Община роман общински план за развитие


ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРАстраница7/10
Дата07.08.2018
Размер1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. Транспортна инфраструктура

 

Републиканската пътната мрежа в община Роман включва пътища с обща дължина 120 км, като 20 км от тях са без настилка. Стратегически важен за общината е третокласния път Мездра – Роман /път III – 29.1/, осигуряващ връзката на община Роман с областния център Враца и с международни пътища Е 83/връзка със Североизточна България/ и Е 79 /Общ Европейски Транспортен Коридор ОЕТК №4 – Дрезден / Нюрнберг – Прага – Виена / Братислава – Гьор – Будапеща – Арад – Констанца / Крайова – София - Солун, посредством които се реализират транспортните потоци с Македония, Сърбия и Гърция.По отношение на вътрешното транспортно обслужване на общината, то се осъществява от третокласни и четвъртокласни пътища, разположени лъчообразно – а именно:

 • Третокласен път ІІІ-29.1 – Роман - Долна Бешовица е връзка със съседната община Мездра на северозапад и с община Ябланица на изток;

 • Четвъртокласната/общинска/ пътна мрежа - свързва общинския център Роман със с. Каменно поле, с. Кунино, с. Радовене, с. Стояновци, с. Хубавене, с. Струпец, с. Синьо бърдо, с. Курново, с. Караш и с. Средни рът.
Пътна мрежа

Дължина

/км/


Състояние

Относ. дял спрямо общата дължина %

Трети клас

52.000

Лошо

43.21

Четвърти клас

68.350

Лошо

56.79

Общо

120.350
100

Дължината на вътрешната улична мрежа на община Роман е около 25 км, от които с трайна настилка 95% и 5% са без трайна настилка. Общото състояние на общинската улична пътна мрежа е лошо и се нуждае от основно изкърпване и подновяване.

Състоянието на пътната мрежа се определя ежегодно в зависимост от показателите: вид, гладкост, ширина на пътното платно и други. В зависимост от състоянието на тези показатели, пътната мрежа се определя в три състояния: добро, задоволително и лошо. Със съседните общини транспортното обслужване се осъществява по третокласни и четвъртокласни пътища. Състоянието на третокласната пътна мрежа е лошо, тъй като по-голямата част от нея няма необходимата носимоспособност на пътната настилка и не отговаря на техническите изисквания. В допълнение към това средствата, които се отпускат за текущо и зимно състояние са недостатъчни. Състоянието на пътната маркировка е в много лошо състояние и не гарантират безавариен превоз на пътници и товари. Третокласната пътна мрежа се стопанисва и поддържа от Областно пътно управление - Враца.

Общинските пътища /четвърти клас/ играят изключително важна роля в обществените и частни транспортни връзки на местно ниво. Те свързват населените места в рамките на общината с общинския център.

На територията на община Роман има 8 броя общински
пътища с обща дължина 68,35 км от които 48 км с настилка и 20,35 км
без настилка.


 • Път IV–16115 - граница с община Ботевград - Курново -
  Гара Струпец – 11,65 км.

 • Път IV–30811 - Роман - Своде - Синьо бърдо -
  границата с община Мездра - 12км от които 6км без настилка.

 • Път IV-10335 – Роман - Стояновци - границата с община
  Луковит – 7,8км.

 • Път IV-13411 - Камено поле - Стояновци – 14,9км от
  които 6.0км без настилка.

 • Път IV-10328 - Роман - гара Струпец - граница с община
  Мездра – 8,2 км.

 • Път IV-30813 - Синьо бърдо - спирка Синьо бърдо -
  3,5 км.

 • Път IV-10325 /Мездра - Роман/ - Долна Бешовица -
  Камено поле – 8,4км без настилка.

 • Път IV-10339 - /Роман - Кунино/ с.Радовене - 1,9км.

Изградената общинска /четвъртокласна/ пътна мрежа е в лошо състояние. Асфалтовите настилки са силно деформирани и не отговарят на нарасналите изисквания за съвременен бърз и безопасен транспорт. По пътните трасета на общинската пътна мрежа има изградени мостове, водостоци, подпорни стени и парапети, които са в недобро състояние. Липсват необходимите пътни знаци, указателни табели и снегозащитни съоръжения. Не е извършвано опресняване на вертикалната маркировка, което създава опасност за движението. Лошо е състоянието на банкетните ивици и отводнителните канали. Много участъци от общинските пътища са в състояние, което изисква цялостно преасфалтиране, а в някои случаи дори е необходимо полагане на нова основа и цялостно преизграждане на пътя.

Транспортното обслужване на територията на общината се извършва по всички направления от приетата транспортна схема от търговско дружество "Автотранспорт" ЕООД, гр. Роман със 100% общинско участие. Автобусните линии са междуселищни и свързват общинския център с населените места в общината, с изключение на с. Караш и на с. Средни рът. В областта на автомобилния транспорт е необходимо да се засили контрола от страна на Общинска администрация, КАТ и ДАИ по прилагането на нормативни документи за обществен превоз на пътници.

Общата оценка на състоянието на транспортната система е, че практически 100% от пътищата са в лошо състояние. Като цяло общината има добре изградена пътна мрежа, която позволява относително бърз достъп от населените места до общинския център, но поради лошото си състояние създава съществени проблеми - особено в зимни условия. Осигурени са регулярни транспортни връзки на селата с центъра на общината с изключение на гореспоменатите села, а също и с центровете на съседните общини. Наложително е бърза реконструкция, основен и среден ремонт на общинската пътна мрежа, която е в лошо състояние.

Освен с пътен, община Роман се обслужва и с ж.п. транспорт. Роман е разположен на централната жп линия София-Варна на 104 км от София, 47 Км от Враца и 32 Км от Мездра. През 1900 г. е завършена жп отсечка Роман—Шумен, с която селището се включва изцяло в националната жп мрежа. В общинският център е разположена съвременна ж.п. гара от националната ж.п. мрежа /осигуряваща връзки с гр. София, със Северна и с Източна България/.

4.2 Водоснабдителната и канализационна системи
Главната водна артерия за района е р. Искър и р. Малък Искър. Изворната област на реките са в Рила и Стара планина. Реките, събиращи водите си от високопланинските части на Рила и Стара планина са предимно със снежно-дъждовно подхранване, характеризиращо се с ясно изразено пролетно-пълноводие през април, май и два минимума – зимен и летен. Водите на реките се използват за задоволяване на различни нужди: в бита, промишлеността и в селското стопанство – за напояване. В поречието на реките са изградени редица хидротехнически съоръжения.
А) Водоснабдяване

Водоснабдяването и канализацията в община Роман е услуга, която се извършва от “ВиК” ООД – град Враца. Към 2005 г. 51% от собствеността на дружеството принадлежи на държавата, представена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и 49% на общините от Врачанска област.

Питейно-битовото водоснабдяване на населените места в
община Роман се извършва само от каптирани извори, дренажи и
шахтови кладенци. Изобщо не са водоснабдени селата Караш,
Средни рът и Марково равнище. Всички останали селища са
централно водоснабдени. При засушаване някои от тях са на
частичен режим на ограничено водопотреблепие.

Към октомври 2005 г. е решен един от най-важните проблеми, който стоеше от седем години пред ръководството на община Роман, а именно


водоснабдяването на селата Радовене и Стояновци от кладенците
в с.Кунино. Водоснабдяването на тези две села се осъществи след
реализирането през 2002 – 2003 г. на първия етап от одобрен
работен проект за "Допълнително водоснабдяване на с. Радовене,
с. Струнец, с. Хубавене, с. Караш, гр. Роман и с. Кунино от
кладенците при с. Кунино". През последните години се реши и водоснабдяването на гр. Роман, където и през най-топлите месеци на годината няма режим на водопотребление.

Водоснабдяването се извършва гравитачно и помпажно. Водоподаването към населените места е безрежимно. Все още на частичен режим през летния сезон са определен брой села, като основна причина за това е напояването на земеделските стопанства и намаляването на естествените водни ресурси през лятото. Прекъсване на водоснабдяването се осъществява и при възникване и отстраняване на аварии, които в 90 % от случаите се дължат на остарялата и амортизирана водопроводна мрежа в общината. Водата от местните водоизточници преди да бъде подадена в мрежата се обеззаразява. Обеззаразяването се извършва с хлор и други реагенти, подавани с дозатори или ръчно.

Съоръженията (основно помпените станции) от водоснабдителните системи са изградени преди повече от 40 години. В последните години усилията са насочвани към подобряване на количествените и качествените параметри на помпите – водно количество и оптимален напор, а също така и подмяна на електрическите двигатели с по-ниско енергоемки такива. Водоснабдителните обекти – водоизточници, водопреносни и водоразпределителни съоръжения към тях са изградени също преди повече от 40 години с материали, които отдавна са изгубили качествата отговарящи на физическите и техническите изисквания за нормална експлоатация на такива обекти.

Водните загуби са резултат основно от лошото техническо състояние на мрежата, обуславящо големи скрити течове и аварии и от немалкия дял на кражбите на вода от абонати на дружеството. Важен неблагоприятен факт е, че 90 % от водопроводната мрежа е изградена от съдържащите азбест – етернитови тръби. Няма изградени пречиствателни станции за питейни води.

Състоянието на водоснабдителните мрежи не е добро. Има необходимост от допълнително водоснабдяване, реконструкция и ремонт на водопроводната мрежа в община Роман. Необходимо е изработване на проект и изграждане на пречиствателна станция за питейни води с цел подобряване на социалната и екологична среда. Това би подобрило качеството и гарантирало количеството на необходимата за потребление вода и би имало икономически ефект за развитие на туризма и курортното дело в Общината. За целта е необходимо да се акцентира върху следните проблеми:

1. За създаване на благоприятна обстановка за развитие на


селския туризъм в общината и за изграждането на туристическо селище в с.Караш е необходимо изграждането на вътрешна водопроводна мрежа в
село Караш, напорен водоем и тласкателен водопровод от
помпената станция до напорния водоем.

2. Вторият основен проблем е реконструкцията на водопроводните мрежи - частично и цялостно, във всички населени места на общината. С реконструкцията ще се подобри качеството и количеството


на подаваната вода и ще се намалят загубите, които от аварии по
водопроводите е приблизително 50%. Необходимо е да се използват нови технологи при реконструкцията и се вложат проводи и части от висококачествени и екологично чисти материали, с висока водопроводност, срок на експлоатационна годност и безопасни за здравето на хората. В най-критично положение са водопроводните мрежи в
селата Камено поле, Долна Бешовица, Струпец, Хубавене и
отчасти в гр. Роман.

3. Третият проблем е водоснабдяването на с. Средни ръд.


През 2003 г. е започнало изпълнението на проект за
водоснабдяването на селото от местността "Кьосовец".

4. Изграждане на пречиствателни станции за питейни води в населените места на община Роман.


Б) Канализация и пречистване на отпадните води

Най-важния проблем за жителите на гр.Роман е липсата


на канализационна мрежа в града и селата и липсата на изградени междуселищни външни колектори и пречиствателни съоръжения.

Изграждането на канализационна мрежа се явява едно от


най-необходимите и сигурни мероприятия за подобряване на
екологията на града, а от там и на следващите населени места по
течението на р.Искър. В момента гр.Роман няма изградена цялостна
канализационна мрежа, има изградени отделни нейни клонове. Около 400м канална мрежа отводнява южната част на града, застроена с многоетажните жилищни блокове, като след септичната яма, последният участък зауства в р.Малък Искър. Използваем е и канала, който е построен за административната сграда и бл.6 в центъра на града. Битово-фекалната вода в останалите парцели става чрез попивни ями. За предпазване от скатни повърхностни води в южната част на града има изграден охранителен канал с дължина от 450м. От този канал чрез изградения открит канал по ул."Карашка" и канала по ул."Ангел Кънчев" - като половината е открит, а другата половина
закрит, повърхностните води се отвеждат в река Малък Искър.

Реките Искър и Малък Искър - които практически обхващат


територията на града, оказват генерално влияние върху изграждането на градската канализационна мрежа. Конфигурацията на застроената площ на гр. Роман дава възможност да бъде изградена комбинирана канализационна система, при която:

- Високата зона на града да се отводнява чрез смесена


канализационна система, която да се състои от една мрежа и в която да се отвеждат съвместно битовите и дъждовните отпадъчни води.

- В ниската зона на града, покрай реките Искър и Малък Искър, както и индустриалните зони да се отводняват чрез разделна канализационна система. Тази система трябва да се състои от две самостоятелни мрежи, по които битовите и дъждовните отпадни води да се отвеждат самостоятелно.

В общината има изградена пречиствателна станция с биостъпало за промишлени отпадни води в завод “Метизи” АД. Към пречиствателната станция има изградени изсушителни полета, които позволяват целесъобразно третиране на утайките и използването им след това за наторяване. Пречиствателната станция има достатъчен капацитет за пречистване и на градските отпадни води.

Основните проблеми на Водоснабдителната и канализационна системи в община Роман могат да се обединят в следните насоки:

- голяма част от водопродната мрежа /90%/ е изградена от етернитови тръби, които не са в добро състояние и следва да се подменят със стоманени тръби;

- неизградена канализационна система и локални ПСТ в селата;

- неизградена водоснабдитебно и канализационна улична мрежа в селата;

- липса на пречиствателни станции за населените места в Общината;

- липса на собствени финансови средства за реконструкция, модернизация и разширяване на В и К системата.

4.3. Напоителни системи


Стопанско значение за района на община Роман имат водите на р. Искър и р. Малък Искър и притоците им р. Радовене, р. Ръчене, р. Хубавене, р. Стояновска, както и малките язовири “Стояновци” и “Курново” които се използват за напояване на прилежащите обработваеми земи. Ситуирането на микроязовирите благоприятства създаването на рибовъдни стопанства. Следва да се проектира изграждането на нови и реконструкция на старите съоръжения за напояване.

В бъдеще за поддръжка, реконструкция и изграждане на нови хидромелиорационни съоръжения ще се разчита на инициативата на собствениците на земеделски земи и земеделски кооперации, като финансирането ще се осъществявя със собствени средства, кредити и целеви субсидии по национални и международни програми.

Основните проблеми на напоителните системи в община Роман могат да се обединят в следните насоки:

- липсват сдружения на водоползвателите за стопанисване на напоителните съоръжения;

- напоителната канална мрежа е остаряла и подлежи на възстановяване и реконструкция.


4.4. Енергийна и енергопреносна инфраструктура
Територията на община Роман е прорязана от долината на р.Искър в средното й течение, чиято долина в областта на района е 11 км, а напречно от долината на р.Малък Искър с дължина в района 17км. Средното многогодишно водно количество на Р.Искър при гр.Роман е 66,4m3/s, а на р.Малък Искър 11,5m3/s. При 95% обезпеченост минималните им средномесечни количества са съответно 2,02m3/s и 0,28m3/s. Частичното им коригиране и андигриране на р.Искър източно от гр.Роман /при завод "Метизи"/ и на р. Малък Искър не оказва съществено влияние върху водните
им количества и водните им стоежи.

Наличието на това водно природно богатство на територията


на община Роман е било предпоставка на територията на гр.Роман
в миналото да бъде изградена ВЕЦ "Искра" на течащите води на
р.Искър. В момента на ВЕЦ "Искра" - гр.Роман, която е частна ВЕЦ, се
прави реконструкция. Проектната й мощност е 1000 kw и годишно
производство от 6 500 000 kwh. Има издадено разрешение за
водоползване от МОСВ.

След обстойни предпроекгни проучвания през 2003г. е одобрен идеен инвестиционен проект на ЕСУТ и издадено разрешително за водоползване на "ВЕЦ Кунино”, с.Кунино - на р.Искър, с проектна мощност 4 080 kw и годишно производство от 26 000 000 kwh. Община Роман и собственик на


40% от капитала на дружеството, а основен инвеститор е "Ривър Енерджи"
АД.

Също така през 2003г. е одобрен на ЕСУТ идеен инвестиционен проект за изграждане на ВЕЦ "Долна Бешовица", с.Долна Бсшовица - на водите на р.Искър с проектна мощност 4 950 kw и годишно производство от 28 000 000 kwh. По информация от "Енергопроект-Хидроенергетика" ООД, София, свободният хидроенергиен потенциал на реките Искър и Малък Искър на територията на община Роман може да бъде оползотворен чрез изграждането на ВЕЦ "Струпец" на р.Искър с мощност около 3 200 kw и на 3 малки ВЕЦ на р.Малък Искър с обща мощност около 2 000 kw. Общото средно годишно производство от тази ВЕЦ е около 28 000 000 kwh.

Изграждането на водноелектрическите централи, за които има
одобрени инвестиционни проекти и на тези, които ще оползотворят
свободния хидроенергиен потенциал на реките Искър и Малък
Искър, e от голямо значение за социално-икономическото развитие
на община Роман. Ето защо е целесъобразно ръководството на община Роман да привлече инвеститори за изграждането на ВЕЦ-овете на реките Искър и Малък Искър.

Енергопреносната мрежа и съоръжения на територията на Общината са в добро техническо състояние, има достатъчен резерв и като цяло задоволява нуждите на населението и на промишлеността. Въпреки това се налага развитие и усъвършенстване, което да включва:

- възстановяване на уличното осветление в с. Стояновци;

- доставка и монтаж на система за централизирано управление на уличното осветление на територията на Общината; подмяна на уличните осветителни тела с енергоспестяващи.

Основните проблеми на Енергопреносната инфраструктура в община Роман могат да се обединят в следните насоки:

- неефективност на част от възловите станции;

- отклоненията на въздушните линии от главните магистрали са остарели и подлежат на ремонт;

- изграждане и ремонт на изградените трафопостове за да отговарят на съвременните изисквания;

4.5. Газоснабдяване
В община Роман има изградена газоразпределителна станция в района на промишлената зона, захранваща се от отклонение/1500м/ от централния гозопровод на с. Чирен за снабдяване на промишлените нужди на “Метизи”АД.

Съгласно приетата Общинска стратегия за енергийна ефективност на Община Роман се предвижда газификация на общината, реализация на проекти за използване на алтелнативни енергийни източници като слънчева енергия, вятърна енергия, растителна биомаса и други.

4.6 Телекомуникации
Общинската система за Телекомуникации е представена от две поделения, предоставящи услуги в тази област – “Български пощи” АД и “Далекосъобщения”.
А) Пощенско обслужване

Пощенското обслужване на територията на Община Роман се осъществява от районна ПТС – Роман – клон на Врачанско ТП на “Български пощи” АД. Ръководството и финансирането се осъществява от Министерство на Транспорта. Към РПС – Роман има подрайони, които обслужват населените места в общината. Във всички тези подрайони има пощи, т.е. осигурен е сграден фонд. Според покриваните територии обхватът на пощенското обслужване е 100%. РПС – Роман извършва широк спектър от услуги - освен типичната пощенска експлоатация (вътрешни и международни пощенски услуги, писма, телеграми, колети и разпространение на печата), се предоставят и социални услуги в помощ на населението /финансови услуги, каса на населението за заплащане на ток, телефон, данъчни плащания, плащания на пенсиите, застрахователна и приватизационна дейност и др. услуги/. Въпреки, че самата структура на Пощите е донякъде мудна, организацията на работа е добра. По отношение на кадровия потенциал има нужда от допълнителна квалификация и обучение в съответствие с новите дейности и изисквания в работата на пощите и развитието на технологиите. Материалната база в ПТС – гр. Роман е недостатъчна като площ, има необходимост от осигуряване на по-голямо помещение или разширяване на съществуващото. С оглед на големия териториален обхват на обслужване от РПС – Роман е необходимо оставането й да функционира като самостоятелно звено на територията на общината и съдействие за подобряването на сградния фонд.


Б) Телефонна мрежа

Телекомуникационната дейност в общината се осъществява от технологичен район “Далекосъобщения” – гр. Роман. Общината има добро покритие на двата мобилни оператора Мобилтел и Глобул, така че постепенно отпадат и проблемите с телефонизацията на зоните, където липсва техническа възможност за осигуряване на стационарни телефонни съобщения. Населените места в общината са покрити на 100 % от трите национални телевизии – Канал 1, БТВ и Нова телевизия, както и от Програмите на Българското национално радио – “Хоризонт” и “Христо Ботев”. В общинския център и повечето от населените места в общината има изградени кабелни телевизионни мрежи, които се използват и поддържат от частна фирма.Каталог: docum
docum -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
docum -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
docum -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
docum -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
docum -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
docum -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
docum -> Становище за осъществен предварителен контрол
docum -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница