Община Трън Във връзка с изпълнение на Заповед № рд-05-377 от 23. 08. 2013г на Кмета на Община Трън, ІДата11.01.2018
Размер26.3 Kb.
Община Трън
Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-05-377 от 23.08.2013г. на Кмета на Община Трън,
І. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните вещи – частна общинска собственост:

1.Демонтирана алуминиева дограма – с първоначална тръжна цена от 2,00лв./кг. (два лева за килограм).

2.Лек автомобил„АЛФА РОМЕО” – 164 ТД, рег.№ РК 4774 АН, при първоначално тръжна цена от 500,00лв./петстотин лева/;

3.Специален автомобил „Рено Еспейс”, рег.№ РК 5863 АР, при първоначално тръжна цена от 580,00лв./петстотин и осемдесет лева/.


ІІ. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се проведе на 17.09.2013год. от 1. в Заседателната зала на административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл. “Вл.Тричков”1, ет.1-ви.

ІІІ. Повторен търг за позициите, за които не са се явили кандидати на първоначалния търг да се проведе на 24.09.2013год. от 11,00ч. на същото място и при същите условия.

ІV.Необходими документи за участие в тръжната процедура:

  1. Декларации по образец

  2. Заявление по образец

  3. Оригинал на документ за внесен депозит

  4. Копие от документа за закупена тръжна документация

  5. Документ за легитимация:

  • лична карта за физическо лице

- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно актуално състояние на юридическо лице.

  1. Нотариално заверено пълномощно при положение, че участника се представлява от пълномощник. Пълномощното следва да бъде изрично.

V. Търгът да се проведе при следните условия:

1. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска за Демонтирана алуминиева дограма – с първоначална тръжна цена от 2,00лв./кг. (два лева за килограм ) е в размер на 300,00лв, а за Лек автомобил„Алфа Ромео” – 164 ТД, рег.№ РК 4774 АН, при първоначално тръжна цена от 500,00лв./петстотин лева/ и - Специален автомобил „Рено Еспейс”, рег.№ РК 5863 АР, при първоначално тръжна цена от 580,00лв./петстотин и осемдесет лева/, да е в размер на 30% от първоначално обявената цена. Депозитът следва да се заплати до 16.09.2013год. по б. с-ка на Община Трън IBAN- BG88STSA93003300722169, Б.КОД BIC – STSABGSF при БДСК Трън, а за позициите, за които не са се явили кандидати, срока за внасяне на депозити при повторния търг е до 23.09.2013г.

2. Регистрация и подаване на заявления за участие в търга по образец се извършва до 16,00ч. на 16.09.2013 г, а за повторния търг до 16,00ч. на 23.09.2013г. в административната сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 - деловодството.

3. Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде закупена в сградата на общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в рамките на работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч., а в деня предхождащ търга до 12,00ч.

4. Информация за вещите следва да се предоставя от Общинска собственост при Община Трън, тел. за връзка 07731/96-16 – в.104 . Огледът ще се извършва от лицата, закупили тръжни документи с предварителна заявка, в рамките на работното време на администрацията.

5. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Трън за определяне на купувач, по посочени в нея, банкови сметки.

6. Кметът на общината следва да назначи комисия от представители на общинската администрация, която да извърши претегляне на демонтираната алуминиева дограма с цел изчисляване на стойността, необходима за заплащане при сключване на договор за покупко-продажбата . В изпълнение на своите задължения, комисията да състави протокол.

ОТ ОБЩИНАТА


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница