Община град добрич план за eвакуация и/или разсредоточаване при бедствиястраница1/3
Дата19.11.2018
Размер418.16 Kb.
  1   2   3
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧПлан

за

eвакуация

и/или разсредоточаване при бедствия

на населението, животните и материалните ценности от Община град Добрич

2015г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

План

за eвакуация и/или разсредоточаване при бедствия на населението, животните, културните и материалните ценности от Община град Добрич

Планът за евакуация и/или разсредоточаване на населението, животните, културните и материалните ценности на община град Добрич при бедствия е разработен на основание чл. 52, ал. 2, т. 1 и 6 и ал. 3 от Закона за защита при бедствия и „Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване“ и представлява неразделна част от Общия План за защита при бедствия на Община град Добрич, приет с Решение 7-5/25.03.2008 г. на Общински съвет при Община град Добрич


Бедствие” е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото;
Природното бедствие е природно явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби. Възможно е едно бедствие да породи друго. Размерът на загубите обикновено зависи от подготвеността на хората и от способността им да реагират адекватно на бедствието.
Евакуация е организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони и обекти и настаняването и осигуряването им на безопасно място.
Евакуацията се счита за завършена, когато всички, подлежащи на евакуация хора и животни, са изведени зад границата на зоната на действие на поразяващите фактори на източника на кризата в безопасни райони.
Разсредоточаването е организирано изнасяне на културните и материалните ценности от застрашени райони и преместването и опазването им в безопасни места.
Особеностите за провеждане на евакуацията се определят от:


 • характера на източника на кризата (земетресение, свлачища, наводнения, хуманитарни кризи и др.);

 • пространствено-временните характеристики на въздействие на поразяващите фактори на източника на кризата;

 • количеството и обхвата на извежданото население;

 • времето и срока на провеждане на евакуационните мероприятия.

Евакуация и/или разсредоточаване на населението и материалните ценности и се осъществява при обявяване на бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие.


ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ (ВРЕМЕННО ИЗВЕЖДАНЕ) И РАЗСРЕДОТОЧЕНИЕНА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯННО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
е обстоятелството, при което е налице непосредствена заплаха от бедствие или когато то вече се е случило и оставането на хората по домовете им би довело до човешки жертви, пострадали и нанасяне на материални щети.
ЦЕЛ НА ПЛАНА

Целите на плана са да се създаде оптимална организация за извеждане и настаняване на населението, животните, културните и материалните ценности, при възникване на критична ситуация и се създадат условия за живот и функциониране на същите, при бедствия от различен характер.
ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ СА:
1. Усвояване функционалните задължения на членовете на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и повишаване съгласуваността и ефективността на работата на щаба при извеждане, настаняване и изхранване на населението при бедствия;

2. Провеждане на организационно–технически и други мероприятия за поддържане в готовност на органите за извеждане, настаняване и изхранване на населението на Община град Добрич;

3. Периодично да се проверява и при необходимост да се актуализира съставът на органите по извеждане, приемане, настаняване и изхранване на населението на общината.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Евакуацията на населението и разсредоточаването на материалните ценности е един от основните способи за защита на населението, материалните и културните ценности при катастрофални природни бедствия или социални кризи и се провежда при възникнала необходимост при проявление на:


 • природни бедствия, свързани с геоложки процеси, земетресение, наводнение, пожари и др.

 • социални бедствия - епидемии;


В зависимост от времето за подготовка и оповестяване евакуацията и разсредоточаването могат да бъдат:


 • незабавни (екстрени) - при земетресение, инциденти с опасни вещества и материали и други.

 • след предупреждение и оповестяване (изпреварващи) – наводнения.

Евакуацията (временното извеждане) може да се проведе:
 • предварително;

 • или след възникване на бедствие.

При получаване на достоверни данни за висока вероятност от възникване на аварии на потенциално опасни обекти или стихийно бедствие се провежда изпреварваща (заблаговременна) евакуация на населението от зоната на възможното действие на поразяващите фактори (прогнозните зони на бедствие или авария). Основание за въвеждане на дадена мярка за защита се явяват краткосрочните прогнози за възникване на аварии или стихийно бедствие за периоди от няколко десетки минути до няколко денонощия, които могат да се уточняват в течение на този срок. В случаи на фактическо възникване на бедствие или авария се провежда екстрена (незабавна) евакуация на населението. Извеждането на населението от зоната може да се осъществи при малко време на изпреварване и в условия на въздействие върху хората на поразяващите фактори на източника на бедствието (кризата).

В случай на нарушение на нормалното осигуряване на населението, при което възниква заплаха за живота и здравето на хората, също се провежда екстрена (незабавна) евакуация.

Необходимостта от вземане на решение за евакуация на населението и сроковете за нейното осъществяване се съобразяват с организацията на защитата на живота и здравето на хората. В случаите когато тя е технически невъзможна или икономически нецелесъобразна, тя се предприема в съответствие с определените срокове за провеждането и е съобразена и с разполагаемите транспортни възможности.В зависимост от мащабите и динамиката на бедствието (кризата) и броя на извежданото от зоната на бедствие или авария население, евакуацията бива: локална, местна и регионална

Локалната евакуация се провежда в случай, когато зоната на възможното въздействие на поразяващи фактори на източника на бедствие или авария е ограничена в пределите на отделен район на общината, при това - количеството на населението, подлежащо на евакуация, не превишава няколко хиляди души. В този случай евакуираното население се разполага като правило в прилежащи към зоната населени пунктове или непострадали други райони от общината (извън зоната на действие на поразяващите фактори).

Местна евакуация се провежда в случаи, когато в зоната на кризата попадат няколко квартала или района. При това населението, подлежащо на евакуация, е от няколко хиляди до десетки хиляди души, които се разполагат в безопасни райони, отдалечени от зоната на бедствието или аварията.

Регионална евакуация се извършва при случаи на разпространение на въздействието на поразяващите фактори на значителни площи, обхващащи територията на повече населени места с висока плътност на населението. При провеждане на регионална евакуация извеждането от зоната на поразяващи фактори население може да бъде евакуирано на значително разстояние от постоянното местоживеене в други населени места, други общини или области.

В зависимост от обхвата на евакуационните мероприятия за населението, оказало се в зоната на бедствието, тя бива: обща и частична евакуация.

Общата евакуация предполага извеждане на всички категории население от зоната на кризата.

Частичната евакуация се извършва при необходимост от извеждане от зоната на нетрудоспособното население, децата и учениците. Изборът на указаните варианти за провеждане на евакуация се определя в зависимост от мащаба на разпространение и характера на опасността, достоверността на прогнозата и нейната реализация, а така също и от перспективите за стопанско използване на производствените обекти, разположени в зоната на кризата.

В зависимост от принципа за провеждане на евакуацията, тя бива: териториално-производствена и териториална.

Изборът на указаните варианти за провеждане на евакуация се определя в зависимост от мащаба на разпространение и характер на опасността, достоверността на прогнозата и нейната реализация, а така също и от перспективите за използване на обектите, разположени в зоната на бедствието (кризата).

Основание за вземане на решение за провеждане на евакуация е наличие на заплаха за живота и здравето на хората.

На евакуация подлежат населението и животните от всички райони и квартали на общината в зависимост от вида и размера на бедствието.

На разсредоточаване подлежат: ценни исторически и архивни документи, научна и техническа документация и движими културни ценности, лекарствени средства, медицински изделия, кръв и кръвни продукти, медицинска апаратура и болнично имущество, хранителни продукти и промишлени стоки от първа необходимост, семена и фуражи, електронноизчислителна, комуникационна и информационна техника и програмни продукти, резервни части, инструменти, ценно оборудване, суровини и готова продукция, гориво-смазочни материали, административни и производствени дейности и услуги, ценни книжа, парични знаци и скъпоценности, съхранявани в кредитни институции.
Разчетите за евакуация и разсредоточаване са изготвени, съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата и включват:
1. Начините и способите за оповестяване;

2. Местата на СЕП, ЕЦ и МН;

3. Отговорниците и състава на СЕП, ЕЦ и МН и техните задължения при провеждане на евакуация и разсредоточаване;

4. Транспортните средства, необходими за провеждането на евакуацията и разсредоточаването;

5. Основните и резервните маршрути за евакуация и разсредоточаване и организацията на движението;

6. Реда за настаняване и осигуряване на евакуираните лица и за съхранение на разсредоточените културни и материални ценности;

7. Мерките за осигуряване на обществения ред и опазване на имуществото на евакуираните;

8. Реда за връщане на евакуираните по местата за постоянно местоживеене и на разсредоточените културни и материални ценности.

Общото ръководство на временното извеждане се осъществява от РД „ПБЗН“ Добрич - МВР, а непосредственото извеждане се осъществява от Кмета на общината, директорите и управителите на здравните, учебните и детските заведения и ръководителите на останалите ведомства, разположени на територията на общината.

Евакуация и/или разсредоточаване се провежда със заповед на Кмета на общината.

Ръководството на евакуацията и/или разсредоточаването се подпомага от Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия при Община град Добрич.
За изпълнение на дейностите по евакуация и разсредоточаване Щабът:

1. Организира оповестяването за евакуация и разсредоточаване;

2. Организира извеждането (транспортирането) на подлежащите на евакуация и разсредоточаване хора, животни и имущество;

3. Организира посрещането и настаняването на евакуираните, както и съхраняването на разсредоточеното имущество на съответната територия;

4. Организира логистичното осигуряване на евакуираните и защитата на разсредоточеното имущество на съответната територия;

5. Осъществява непосредственото ръководство на СЕП, ЕЦ и МН;

6. Организира охраната на територията, от която е извършена евакуацията и разсредоточаването;

7. Организира и координират получаването и раздаването на хуманитарни помощи;

8. Предоставя информация за проведената евакуация и разсредоточаване;

9. Извършва и други дейности, във връзка с провеждането на евакуацията и разсредоточаването.

Организацията на движението по маршрутите за евакуация и разсредоточаване се извършва от І-во Районно управление „Полиция“Добрич и РД ПБЗН Добрич- МВР

Медицинската помощ в СЕП, по маршрутите за евакуация, в ЕЦ и в МН се организира и извършва от РЗИ и екипите на ОбС на БЧК и лечебните заведения (МБАЛ-Добрич, ЦСМП, ДКЦ-1 Добрич ООД, ДКЦ-2 –Добрич“ ЕООД на територията на общината.

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия в МН се организират от РЗИ Добрич. Контролът по храните в СЕП, по маршрутите за евакуация, ЕЦ и МН се осъществява от Областна дирекция по безопасност на храните Добрич.

Общественият ред по време на евакуация и разсредоточаване се осигурява от І-во Районно управление „Полиция“ град Добрич.

Логистичното осигуряване на евакуацията и разсредоточаване се извършва от кмета на общината .
Оповестяването на населението в застрашените райони се извършва чрез:


 • от НСРПО;

 • чрез средствата за масово осведомяване;

 • чрез обход по местоживеене и подаване на речева информация предавана чрез мегафони от служители на РД ПБЗН Добрич-МВР


Способи за Евакуация

Способите за евакуация и срока за нейното провеждане зависят от мащабите на бедствието или аварията, количеството на оказалото се в опасната зона население, наличието на транспорт и други конкретни условия на обстановката.Населението се евакуира с транспорт, пеш или по комбиниран способ, основан на съчетаване на извеждане на максимално възможно количество хора с наличния транспорт. При това транспортът е планиран да извози като правило населението, което не може или трудно се придвижва пеш.

Комбинираният способ за евакуация в най-пълна степен отговаря на изискването за осъществяване на евакуационни мероприятия от зоната на бедствия (при постоянна заплаха от въздействие на поразяващите фактори на източника на бедствие или аварията) в максимално съкратени срокове. Същ­ността на комбинирания способ за ева­куация се състои в това, че масовото извеждане на хората от населените пунктове пеш се съчетава с извозване с всички ви­дове наличен транспорт. Този способ се явява основен. За провеждане на евакуацията се използват всички видове обществен транспорт (автомобилен, железопътен), незает с неотложни производствени и стопански превози, а така също и транспорт за индивидуално ползване.

Извозването на ева­куираното население с автотранспор­т е планирано за малки разстояния. За тази цел се използват автобуси собственост на лицензирани фирми осъществяващи превоз на пътници Приложение № 12.Пешата евакуация е планирана на разстояние за едно денонощен преход, извършван за 10-12 часа движение. За осигуряване на организирано движение и управление на марша се формират колони с численост от 500 до 1000 човека по производствено-териториален признак или по местоживеене, като се назначават началници (отговорници) на колоните от / кварталите/ районите. Средната скорост на движение на колоните е 4-5 км. в час. Разстоянието между колоните е до 500 метра. По време на движение се организират почивки: малки - през 1-1,5 ч движение (за 10-15 мин.) и големи - във втората половина на денонощния преход (за 1-2 ч) като правило - извън опасните зони. Старшите на групи са задължени да проверяват наличието на състава, да не допускат в групите ­странични лица и да следят да няма изоставащи. На малките почивки на хората се ока­зва необходимата медицинска по­мощ, проверява се състава на колоната (групата), оказва се помощ на изоставащите, предоставя се кратковре­менен отдих. За време на почивката разтегнатите колони се събират. На големите почивки, освен това, се организира и хранене.

Евакуацията на населението с автомобилен транспорт е извършено организирано в колони от машини. Дистанциите меж­ду отделните колони и ма­ши­ни­те в ко­ло­на­та мо­же да бъ­дат 25–50 метра. При дви­же­ние в ус­ло­ви­ята на ог­ра­ни­че­на видимост, прашни пътища, ло­ши теренни и ме­те­оро­ло­гич­ни ус­ло­вия и по­ви­ше­на ско­рост дис­тан­ци­ите се уве­ли­ча­ват и мо­гат да стиг­нат до 100–150 метра. Денонощният пре­ход (сред­но за дви­же­ние в ед­но де­но­но­щие се при­емат 10–12 часа) мо­же да бъде до 400 kм. и повече. В планинско-гориста местност и при ло­ши ус­ло­вия (праш­ни пъти­ща, ог­ра­ни­че­на видимост, поледица, на­ли­чие на стръм­ни наклони и завои) – 200–250 kм, а по­ня­ко­га и по-малко.

Средната ско­рост за дви­же­ние при марш за­ви­си от състо­яни­ето на маршрута, под­го­тов­ка­та на шофьорите, как­то и от ор­га­ни­за­ци­ята и оси­гу­ря­ва­не­то на марша. Без да се взе­ма под вни­ма­ние вре­ме­то за почивките, тя мо­же да бъде за ав­то­мо­бил­ни ко­ло­ни – 30–40 kм/ч и повече. В планинско-го­рис­та мес­т­ност и при дру­ги неб­ла­гоп­ри­ят­ни усло­вия сред­на­та ско­рост за дви­же­ние мо­же да бъ­де и до 20 kм/ч. Във всич­ки слу­чаи мар­шът тряб­ва да се из­вър­ш­ва с въз­мож­но мак­си­мал­на­та за да­де­ни­те ус­ло­вия скорост.

При из­вър­ш­ва­не на марш с автомобилен транспорт за хра­не­не и по­чив­ка на хората се оп­ре­де­лят малки и големи, днев­ни и нощ­ни почивки. В хо­да на мар­ша мал­ки по­чив­ки с про­дъл­жи­тел­ност до 1 час се оп­ре­де­лят през 3–4 ча­са дви­же­ние и ед­на по­чив­ка с про­дъл­жи­тел­ност до 2 ча­са - във вто­ра­та по­ло­ви­на на де­но­нощ­ния преход.

Денуването (нощуването) се да­ва в края на все­ки де­но­но­щен преход, а при из­вър­ш­ва­не на марш на го­ле­ми раз­с­то­яния - при необходи­мост, мо­же да се оп­ре­де­ли и де­но­нощ­на почивка. За днев­на (нощна) почивка, как­то и за по­чив­ка с продължителност до 2 ча­са, тряб­ва да се из­би­рат ра­йо­ни с дос­та­тъч­ни и проверени водоизточници.

По вре­ме на мал­ки­те по­чив­ки пос­т­ро­ени­ето на ко­ло­на­та не се нару­шава, ка­то ма­ши­ни­те спи­рат на дес­ния бан­кет на пътя, не по-близо от 10 м. ед­на от дру­га или на ус­та­но­ве­на от началника (ръководителя) дистанция. Водачите из­вър­ш­ват кон­т­ро­лен прег­лед на машините и техни­чес­ко обслужване.

За сво­ев­ре­мен­но за­поч­ва­не на мар­ша и за ре­гу­ли­ра­не ско­рос­т­та на дви­же­ние и улесняване на управлението на колоната, при движение по един маршрут се указ­ват изход­ен пункт, пун­к­то­ве­те за ре­гу­ли­ра­не и вре­ме­то за пре­ми­на­ва­не­то им, мес­та­та и вре­ме­то за почив­ки и за де­ну­ва­не (нощуване).

Отдалечеността на из­ход­ния пункт тряб­ва да да­ва въз­мож­ност за из­тег­ля­не на ко­ло­на­та от ра­йо­на и мо­же да бъ­де на 3–5 kм от из­ход­ния район.

Пунктовете за ре­гу­ли­ра­не на дви­же­ни­ето се оп­ре­де­лят обикнове­но през 2–4 ча­са движение, по въз­мож­ност след определеното място за почивка. Не се препоръчва горепосочените рубежи да се определят по реки, канали, превали, тесни ни и други важни обекти.

Евакуираното население се разполага в безопасни райони – Евакуационни райони (ЕР) в места за настаняване (МН) за време, зависещо от обстановката. За непосредствено организиране и провеждане на регистрацията и настаняването в населено място по квартири се организират един или няколко пункта за приемане и настаняване. Те се устройват в подходящи обществени сгради, разполагащи с достатъчно подходи (входове и изходи), и с условия за поточност в работата. При определяне на възможностите на населеното място се изхожда от необходимостта след настаняване на евакуираните на всеки жител да се осигури не по-малко от 4 кв.м. жилищна площ.

Планирането на евакуацията се извършва предварително, а се осъществява само при непосредствена опасност от настъпване на бедствие.
Материалните и културните ценности и животните по правило се извозват след извеждане на населението, а при наличие на транспорт – едновременно.

С получаване на предупреждение (сигнал „Опасност от природно бедствие”)се извършва подготовка за спиране притока от стоки, суровини и други материални ценности към подлежащите на временно извеждане квартали или райони на общината. Редът за тяхното пренасочване се определя предварително.

С разрешение на РД ПБЗН Добрич- МВР при въвеждане на сигнала „Повишена опасност”може да се проведе частична евакуация (извеждане) на:


 • болнични и здравни заведения и част от основния медицински персонал от останалите здравни заведения попадащи в застрашените зоните на бедствията;

 • детски ясли и градини;

 • ценни селскостопански животни, семена и фуражи;

 • лекарствени средства, медицински изделия, медицинска техника болнично имущество;

 • ценно оборудване, суровини, готова продукция и др.


Обемът и сроковете за извършване на евакуацията и/или разсредоточаването е планирано предварително.

Извозването на хората, материалните и културните ценности се извършва с личен и ведомствен транспорт и от превозвачи, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници и товари.
ОРГАНИ ЗА РЪКОВОДСТВО НА ЕВАКУАЦИЯТА И/ИЛИ РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕТО
Органи за евакуация

Общото ръководство на евакуацията се осъществява от РД ПБЗН Добрич- МВР, а непосредственото – от Кмета на община град Добрич, ръководители на ведомства и стопански организации на територията на общината.

Планирането, организацията и провеждането на евакуация на населението в общината и на отделни райони и квартали е възложено на евакуационните органи, както следва.


 • Общинска евакуационна комисия (ЕК);

 • сборни евакуационни пунктове (СЕП);

 • места за настаняване (МН);

Структурата и състава на евакуационната комисия се определят със заповед на Кмета на общината, в състава на които влизат - представители на общинската администрация представители на ведомства и други имащи отношение по защитата при бедствия.

За водене на документацията на евакуационната комисия и други технически дейности се назначава работен екип сътрудници от състава на администрацията на общината. Работният екип на евакуационната комисия се комплектува по направления за работа и може да е в състав в зависимост от местните условия, като задължително се състои от няколко групи:


 • по отчета на извозваното и извежданото население - дирекция „ГРОН“

 • по отчета на евакуационния транспорт -дирекция „ИРЕФ“

 • по отчета на приема и разполагането на евакуираното население в безопасни райони- дирекция „ХД“

 • по осигуряване на евакуационните мероприятия и др.– дирекция „ХД“

 • оперативна група- дирекция „АПИТО“

 • разузнавателна група - дирекция „УТИОС“

 • за координация за изграждане на полеви лагери (при необходимост) - дирекция „УТИОС“

 • финансово –счетоводна група - дирекция „БФ“


Задачи на евакуационната комисия:
1. Внася за утвърждаване предложения, свързани с евакуацията и/или разсредоточаване на населението, животните, материалните и културни ценности от съответните райони и квартали на общината;

2. Разработва и поддържа чрез членовете на евакуационната комисия Плана за евакуация и/или разсредоточаване на общината;

3. Дава указания, координира работата и упражнява контрол по разработване на плана за евакуация и/или разсредоточаване на учреждения, ведомства, предприятия и обекти на физически и юридически лица;

4. Упражнява контрол и оказва помощ за подготовката на администрацията и другите органи по организиране и провеждане на временното извеждане;

5. Осъществява ръководство на евакуацията и/или разсредоточаването на населението, животните, материалните и културните ценности на общината;

6. Следи и взема мерки за правилното оповестяване на извеждането на населението и за логистичното му осигуряване.Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница