Община вълчедръм област Монтана междинна оценка на общинския план за развитиестраница6/13
Дата04.08.2018
Размер1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Социална инфраструктура

 1. Образование и инфраструктура на образователната система


  • Предучилищно обучение

За анализирания период 2007-2011 г. не са настъпили промени в броя на детските заведения, както и в местоположението им – в общинския център и селата в общината. Налице е намаление в броя на обхванатите деца с 21 за целия четиригодишен период. Общият брой на групите в детските заведения към 2011 г. е 17, от които 15 “градински” и 2 “яслени”. Пълняемоста им е в рамките на нормативните изисквания.

Териториалното разпределение на детските заведения (по вид) е следното: в Общинския център – гр. Вълчедръм са разположени ЦДГ “Патиланци” със 79 обхванати деца и ОДЗ “Слънчице” с 51 деца. Обединено детско заведение работи и в с. Септемврийци, а по 1 ЦДГ – в селата Макреш, Златия, Разград и Долни Цибър. В ОДЗ има по 1 “яслена” група. С по 1 група за ЦДГ в селата Разград, Мокреш и Златия, като пълняемостта в тях е в рамките на действащия норматив – 20 – 25 деца.

Състоянието на материалната база на детските заведения е добро. По различни проекти са извършени ремонти на ЦДГ „Патиланци”- гр. Вълчедръм (санирана сграда, сменена дограма с PVC), на сградата на ЦДГ „Щастливо детство” в с. Долни Цибър (подменена дограмата с РVC и оборудване за подобряване на материалната база), на ОДЗ „Калинка” - с. Септемврийци.


 • Общо образование

Образователната система в община Вълчедръм включва само общообразователни училища. В структурата й се включват: 5 Основни училища и 1 Гимназия (ІХ-ХІІ клас).

Териториалното разположение на общообразователните училища е съобразено с локализацията на лицата във възрастовите групи от 7-14 и 15-18 години. В гр. Вълчедръм са две основни училища (І ОУ “Васил Левски” и ІІ ОУ “Иван Вазов”) и Гимназия “Димитър Маринов”, а в селата Септемврийци, Златия и Долни Цибър – по 1 Основно училище.

Поради намаляване на броя на учениците в основните училища в селата Мокреш и Разград същите са закрити. Учениците от ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с. Мокреш са насочени към ІІ ОУ “Иван Вазов” – гр. Вълчедръм, а учениците от закритото ОУ “Хр. Ботев” в с. Разград – към ОУ “Иван Вазов” в с. Златия. Двете основи училища в гр. Вълчедръм (І ОУ „Васил Левски”, ІІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм) и ОУ „Христо Ботев”, с. Златия са със статут на “средищни училища. За осигуряване на обучение на учениците от селата без действащи общообразователни училища към 2010 г. са осигурени 3 училищни автобуса, превозващи учениците до средищните училища.

Етническата структура на населението в общината дава отражение и върху нарастване на броя на учениците от ромската етническа група основните училища. Относителният дял на ромските ученици в училищата към 2010 г. е 72%. В отделните училища почти всички ученици са от ромски произход (ОУ„Христо Ботев”, с. Долни Цибър – 99% ОУ„Д-р Петър Берон”, с.Септемврийци – 88%.). Тази особеност дава отражение върху проблема за задържането на всички ученици и предотвратяване на ранното (преждевременното) отпадане от училище.

В гимназията в гр. Вълчедръм са формирани 2 професионални паралелки. Не е решен по най-добрия начин определяне на профила на професионалните паралелки.

Със средства от общинския бюджет и със спечелени проекти са подобрени физическите качества на училищата и детските заведения в община Вълчедръм. С общински инвестиционен кредит през 2007-2008 г. са осигурени средства за ремонт на сградата на гимназия “Димитър Маринов” гр. Вълчедръм. В този период е извършен и цялостен ремонт на I-ОУ”Васил Левски” гр.Вълчедръм”.

За подобряване на материалната база на учебните институции (осигуряване на компютърни конфигурации, изграждане на системи за видеонаблюдение, нови чинове, бели дъски за класните стаи и др.) са използвани още средства и по линия на делегираните бюджети на училищата както и по проекти „Електронни дневници” (по ОП”Развитие на човешките ресурси”) и по национални проекти „Здраве в училище” и „С грижа за всеки ученик” с източник на финансиране МОМН.

   1. Здравеопазване и инфраструктура на здравната система


В системата на здравеопазването на населението на община Вълчедръм функционират основно структури на извънболничната лечебна помощ. Това е функция от малкия брой на населението на общината и действащите нормативи за разкриване на съответния тип здравни обекти. Броят на функциониращите звена на извънболничната лечебна помощ е определен с действащата Областна здравна карта.

За анализирания период не се наблюдават съществени промени в броя на лекарските и денталните практики за първична извънболнична помощ. Намален е броят на денталните индивидуални практики от 6 на 5. Запазен е и броят на груповите лекарски практики за първична извънболнична помощ.

Териториалното разпределение на общопрактикуващите лекари до голяма степен съответства на броя на пациентските листи. В общинския център – гр. Вълчедръм има 1 индивидуална лекарска практика с 1 общопрактикуващ лекар и 1 групова практика с 2 общопрактикуващи лекари. Индивидуални практики с по един общопрактикуващ лекар има и в селата Долни Цибър и Септемврийци (обслужващ и населението от с. Комощица). Населението от останалите населени места е включено в пациентските листи на общопрактикуващите лекари в посочените населени места. Средният брой на лицата в пациентските листи на общопрактикуващите лекари е 1766 пациенти. Този брой бележи тенденция на леко нарастване – от 1786 д. (2007 г.) на 1831 д. (2010 г.)

Лекарски и стоматологични практики за специализирана медицинска помощ не са разкрити в община Вълчедръм. Услуги от лекари – специалисти населението на общината получава в гр. Лом.Болнична лечебна помощ населението получава от МБАЛ “Св. Николай Чудотворец” – гр. Лом, а когато се налага по-високо специализирана болнична помощ - в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” – гр. Монтана . В гр. Вълчедръм е създаден Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) към Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Монтана. Освен населението на общината, ФСМП обслужва и близко разположените села Якимово и Дългоделци от община Якимово. Филиалът е окомплектован с линейки и персонал от двама лекари, четирима фелдшери, шест медицински сестри, шест шофьора и един санитар.
   1. Социални услуги


Потребители на социални услуги са групи от населението, които са със специфични потребности. Такива са лицата с различни видове увреждания – физически и психически, както лица и групи от лица в риск. На територията на общината по данни на Дирекция “Социално подпомагане”, техният брой е както следва:

- лица с увреждания (физически и психически) – 418 д.;

- Брой лица в неравностойно социално положение - 816 д.

На територията на общината има една специализирана институция за лица с увреждания. Това е Домът за възрастни хора със сетивни увреждания гр. Вълчедръм Той е специализирана институция от пансионен тип, в който хората са отделени от своята домашна среда и е с капацитет 48 места. Материалната база на дома е в добро състояние - 2009 г. е извършен цялостен ремонт на сградата, вкл. създаване на паркова среда с беседка.

Домашен социален патронаж е социална услуга в общността, която е с многогодишен опит и е с капацитет около 90 места. Освен нуждаещи се от общинския център се обслужват още 8 населени места от цялата община. Не са обхванати само селата Долни Цибър, Горни Цибър и Ботево.

Обществена трапезария е друга социална услуга, където 50 възрастни самотноживеещи хора от град Вълчедръм получават топла храна през зимните месеци.

В периода след 2008 г. по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” дейност „Личен асистент” 97 лица с увреждания са получавали грижи в семейна среда. По дейност “Социален асистент” 24 лица с трайни увреждания или тежко болни самотни хора са получавали услуги в семейна среда за задоволяване на ежедневни потребности и организиране на свободното време.

След 2010 година по проект „Подкрепа за достоен живот” финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, социалната услуга в общността „Личен асистент” ежемесечно получават около 30 лица с увреждания и невъзможност сами да се обслужват.

Предоставянето на различни видове социални услуги в общността създава възможност за намаляване на броя на настанените в специализирани институции хора с увреждания, като бъдат извеждани в семейна среда.

   1. Култура и инфраструктура на културата


Читалищна дейност. Културните дейности в общината се реализират основно в читалищата. Тя е с комплексен характер и включва основно библиотечна дейност и разнообразно любителско творчество (художествена самодейност). През последните години с реализацията на проект “Глобални библиотеки”, някои от читалищата в общината се превръщат в съвременни информационно-комуникационни центрове, базирани на интернет-платформа. През 2010 г. този проект е реализиран в читалище “Рало” в гр. Вълчедръм.

Действащите читалища в община Вълчедръм, които са вписани в Регистъра на читалищата в Р. България, са общо 10. С дейността си те са се превърнали в единствените културни средища в населените места от общината. Благодарение на тях се създават възможности за съхраняване на културните обичаи и традиции. В тях са формирани различни състави. Читалищата са основните институции, с чиято помощ се реализират годишните мероприятия на Общинския културен календар.Музейната дейност е свързана с една музейна сбирка в читалище “Рало” в гр. Вълчедръм.

В гр. Вълчедръм има налична изложбена зала.


   1. Спорт


Капацитетът на по-големите спортни обекти е, както следва:

 • Стадион гр. Вълчедръм – терен от 20 дка, масивна сграда със съблекални, бани, стаи за домакин и съдии и трибуна за 800 зрители;

 • Стадион с. Септемврийци – терен от 13 дка, масивна сграда на 2 етажа полуразрушена;

 • Стадион с. Златия – терен от 20,4 дка, масивна сграда на 2 етажа полуразрушена

Към спортните обекти могат да бъдат отнесени и физкултурните салони в училищата, спортните площадки в училищните дворове.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница