Община якоруда изпълнител: „и-финанси“еоод


Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурсистраница13/21
Дата22.07.2016
Размер2.93 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

5. Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси


Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР), един от основните принципи, на които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, актуализирането, междинния контрол, наблюдението и оценката.

Този текст се доразвива в чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и Общинския план за развитие, като решението на общинския съвет за неговото приемане се публикува на страницата на общината в Интернет. Тези нормативни актове се изпълняват от община Якоруда. В рамките на всеки отделен проект, предвиден за изпълнение до 2020 г. ще бъдат заложени мерки за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании.

В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който също ще се публикува на страницата на общината в Интернет.

Прилагането на принципа за партньорство включва информиране на всички заинтересовани страни и възможности за изразяване на мнения и представяне на предложения чрез формални и неформални работни срещи, извършване на консултиране чрез организиране на публични дискусии, в т.ч. и он-лайн дискусии, участие във формални структури за планиране и мониторинг с власти на различните равнища, социални и икономически партньори, гражданско общество.

Всеки доклад от извършените дейности по наблюдение и оценка на Общинския план за развитие и програмата за реализацията му се публикуват на интернет страницата на община Якоруда в 5 дневен срок от тяхното изготвяне и приемане.

Всяка актуализация на Плана и Програмата подлежи на публично обсъждане. Същото се осъществява чрез публикуване на проект на актуализирания документ на официалната страница на община Якоруда и се предоставя срок за мнения и коментари, не по – кратък от 7 дни.

За случайте, които не са изрично упоменати в настоящата точка се прилагат правилата посочени в Мехамизма за наблюдение и оценка на стратегически документи за местно развитие.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Индикативна финансова таблица;

Приложение №2. Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически документи за местно развитие;

Приложение №3. Правилник за работа на Обществен съвет за наблюдение и контрол;

Приложение №4. Програма за реализация на общински план за развитие 2014-2020, Община Якоруда;

Приложение №1. Индикативна финансова таблица

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Период 2014-2020

ОБЩО

Местно публично финансиране

Външно публично финансиранe

Частно финансиране

Приоритет

Общински бюджет

Местни публични фондове

Общ дял (%)

Централен бюджет

Общ дял (%)

Фондове на ЕС

Общ дял (%)

Други източници

Общ дял (%)

Фондове Фирми

Общ дял (%)

Мерки

Проекти

Приоритет 1. Развитие качеството на живот

33 789 000,00

1 689 450,00

 

5,00%

8 024 887,50

23,75%

24 074 662,50

71,25%

 

95,00%

 

 

Стратегическа цел 1.1. Повишаване качеството на образованието и обучението

21 620 000,00

1 081 000,00

 

5,00%

5 134 750,00

23,75%

15 404 250,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Подобряване техническата инфраструктура в детските градини и училищата

15 000 000,00

750 000,00

 

5,00%

3 562 500,00

23,75%

10 687 500,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Ремонт на сградите и прилежащото дворно пространство на учебните заведения на територията на общината

15 000 000,00

750 000,00

 

5,00%

3 562 500,00

23,75%

10 687 500,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Модернизиране материалната база в детските градини и училищата

6 000 000,00

300 000,00

 

5,00%

1 425 000,00

23,75%

4 275 000,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Доставка на оборудване и осъвременяване на материално-техническата база в детската градина и училищата на територията на община

5 000 000,00

250 000,00

 

5,00%

1 187 500,00

23,75%

3 562 500,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Осигуряване на съвременно компютърно и мултимедийно оборудване в детската градина и училищата

1 000 000,00

50 000,00

 

5,00%

237 500,00

23,75%

712 500,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Развитие адаптивността на образователната система и обучение на служителите в образователната система в Община Якоруда

370 000,00

18 500,00

 

5,00%

87 875,00

23,75%

263 625,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Изграждане на общински образователно-информационен портал

100 000,00

5 000,00

 

5,00%

23 750,00

23,75%

71 250,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Повишаване адаптивността на работната сила и обучение на работното място

270 000,00

13 500,00

 

5,00%

64 125,00

23,75%

192 375,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Представяне и популяризиране възможностите за обучение през целия живот.

250 000,00

12 500,00

 

5,00%

59 375,00

23,75%

178 125,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Обучение на лица напуснали образователната система за получаване на професионална квалификация

250 000,00

12 500,00

 

5,00%

59 375,00

23,75%

178 125,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Стратегическа цел 1.2. Изграждане на взаимовръзка между бизнеса и образованието

200 000,00

10 000,00

 

5,00%

47 500,00

23,75%

142 500,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Стимулиране на съвместни проекти между бизнеса и образователните институции в Общината

200 000,00

10 000,00

 

5,00%

47 500,00

23,75%

142 500,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Насърчаване и разработване на съвместни проекти между бизнеса и образователните институции в Общината

200 000,00

10 000,00

 

5,00%

47 500,00

23,75%

142 500,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Стратегическа цел 1.3. Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи

4 000 000,00

200 000,00

 

5,00%

950 000,00

23,75%

2 850 000,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Развитие на социалните услуги и инфраструктурата за тяхното предоставяне

2 500 000,00

125 000,00

 

5,00%

593 750,00

23,75%

1 781 250,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Изграждане на домове за възрастни хора и хосписи

890 000,00

44 500,00

 

5,00%

211 375,00

23,75%

634 125,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Изграждане на домове за хора с увреждания

860 000,00

43 000,00

 

5,00%

204 250,00

23,75%

612 750,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Изграждане на съоръжения, осигуряващи достъпна социална среда за хора с увреждания

750 000,00

37 500,00

 

5,00%

178 125,00

23,75%

534 375,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Интеграция на уязвимите групи

1 500 000,00

345 000,00

 

23,00%

1 155 000,00

77,00%

0,00

0,00%

 

77,00%

 

 

Подкрепа за осигуряване на достъп до обучение и социални услуги за лица в неравностойно положение

500 000,00

25 000,00

 

5,00%

118 750,00

23,75%

356 250,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Активно включване на уязвими групи в обществения и икономически живот

500 000,00

25 000,00

 

5,00%

118 750,00

23,75%

356 250,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница