Община севлиево общински план за развитие 2005-2013 г. Актуализиран документстраница1/11
Дата10.04.2018
Размер1.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКИ ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ

2005-2013 г.

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2008-2013 г.

Май, 2008СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
АНАЛИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО……………………………………….. 6

Състояние на местната икономика…………………………. 6

Социална сфера………………………………………………... 14

Инфраструктурно развитие………………………………….. 26

Екологична инфраструктура………………………………… 33

Анализ на общинския бюджет

и административен капацитет………………………………. 41
АКТУАЛИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ…………………………. 43
АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 2008-2013 Г. ……………………………………………………… 45

Визия……………………………………………………………… 45

Стратегически цели……………………………………………. 46

Приоритети за развитие……………………………………….. 47
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА……………..... 64

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ……………………………… 67

Увод

Актуализацията на Общинския план за развитие на община Севлиево за периода 2005-2013 г. е осъществена по инициатива на кмета и ръководството на общината с цел да бъдат отразени социално-икономическите промени в общината настъпили в периода 2005-2007 г. и промените в националното и европейското законодателство в областта на регионалното развитие. Същевременно е постигнато по-пълно съответствие и връзка на плана с други стратегически планови документи за регионално развитие като Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г., проекта за актуализация на Регионалния план за развитие на Северния централен район и Областната стратегия за развитие на област Габрово.

В актуализирания документ е отразена реформата на кохезионната политика на ЕС за периода 2007-2013 г., както и промените настъпили за регионите и общините в страната като член на ЕС.

Документът отразява новите изисквания по отношение на структурата и съдържанието на общинските планове за развитие, определени с приетия от парламента нов Закон за регионалното развитие през май 2008 г.

Актуализацията на общинския план за развитие отчита изводите и препоръките от направената оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на плана от независим консултант, представена предварително на общинското ръководство и партньорите. Актуализацията включва аналитичен преглед на социално-икономическата ситуация и на ключовите процеси, протичащи на територията на общината, инфраструктурното развитие и опазването на околната среда, както и напредъка по изпълнението на плана през периода 2005-2007 г. В аналитичната част на документа са включени и нови елементи, които липсваха в плана, като анализ на изградеността на някои от системите на техническата инфраструктура, на екологичната инфраструктура, анализ на финансовите възможности на общината относно финансиране на дейности, включени в плана, анализ на административния капацитет. Актуализиран е SWOT анализа на общинския план за развитие, като са отразени промените и новите тенденции в развитието на общината, региона и ЕС.

Стратегията за развитие е актуализирана, като са отчетени актуалните нужди на местната общност и въздействието на външните и вътрешните фактори на основана на интегриран подход по отношение бъдещото социално-икономическо развитие на общината. Дадена е нова дефиниция на стратегическите цели за развитие на общината:  • Постигане на конкурентноспособна икономика, модернизирана инфраструктура и благоустроена жизнена среда;

  • Развитие на човешкия потенциал и укрепване на капацитета за постигане на европейските стандарти в управлението на общината.

В основата на стратегията за развитие стои разбирането, че община Севлиево има добре развита икономика, в основата на която са формиращи се икономически клъстери, даващи перспективи и възможности за развитие както на по-големите, така и на сектора на МСП. Традициите по отношение на индустриалното развитие и атрактивните работни места трябва да се съхранят и развиват в бъдеще. Предвижда се постигане на високо ниво на развитие на системите на техническата инфраструктура, екологичната инфраструктура и благоустрояването на населените места, за привличане на нови инвестиции и стимулиране технологичното модернизиране на предприятията и осигуряване на жизнена среда с високо качество. По-тясното обвързване на нуждите на икономиката от квалифицирана работна ръка със системата от образователни институции, функциониращи в общината, както и създаването на връзки между фирмите и университети и изследователски и научни центрове е база за развитие и внедряване на иновации, разработване на нови продукти и въвеждане на нови технологии. Стратегията залага на повишаването конкурентоспособността на местната икономика на основа на развитието на икономика на знанието, технологичния напредък и постигане на устойчиво развитие .

Актуализираният документ за изпълнение на Общинският план за развитие предвижда за периода 2008-2013 г. значителни инвестиции, които да осигурят реализацията на актуализираните приоритети.

Предвижда се финансиране от общинския бюджет, финансиране от централния бюджет, съфинансиране от фондовете на ЕС, финансиране от други външни донори и частно финансиране, като приетият модел на финансиране осигурява по-голяма гъвкавост и по-голяма независимост на общината при реализацията на дейностите в изпълнение на актуализираната стратегия.

Представено е описание на системата за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие.

При подготовката на документа са отчетени принципите на партньорството, равните възможности и устойчивото развитие.

Провеждането на обществено обсъждане с партньорите и отразяването на техните очаквания и препоръки биха подобрили качеството на документа, както и възможностите за мобилизиране на допълнителни ресурси за постигане на целите на устойчивото интегрирано местно развитие.

Актуализираният документ за изпълнение 2008-2013 г. допълва приетия основен стратегически документ Общински план за развитие на община Севлиево за периода 2005-2013 г. и представлява стратегически и оперативен инструмент за реализацията му до 2013 г. Актуализираният документ съдържа анализ на актуалната ситуация в община Севлиево в предметните области, където са настъпили промени в периода от 2005 до 2008 г. Анализът е допълнен предвид факта, че в основния документ някои важни области като техническата и екологичната инфраструктура, общинския бюджет, административния капацитет не са били анализирани. Анализът на природните условия в община Севлиево и на развитието на селското стопанство не е актуализиран, тъй като в тези области тенденциите и характеристиките са сравнително по-устойчиви и не се променят динамично.

Разработена е нова индикативна финансова таблица, която отчита възможностите за финансиране от фондовете на ЕС, както и финансовия капацитет на общината да участва със собствено финансиране.АНАЛИТИЧЕН ПРЕГЛЕД
НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО


Състояние на местната икономика
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница