Община вълчедръм област Монтана междинна оценка на общинския план за развитие


Оценка на продължаващата валидност на анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахитестраница9/13
Дата04.08.2018
Размер1.22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Оценка на продължаващата валидност на анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите


SWOT анализът на ОПР като цяло остава валиден. Настъпилите изменения в демографския профил, образованието, здравеопазването, достъпът до основни услуги/инфраструктура дават основание за някои промени:

Оценката на ОПР на община Вълчедръм 2007-2013 г. констатира, че силните страни в SWOT анализа на плана остават валидни и за момента на изготвяне на оценката. Положителното развитие в определени направления дава възможност да се допълни частта на този анализ, касаеща положителните страни, а именно: • Осигурени условия за недискриминиращо отношение, равен достъп до права, блага, стоки и услуги, вкл. достъп до: образование, здравеопазване, пазар на труда, доходи, социална защита, социално осигуряване, социални грижи, транспорт и придвижване, жилищни условия и битови услуги, защита от дискриминация;

 • Обществена подкрепа на местните власти по отношение на децата и семейството;

 • До голяма степен завършен процес на оптимизация на училищната мрежа в съответствие с демографските процеси, гарантираща по-голяма ефективност на ресурсите; укрепване на средищните училища.

 • В периода на действие на ОПР са приети редица стратегически и програмни документи на общинско равнище, които конкретизират заложените в плана стратегически цели и приоритети. Такива са приетите: Актуализиран общински план за развитие на община Вълчедръм за периода 2010-2013 г.; Анализ на измененията в социално-икономическия профил на община Вълчедръм, 2012 г.; Годишни доклади за наблюдението и изменението на ОПР на община Вълчедръм. Това следва да бъде отразено като нов, положителен момент в актуализирания SWOT анализ.

SWOT анализът прави извод за «развита, но недостатъчно поддържана ифраструктура», като се имат предвид всичките инфраструктурни системи. Въпреки тази до някъде завишена оценка, с основание ОПР предвижда редица мерки за инфраструктурното развитие, защото инфраструктурата е и недостатъчно развита.

Като цяло SWOT анализът на действащия общински план за развитие запазва своята валидност в частта му за околната среда. Наред с това е необходимо известно допълнение и уточняване на някои отделни страни. В анализа на „силни страни” са необходими следните позиции: • много добро качество на въздуха;

 • одобрено финансиране за реконструкция на ВИК мрежата;

 • няма установено замърсяване на почвите;

 • 100% обхванато население от системата за събиране на отпадъците и наличие на регионално депо – гр. Монтана;

 • липса на радиоактивно замърсяване и значимо шумово натоварване;

 • високо биоразнообразие и висок дял на обектите от Националната екологична мрежа (НЕМ) – 54.13%.

Извод: Частта от матрицата на SWOT анализа, засягаща силните страни на общината, остава валидна, като се допълни с посочените нови характеристики и уточнения.

По отношение на слабите страни в SWOT анализа с оценката се констатира, че като резултат от реализацията на ОПР някои от аргументите/пунктовете в SWOT анализа са претърпели трансформация. Към слабите страни по отношение на човешките ресурси може да се допълни «ограничени възможности за заетост в икономиката на общината».

В частта за околната среда слабите страни могат да се допълнят с:


 • липса на пречиствателна станция за отпадъчни води и недоизградена и амортизирана ВИК мрежа;

 • липса на депо за строителни отпадъци.

Извод: Частта от матрицата на SWOT анализа, засягаща слабите страни на общината, в основни линии е актуална.

Констатациите по отношение на частта за възможностите в матрицата на SWOT анализа са, че всички елементи са актуални. Тези елементи са пряко обвързани с формулираните приоритети и стратегически цели на ОПР и независимо, че те са в процес на напреднала реализация е целесъобразно същите да останат в този им вид до приключване на реализацията на плана до 2013 г. Няколко са значимите проекти, финансирани по различни оперативни програми, осигуряващи европейски инвестиции. Това следва да бъде заложено като положителна страна в актуализирания SWOT анализ. Също така възможностите могат да се допълнят с «наличие на потенциално предлагане на труд – население в трудоспособна възраст, което при подобряване на ситуацията на пазара на труда може да се включи в работната сила».Извод: Частта от матрицата на SWOT анализа, засягаща възможностите за развитие на общината, в основни линии е актуална. Извод, с характер на препоръка, е някои от възможностите за развитие на общината да бъдат заложени като такива и в ОПР на община Вълчедръм за следващия планов период 2014-2020 г.

Оценката, касаеща матрицата на SWOT анализа, засягаща раздела “Заплахи”, които обхващат влиянието на фактори със задържащ развитието на общината характер дават възможност да бъде направена следната констатация: в условията на продължаваща от 2008 г. икономическа и финансова криза, някои от формулираните заплахи е възможно да се изострят и да придобият характер на по-ясно изразен задържащ развитието на общината фактор. Налице са основания за проявлението и на заплахи, които не присъстват в SWOT анализа.Извод: Частта от матрицата на SWOT анализа, засягаща заплахите за развитие на общината в основни линии е актуална.

Общата оценка за актуалността на SWOT анализа, съдържащ се в ОПР, е че той продължава да е актуален. Направените актуализации на състоянието на демографското, социално-икономическото и инфраструктурното развитие на общината, както и на състоянието на околната среда, дават основание да бъдат допълнени определени малки корекции в отделни пунктове на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите, които обаче не поставят под съмнение валидността на SWOT анализа.

Общо заключение за валидността на SWOT анализа:

 • Елементите, включени в отделните части на матрицата (силни и слаби страни, възможности и заплахи) с малки изключения са валидни;

 • Налице е съответствие между елементите на SWOT анализа с формулираните приоритети и стратегически цели на ОПР. Това се потвърждава от направените оценки на демографското, социално-икономическото и инфраструктурното състояние на общината и оценките на екологическата ситуация.

Необходимостта от актуализация на SWOT анализа е продиктувана от постигнатите резултати от реализацията на ОПР, което налага някои от елементите, определени като слаби страни да бъдат трансформирани. Тези констатации следва да се отчетат при разработване на SWOT анализа на Общинския план за развитие на община Вълчедръм за периода 2014-2020 г. 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница