Община пловдивДата25.02.2018
Размер19.89 Kb.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 2, т. 1 и чл. 98 във връзка с чл. 94 от НРПУРОИ, приета с решение №172, взето с протокол №15от 27.05.2010 г., последно изменена и допълнена с решение №201, взето с протокол №11 от 04.06.2015 г. на Общински съвет – Пловдив, в изпълнение на решение №381, взето с протокол №14 от 02.08.2016 г.,
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Данаил Николаев“ № 51 В, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.518.772 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка седем седем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на Началника на АГКК и №18- 10054/21.12.2015 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с площ от 84 (осемдесет и четири) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 м до 15 м), включен в УПИ IX (девети)-1007,1006 (хиляда и седем, хиляда и шест), жилищно и обществено застрояване и зеленина, кв.6 (шести) по плана на кв. „Волга-Ген. Данаил Николаев“, гр. Пловдив, одобрен със Заповед №1613/18.08.1988 г. и №090А-1997/30.07.2009 г., при граници на имота по кадастрална карта- имоти с идентификатори: 56784.518.1796 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно седем девет шест), 56784.518.770 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка седем седем нула), 56784.518.1404 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно четири нула четири), 56784.518.1415 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно четири едно пет), 56784.518.771 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка седем седем едно), при граници по регулационен план за УПИ: на север – ул. „Ген.Д.Николаев“, на изток и юг – ул. „Тодор Балина“, на запад – УПИ І-1001,1002, 1003,1004, 1005, жил. и обществено застрояване и зеленина, при следните параметри:

  • Начална тръжна цена – 36 400,00 лева (тридесет и шест хиляди и четиристотин), без ДДС.

  • Стъпка на наддаване – 500 (петстотин) лева

  • Депозит за участие в търга – 30% от началната тръжна цена – 10 920 (десет хиляди деветстотин и двадесет) лева платими по банкова сметка BG 57 IORT 73753302000003, BIC: IORTBGSF в ТБ ИНВЕСТБАНК АД – Пловдив на името на община Пловдив.

  • Дата и място на провеждане търгът ще се проведе на 25.10.2016 г. от 13.30 часа в Община Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, пл. „Централен” №1, ет. 12.

  • Цена на тръжните документи 1000 (хиляда) лева, върху които се начислява 20% ДДС, платими в касата на община Пловдив.

  • Получаване на тръжните книжа дирекция ОС, пл. „Централен” №1, ет. 10, ст. 4, срещу представен документ за платена цена за книжата до 24.10.2016 г. включително до 15.00 часа. Ако кандидатът ползва пълномощник, необходимо е представянето на изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал за закупуване/получаване на тръжната документация.

  • Приемане на заявления за участие в търг – до 24.10.2016 г. до 16.00 часа в деловодството на община Пловдив – гр. Пловдив, пл. „Централен” №1, партера (през двора).

  • Оглед на имота – извършва се съвместно с представител на район „Централен” на 17.10.2016 г. от 10.30 до 11.00 часа, след предварителна писмена заявка.

  • За справки и допълнителна информация – тел. 032 / 656 465.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница