Община средец гр. Средец отдел „местни данъци и такси”Дата25.07.2016
Размер14.42 Kb.
ОБЩИНА СРЕДЕЦ гр.СРЕДЕЦ

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

ВХ.№......................../..............................СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно чл.49, ал.3 от Закона за туризма


Относно: Информация за реализираните нощувки в туристическите обекти, средства

за подслон и места за настаняване ,подавана от лицата,извършващи хотелиерство.
Данъчно задължено лице:.............................................................................

/фирма или физическо лице/


Адрес:...........................................................................................................................................

ЕГН / ИН........................................ЕИК/БУЛСТАТ..................................................................

Туристически обект........................................... категория:.....................................................

Представлявано от:.....................................................................................................................

ЕГН................................................адрес по местоживеене.......................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
За отчетния период.............................от.....................................до..........................................

Леглова база...............................................................................................................................Общо реализирани нощувки:...............................................................................................

В това число за чуждестранни туристи над 18 години.:........................................................

В това число за чуждестранни туристи до 18 години :..........................................................

В това число за български туристи над 18 години.:...............................................................

В това число за български туристи до 18 години :................................................................
Дължима сума за периода :....................................................................................................
Декларацията се подава в два екземпляра в община Средец, отдел „Местни данъци и

такси” , заедно с водения регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки (чл..49, ал.2 от Закона за Туризма), до 15-то число на следващия месец за заверка.Туристическият данък се внася до 15-то число на месеца, следващ реализацията на услугата.

Долуподписаният........................................................................................................................длъжност...................................................................декларирам, че представлявам лицето, посочено в декларацията и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата :.................................... Декларатор:.........................................../подпис и печат/

За неверни данни се носи отговорност по чл.313 от НК.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница