Община долни дъбникДата31.03.2018
Размер29.45 Kb.

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК


ул. “Христо Янчев” № 59, тел. 24 – 45, fax. 20 – 70, E-mail: mun_dabnik@mail.bg

Агенция за социално подпомаганеПроект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

Нови възможности за грижа”

О Б Я В А

На 27.03.2015 година Община Долни Дъбник стартира дейности по предоставяне на услугата „Личен асистент” като партньор на Агенция за социално подпомагане. Агенцията за социално подпомагане (АСП) e конкретен бенефициент по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

І. За потребители на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват:

Всеки кандидат прилага към заявлението следните документи:

 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);

 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

 • медицински протокол на ЛКК (копие);

 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

други документи ..................................................................................................................... Оценката на индивидуалните потребности на кандидатите се извършва от специалисти – служители на дирекция „Социално подпомагане” Долна Митрополия.
ІІ. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст.

Кандидататите за личен асистент прилагат към заявлението следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);

 • автобиография;

 • документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „Личен асистент” квалификация;

 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по ОПРЧР 2007 – 2013 г.

Продължителността на проекта „Нови възможности за грижа" е 13 месеца, а срокът на предоставяне на услугата – 10 месеца.

Окончателният подбор на кандидат - потребителите и на личните асистенти ще бъде направен от Комисия за оценка и подбор, назначена със заповед на Кмета на Община Долни Дъбник. Одобрените потребители и лични асистенти ще бъдат уведомени писмено за включване в проекта.

Срокът за подаване на документи е 10 дни: от 27 март до 09 април 2015 година.
Желаещите да ползват услугата „Личен асистент” и кандидатите за Личен асистент подават Заявление по образец до кмета на Община Долни Дъбник в стая № 9 от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,00 ч. на Общинска администрация – Долни Дъбник.

За допълнителна информация по проекта: тел: 06514/ 25-04.

КМЕТ НА ОБЩИНА

ДОЛНИ ДЪБНИК:

/ БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница