Община якоруда изпълнител: „и-финанси“еоодстраница1/21
Дата22.07.2016
Размер2.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
2014-2020


ОБЩИНА ЯКОРУДАИзпълнител: „И-Финанси“ЕООД

Договор № 08-00-194/10.04.2014 г.

01 юли 2014г.

СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 2

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 3

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ 5

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ 7

I. Анализ на икономическото и социалното състояние на община Якоруда 8

1. Обща характеристика на Община Якоруда и оценка на природния потенциал като фактор за развитие 8

2. Социално - демографска оценка и заетост на населението 11

3. Тенденции и процеси в икономиката 24

4. Развитие на социалната сфера в общината 34

5. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 42

6. Екологично състояние и рискове 47

7. Административен капацитет на общината 52

8. SWOT анализ 56

II. Стратегия за развитие на Община Якоруда 57

1. Мисия и визия за развитие 57

2. Приоритети, стратегически цели и мерки 58

3. Индикативна финансова таблица ( приложение) 68

4. Наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие 705. Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси 73СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АДИОПР

Актуализиран документ за изпълнение на общинския план за развитие

АЗ

Агенция по заетостта

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ГПСОВ

Градски пречиствателни станции за отпадъчни води

ДВ

Държавен вестник

ДМА

Дълготрайни материали активи

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда”

ЕИСУРР

Единна информационна система за управление на регионалното развитие

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗТ

Защитени територии

ИАОС

Изпълнителна агенция по околната среда

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз

МРРБ

Министерство на регионалното развитие

МО

Междинна оценка

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МСП

Малки и средни предприятия

НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност

НПО

Неправителствени организации

НПП

Нетни приходи от продажби

НПРР

Национален план за регионално развитие

НСИ

Национален статистически институт

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Р България

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

NUTS

Обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз

ОДЗ

Областна дирекция „Земеделие”

ОП

Оперативна програма/оперативни програми

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОПР

Общински планове за развитие

ОПРКБИ

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРСР

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОУ

Основно училище

ОУП

Общ устройствен план/общи устройствени планове

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателни станции за отпадъчни води

ПЧИ

Преки чужди инвестиции

ПП

Произведена продукция

ПД

Приходи от дейността

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РЗС

Регионална служба по заетостта

СЗР

Северозападен район

СИФ

Социално-инвестиционен фонд

СОУ

Средно общообразователно училище

СЦР

Северен централен район

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТГС

Трансгранично сътрудничество

ТИЦ

Туристически информационен център

ТСБ

Териториално статистическо бюро

ЦДГ

Целодневна детска градина
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница