Община пирдоп – софийска област 2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков”Дата01.01.2018
Размер25.12 Kb.


ОБЩИНА ПИРДОП – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков” № 2; тел.: 07 181 / 52 42, факс: 07 181 / 57 01

http://www.pirdop.bg/ е-mail: obshtina.pirdop@gmail.com

=

З А П О В Е Д

№ 88


гр.Пирдоп, 05.03.2010 год.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в изпълнение на Решение № 28 по Протокол № 2 от 25.02.2010 год. на Общински съвет – гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал.1 и ал.2 и чл.21, ал.1, Акт за частна общинска собственост № 169 от 19.05.2009 год., при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се открие процедура по провеждане на публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 6 (шест) квадратни метра свободен недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, при посочените условия:

- предмет на търга – недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул.”Княз Александър Батенберг” № 3а, УПИ (парцел) ІІ – “За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност” в кв.86, представляващ терен с площ от 6 (шест) квадратни метра за поставяне на павилион за търговска дейност;

- отдаването на имота под наем е за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора;

- вид на публичния търг – явен;

- начална тръжна цена без ДДС – 3,00 лв./кв.метър, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп. Сделката не се облага с ДДС;

- депозит за участие в търга – 10 % от началната тръжна цена, вносим в “Касата” на общината или по банков път по банкова сметка на община Пирдоп: BG84CECB97903391192100, BIC код: CECBBGSF в “Централна Кооперативна Банка” - клон Етрополе, офис в гр.Пирдоп;

- цена на тръжната документация – 150 (сто и петдесет) лева.

Същата се закупува и подава в “Деловодството” на община Пирдоп, гише № 1, гр.Пирдоп, пл.”Тодор Влайков” № 2, първи етаж, в срок до 16.30 часа на 06.04.2010 година;- оглед на обекта – извършва се само от кандидатите, закупили тръжни книжа, всеки работен ден от 01.04.2010 год. до 06.04.2010 год. от 8.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 16.00 часа, след предварителна заявка на тел.: 0885 / 899 266 – В. Калинова;

- търгът ще се проведе на 07.04.2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Пирдоп, гр.Пирдоп, пл.”Тодор Влайков” № 2, трети етаж.

В случай, че не се проведе публичния търг или обектът, остане неотдаден под наем, повторен такъв да се проведе на 13.04.2010 год. от 10.00 часа, при същите цени и условия;- специфично условие – за павилиона се предвижда захранване само с електроенергия. Захранването с електричество е за сметка на наемателя на терена.

За павилиона, следва да се изготвят инвестиционни проекти, в които да се конкретизира предмета на дейност. Същите да се внесат за одобряване в община Пирдоп. Процедурата е за сметка на наемателя.

2. Утвърждавам тръжната документация за предоставяне възмездно под наем на терена, описан по-горе.

Настоящата Заповед да се обяви: на информационното табло в сградата община Пирдоп и публикува в един местен вестник.Кмет на община Пирдоп:

(Ант. Илиева)стр. 1 от 1


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница