Община вълчедръм област Монтана междинна оценка на общинския план за развитиестраница7/13
Дата04.08.2018
Размер1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Инфраструктурно РАЗВИТИЕ

 1. Транспортна инфраструктура и транспортен достъп


 • Пътна мрежа

Периферното разположение на община Вълчедръм в страната и област Монтана я поставя в известна степен периферно и по отношение на пътната мрежа с национално значение-общината се обслужва от един регионален път. Единственият първокласен път в област Монтана -път І-1 Видин –Монтана –София, с Европейска категоризация Е-79, формиращ направлението на Трансевропейския транспортен коридор ЕТК №4 минава далече на юг от община Вълчедръм.

Основният обслужващ път за общината е второкласният път ІІ-11 Видин-Димово-Лом-Козлодуй-Оряхово, който я свързва със съседните крайбрежни общини, обслужвайки предимно северните територии на общината и областта като част от Дунавския крайбрежен път

Основните транспортни връзки на общината с другите населени места се осъществяват чрез:


 • третокласния път ІІІ-818 /Монтана-Лом/-Д Церовене-Якимово-Вълчедръм-връзка на общинския център с областния град през съседната община Якимово, както и с река Дунав, и

 • третокласния път ІІІ-133 /І-1 Монтана/Лом/ - Мокреш-Вълчедръм –връзка на общинския център със съседната община Лом и област Враца.

Добрата пространствена конфигурация на третокласните пътища /двата пътя се пресичат в общинския център/ спомага за по-доброто транспортно обслужване на населените места, като улеснява достъпа им до общинския център. Степента на изграденост, обаче, е недостатъчна- само 6,8% от второкласната пътна мрежа на областта обслужва общината и то периферно и 13,6% от третокласната пътна мрежа. Относителният дял на второкласната пътна мрежа в общината /17,2%/ е много по-нисък от средния за областта /26,9%/, макар и близък до средния за страната /20,6%/.

Гъстотата на Републиканската пътна мрежа в община Вълчедръм /0,148/ е много по-ниска от средната за област Монтана /0,152/ и страната /0,145/. Гъстотата на общинската пътна мрежа също е много по-ниска от средната за областта, така че общата гъстота на изградената пътна мрежа на територията на община Вълчедръм е много по-ниска от средната за областта и страната.

Изградената общинска пътна мрежа е с асфалтова настилка. Състоянието на пътната настилка е сравнително добро.

Община Вълчедръм не се обслужва от железопътен транспорт. Изградената републиканска пътна мрежа е с асфалтова настилка, но състоянието й е лошо в 80% от общата пътна мрежа.

   1. Водностопанска инфраструктура


Водоснабдяването в общината се осигурява от 24 източника. Като цяло, особено през летният сезон, дебитът на изградените водоизточници не е достатъчен и се налага въвеждането на сезонен режим на водоподаване /за селата Ботево, Златия, Разград, Мокреш /. В процес на изграждане е водоснабдяване в с. Долни Цибър.

Качеството на питейните води не е задоволително. Съществуват не малко населени места, където в състава на питейните води се регистрират отклонения от нормите. Водоизточниците за селата Мокреш, Златия и Разград са с отклонение на хром 6+, а за с Бъзовец - на нитрати. Необходими са нови алтернативни водоизточници. Хлорирането на водите също не е на необходимото ниво и се прави епизодично.

Относителният дял на централно водоснабденото население е 77,3%, много по-ниско от средната стойност за област Монтана /97,8%/ и още повече от средната стойност за страната през 2010 г /99,1%/.

Мрежата е остаряла и се нуждае от подмяна и реконструкция. В село Септемврийци 96% от външните водопроводи са подменени с Ре тръби, в с Мокреш - 68,5%, а в с. Разград -66,7%, но за общината като цяло са подменени по-малко от една трета /30%/, а в гр. Вълчедръм -нито метър. Още по-малко /21,6%/ от вътрешната водопроводна мрежа на общината е подменена с Ре тръби /предимно в с. Бъзовец - 96,8% и с. Септемврийци -81,8%/. В град Вълчедръм е подменена 26,3% от вътрешната мрежа.

С оглед големите загуби на вода по мрежата и честите аварии в следствие на остарялата мрежа, общинската администрация е насочила своите усилия преди всичко към рехабилитация на съществуващата мрежа и подмяна на азбестово - циментови тръбопроводи с полиетиленови такива.

На територията на община Вълчедръм канализационна мрежа съществува единствено в общинския център. Нейната дължина е 11 км. В населените места отпадъчните води се събират в септични ями и попивни кладенци или свободно се заустват, което води до замърсяване на подземните води. Липсват пречиствателни съоръжения за отпадните води. Битовите и промишлени отпадъчни води съдържат големи количества вещества от органичен и неорганичен характер и са основни фактори за замърсяването на водните течения.

За периода 2009-2011 г. е стартирал и приключил голям инфраструктурен проект за ВиК инфраструктурата в общината. Общата цел на проекта за техническа помощ е осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, с оглед одобрението на проектно предложение за финансиране в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

   1. Енергийна инфраструктура


 • Електроснабдяване

Електронергийната система на община Вълчедръм се характеризира с добре изградена мрежа и инженерно-технически съоръжения. Всички населени места на територията на община Вълчедръм са електрифицирани.

На територията на община Вълчедръм са изградени две централи на слънчева енергия с обща мощност 6 мW, с което общината се нарежда на първо място в област Монтана по усвояване на ВЕИ /освен водната енергия/ - ФвЕЦ "Вълчедръм" и ФвЕЦ "Мокреш". Заявени за изграждане са още 103 kW от слънчева енергия-ФЕЦ в с Бъзовец.

Повишаването на енергийната ефективност чрез оптимизиране на енергопотреблението за обществени нужди е свързано с изпълнението на проекти за подмяна на осветителните тела в уличната осветителна мрежа с енергоспестяващи. Мярката се прилага постоянно и вече две трети от осветителните тела в общината са подменени с енергоспестяващи. • Газоснабдяване

В област Монтана е газоснабден само областния град. До него достигат газопроводи на «Овергаз» и «Булгаргаз». Територията на община Вълчедръм не попада в идентифициран за газоразпределение район.
   1. Телекомуникации


Община Вълчедръм има добре развита телекомуникационна инфраструктура и достигаща до всяко селище автоматична телефонна мрежа. Продължава въвеждането на модерна цифрова комутационна и преносна далекосъобщителна инфраструктура и подменяне на съществуващата аналогова. Мрежите на съществуващите мобилни оператори в страната – МОБИЛТЕЛ, ГЛОБУЛ и ВИВАКОМ покриват територията на общината.

Все по-важно за регионалната конкурентоспособност и развитието на фирмите става достъпът до Интернет. Достъпът до Интернет се осигурява, освен от “БТК” АД, и от интернет-доставчик – “Нет сърф ” за всички населени места в община Вълчедръм, а за гр. Вълчедръм – и от доставчик на кабелен интернет – “Оптилинк”. Липсват данни за този показател по общини, но в община Вълчедръм всички населени места имат възможност за интернет-достъп.

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница