Община враца общински план за развитие на община враца 2014-2020 г


V. СОЦИАЛНА СФЕРА Здравеопазване10страница9/30
Дата28.02.2018
Размер4.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

V. СОЦИАЛНА СФЕРА

Здравеопазване10

На територията на община Враца функционира добре изградена мрежа от лечебни заведения. Тя включва:

 • Първична извънболнична медицинска помощ – 52 бр. изпълнители;

 • Медицински центрове – 15 бр.; и ДКЦ – 1 бр.;

 • Болнична медицинска помощ – 8 бр.;

Налични са също:

 • Център за спешна медицинска помощ гр. Враца – 1 бр.;

 • Дом за медико-социални грижи за деца гр. Враца – 1 бр.;

 • Първична извънболнична дентална помощ – 82 бр. изпълнители;

Брой индивидуални и групови практики:

 • Индивидуални практики за първична извънболнична медицинска помощ – 51 бр., групови практики за за първична извънболнична медицинска помощ – 1 бр.

 • Индивидуални практики за първична извънболнична дентална помощ – 76 бр., групови практики за първична извънболнична дентална помощ – 6 бр.;

 • Индивидуални практики за специализирана извънболнична медицинска помощ – 79 бр., групови практики за специализирана извънболнична медицинска помощ – 8 бр.;

 • Индивидуални практики за специализирана извънболнична дентална помощ – 0 бр., групови практики за специализирана извънболнична дентална помощ – 0 бр.

 • Брой медико-диагностични лаборатории – 6 бр.;

 • Брой аптеки – 51 бр.

Седем от лечебните заведения са търговски дружества със 100 % общинско участие.

Четири са лечебните заведения за болнична помощ:

1. „Комплексен онкологичен център Враца”ЕООД;

2. „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания” ЕООД;

3. „ Център за психично здраве Враца” ЕООД;

4. ” Център за кожно венерически заболявания Враца” ЕООД.

Три от тях са лечебни заведения за доболнична помощ - ДКЦ-I -Враца ЕООД; „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” (МЦРСМ) - Враца ЕООД; „Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” (МТЛЗ). Комплексен онкологичен център Враца ЕООД /КОЦ/ е за активно издирване, диспансеризиране, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози. Капацитет – 160 легла.

Болничната медицинска помощ в община Враца се осъществява в осем заведения за здравни услуги, разположени в общинския център, от които


3 многопрофилни болници за активно лечение:

МБАЛ „Христо Ботев“ АД – 375 легла

МБАЛ „Вива Медика“ ООД – 60 легла

"ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ ВРАЦА"ЕООД – 60 легла


2 специализирани болници:

Специализирана болница за пневмо-физиатрични заболявания - Враца ЕООД – 80 легла

Специализирана очна болница за активно лечение - Ралчовски ЕООД – 10 легла
3 центъра

Център за кожно-венерически заболявания – Враца ЕООД – 60 легла

Център за психично здраве - Враца ЕООД – 40 легла

Комплексен онкологичен център ВРАЦА ЕООД – 160 легла


На територията на община Враца функционира Център за спешна медицинска помощ. Има и Дом за медикосоциални грижи.
Извънболнична медицинска помощ

Медицинските центрове и ДКЦ, работещи на територията на община Враца са 14: МЦ „Св. Пантелеймон“ ООД, ДКЦ I Враца ЕООД, МЦ Медик 2005 ЕООД, МЦ „Санита“ ЕООД, МЦ „Св.Ана“ ООД, МЦ „Фактор-2000“ ЕООД, МЦ „Дерма ГТ“ ЕООД, „Нов медицински център“ ЕООД, „МЦ Орбита Иво Ралчовски“ ЕООД, МЦ „Алпико“ ООД, МЦ „Гинека“ ЕООД, МЦ „Св. Мина“ ЕООД, МЦ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, МЦ „Св. Мина 2009“ ЕООД. Всички те са разположени в гр. Враца.


Извънболничната първична медицинска помощ се състои от 44 индивидуални и групови практики, които осъществяват своята дейност на територията на общината. Специализираната извънболнична медицинска помощ се осъществява 45 индивидуални и групови практики, работещи на територията на община Враца.
Индивидуалните и групови практики за първична извънболнична дентална помощ са 66. Те са съсредоточени в гр. Враца и селата Косталево и Баница (както и в други места от областта - Бутан, Габаре, Борован). В останалите населени места тази услуга не се предоставя.
На територията на гр. Враца функционират 3 детски ясли, осигуряващи качествена грижа за деца от 3 месечна до 3 годишна възраст: Детска ясла № 2, Детска ясла № 5 „Българчета” и Детска ясла № 6 „ Приказка“.
На територията на община Враца функционират 52 аптеки, 48 от които в град Враца и 4 в селата на общината.
В процес на изпълнение е проект „Изграждане и оборудване на лечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца“. Целта на проекта е Комплексен онкологичен център Враца ЕООД да бъде водещо лечебно заведение за непрекъснато повишаване качеството на медицинското обслужване, ранна диагностика и лечение, скринингови проучвания.
Общинска профилактична програма по здравеопазване
По един от важните приоритети – повишаване качеството и ефективността на здравните услуги в Община Враца през 2012 г. бе разработена и реализирана Общинска програма за здравна профилактика, която няма аналог в страната. В нея бе заложена профилактиката на социално значими заболявания: онкологични, белодробни, ендокринологични, кожни, венерологични, както и заболявания на опорно-двигателния апарат. За нея от общинския бюджет бяха заделени 63 360 лв.
Общинската профилактична програма по здравеопазване играе огромна роля за подобряване качеството на живот на населението на община Враца. Предприетите дейности в голяма степен осъществяват превенция и профилактика на значими заболявания още в детска възраст. Достъпът до здравни услуги на здравно неосигурените и социално слаби лица решава редица проблеми с разпространението на заболявания сред населението, а също така оказват голям социален ефект.
Всички села от Община Враца са обслужват от общопрактикуващи лекари. Работят 14 лекари, като някои от тях обслужват по 2 и повече населени места. В 4 от селата се обслужват и от лекари по дентална медицина. В лечебните заведения се провеждат редовно работни срещи на общо практикуващите лекари и специалисти от различни медицински специалности по въпросите на ранна диагностика, профилактика и комплексно лечение на социално значимите заболявания.
Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” при Община Враца участва във всички инициативи на лечебните заведения и РЗИ-Враца във връзка с повишаване информираността на гражданите за здравословен начин на живот, осигуряването на качествени здравни грижи и промоция и профилактика на здравето.
Училищно и детско здравеопазване
Училищното и детско здравеопазване в община Враца осъществява една от най-важните цели на обществото: Опазване здравето на децата и осигуряване на условия и здравословна жизнена среда за тяхното правилно физическо и психическо развитие.
През периода 2007-2013 г. на територията на община Враца функционират 38 здравни кабинети в 21 общински и държавни училища и 17 ЦДГ и ОДЗ. Медицинското обслужване в тях е осигурено от 49 медицински специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на специалностите „фелдшер“ и „медицинска сестра“. Основните дейности на специалистите са насочени към: осъществяване на спешна долекарска помощ при инциденти и здравословни проблеми на децата и учениците до пристигане на екип от ЦСМП; осигуряване на здравословна жизнена среда в учебните и детски заведения; превенция на болестите и промоция на здравето; здравословно и рационално хранене; изграждане на здравни навици и повишаване на здравната култура на подрастващите; превенция на употребата на психо-активни вещества, алкохол и тютюнопушене; водене на активен здравословен живот чрез спорт, туризъм и други извънкласни занимания.

За децата на възраст от 3 месеца до 3 години е създадена отлична мрежа от Детски ясли и детски кухни и яслени групи в ОДЗ. Общата численост на работещите в детски ясли медицински и немедицински специалисти е 83,5 щатни бройки.


През изтеклия период са открити допълнително 10 яслени групи в ЦДГ на Община Враца и през 2013 г. техния брой е 18, разпределени в 12 ОДЗ. Численият състав на медицинския персонал, обслужващ децата на яслена възраст е 51 медицински сестри и акушерки.
Община Враца полага усилия за осигуряване на адекватна и съвременна материално – техническа база, с добре оборудван сграден фонд, отговарящ на всички нормативни изисквания за здравословна среда. Въведена е система за контрол на качеството на храните във всяко детско заведение, за учениците е осигурено столово хранене, отговарящо на принципите на здравословно и рационално хранене, съобразно възрастовите изисквания.
От особена важност е профилактиката на заболявания при подрастващите, за което Община Враца ежегодно заделя приблизително 20 000 лв. за реализиране на профилактични програми за гръбначни изкривявания, ендокринологични заболявания –диабет и др.
Общинска дейност ”Здравен медиатор”
Предмет: Здравният медиатор е мост между ромската общност и здравни и социални институции. Здравният медиатор подпомага процеса на достъп в сферата на здравеопазването и социалните услуги на хора, нуждаещи се от здравна и социална помощ. Приоритетни дейности:

 • Имунизациите на децата, според националния календар на Република България.

 • Профилактика и здравно образование на ромското население по социално значими болести.

 • Редовното внасяне на здравно- осигурителните вноски.

Ветеринарномедицински услуги и манипулации на безстопанствени животни.


Осигуреността със здравни услуги на територията на общината е добра. Съществува дисбаланс по отношение на териториалното им разпределение и концентрация предимно в общинския център. Ограничен е изборът на селското население на личен лекар. Затруднен е достъпът до специализирана медицинска помощ на населението от малките и отдалечени населени места. Неравномерно е разпределение на практиките за първична извънболнична дентална помощ - налице са предимно в града. Необходимо е да се подобри състоянието на материално-техническата база. Проблем в здравеопазването е и липсата на здравни осигуровки сред ромското население, поради които към настоящия момент има голяма опасност от недостъпност на здравно обслужване за представителите на малцинствените групи.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница