски” и зауства в новия главен колектор №1. Участъци A/B приемат всички отпадни води от къщите в тази част на града, и ги заустват в тръбопровода на ул.”Дунав” (участък D на част I) който зауства в новия главен колектор №1.

Проектираните второстепенни тръбопроводи ще позволят свързването на около 150 къщи които понастоящем изхвърлят отпадните си води в септични ями. Освен това, къщите които в момента са свързани към канализационния тръбопровод по ул.”Варненска” ще бъдат свързани към новия канализационен тръбопровод (Section F).

Общата дължина на новите канализационни тръбопроводи в тази част е 3.8  км с вътрешен диаметър главно 335 мм (виж Таблица 9).

Пълни подробности за дълбочините на шахтите, диаметри, наклони и др. както и подробности за тръбите са показани в спецификациите във том 2 на този доклад.

За подробности за трасето на колектора и надлъжните профили включително геотехническите условия, се отнесете към том 3 на този доклад.

1.24.4.3 Част III

Тази част покрива западната част на кв.„Левски”, т.е. областта северно от стадиона и северната част от зоната на блоковете, състояща се от 6 до 8 етажни жилищни сгради. Освен областта на блоковете и един тръбопровод по ул.”Ропотамо”, областта понастоящем няма канализация.

Съществуващите канализационни бетонови тръбопроводи (с диаметър до 800 мм) по ул.”Ропотамо” и „Д-р Ж. Бончев” са смесени. Проучванията на инженерите на Poyry Environment показаха, че освен дъждовна и подпочвена вода инфилтрира от тръбните връзки. По тази причина и поради големия диаметър на съществуващите тръбопроводи, ще бъдат изградени успоредно нови канализационни тръбопроводи за разделяне на дъждовните от отпадните води (участъцу A и I). Съществуващите тръбопроводи след възстановяване на връзките им могат да се използват от общината, за дренаж на дъждовни води в бъдеще.

Отпадните води от източната част на тази област, където в момента няма канализация, ще бъдат зауствани в два главни тръбопровода. Единия ще бъде положен по ул.”Ком/ ул.”Янтра” (участък C) който ще зауства във втория главен тръбопровод по ул.”Стара планина”/ул.”Ропотамо” (участък A) който зауства в новия главен колектор №1.

Проектираните второстепенни тръбопроводи ще позволят свързването на около 260 къщи които понастоящем заустват отпадните си води в септични ями.

Общата дължина на новите канализационни тръбопроводи в тази част е 4.8  км с вътрешен диаметър главно 335 мм (виж Таблица 9).

Пълни подробности за дълбочините на шахтите, диаметри, наклони и др. както и подробности за тръбите са показани в спецификациите във том 2 на този доклад.

За подробности за трасето на колектора и надлъжните профили включително геотехническите условия, се отнесете към том 3 на този доклад.1.24.4.4Част IV

Тази част обхваща областта източно от стадиона и южната част на областта на блоковете.

Има два съществуващи бетонови канализационни тръбопровода (диаметър 800 мм) в областа на блоковете, по ул.”Д-р Ж. Бончев” и ул.”Ген Колев”. Тъй като и двата приемат и дъждовни и отпадни води, ще бъде изграден нов успореден тръбопровод за да се раздели дъждовната от отпадните води (участъци C и F). Съществуващия тръбопровод би могъл да се използва за дъждовни води в бъдеще.

По настоящем жилищната област източно от стадиона не е обхваната от канализация. Отпадните води от тази част, които ще се приемат от новата канализационна мрежа ще се заустват посредством нов канализационен тръбопровод (участък A) в съществуващия канализационен тръбопровод по ул. „Георги Бенковски”.

Проектираните второстепенни тръбопроводи ще позволят свързването на около 100 къщи, които в момента заустват в септични ями.

Общата дължина на новите канализационни тръбопроводи в тази част е 2.8  км с вътрешен диаметър главно 335 мм (виж Таблица 9).

Пълни подробности за дълбочините на шахтите, диаметри, наклони и др. както и подробности за тръбите са показани в спецификациите във том 2 на този доклад.

За подробности за трасето на колектора и надлъжните профили включително геотехническите условия, се отнесете към том 3 на този доклад.1.24.4.5 Част V

Тази част обхваща старата част на града. Има съществуваща канализация за по-голямата част от тази област. Въпреки това няколко улици не са свързани и до сега към канализационната мрежа.

Тук следва описания на главните участъци:

Участък B

Този участък трябва да бъде подменен поради малкия обем на съществуващия тръбопровод. Модела показа, че съществуващия диаметър от 300 мм не е задоволителен за заустване на отпадните води. Затова ще бъде заменен с ПЕВП тръбопровод (вътрешен диаметър 335/527 мм).Участък C

Съществуващия бетонов тръбопровод (диаметър 1000 мм) по ул. „Христо Ботев” и ул.”Райко Даскалов” е смесен приема и дъждовни води и в момента се зауства в Източното дере.

За да се отдели дъждовната от отпадните води, ще бъде изграден нов успореден тръбопровод който ще зауства отпадните води в новия главен колектор.

След прекъсването на всички домови отклонения, съществуващата бетонова тръба би могла да се използва за тръбопровод за приемане на дъждовна вода.Участък E

В горната част на ул.”Ген. Попов” има два бетонови тръбопроводи (диаметър 300мм и 500мм), които приемат съответно отпадни и дъждовни води. Според плана за шахтите канализационния тръбопровод може да зауства в тръбопровода за дъждовна вода 500 мм който зауства в „Източното дере”.

За да се отделят дъждовната и отпадните води, ще бъде изграден нов успореден на съществуващия тръбопровод по ул.”Ген. Попов”. Той ще приема само отпадни води и ще ги зауства в главния колектор.

Наклона на долната част на съществуващия тръбопровод по ул. „Ген. Попов” е недостатъчен за самопочистващата скорост. Две шахти са вече задръстени с отпадъци. По тази причина, тръбопровода, ще бъде преместен на наклон, който гарантира самопочистваща скорост.Участък O

По данни на община Балчик, съществуващия бетонов тръбопровод по ул.”Пирин” има висока степен на инфилтрация на подпочвени води. По тази причина ще бъде заменен с ПЕВП тръбопровод, което логически, ще намали потока в канализационната система.

Другите части на този участък са разположени по улици по които понастоящем няма изградена канализация.

Тези второстепенни тръбопроводи, ще позволят свързването на около 250 къщи които понастоящем заустват в септични ями.

Общата дължина на новите канализационни тръбопроводи в тази част е 5.9 км, вътрешния диаметър варира от 209 до 418 мм (виж Таблица 9).

Повече подробности за дълбочините на шахтите, диаметри, наклони и др. както и подробности за тръбите са показани в спецификациите във том 2 на този доклад.

За подробности за трасето на колектора и надлъжните профили включително геотехническите условия, се отнесете към том 3 на този доклад.
1.24.5Разделяне на дъждовни от отпадни води

Основната цел на Проекта, е да се направи разделна канализационна система на целия град. Понястоящем в накои части на града, дъждовна вода се зауства в канализационни тръбопроводи , които посредством смесени преливници заустват в „Източното дере” или директно в морето. По тази причина има нужда от отделяне на повърхностните води от отпадните води.

На база извършени проучвания от Poyry Environment биха могли да се определят няколко участъка, където дъждовните води се смесват с канализационните. Обикновенно, тези смесени тръбопроводи са бетонови тръби с голям диаметър, които не са подходящи за изпълняване функциите на канализационни тръбопроводи в разделна канализационна система. Затова, новите канализационни тръбопроводи, ще бъдат положени успоредно на съществуващите смесени тръбопроводи, всички постъпи на отпадни води, ще бъдат прекъснати и възстановени към новия канализационен тръбопровод. Съществуващата тръба може да се използва, след ремонт, за заустване на дъждовни води.

Подробно описание на участъците за разделяне на дъждовните води е дадено в 7.5.4 по-горе.

Таблица 10 представя обобщение на дължините на тръбопроводите, проектирани да разделят дъждовните от отпадните води.

Таблица 10: Дължини на новите тръбопроводи (диаметър 335 мм) за разделяне на дъждовните от отпадните води
ЧАСТ

Дължина на тръбите (м)

Част III

1,651

Част IV

489

Част V

1,217

ОБЩО

3,357

1.24.6Възстановяване на бетоновите канализационни клонове

Бе наблюдавана висока степен на инфилтрация на подпочвени води в някои бетонови канализационни клона в града.

Въз основа на проучването на състоянието проведено от Pöyry Environment и информацията получена от общината и ВиК Бачлик, за замяна бяха предложени следните два участъка:


Първия участък се намира в кв.”Левски” по ул.”Варненска”. Втория участък се намира в старата част на града, по ул.”Пирин”. Съществуващите бетонови тръбопроводи с диаметър 200/300 мм ще бъдат заменени от ПЕВП тръби с вътрешен диаметър 335 мм.

Таблица 11: Дължини на новите тръбопроводи (диаметър 335 мм) за замяна на бетоновите тръбопроводи


ЧАСТ

Дължина на тръбите (м)

Част II

909

Част V

184

ОБЩО

1,093

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница