Община копривщица образци на документи за участие в обществена поръчка с предметДата25.07.2016
Размер266.05 Kb.


ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА


ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
за участие в обществена поръчка с предмет:
Избор на изпълнител за

изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“
по реда на Глава осма „а”, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП:

възлагане чрез Публична покана

Образец №1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

Участник:__________________________________________________________________, ЕИК_________________, със седалище и адрес на управление _______________________, представляван от ____________, в качеството му на _________________Документи

Брой документи/

страници

Страници

(от-до)

1


2.


3.


4.


n…
Подпис:
Дата:
Име и фамилия:
Длъжност:
Наименование на участника

печатОбразец № 2

ДО

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

 
В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“

 
Административни сведения:


 
 

Наименование на участника:
 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

 

 

Седалище:

 

 –  пощенски код, населено място:

 

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

 

Адрес за кореспонденция:

 

 –  пощенски код, населено място:

 

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

 

Телефон:

 

 

Е-mail адрес:

 

 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

 

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече се добавят необходимият брой полета)

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
 

 

 

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1....................................        

2.................................... 

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:

IBAN

BIC


Титуляр на сметката:

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..…………………………………..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,1.  Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Възложителя процедура, по реда на Глава осма „а”, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка за строителство, чрез Публична покана, с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“, финансирана със средства от бюджета на община Копривщица, като подаваме оферта при условията, обявени в Публичната покана и указанията на възложителя и приети от нас. 2. Задължаваме се да спазваме всички условия, посочени в Публичната покана и указанията на Възложителя, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения проект на договор за обществена поръчка.4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:1. ……………………………………………………………………………………………….2. ……………………………………………………………………………………………….(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %).5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.Неразделна част от настоящия документ са:а) декларацията по  чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за регистрация;б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП. Дата

............................/ ............................/Име и фамилия

.....................................................................................Подпис на лицето (и печат)

.......................................................................................


ПОЯСНЕНИЕ: Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП
Подписаният/ата:………………………………………………………………………………….,

(трите имена)

данни по документ за самоличност………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на………………………………………………………………………………..

(длъжност)

на…………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ , в изпълнение на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“,
ДЕКЛАРИРАМ:

1.Не съм осъждан (а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:(ненужното се зачертава)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.


2. Не съм обявен (a) в несъстоятелност;

3. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1-4 са:

1………………………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………………
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на Възложителя информация за обстоятелствата по т. 1-4 са:

1.……………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

 Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................ПОЯСНЕНИЕ: Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация.

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва и представя задължително от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

Образец № 4
СПИСЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО

по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП

Долуподписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ............................................................на .................................................,

(длъжност) (наименование на участника)

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ....................................................................................,


участник в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“

прилагам следния списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на фертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката - изпълнение на строителни работи по изграждане и/или реконструкция/ ремонт на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м. или с капацитет до 100 места за посетители, придружен от доказателства за извършеното строителство, съгласно чл.51, ал. 1, т.2 от ЗОП:


Предмет на строителството,

съгласно изискванията на поръчкатаОписание на основните дейности, включително и изрично посочване вида на строежа

Дата, на която е започнало и приключило изпълнението


Място на изпълнениеДоказателство

1

2

3

4

5

6
Към списъка се посочват и:

а) публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;
Забележка: Участникът може да избере един или няколко от горепосочените / посочени в чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП/ документи. Други документи, различни от посочените по-горе няма да бъдат признавани от Възложителя.
Приложения:

1.

2.3.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


 Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................


Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

Подписаният/ата:……………………………………………………………………………………….,

(трите имена)

данни по документ за самоличност……………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на………………………………………………………………………………………

(длъжност)

на…………………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ…………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“,
ДЕКЛАРИРАМ:

  1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
  1. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.


 Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................


ПОЯСНЕНИЕ: Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният/ата:……………………………………………………………………………………….,

(трите имена)

данни по документ за самоличност……………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на………………………………………………………………………………………

(длъжност)

на………………………………………………………………………………………………………… (наименование на подизпълнителя)
ДЕКЛАРИРАМ:


  1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава):

……………………………………………………………………………………………………….

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на……………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“

  1. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

  1. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.
 Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................


ПОЯСНЕНИЕ:Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

Образец №7

СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА,

които ще участват в изпълнението на поръчката
Долуодписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ............................................................на .................................................,

(длъжност) (наименование на участника)

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ....................................................................................,


участник в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. Към датата на представяне на офертата разполагам със следните технически лица, които ще участват в изпълнението на поръчката:


Име, Презиме, Фамилия

Образование,

професионална квалификация,

професионален опит


Допълнителна квалификация

Позиция и заемана длъжност в изпълнение на настоящата обществена поръчка

Вид на правоотношението на лицата с участника

/трудово, гражданско, др/

Допълнителна квалификация – посочват се допълнителни специалности, квалификационни курсове и др. имащи отношение към предмета на поръчката.
2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе лица.
Забележка: По своя преценка участникът може да предложи допълнителни експерти, които да подпомагат дейността на задължителните ключови експерти.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................

Образец №8

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за строителните машини и техническото оборудване
Долуодписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ............................................................на .................................................,

(длъжност) (наименование на участника)

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ....................................................................................,


участник в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
При изпълнение на обществената поръчка ще осигуря следната механизация:
Наименование на машината или оборудването

ДК № и инвентарен номер

Технически характеристики, свързани с производителност и качеството на строителството


Основание за ползване от участника

Количество

1

2

3

4

5

Приложения:……


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


 Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................


Образец №9

ДО

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ГР. КОПРИВЩИЦА

ОБЛАСТ СОФИЯ

УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” №16

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка

по чл. 101в, ал.1, т.2 от ЗОП

Наименование на поръчката:

Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“

Настоящето техническо предложение е подадено от ___________________________

(наименование на участника)
и подписано от _______________________________________________________

(трите имена)
в качеството му на ____________________________________________________

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на Ваша публична покана заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“, финансирана със средства от бюджета на община Копривщица.


Декларираме, че сме запознати с всички обстоятелства и условия за изпълнение на настоящата обществена поръчка.
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Ние предлагаме да изпълним поръчката качествено и добросъвестно, в пълен обем и съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

  1. Описание на програмата за изпълнение на обществената поръчка - описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Срок за изпълнение на поръчката: ……….. (словом:………..) календарни дни, съгласно приложения линеен календарен график.


3. Гаранционен срок - не по-кратък от минималния срок, определен в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

4. Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочената обществена поръчка, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

При изпълнение на поръчката ще осигурим надежден контрол върху качеството на работите и ще влагаме качествени материали и строителни изделия. Използваните материали и строителни изделия ще бъдат съпроводени от съответните сертификати и декларации за съответствие, съгласно изискванията Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (ПМС 325/06.01.2006).

5. Ако бъдем избрани за изпълнител, декларираме, че при сключване на договор ще представим документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, копие от валидна полица за застраховка „Професионална отговорност” и гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) процента от стойността на договора без ДДС.


До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Приложения:
1. Линеен график с приложена диаграма на работната ръка.


 Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................Образец №10

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

по чл. 101в, ал.1, т.3 от ЗОП
От…………………………………………………………………………………………………..,

(трите имена)

данни по документ за самоличност………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на………………………………………………………………………………..

(длъжност)

на…………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ…………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в обществената поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, заявяваме, че предлагаме да изпълним обществената поръчка за изпълнение на СМР за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“ на цена:


.................(.....................................................) лв., без ДДС

с думи

или


....................... (......................................................) лв., с ДДС.

с думи

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, определени в публичната покана, договора и техническата спецификация, и по вид и начин, описан в нашето предложение. Предложената цена следва да се смята за крайна и окончателна цена за изпълнение на работите, отстраняване на всички недостатъци по тях и отстраняване на дефекти, проявили се през гаранционния срок. Цената включва разходи за наемане на персонал, разходи за материали и строителни изделия, разходи за механизация, печалба, както и всякакви разходи, необходими за изпълнение на поръчката.

Предлаганата цена е образувана въз основа на приложената количествено-стойностна сметка, в която не са включени непредвидени разходи. Единичните цени в количествено-стойностната сметка са формирани при следните елементи на ценообразуване:

Часова ставка (лв./час)


[]


Доставно-складови разходи (%)

[]

Допълнителни разходи ((%):

  • върху труд;

  • върху механизация;

[]


[]

Печалба (%)

[]

Предложените единични цени не подлежат на промяна за целия срок на изпълнение на поръчката, освен в случаите по чл. 43, ал. 2, т. 1 буква „г“ от ЗОП - когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени.

При определянето на предложените обща и единични цени са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд в строителството съгласно §1 т. 12 от ДР на ЗОП.

При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валиден ще бъде сборът на единичните цени в предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие със сбора на единичните цени на предложението. При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Начин на плащане - съгласно изискванията на Възложителя и проекта на договор.До подготвяне на официалния договор ценовото ни предложение, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Приложение: Количествено-стойностна сметка.


 Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница