Община казанлъкДата22.12.2018
Размер89.92 Kb.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба No 15 на ОбС и Заповед No 4/06.01.2014 г. на кмета на община Казанлък, във връзка с Решения No No 818 и 821 от 28.11.2013 г. на ОбС – Казанлък, обявява публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС за продажба на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 27499.501.716, с площ 576 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: за друг обществен обект, комплекс, при съседи: 27499.501.3119, 27499.501.717, 27499.501.3146, 27499.501.3145 и 27499.501.725, по КК и КР на с. Енина, община Казанлък, ведно с построената в него едноетажна полумасивана сграда с идентификатор 27499.501.716.1, с предназначение „Сграда за култура и изкуство”, със застроена площ 72 кв.м, състояща се от три стаи и тераса и изба с площ 50 кв.м, представляващ застроен УПИ V-716, кв. 85, съгласно ПУП на с. Енина, одобрен със Заповед Nо 91/1997 г. на кмета.

2. Поземлен имот с идентификатор 27499.11.18, с площ 226 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: VI, при съседи: 27499.11.32, 27499.11.632 и 27499.11.38, находящ се в м. „Саднята“ по КК и КР на с. Енина, община Казанлък. Имотът е без достъп до път.

3. Поземлен имот с идентификатор 27499.55.25, с площ 763 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: VI, при съседи: 27499.55.26, 27499.55.27, 27499.54.493, 27499.55.24 и 27499.55.30, в м. „Пъдарнята” по КК и КР на с. Енина, община Казанлък. Имотът е без достъп до път.

4. Поземлен имот с идентификатор 27499.242.1, с площ 28 379 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: VI, при съседи: 27499.238.529, 27499.242.43 и 27499.242.44, находящ се в м. „Студен кладенец” по КК и КР на с. Енина, община Казанлък. Имотът е без достъп до път.

5. Поземлен имот с идентификатор 27499.243.1, с площ 29 449 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: VI, при съседи: 27499.238.529, 27499.244.42, 27499.242.44 и 27499.242.43, находящ се в м. „Студен кладенец” по КК и КР на с. Енина, община Казанлък. Имотът е без достъп до път.

6. Поземлен имот с идентификатор 27499.320.385, с площ 12 883 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: VI, при съседи: 27499.321.3, 27499.25.87 и 27499.320.1, по КК и КР на с. Енина, община Казанлък. Имотът е без достъп до път.

7. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.36, с площ 227 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: VI, при съседи: 27499.5.75, 27499.5.80, 27499.5.35 и 27499.5.46, в м. „Саднята” по КК и КР на с. Енина, община Казанлък.

8. Земеделска земя, с площ 1 166 кв.м., представляваща поземлен имот No 058014, в м. „Габъра-Чинин долец” по КВС на землище гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, НТП: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: IX, при граници на имота: им. Nо 058016 – изоставена нива, им. Nо 000389 – полски път, им. Nо 058013 – ливада, им. Nо 058012 – изоставена нива, им. Nо 058011 – изоставена нива, им. Nо 000388 – полски път и им. Nо 058015 – изоставена нива.

9. Земеделска земя, с площ 1 078 кв.м., представляваща поземлен имот No 171.1, по плана на новообразуваните имоти на м. „Светица“, гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, одобрен със Заповед No 296/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора, вид територия: селско стопанство, НТП: лозови насаждения /терасирани/, категория на земята при неполивни условия IX, при граници на имота: землищна граница, им. Nо 171.501 – улица, им. Nо 171.11 – лозе-терасирано, им. Nо 171.25 - дере и им. Nо 171.24 – мера.

10. Земеделска земя, с площ 370 кв.м., представляваща поземлен имот No 061017, в м. „Речица 1“, по КВС на землище гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, НТП: ливада, категория на земята при неполивни условия IX, при граници на имота: им. Nо 000463 – полски път, им. Nо 061016 – ливада и им. Nо 061012 – нива.

11. Земеделска земя с площ 740 кв.м., представляваща поземлен имот No 609.438, по плана на новообразуваните имоти на м. „Чукара”, в землището на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, община Казанлък, одобрен със Заповед Nо 299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора, вид територия: селско стопанство, НТП: ниви (орна земя), категория на земята VIII, при граници на имота: им. No 609.440 – нива и им. No 609.447 – полски път.

12. Земеделска земя с площ 604 кв.м., представляваща поземлен имот No 603.287, по плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля”, в землището на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, община Казанлък, одобрен със Заповед Nо 299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора, вид територия: селско стопанство, НТП: ниви (орна земя), категория на земята VII, при граници на имота: им. No 603.282–нива,им. No 603.467–полски път, им. No 603.286–нива и им. No 603.468–полски път.

13. Земеделска земя с площ 234 кв.м., представляваща поземлен имот No 600.15, по плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля”, в землището на с. Горно Черковище,ЕКАТТЕ 49076, община Казанлък, одобрен със Заповед Nо 299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора, вид територия: селско стопанство, НТП: ниви (орна земя), категория на земята VII, при граници на имота: им. No 600.492 – полски път, им. No 600.14 – нива, им. No 600.16 – нива и им. No 600.17 – нива.

14. Земеделска земя с площ 762 кв.м., представляваща поземлен имот No 600.19, по плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля”, в землището на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, община Казанлък, одобрен със Заповед Nо 299/24.04.2008 г. на Обл. управител на област Стара Загора, вид територия: селско стопанство, НТП: ниви (орна земя), категория на земята VII, при граници на имота: им. No 600.104 – полски път, им. No 600.111 – полски път, им. No 600.18 – нива, им. No 600.16 – нива и им. No 600.101 – полски път.

15. Земеделска земя с площ 656 кв. м., представляваща поземлен имот No 600.17, по плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля”, в землището на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, община Казанлък, одобрен със Заповед Nо 299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора, вид територия: селско стопанство, НТП: ниви (орна земя), категория на земята VII, при граници на имота: им. No 600.492 – полски път, им. No 600.15 – нива, им. No 600.16 – нива и им. No 600.18 – нива.

16. Земеделска земя с площ 845 кв.м., представляваща поземлен имот No 600.18, по плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля”, в землището на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, община Казанлък, одобрен със Заповед Nо 299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора, вид територия: селско стопанство, НТП: ниви (орна земя), категория на земята VII, при граници на имота: землищна граница, им. No 600.492 – полски път, им. No 600.17 – нива, им. No 600.19 – нива и им. No 600.111 – полски път, ведно с построената в него едноетажна постройка, със застроена площ 13 кв.м.

17. Земеделска земя с площ 135 кв.м., представляваща поземлен имот No 600.8, по плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля”, в землището на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, община Казанлък, одобрен със Заповед Nо 299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора, вид територия: селско стопанство, НТП: ниви (орна земя), категория на земята VII, при граници на имота: землищна граница,им. No 600.101 – полски път и им. No 600.9 – лозе, ведно с построените в него две едноетажни паянтови постройки, всяка със застроена площ 7 кв.м.

Търговете ще се проведат на 23.01.2014 г. в ст. 21 в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Обект на търга

Час на търга

Начална тр. цена,

лв. без ДДСЦена за тр.док., лв.

/без дълж. ДДС/ПИ 27499.501.716 по КК и КР на с. Енина

14.00

15 900

150

ПИ 27499.11.18 по КК и КР на с. Енина

14.10

361

50

ПИ 27499.55.25 по КК и КР на с. Енина

14.20

524

50

ПИ 27499.242.1 по КК и КР на с. Енина

14.30

13 849

150

ПИ 27499.243.1 по КК и КР на с. Енина

14.40

14 371

150

ПИ 27499.320.385 по КК и КР на с. Енина

14.50

9 868

100

ПИ 27499.5.36 по КК и КР на с. Енина

15.00

363

50

ПИ No 058014 по КВС на гр. Шипка

15.10

796

50

ПИ No 171.1 по плана на новообразуваните

имоти на м. „Светица“ гр. Шипка15.20

545

50

ПИ No 061017 по КВС на гр. Шипка

15.30

231

50

ПИ No 609.438 по плана на новообразуваните имоти на м. „Чукара“ с. Г. Черковище

15.40

522

50

ПИ No 603.287 по плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля“ с. Г. Черковище

15.50

426

50

ПИ No 600.15 по плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля“ с. Г. Черковище

16.00

151

30

ПИ No 600.19 по плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля“ с. Г. Черковище

16.10

538

50

ПИ No 600.17 по плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля“ с. Г. Черковище

16.20

463

50

ПИ No 600.18 по плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля“ с. Г. Черковище

16.30

1 764

80

ПИ No 600.8 по плана на новообразуваните

имоти на м. „Гюрля“ с. Г. Черковище16.40

401

50

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) - 30.01.2014 г. при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 16 KORP 9220 33 0868 7501, в „Корпоративна търговска банка” АД, гр. Казанлък, BIC KORPBGSF в срока за подаване на документи за участие. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой в касата в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Казанлък цена за тръжна документация. Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор. За имота по т. 1 се заплаща и ДДС, съгласно проектодоговора в тръжната документация. За останалите имоти ДДС не се дължи. Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Необходими документи за участие в търга: Заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за закупена тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. За лицата, регистрирани по Търговския закон е задължително посочването на ЕИК Булстат. Когато кандидатът е юридическо лице, което не е регистрирано по ТЗ, допълнително се представя и Удостоверение за актуално състояние издадено до 6 месеца преди датата на търга - оригинал или заверено копие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише No 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете.Справки – Център за информация и услуги при Община Казанлък”.
Каталог: common -> pdf
pdf -> Програма за развитие на детската ясла за 3 години
pdf -> Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
pdf -> Директор Детска градина Адрес
pdf -> Програма 28 август 13. 30 ч. „Проблеми и изследвания на тракийската култура
pdf -> Презентация 33-то Планинско Автомобилно Състезание „шипка 2014 кръг от Републиканския Планински Шампионат на 30 31 август 2014
pdf -> Община казанлък, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба No 15 на ОбС и Заповеди No No 806, 807 и 808 от 17. 04. 2013 г и 812/18. 04. 2013 г на кмета на община Казанлък, във връзка с Решения No No 548 и 549 от 21
pdf -> Директор Детска градина Адрес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница