Община вълчедръм област Монтана междинна оценка на общинския план за развитиестраница13/13
Дата04.08.2018
Размер1.22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Изводи и препоръки


Основни изводи:

 • ОПР на община Вълчедръм 2007-2013 г. е съобразен с изискванията на националното и европейското законодателство в областта на регионалното развитие, както и с целите и приоритетите за развитие, дефинирани в стратегическите планови документи на регионално, национално и европейско ниво. Заложените в ОПР – Вълчедръм стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки в общия си вид съответстват на националните и европейски планови и стратегически документи и продължават да бъдат уместни по отношение на основните нужди и проблеми на общината.

 • На база на оценката на приоритетите по ключови показатели се отчита, че част от заложените мерки са реализирани. Също така някои от мерките, предвидени по даден приоритет пряко или косвено касаят не само съответния приоритет, а реализацията им има по-широк ефект.

За периода 2010-2013 г. общината предвижда бъдещи действия в рамките на три приоритета, във всеки от които по три специфични цели, общо 15 мерки и 43 проекта. В рамките на Приоритет 1 за реализация на 3 цели и 5 мерки са планирани 15 проекта. В рамките на Приоритет 2 за реализация на 3 цели и 3 мерки са планирани 11 проекта. В рамките на Приоритет 3 за реализация на 3 цели и 6 мерки са планирани 17 проекта.

 • При изпълнение на целите и приоритетите на ОПР на община Вълчедръм се отчита напредък, въпреки отражението и влиянието на световната икономическа криза върху икономиката на страната, в т.ч. на общината.

 • Административният капацитет на общинската администрация е адекватен. Този извод се потвърждава от обема на спечелените проекти. Постигнатите резултати се основават на инициативността на местната власт и на последователно провежданата целенасочена политика за развитието на общината. В следващия програмен период е необходима още по-голяма активност в привличането на средства чрез проекти от оперативните програми, тъй като те дават възможност за финансиране на широк кръг от дейности, които не могат да бъдат реализирани с общинския бюджет.

 • Принципите за добро и отговорно местно управление трябва да се прилагат чрез привличане и широко участие на всички икономически и социални партньори, организации с нестопанска цел и заинтересовани граждани на основата на изградени структури и форми за партньорство, съвместни инициативи и публично-частни партньорства.

Препоръки

В контекста на стратегическата рамка могат да бъдат посочени няколко основни приоритетни области на политиката за устойчиво интегрирано местно развитие, които да бъдат отразени при формулирането на стратегически рамки за определяне целите и приоритетите при изработването на ОПР Вълчедръм за следващия планов период: • Съществува необходимост от пренареждане на конкретните задачи за по-ефективно справяне с предизвикателствата на икономическата криза. Да се изведат на преден план борбата с безработицата, трудовата заетост, овладяване на негативните демографски процеси (миграции). Повишаване на жизнения стандарт на населението чрез създаване на нови работни места, инвестиции в хората и интеграция на групите в неравностойно положение следва да бъде основна цел на плана;

 • Подпомагане развитието и потенциала на местната икономика. Изграждане на нови и повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия, на селскостопанския сектор и повишаване на диверсификацията на икономиката;

 • Развитие на човешкия потенциал чрез целия обхват на дейности, свързани с подобряване на образованието, достъпа до качествено здравеопазване; интеграция на ромското население, развитие на местния пазар на труда;

 • Да се продължат активните действия за повишаване на административния капацитет по отношение на планирането чрез обучение. Възползване от предвидените по Оперативна програма „Административен капацитет” обучения на общински служители;

 • Да се продължи и при подготовката на Общинския план за развитие за новия планов период, подхода на общината да използва плана за развитие като реален инструмент за планиране и изпълнение на дейности, необходими за създаване на условия за по-добър живот на гражданите. Общинският план трябва да бъде изпълним, съобразен с външните и вътрешни фактори и процеси.

Екологичната проблематика следва да бъде неразделна част от формулираните цели и приоритети и да намери конкретен израз във формулираните мерки за развитие.

Като традиционен проблем за голяма част от българските общини, инфраструктурното развитие ще продължава да бъде водещ приоритет в стратегическите рамки на ОПР за следващия програмен период. Предвид едно от изискванията за новия програмен период -концентрация на усилията и ресурсите - всички дейности, свързани с инфраструктурното развитие да бъдат обособени в един приоритет със специфични цели, насочени към различните видове инфраструктура.Източници на информация

 1. Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие, МРРБ, Главна дирекция „Регионална политика и системи за управление”

 2. Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие - 2009 година, МРРБ

 3. Актуализиран общински план за развитие на община Вълчедръм за периода 2010-2013 г.

 4. Междинна оценка на областна стратегия за развитие на област Монтана 2005 – 2015 г.”, НЦТР

 5. Използване на средства по Оперативни програми от ЕС 2007-2013, МФ, 2013 г.

 6. Национална програма за младежта (2011 – 2015), МОМН

 7. Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., МТИТС

 8. Анализ на измененията в социално-икономическия профил на община Вълчедръм, 2012 г.

 9. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Вълчедръм

 10. Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм

 11. План за защита при бедствия и аварии на територията на община Вълчедръм

 12. Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Вълчедръм за периода 2013-2014 г.

 13. Годишни доклади за наблюдението и изменението на ОПР на община Вълчедръм (2007-2009 г.; 2010 г.; 2011 г.)

 14. Област Монтана - Стратегия за развитие 2005-2015 г.

 15. Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2007–2013 г.1 Данни на НСИ

2 Актуализиран общински план за развитие на община Вълчедръм за периода 2010-2013г.

3 Тенденция на намаление на населението на общината се наблюдава от средата на 20 в.

4 Преброяване на населението и жилищния фонд, 01.02.2011 г.

5 Данни на Агенцията по заетостта, 2012 г.

Междинната оценка на ОПР 2007-2013 г. е одобрена с Решение № 227, протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински съвет.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница