Община мизия област врацаДата22.10.2018
Размер26.57 Kb.
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27,Кмет 09161, 20-12, Централа - 23-15, тел.факс 21-38

е-mail: obsh.mz@abv.bg

З А П О В Е Д

№ РД.09-479/09.10.2012г.На основание чл.63, ал2 от Наредба №5 на Общински съвет – гр. Мизия и Протокол от

08.10.2012г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот № 120001, НТП “Нива”, с площ 18,619дка, VІ кат., в местността „Декарите” в землището на с. Войводово, община Мизия за срок от 10 /десет/ стопански години,

считано от 2012/2013 стопанска година
О Б Я В Я В А М
СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:

Имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ, дка

класиране

120001

Декарите

Нива


18,619


І-во място: Десислава Иванова Найденова, ЕГН № 8801151915, с адрес: гр. Козлодуй, ЖК 3, бл.19, вх.Б, ет.5, ап.15

Н А Р Е Ж Д А М :
1.За спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот № 120001, НТП “Нива”, с площ 18,619дка, VІ кат., в местността „Декарите” в землището на с. Войводово, община Мизия за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 2012/2013 стопанска година както следва:
Имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ, дка

Спечелил участник

Наемна цена, лв

120001

Декарите

Нива18,619

Десислава Иванова Найденова

484,09

2.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.

3.Участникът, класиран на първо място, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване е длъжен да внесе наема за 2012/2013 стоп. година в касата на Общината или по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, § 444200, BIC BUIBBGSF при банка “Си Банк”, офис Мизия.

4.Внесеният депозит за участие в търга да бъде възстановен на спечелилия участник.

5.Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване и касиера на общината за сведение и изпълнение.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Филка Лазарова –ДД”УТИСХД”.


ЗА КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ

ЗАМ.КМЕТ: /п/

Н. НЕКОВСКИ

/със заповед №РД.09-474/05.10.2012г./


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница