Община роман общински план за развитие


Културно-исторически и природни забележителности с туристически потенциалстраница4/10
Дата07.08.2018
Размер1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Културно-исторически и природни забележителности с туристически потенциал


В района на община Роман са запазени множество уникални археологически находки, носещи сведения за богата история, които не са проучени и популяризирани. Град Роман е разположен върху останки от селище от Бронзовата епоха (2000 г. до н.е.) и има продължителна история. Доказателство за това е масивът от открити останки от живота на първобитния човек – кремъчни, каменни и костни оръдия на труда, датиращи от средния и късен палеолит. Десетките археологически паметници, като граничен камък от римско време, вила “Рустика”, римската крепост “Крив град”, наблюдателната кула на могилата край с.Струпец /датирана от първото българско царство/, останките от “Романова крепост” /разрушена по време на турското нашествие/ не са адаптирани за туристически посещения.

По десния бряг на р. Малък Искър, югоизточно от гр. Роман в местността "Китката" има лесопарк и туристическа хижа /нефункционираща към октомври 2005 г./, в непосредствена близост до “Романова крепост”, откъдето идва и името на града. Селището е споменато за първи път в писмен документ в турски регистър от XV век.

На 1 км южно от с. Струпец се намира “Струпецкия манастир”, впечатляващ с триетажните си манастирски сгради, строени през 1857 г. В малката църква към него са запазени стенописи от XVІ век. В с. Долна Бешовица се намира “Долнобешовския” манастир /възникнал първо като болярска черква по време на Втората българска държава, а през VІІ век е съградена манастирската сграда от майстор Павел от с. Долна Бешовица/ - разположен в полите на гористия връх “Чичера”.

От 1893 г. има читалище в гр. Роман - "Христо Ботев", което и до сега развива културна дейност. Във всички по-големи села има функциониращи читалища и черкви. Населението в района е съхранило самобитния си фолклор, запазени са множество традиции, обичаи, песни и легенди, които се интерпретират от съществуващите танцови състави и самодейни фолклорни групи, спечелили множество международни награди.

Целесъобразно е по инициатива на Община Роман съществуващите културно-исторически забележителности с туристически потенциал своевременно да бъдат адаптирани с оглед ефективно насърчаване на културния туризъм в общината. Важна насока в тези усилия е към всяка културна забележителност да се проектират и изградят удобни пътища, посетителски пунктове и съвременни съоръжения за обслужване на туристите.
Природни забележителности и феномени са скалните образувания и пещери край с.Кунино; скалните образувания край с.Каменно поле по река Ръчене - течаща в живописна каньоновидна долина и други. Голям е потенциалът за развитие на екотуризъм и селски туризъм по поречието на река Малък Искър и изграждането на атрактивни туристически маршрути и екопътеки на територията на общината, където природата е запазена непокътната и има атмосфера на спокойствие и уединение, даваща възможност за непосредствен контакт с природата и отдих. Природните дадености и разположение на общината предлагат отлична перспектива за развитие на ловния и риболовния туризъм – които понастоящем се развиват спонтанно. Добра предпоставка за развитие на културен туризъм са: скалните образувания и пещери край с.Кунино и с.Каменно поле; десетките археологически паметници от различни времена и епохи, манастирите, църквите и читалищата в населените места в общината, съхраненият фолклор и традиции на местното население.

Тези фактори благоприятстват развитието на разнообразни форми на взаимнодопълващ се туризъм – екологичен, селски, културен, ваканционен, лечебен, ловен и риболовен туризъм и др. За развитието на тези съвременни форми на туризъм, съществуващите туристически ресурси на общината все още не са напълно проучени и не се използват, въпреки че се наблюдава засилен интерес на български и чужди граждани към закупуване на къщи в селата на общината.


Състояние на туристическата база

Съществуващата туристическа база в Община Роман не съответства на значителния потенциал за развитие на курортното дело и на разнообразни форми на туризъм в общината. Места за настаняване предлагат Струпешкият манастир ”Св.Пророк Илия” с 50 легла, красивата вила „Горска фея" в околностите на с.Караш с 20 места, крайпътният мотел в с.Средни рът и семейните хотели в с.Долна Бешовица и с.Караш и туристическата хижа край Роман /до Романова крепост/, която може да бъде обновена.

На територията на общината е създадено туристическо дружество "Искърски оазис", което има за цел организиране на различни форми на туристическа дейност, главно екологичен, селски туризъм и реклама на атрактивни туристически обекти на територията на общината.

Основните проблеми в съвременното развитие на туризма и курортното дело на територията на Община Роман се свеждат до липса на финансови възможности за реставрацията и съхранението на историческите обекти, поддържането на туристическата база от настоящите собственици, ограничени инвестиции в нови туристически обекти, липса на съвременни атракционни обекти за туристите, слабо познаване на района като туристическа дестинация, липсата на активна реклама, нисък дял на организирания туризъм, състоянието на общинската техническа инфраструктура и други подобни.


SWOT анализ на развитието на туризма в община Роман

Тегло

Точки

Оценка

Силни страни

1
7.5

1. Наличието на благоприятни природни ресурси и културно-исторически обекти за развитие на туризма: релеф, климат, биоразнообразие, гори, пейзажи и други.

0.4

7

3.2

2. Наличие на интерес и известен опит в предоставянето на туристически услуги

0.3

8

2.4

3. Наличие на инвестиционни проекти за нови селища и туристически обекти.

0.3

7

2.1

Слаби страни

1
6.85

1. Недостатъчно развитата и изградена техническа инфраструктура – пътища, обществени площи и други.

0.25

7

1.75

2. Недостатъчна реклама на туристическия ресурс в общината.

0.2

7

1.4

3. Недостатъчно инвестиции в сектора, липса на средства за реконструкция и модернизация на туристическите бази.

0.2

6

1.2

4. Липса на взаимодействие между собствениците на туристическите обекти.

0.15

6

0.9

5. Липса на допълнителни туристически атракции и възможности за пълноценно прекарване на свободното време на туристите.

0.2

8

1.6

Възможности

1
7.1

1. Подобряване на общинската инфраструктура в селищата, подходящи за развитие на различните форми на туризъм.

0.25

7

1.75

2. Привличане на крупни инвестиции в туристическия сектор.

0.25

7

1.75

3. Повишаване на рекламата за местния туристически продукт и за туристическите ресурси в общината и създаване на допълнителни туристически атракции.

0.3

8

2.4

4. Развитие на алтернативни форми на туризъм.

0.2

6

1.2

Заплахи

1
7.4

1. Конкуренция на други курорти и туристически обекти в района и областта, които да привлечат част от туристопотока.

0.3

8

2.4

2. Липса на средства в общинския бюджет за подобряване на инфраструктура.

0.25

8

2

3. Привлечените инвестиции за изграждане на нови туристически обекти и за модернизиране на съществуващите са недостатъчни.

0.15

6

0.9

4. Нежелание и недостатъчна мотивация у собствениците на туристически обекти и институциите на всички нива за съвместна работа и подобряване на взаймодействието.

0.3

7

2.1
Основният извод от SWOT-анализа на развитието на туризма в община Роман може да бъде формулиран по следния начин: На основата на преобладаващите силни страни и възможности е целесъобразно да се предприеме агресивна политика на ускорено развитие на туризма чрез разработването и осъществяването на цялостна СТРАТЕГИЯ ЗА ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РОМАН.
Сърцевина на тази стратегия следва да бъде активното публично-частно партньорство, иницирано от общинската администрация. Целесъобразно е ключово място в Стратегията за хармонично развитие на туризма в община Роман да заеме насърчаването на констатирания през периода 2003 – 2005 г. реален интерес към риболовния и ловния туризъм в общината, основно в района на с. Караш. В тази връзка е целесъобразно да се разработи и своевременно да се реализира Проект за изграждане на съвременен „Туристически комплекс за риболовен и ловен туризъм” в с. Караш - по поречието на река Малък Искър, включващ хотелска, ресторантска и рекреационна част и зона за риболов. Този проект може да се съчетае с идеята за проект по изграждане на „Селище за селски и еко туризъм”, отговарящ на изискванията на европейските фондове за насърчаване на регионални проекти за развитието на конкурентоспособен туризъм от общоевропейско значение. Огромно предимство на Община Роман в това отношение ще бъде разработването по искане на Общинската администрация на идеен проект за изграждане на гореспоменатия обект, включващ пълни технически, теренни и устройствени проучвания с варианти за решения. Изхождайки от предпоставките за създаване на конкурентоспособно селище за селски и екотуризъм в землището на Община Роман и от опита в тази насока на публичните и частни институции и инвеститори от Европейския съюз трябва своевременно да се определят основните туристически характеристики на бъдещия комплекс на основата на задълбочено маркетингово проучване.

Допълнителни инфраструктурни обекти за съпътстващи дейности по проекта за изграждане на „Селище за селски и еко туризъм” могат да бъдат: туристически/еко/ маршрути; детски площадки; зона за екстремни спортове (алпинизъм, пещерно дело и др.); заведения за бързо хранене; обекти с обзорно местоположение; обекти с информационни функции; обекти с развлекателни функции; подслони на подходящо избрани места и други.


Основните конкретни мерки за насърчаване на бъдещото развитие на туризма в община Роман могат де се обединят в следните насоки:

А. “Подпомагане на процеса за създаване на подходяща инвестиционна, пазарна и рекламна среда за развитие на туризма в общината” чрез: 1. Подобряване на качествата на туристическия продукт,

 2. Увеличаване на броя на услугите и заетите в туристическата инфраструктура,

 3. Използване на наличната материално-техническа база, подобряването й и целогодишната й експлоатация,

 4. Съчетаване на всички форми на туризъм

 5. Подобряване на общинската инфраструктура, включително обществените площи – центрове, паркове, градини

 6. Повишаване на рекламата и маркетинга на местния туристически продукт и ресурсите в общинната

 7. Привличане и увеличаване на инвестициите в туристическия сектор

 8. Създаване на туристически атракции

 9. Стимулиране на развитието на алтернативни форми на туризъм – екологичен, селски, културен, маршуртно-познавателен, агротуризъм и др.

 10. Подобряване на взаимодействието между собствениците на туристически обекти, местните власти, НПО и обществеността за развитието на туризма в общината

 11. Съхраняване на паметниците на културата и социализацията им

 12. Подобряване на транспортния достъп и услуги в общината

 13. Подобряване на чистотата, екологичните показатели и облика на общината

 14. Опазване и популяризиране на биоразнообразието в района

Б. „Подобряване на общинската инфраструктура, включително на обществените площи – центрове, паркове, градини с оглед насърчаване на туризма” чрез ускоряване и реализацията на следните Общински проекти през периода 2005 – 2006г:

1. Проектиране на централната градска част на гр. Роман;

2. Допълнително водоснабдяване и подмяна на водопроводната мрежа в гр. Роман, с.Караш, с.Хубавене и останалите населени места;

3. Изграждане на канализация на гр. Роман, с.Караш, с.Хубавене и останалите населени места;

4. Изграждане на пътя по поречието на р.Малък Искър от с.Своде през селата Средни рът, Караш и Хубавене до град Роман;

5. Разработване на атрактивни туристически маршрути и екопътеки на територията на община Роман;

6. Изграждане на вертикална планировка и покрит Общински пазар-гр. Роман;

7. Реставрация, консервация и съхранение на обектите с културно-историческо значение и превръщането им в туристически обекти;

8. Изграждане на общински информационен център;

9. Създаване на еко зони, биваци, къмпинги, допълнителни атракции, опознавателни табели за екотуризъм и за опознаване на биоразнообразието.В. „Подобряване на взаимодействието между собствениците на туристически обекти, местните власти, НПО и обществеността за развитието на туризма в общината”

1. Създаване на консултативен съвет по въпросите на туризма (Съгласно изискванията на Закона за туризма);

2. Изработване и приемане на програма за развитие на туризма на територията на община Роман в съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности. (съгласно изикванията на Закона за туризма)

3. Създаване на актуална интернет страница, рекламираща туристическия продукт на община Роман

4. Изработване на рекламни брошури за общината, включване в каталози, туристически издания, информационни бюлетини на туроператорски фирми, печатни издания и др.

5. Изграждане на туристически информационен център (Посетителски център)

Каталог: docum
docum -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
docum -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
docum -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
docum -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
docum -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
docum -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
docum -> Становище за осъществен предварителен контрол
docum -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница