Община тутраканстраница1/10
Дата31.03.2018
Размер1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ОБЩИНА ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636


E-mail: tutrakan@b-trust.org

ОДОБРЯВАМ: ....................................

Милен Милков Маринов

Зам. кмет на община Тутракан

възложител съгл. чл.8, ал.2 от ЗОП /

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура по 14, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:
Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2014/2015г.”,

по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Снегопочистване на улици в гр. Тутракан;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони, автоспирки и критични места в гр. Тутракан
Обособена позиция № 3: Снегопочистване на път № SLS-1130 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Цар Самуил;
Обособена позиция № 4: Снегопочистване на път № SLS-1132 /ІІ-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ - Тутракан и път № SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец;Обособена позиция № 5: Снегопочистване на път № SLS-1133 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново;
Обособена позиция № 6: Снегопочистване на път № SLS-1134 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ - Преславци, път № SLS-1137 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Тутракан/ - Белица-Бреница и път № SLS-3020 /ІІІ-205,Стефан Караджа - Белица/ -граница общ.(Главиница-Тутракан)- /ІІІ-2104/;
Обособена позиция № 7: Снегопочистване на път № SLS-2135 /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово и път SLS-3138 / ІІІ-2104, Търновци - Черногор/ - Царев дол;
Обособена позиция № 8: Снегопочистване на път № SLS-1136 /ІІІ-205,БелицаТутракан/ -Варненци -Шуменци- /ІІІ-205/ ;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони по общинска пътна мрежа при необходимост.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2014/2015г.”


ЧАСТ I – Откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка

1. Решение за откриване на процедурата

2. Обявление за обществена поръчката

ЧАСТ II – Техническа спецификация и указания към участниците

Раздел I – Пълно описание на предмета на поръчката

1. Предмет на поръчката

2. Описание на поръчката

3. Място на изпълнение на поръчката

4. Срок на изпълнение на поръчката

5. Стойност на договора, срокове и начин на плащанеРаздел II Технически спецификации

1. Инструкции за дейности по зимно поддържане и снегопочистване

2. Критерий за оценка на офертите

Раздел III - Условия и ред за подаване на офертите

1. Адрес за представяне на офертите

2. Срок за представяне на офертите

3. Подаване на офертатаРаздел IV – Изисквания към офертите и указания за подготовката им

1. Общи изисквания към офертите на участниците

2. Изисквания към участниците

3. Необходими документи за участие

4. Съдържание на пликове № 1, 2 и 3

5. Гаранции

6. Срок на валидност на офертата

7. Разяснения по документацията за участие

8. Комуникация между Възложителя и Участниците

Раздел V – Условия и ред за провеждане на процедурата

1. Провеждане на процедурата

2. Сключване на договор. Договор за подизпълнение

ЧАСТ ІIIПроекто-договор

ЧАСТ IV - Образци на документи


 • от Образец № 1 до Образец № 28

 • Приложение №1


ЧАСТ І

Откриване на процедурата

за възлагане на обществена поръчка

ЧАСТ ІІ

Техническа спецификация и указания към участниците
Раздел I

Пълно описание на обекта на поръчката
1. Предмет на поръчката: „Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2014/2015г.”, обособена в девет позиции.
2.Описание на поръчката:

Обществената поръчка включва извършване зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Тутракан и улиците в гр. Тутракан през зимен сезон 2014/2015г., като за:


Обособена позиция № 1 се предвижда извършване на следните видове работи:

● снегопочистване на уличната мрежа в гр. Тутракан, която е разделена на групи /Приложение № 1/:

І група - Улици с интензивно движение на обществен транспорт – патрулно снегопочистване;

ІІ група - Улици със снегопочистване в две посоки – еднократно;

ІІІ група - Улици със снегопочистване в една посока - еднократно;

● снегопочистване на площади, паркинги и подходи до ДТБО и складове;


Обособена позиция № 2 се предвижда да се извършва зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони, автоспирки и критични места в град Тутракан.
Обособена позиция № 3 се предвижда извършване на снегопочистване на снежната покривка на път № SLS-1130 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Цар Самуил;
Обособена позиция № 4 се предвижда извършване на снегопочистване на снежната покривка на път № SLS-1132 /ІІ-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ - Тутракан и път № SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец;
Обособена позиция № 5 се предвижда извършване на снегопочистване на снежната покривка на път № SLS-1133 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново;
Обособена позиция № 6 се предвижда извършване на снегопочистване на снежната покривка на път № SLS-1134 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ - Преславци, път № SLS-1137 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Тутракан/ - Белица-Бреница и път № SLS-3020 /ІІІ-205,Стефан Караджа - Белица/ -граница общ.(Главиница-Тутракан)- /ІІІ-2104/;
Обособена позиция № 7 се предвижда извършване на снегопочистване на снежната покривка на път № SLS-2135 /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово и път SLS-3138 / ІІІ-2104, Търновци - Черногор/ - Царев дол;
Обособена позиция № 8 се предвижда извършване на снегопочистване на снежната покривка на път № SLS-1136 /ІІІ-205,БелицаТутракан/ -Варненци -Шуменци- /ІІІ-205/ ;
Обособена позиция № 9 се предвижда извършване на зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони по общинска пътна мрежа при необходимост.
3.Място на изпълнение: Общинските пътища на територията на община Тутракан и улиците в гр. Тутракан.
4.Срок на изпълнение: до 31.03.2015 година.
5. Стойност на договора, срокове и начин на плащане

5.1. Максималната обща стойност на поръчката по всички обособени позиции не може да бъде повече от 120 000,00 /сто и двадесет хиляди/ лева без ДДС, както следва:

- Обособена позиция № 1 - не повече от 50 000 / петдесет хиляди / лева без ДДС;

- Обособена позиция № 2 - не повече от 20 000 / двадесет хиляди/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 3 - не повече от 2 000 / две хиляди/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 4 – не повече от 14 800 /четиринадесет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 5 – не повече от 6 000 /шест хиляди/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 6 – не повече от 9 600 /девет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 7 – не повече от 3 200 /три хиляди и двеста/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 8 - не повече от 4 400 /четири хиляди и четиристотин/ лева без ДДС;

- Обособена позиция № 9 – не повече от 10 000 /десет хиляди/ лева без ДДС.
5.2. Изпълнителят има право на междинни плащания след представяне на фактура за извършената работа.

5.3. Изпълнителят има право на окончателно плащане след представяне на фактура за извършената работа.

5.4. Отчитането на извършената работа се отразява в Протоколи, в които се отразява почистения или опесъчен път, съответно улица, километричното положение и време на почистване. Приемането на извършената работа се извършва от кметовете или кметските наместници по села в съответния район.

Приемането на извършената работа се извършва от директор Дирекция „ИРООС” при община Тутракан.

5.5. Заплащането на приетите извършени дейности и количества работи се извършва на база подписан Констативен протокол.

5.6. Заплащането се извършва съгласно условията на проекто-договора.


Раздел II

Технически спецификации

I. Инструкции за дейности по зимно поддържане и снегопочистване:
За позиция № 1: Снегопочистване на улици в гр. Тутракан
Общо описание: Снегопочистване на улици, паркинги, площади и подходи до ДТБО и складове.
Снегопочистване на улиците – еднократно почистване на уличното платно по целия габарит, отбивките и кръстовищата за нормална проходимост при зимни условия. След почистване на снега средната дебелина на снежната покривка по пътното платно да не надвишава 5 (пет) сантиметра. Стръмните и тесни улици се почистват от верижна машина с оглед на безопасността. Задължение на изпълнителя е при нареждане от оторизираното лице от общинската администрация да изтегли закъсали автомобили, придружаване на специализирани автомобили (линейки, противопожарни и др). При необходимост е възможно товарене на снежна маса и извозването и на определените от възложителя места.

Улиците в град Тутракан са обособени в три групи:

І група - Улици с интензивно движение на обществен транспорт – патрулно снегопочистване;

ІІ група - Улици със снегопочистване в две посоки – еднократно;

ІІІ група - Улици със снегопочистване в една посока - еднократно;
Времетраенето на снегопочистването се отчита след получено съобщение от оторизираното служебно лице на Общинската администрация.
Участникът следва да разполага със следната механизация :


 • Снегорин – трактор – минимум 3 бр., от които минимум 2 бр. да са клас над 150 к.с. или еквивалент;

 • Верижен трактор ДТ-75 или еквивалент – минимум 1бр.

 • Транспортни машини /самосвал или трактор с ремарке или техен еквивалент/ - 1 бр.За позиция № 2: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони, автоспирки и критични места.
Доставката, обработката на пясък и сол до депо, ще се осъществява от Изпълнителя. За целта е необходимо същият да разполага със склад за депониране и съхранение на материалите за опясъчаване в гр.Тутракан. Пясъка да не съдържа примеси от глина и фракции по големи от 5мм и съдържанието на сол в сместа минимум 25%. Разходна норма за опясъчаване на участъците е средно около 1.00т/км. Опясъчаването, ще става по различни схеми при спазване на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища”-(издание на НАПИ – 2009г.), а именно:

 • Механизирано опясъчаване със специализиран автомобил на наклони основно на улици в град Тутракан, автоспирки и критични места.Участникът следва да разполага със следната механизация :

 • Товарачна машина – минимум 1бр.

 • Пясъкоразпръсквач– минимум 1бр.

 • Транспортни машини /самосвал или трактор с ремарке или техен еквивалент/ - 1бр.


ЗАБЕЛЕЖКА: За позициите за опясъчаване може да се кандидатства с един комплект машини.
Стойността на услугата е за действително опясъчен участък от пътя, включващ и транспортното разстояние до наклона.
За позиции:

3: Снегопочистване на път № SLS-1130 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Цар Самуил;

4: Снегопочистване на път № SLS-1132 /ІІ-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ - Тутракан и път № SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец;

5: Снегопочистване на път № SLS-1133 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново;

6: Снегопочистване на път № SLS-1134 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ - Преславци, път № SLS-1137 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Тутракан/ - Белица-Бреница и път № SLS-3020 /ІІІ-205,Стефан Караджа - Белица/ -граница общ.(Главиница-Тутракан)- /ІІІ-2104/;

7: Снегопочистване на път № SLS-2135 /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово и път SLS-3138 / ІІІ-2104, Търновци - Черногор/ - Царев дол;

8: Снегопочистване на път № SLS-1136 /ІІІ-205,БелицаТутракан/ -Варненци -Шуменци- /ІІІ-205/ ;
ЗАБЕЛЕЖКА: Част от трасето на път SLS-1132 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ са главни улици на гр.Тутракан (от спирка „Славянка” до кръстовище на бившия ДАП).
Общо описание

Снегопочистване на общински път – еднократно почистване на трасето на пътя по целия габарит на пътното платно, отбивките и кръстовищата за нормално проходим при зимни условия. След почистване на снега средната дебелина на снежната покривка по пътното платно да не надвишава 5 (пет) сантиметра. Снегопочистващите машини да са разположени в районите на съответните участъци от ОПМ. Задължение на изпълнителя е при нареждане от оторизираното лице от общинската администрация да изтегли закъсали автомобили, придружаване на специализирани автомобили (линейки, противопожарни и др).Пътищата от общинската пътна мрежа са разделени на две групи:
Първа група


Позиция № Позиция №

Наименование и номер на пътя

Група/ Времетраене (час)

от км - до км

3

SLS-1130 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Цар Самуил

Първа/ 2

0+000-2+400

4

SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец

Първа/ 6

0+000-9+650

4

SLS-1132 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/

Първа/ 3

0+000-9+160

8

SLS-1136 /ІІІ-205,БелицаТутракан/ -Варненци -Шуменци- /ІІІ-205/

Първа/ 4

0+000-5+400

6

SLS-3020 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ -граница общ.(Главиница-Тутракан)- /ІІІ-2104/

Първа/ 6

0+000-2+800

Снегопочистване на общински път – еднократно почистване на трасето на пътя по целия габарит на пътното платно, отбивките и кръстовищата за нормално проходим при зимни условия. След почистване на снега средната дебелина на снежната покривка по пътното платно да не надвишава 5 (пет) сантиметра. Тези пътища са с ширина на пътното платно 6м. и с по интензивно движение.Времетраенето на снегопочистването след получено съобщение от оторизираното служебно лице на Общинската администрация на пътната отсечка не бива да превишава времето, указано в таблицата по-горе.Втора групаПозиция №

Наименование и номер на пътя

Група/ Времетраене (час)

от км - до км

5

SLS-1133 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново

Втора/ 4

0+000-7+660

6

SLS-1134 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ - Преславци

Втора/ 4

0+000-1+300

6

SLS-1137 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Тутракан/ - Белица-Бреница

Втора/ 4

0+000-7+570

7

SLS-2135 /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово

Втора/ 3

0+000-3+110

7

SLS-3138 / ІІІ-2104, Търновци - Черногор/ - Царев дол

Втора/ 6

0+000-0+700

Снегопочистване на общински път – еднократно почистване на трасето на пътя по целия габарит на пътното платно, отбивките и кръстовищата за нормално проходим при зимни условия. След почистване на снега, средната дебелина на снежната покривка по пътното платно да не надвишава 5 (пет) сантиметра. Тези пътища са с ширина на пътното платно до 5м.Времетраенето на снегопочистването след получено съобщение от оторизираното служебно лице на Общинската администрация на пътната отсечка не бива да превишава времето, указано в таблицата по-горе.
Участниците следва да разполагат с минимално техническо оборудване: снегорин -трактор над 150 к.с. /или еквивалент/ минимум по 1/един/ бр. на позиция. Същите да са базирани както следва:
За позиция:

3: Снегопочистване на път № SLS-1130 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Цар Самуи – в с. Цар Самуил;

4: Снегопочистване на път № SLS-1132 /ІІ-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ - Тутракан и път № SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец – в град Тутракан;

5: Снегопочистване на път № SLS-1133 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново – в с. Нова Черна;

6: Снегопочистване на път № SLS-1134 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ - Преславци, път № SLS-1137 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Тутракан/ - Белица-Бреница и път № SLS-3020 /ІІІ-205,Стефан Караджа - Белица/ -граница общ.(Главиница-Тутракан)- /ІІІ-2104 – в с. Белица/;

7: Снегопочистване на път № SLS-2135 /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово и път SLS-3138 / ІІІ-2104, Търновци - Черногор/ - Царев дол – в с. Търновци;

8: Снегопочистване на път № SLS-1136 /ІІІ-205,БелицаТутракан/ -Варненци -Шуменци- /ІІІ-205/- в с. Варненци/с. Шуменци ;

Предложената цена да бъде на почистен километър от пътната мрежа, включваща и предвижването на техниката до участъка.
За позиция № 9: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони по общинска пътна мрежа при необходимост.

Доставката, обработката на пясък и сол до депо, ще се осъществява от Изпълнителя. За целта е необходимо същият да разполага със склад за депониране и съхранение на материалите за опясъчаване в гр.Тутракан. Пясъка да не съдържа примеси от глина и фракции по големи от 5мм и съдържанието на сол в сместа минимум 25%. Разходна норма за опясъчаване на участъците е средно около 1.00т/км. Опясъчаването, ще става по различни схеми при спазване на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища”-(издание на НАПИ – 2009г.), а именно: • Механизирано опясъчаване със специализиран автомобил на наклони по общинската пътна мрежа и основно на път № SLS-1132 /ІІ-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ - Тутракан и път № SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец

 • Транспорт на пясък по наклони – опясъчаването, ще се извършва ръчно от наети работници от съответните кметства.

Участникът следва да разполага със следната механизация :

 • Товарачна машина – минимум 1бр.

 • Пясъкоразпръсквач– минимум 1бр.

 • Транспортни машини /самосвал или трактор с ремарке/ - 1бр.


ЗАБЕЛЕЖКА: За позициите за опясъчаване може да се кандидатства с един комплект машини.
Стойността на услугата е за действително опясъчен участък от пътя, включващ и транспортното разстояние до наклона.
II. Критерий за оценка на офертите:

Критерият за оценка на офертите е най-ниска предлагана цена, изчислена съгласно предлаганите единични цени за отделни видове работа, определени като показатели в таблиците по-долу.


1. Показатели за определяне на цената за обособена позиция № 1 - Снегопочистване на улици в гр. Тутракан;


Показатели №

Описание на услугите

Мярка

Точки/Тежест

1

2

3


4


П1.


Снегопочистване на улици І група - Улици с интензивно движение на обществен транспорт – патрулно снегопочистване;лв/км / без ДДС/


Т-20

П2.

Снегопочистване на улици ІІ група - Улици със снегопочистване в две посоки – еднократно;лв/км /без ДДС

лв/км /с ДДС/
Т-15

П3.

Снегопочистване на улици ІІІ група - Улици със снегопочистване в две посоки – еднократно;

лв/км / без ДДС/

Т-10

П4.

Работа при зимни условия с трактор клас над 150 к.с.(или еквивалент)

лв./м.час/ без ДДС/

Т-35

П5.

Транспорт на снежни маси със самосвал до 5 км

лв./м.3/ без ДДС/

Т-5

П6.

Работа при зимни условия с челен товарач (фадрома)

лв./м.час/ без ДДС/

Т-5

П7.

Работа при зимни условия с верижен трактор ДТ-75 или еквивалент

лв /м.час/ безДДС/

Т-10

П

Общо
100


Оценяване на офертите – ще се извърши по формулата:

П/ най-ниска цена / ще се изчисли като общия сбор на точките, получени за всеки участник по отделните показатели-П1-П7/ единични цени за отделни видове работа/П=П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7,

Максимален брой точки по всеки показател от П1 до П7/ единични цени за отделен вид работа/, получава участникът предложил най-ниска цена по съответния показател, точките на останалите участници се изчисляват по формулата :

П/1-7/ = Gmin х Т-…..

Gi

Където :


- Gmin е предложената най-ниска цена за съответния показател

- Gi е предложена цена по показателя от съответния участник.


Класирането се извършва на база сумарната оценка по всички показатели, като на първо място съответно е участника с най – висока обща оценка П.

Ако първите двама в класирането участници са с равен брой точки, на първо място се класира се участникът, който е предложил по-ниска цена без ДДС по показател П1.


2. Показатели за определяне на цената за обособена позиция № 2: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони, автоспирки и критични места.
Описание на услугите

Мярка

Точки/Тежест

1

2

3


4


П1.

Опясъчаване- механизирано на улици ( цената обхваща-Стойност на сместа- товарене, транспорт до наклоните, реално опесъчена отсечка в км, средно тон осолена смес/км)

лв/км / без ДДС/


Т-80

П2.


Транспорт на осолен пясък по наклоните (цената обхваща- транспорт до наклоните/ реално транспортно разстояние/

лв/ткм / без ДДС/


Т-10

П3.

Доставка на осолен пясък (цената обхваща - стойност на сместа, товарене)

лв/т без ДДС

Т- 10

П

Общо
100


Оценяване на офертите – ще се извърши по формулата:

П/ най-ниска цена / ще се изчисли като общия сбор на точките, получени за всеки участник по отделните показатели-П1-П3П=П1+П2+П3

Максимален брой точки по всеки показател/ единична цена за вид работа/ от П1 до П3, получава участникът предложил най-ниска цена по съответния показател, точките на останалите участници се изчисляват по формулата :

П/1-3/ = Gmin х Т-…..

Gi

Където :


- Gmin е предложената най-ниска цена по съответния показател

- Gi е предложена цена по показателя от съответния участник.


Класирането се извършва на база сумарната оценка по всички показатели, като на първо място съответно е участника с най – висока обща оценка П.

Ако първите двама в класирането участници са с равен брой точки, на първо място се класира се участникът, който е предложил по-ниска цена без ДДС по показател П1.


3. Показатели за определяне на цената за обособени позиции от № 3 до № 8 включително:


ПоказателиОбособени позиции и описание на услугите

Мярка

Точки /Тежест

1

2

3


4


П1.

3: Снегопочистване на път № SLS-1130 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Цар Самуил;

лв/км / без ДДС/

Т-25

П1.

4: Снегопочистване на път № SLS-1132 /ІІ-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/ІІ-21/ - Тутракан и път № SLS-1131 /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец;


лв/км / без ДДС/

Т-25

П1.

5: Снегопочистване на път № SLS-1133 /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново;


лв/км / без ДДС/

Т-25

П1.

6: Снегопочистване на път № SLS-1134 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Белица/ - Преславци, път № SLS-1137 /ІІІ-205,Стефан Караджа-Тутракан/ - Белица-Бреница и път № SLS-3020 /ІІІ-205,Стефан Караджа - Белица/ -граница общ.(Главиница-Тутракан)- /ІІІ-2104/;


лв/км / без ДДС/

Т-25

П1.

7: Снегопочистване на път № SLS-2135 /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово и път SLS-3138 / ІІІ-2104, Търновци - Черногор/ - Царев дол;


лв/км / без ДДС/

Т-25

П1.

8: Снегопочистване на път № SLS-1136 /ІІІ-205,БелицаТутракан/ -Варненци -Шуменци- /ІІІ-205;


лв/км / без ДДС/

Т-25

П2.

Работа при зимни условия с трактор клас над 150 к.с. (или еквивалент)

лв./м.час/ без ДДС/

Т-75

П

Общо
100 точки


Оценяване на офертите – ще се извърши по формулата:

П/ най-ниска цена / ще се изчисли като общия сбор на точките, получени за всеки участник по отделните показатели-П1/за съответната позиция/-П2П=П1+П2

Максимален брой точки по всеки показател/ единична цена за вид работа/ от П1 до П2/, получава участникът предложил най-ниска цена по съответния показател, точките на останалите участници се изчисляват по формулата :

П/1-2/ = Gmin х Т-…..

Gi

Където :


- Gmin е предложената най-ниска цена по съответния показател

- Gi е предложена цена по показателя от съответния участник.


Класирането се извършва на база сумарната оценка по всички показатели, като на първо място съответно е участника с най – висока обща оценка П.

Ако първите двама в класирането участници са с равен брой точки, на първо място се класира се участникът, който е предложил по-ниска цена без ДДС по показател П2.


4. Показатели за определяне на цената за обособена позиция № 9: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони по общинска пътна мрежа при необходимост.
Описание на услугите

Мярка

Точки/Тежест

1

2

3


4


П1.

Опясъчаване- механизирано на ОПМ ( цената обхваща Стойност на сместа -товарене, транспорт до наклоните, реално опесъчена отсечка в км, средно тон осолена смес/км)

лв/км / без ДДС/


Т-80

П2.


Транспорт на осолен пясък по наклоните (цената обхваща- транспорт до наклоните/ реално транспортно разстояние/

лв/ткм / без ДДС/


Т-10

П3.

Доставка на осолен пясък (цената обхваща - стойност на сместа, товарене)

лв/т без ДДС

Т- 10

П

Общо
100


Оценяване на офертите – ще се извърши по формулата:

П/ най-ниска цена / ще се изчисли като общия сбор на точките, получени за всеки участник по отделните показатели-П1-П3П=П1+П2+П3

Максимален брой точки по всеки показател/ единична цена за вид работа/ от П1 до П3, получава участникът предложил най-ниска цена по съответния показател, точките на останалите участници се изчисляват по формулата :

П/1-3/ = Gmin х Т-…..

Gi

Където :


- Gmin е предложената най-ниска цена по съответния показател

- Gi е предложена цена по показателя от съответния участник.


Класирането се извършва на база сумарната оценка по всички показатели, като на първо място съответно е участника с най – висока обща оценка П.

Ако първите двама в класирането участници са с равен брой точки, на първо място се класира се участникът, който е предложил по-ниска цена без ДДС по показател П1.Раздел III

Условия и ред за подаване на офертите
1. Адрес за представяне на офертите:

Офертите се представят на следния адрес:

град Тутракан 7600

Община Тутракан

ул. “Трансмариска “ № 31
2. Срок за представяне на офертите:

Офертите трябва да се представят в срока посочен в Раздел ІV.3.4 на Обявлението за обществената поръчка.


3. Подаване на офертата:

3.1. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочва следната информация:

Надпис: Оферта за участие в обществена поръчка с предмет:

Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2014/2015г.”,

Обособена позиция №…….

Наименование на участника:

Адрес за кореспонденция:

Телефон:


Факс:

Е-mail:


3.2. Този плик трябва да съдържа ТРИ ОТДЕЛНИ непрозрачни запечатани плика, както следва:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите по т. 4.1. до 4.13. включително от Раздел ІV , отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” в който се поставят документите по т. 4.14 от Раздел ІV, свързани с изпълнението на поръчката.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника по т. 4.15 от Раздел ІV.Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №1, № 2 и №3 се представят за всяка от позициите.

3.3. Офертата се представя от Участника или от упълномощен от него представител лично в информационния център на община Тутракан, на посочения в т.1 адрес или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

3.4. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване, като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на Община Тутракан.

3.5. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки Участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

3.6. Възложителят няма да приеме за участие в процедурата и ще върне незабавно на Участник оферта, която е представена след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър по т.3.4.


Раздел IV

Изисквания към офертите и указания за подготовката им
1. Общи изисквания към офертите на участниците:

1.1. Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), като се придържат точно към обявените от Възложителя условия, посочени в настоящата документация.

1.2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.


  1. Участниците могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка за една или повече обособени позиции.

1.4. Не се допуска представяне на варианти на офертата.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника.

1.8. Представените от участника документи следва да са в оригинал или заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника и свеж печат /когато е приложимо/. В случай, че участникът е обединение/консорциум, горното изискване трябва да бъде изпълнено от лицето,представляващо обединението/консорциума.

1.9. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4 и 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

1.10. Всяка страница от офертата следва да бъде номерирана, подписана от лицето, представляващо участника и подпечатана с мокър печат /когато е приложимо/.

1.11. Приложените от Възложителя „Образци” са задължителни за участника. Възложителят има условие да не се изменя видът им с цел да не се поставят при различни условия кандидатите или да се избегнат евентуални пропуски и грешки при оценяването.

1.12. Подадените от участниците оферти следва пълно и точно да отговарят на всички поставени от Възложителя изисквания.
2.Изисквания към участниците:

2.1 В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на Възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини, налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на приложимата нормативна уредба. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

2.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. За доказване на регистрация на участника в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или за представяне на декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка, изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор. Договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен в нотариално заверено копие, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.

В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен и анекс към първоначално сключения договор. Анексът следва да бъде представен в нотариално заверено копие.

Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които да уреждат аспекти от взаимоотношенията между членовете на обединението , а именно че:

2.2.1 всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

2.2.2 е определен представляващия член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

2.2.3 изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на представляващия член на обединението;

2.2.4. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

2.2.5. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума;

2.2.6. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – участникът представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен договор за създаването на обединение или в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът ще да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
2.3. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

2.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП или посочените по–долу от т. 3.1.1 – до т. 3.1.4 и т. 3.1.10 – т. 3.1.11, се прилагат и за подизпълнителите.


3. Условия за допустимост на участниците

3.1. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

3.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;

3.1.2. е обявен в несъстоятелност;

3.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

3.1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

3.1.5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

3.1.6. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3.1.7 е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

3.1.8. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл.136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от НК против трудовите права на работниците;

3.1.9. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3.1.10. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т.3.1.1. т.3.1.6. , т..1.8. и т.3.1.9. се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

3.1.11. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

3.1.12. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие;

3.1.13. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП;


3.2. Посочените в т.3.1.1.- т.3.1.11. изисквания се отнасят както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението.

3.3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2, т. 1 – 5 от ЗОП с декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т.3.1.1.-т.3.1.11. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларациите по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от гореизброените изисквания:

3.4 Минималните изисквания, на които трябва да отговарят участниците за доказване на технически възможности и квалификация са подробно описаните в Раздел ІІІ.2.3 от Обявлението за обществена поръчка, а именно:
3.4.1. Участникът следва да разполага със следното задължително минимално оборудване за изпълнението на поръчката, като декларира, че същото ще бъде използвано и на разположение изключително за изпълнението на настоящата поръчка и за целия период на изпълнение на договора за зимно поддържане.

3.4.1.1. За обособена позиция № 1 : Снегопочистване на улици в гр. Тутракан.Участникът следва да разполага със следната механизация :

 • Снегорин – трактор – минимум 3 бр., от които минимум 2 бр. да са клас над 150 к.с. или еквивалент;

 • Верижен трактор ДТ-75 или еквивалент – минимум 1бр.

 • Транспортни машини /самосвал или трактор с ремарке или техен еквивалент/ - 1 бр.

3.4.1.2. За обособена позиция № 2: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони, автоспирки и критични места. и обособена позиция № 9: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони по общинска пътна мрежа при необходимост.Участникът следва да разполага със следната механизация :

 • Товарачна машина – минимум 1бр.

 • Пясъкоразпръсквач– минимум 1бр.

 • Транспортни машини /самосвал или трактор с ремарке или техен еквивалент/ - 1бр.

Участникът следва да разполага с база (собствена или наета) за депониране и съхранение на материалите за опясъчаване на територията на гр. Тутракан. Условието важи за обособени позиции № 2 и № 9;


ЗАБЕЛЕЖКА: За позициите за опясъчаване може да се кандидатства с един комплект машини.
3.4.1.3. За обособени позиции от № 3 до № 8 включително: Участниците следва да разполагат с минимално техническо оборудване: снегорин -трактор над 150 к.с. /или еквивалент/ минимум по 1/един/ бр. на позиция.

Същите да са базирани съгласно указанията в техническата спецификация в районите на съответните пътища от ОПМ.Минималното изискване се доказва с:

- Декларация (Образец), съдържаща списък на техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка.

- Документи доказващи собствеността или ползване на друго валидно право основание на техниката (заверени копия).

Забележка №1: В случай, че участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с минималните изисквания за техническите възможности на участниците се доказва от един или повече от участниците в обединението.

За доказване на регистрация на участника в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или за представяне на декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка, изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.


Забележка №2: Задължително условие за допустимостта на участник в процедурата е той (участващ самостоятелно като физическо, юридическо лице или като обединение от физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в пълна степен така поставените по-горе минимални изисквания за технически възможности.
Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на изискванията, посочени в т.3.4.1.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
За целта трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
4. Необходими документи за участие:

4.1.Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника.

4.2. Попълнено, подписано и подпечатано Писмо към оферта за участие – по образец.

4.3 Представяне на участника посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; /свободен текст/Пояснение: В случай, че участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

4.4. Договор за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – Договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в нотариално заверено копие.

В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен и анекс към първоначално сключения договор, който анекс да съдържа условията, посочени в точки 2.2.1 до 2.2.6 от настоящите указания. Анексът следва да бъде представен в нотариално заверено копие.

4.5 Доказателства за техническите възможности на участника:

4.5.1 Списък – Декларация на техническите лица, включително тези отговарящи за контрола върху качеството, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на обществената поръчка - по образец - подписана и подпечатана от участника;

4.5.2 Справка-Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция, собствено или наето - по образец. Към декларациите се прилагат: •за собствена техника – копие от талон на МПС; •за лизинг – договор за лизинг и копие от талон на МПС; •за наети – договор за наем и талон на МПС. Договорът или договорите за наем, трябва да са със срок на наемане не по – кратък от срока на обществената поръчка.

4.5.3 Документи, удостоверяващи наличието на база (собствена или наета) за депониране и съхранение на материалите за опясъчаване на територията на гр. Тутракан – за позиции №2 и №9;

4.6. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1и 5 и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2 от ЗОП – попълнени, подписани и подпечатани – по образец. В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя/т и в официален превод на български език.
4.7. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. Попълва се, подписва се и се подпечатва приложената към настоящата документация декларация – по образец ;

4.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - по образец - попълнена, подписана и подпечатана от лицето, представляващо подизпълнителя;

4.9. Декларация за подизпълнителите по чл.47, ал.8 от ЗОП- образец

4.10. Административни данни за участника - по образец;

4.11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.

4.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - по образец;

4.13. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП - Образец

4.14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по образец;

4.15. Попълнена, подписана и подпечатана „Ценова оферта” – по образец;

5. Съдържание на пликове № 1, 2 и 3:

В случай, че участник подава оферта само за една обособена позиция, то описаните в този раздел документи се представят, като се окомплектоват в три отделни, непрозрачни, запечатани плика, както следва:
- В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” се поставят документите по т. 4.1 до 4.13. включително, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;
- В плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на обособена позиция № ……….” се поставят документите по т. 4.14 свързани с изпълнението на поръчката;
- В плик № 3 с надпис „Предлагана цена за изпълнение на обособена позиция ……..” се поставя документите по т. 4.15.
Трите посочени плика представляват офертата на участника и се поставят в един общ, непрозрачен запечатан плик.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №1, № 2 и №3 се представят за всяка от позициите, като върху пликовете се отбелязва за коя позиция се отнасят.
6. Гаранции:
6.1. Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3% (три на сто) от прогнозната стойност на договора по съответната обособена позиция.

6.2. Гаранцията се представя в една от следните форми:

6.2.1 Депозит на парична сума по банковата сметка на Възложителя :

IBAN: BG 94CECB97903347458500

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД клон Русе

офис гр.Тутракан

6.2.2. Оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя.

Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

6.2.3. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.6.3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
7. Срок на валидност на офертата:

Срокът за валидност на офертата, съгласно посоченото в Раздел ІV.3.7 от Обявлението за обществена поръчка е 60 дни, считано от изтичане на срока за подаване на оферти.Достъп до документация за участие.

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя, Профил на купувача: http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT00000B7A?OpenDocument.

Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Деловодството на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. „ Трансмариска” №31, всеки работен ден между 8:00 ч. и 17:00 ч. или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е посочена в обявлението и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на Общината или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка:

в ЦКБ АД, клон гр. Русе, банкова сметка IBAN: BG 94CECB97903347458500


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница