Община якоруда изпълнител: „и-финанси“еоод


Стратегическа цел 2.3. Развитие на селското стопанствостраница15/21
Дата22.07.2016
Размер2.93 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

Стратегическа цел 2.3. Развитие на селското стопанство

450 000,00

22 500,00

 

5,00%

106 875,00

23,75%

320 625,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Стимулиране развитието на местни селскостопански производители

100 000,00

5 000,00

 

5,00%

23 750,00

23,75%

71 250,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Възстановяване и развитие на селскостопански производствен потенциал

100 000,00

5 000,00

 

5,00%

23 750,00

23,75%

71 250,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Клъстериране и представяне на местни селскостопански продукти

100 000,00

5 000,00

 

5,00%

23 750,00

23,75%

71 250,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Насърчаване развитието на клъстъри и бизнес мрежи в селското и горското стопанство

100 000,00

5 000,00

 

5,00%

23 750,00

23,75%

71 250,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Разнообразяване на дейността на селскостопанските производители

250 000,00

12 500,00

 

5,00%

59 375,00

23,75%

178 125,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Стимулиране производството и преработката на земеделски и горски продукти с висока добавена стойност и пазарен потенциал

250 000,00

12 500,00

 

5,00%

59 375,00

23,75%

178 125,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Приоритет 3. Развитие на техническата инфраструктура в Община Якоруда

74 956 763,80

3 747 838,19

 

5,00%

17 802 231,40

23,75%

53 406 694,21

71,25%

 

95,00%

 

 

Стратегическа цел 3.1. Подобряване екологичното състояние на община Якоруда

8 700 000,00

435 000,00

 

5,00%

2 066 250,00

23,75%

6 198 750,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Екологичен мониторинг – изграждане на система за непрекъснато следене на замърсяването на въздуха, водата и почвата.

1 200 000,00

60 000,00

 

5,00%

285 000,00

23,75%

855 000,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Изграждане и поддържане на система за непрекъснат мониторинг и контрол върху замърсители

1 200 000,00

60 000,00

 

5,00%

285 000,00

23,75%

855 000,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Засаждане и отглеждане на нови и възстановяване на съществуващи горски масиви с цел предотвратяване на ерозия.

7 500 000,00

375 000,00

 

5,00%

1 781 250,00

23,75%

5 343 750,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Реализиране на съвместни залесителни мероприятия между Горско стопанство, училищата и Общинската администрация

1 000 000,00

50 000,00

 

5,00%

237 500,00

23,75%

712 500,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Възстановяване на гори пострадали от горски пожари и други природни бедствия;

700 000,00

35 000,00

 

5,00%

166 250,00

23,75%

498 750,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Подобряване на условията за семенно възобновяване на горите,воденето на отгледни сечи /осветления / и създаване на високостъблени гори;

2 200 000,00

110 000,00

 

5,00%

522 500,00

23,75%

1 567 500,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Подобряване качеството и количеството на дървесината,чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности;

1 300 000,00

65 000,00

 

5,00%

308 750,00

23,75%

926 250,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Подпомагане на специалното оборудване и модернизацията на лесовъдските дейности;

1 500 000,00

75 000,00

 

5,00%

356 250,00

23,75%

1 068 750,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Увеличаване на леситостта

800 000,00

40 000,00

 

5,00%

190 000,00

23,75%

570 000,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Стратегическа цел 3.2. Развитие на ВиК инфраструктурата в Община Якоруда

24 159 347,40

1 207 967,37

 

5,00%

5 737 845,01

23,75%

17 213 535,02

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационни мрежи в населените места в Община Якоруда

1 885 145,97

94 257,30

 

5,00%

447 722,17

23,75%

1 343 166,50

71,25%

 

95,00%

 

 

,,Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на село Конарско, община Якоруда"

1 795 145,97

89 757,30

 

5,00%

426 347,17

23,75%

1 279 041,50

71,25%

 

95,00%

 

 

,,Корекция на река Места VIII етап"

90 000,00

4 500,00

 

5,00%

21 375,00

23,75%

64 125,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Осигуряване пречистването на питейни и отпадъчни води в Община Якоруда

22 274 201,43

1 113 710,07

 

5,00%

5 290 122,84

23,75%

15 870 368,52

71,25%

 

95,00%

 

 

,,Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширяване на ВиК мрежата на територията на град Якоруда"

22 189 201,43

1 109 460,07

 

5,00%

5 269 935,34

23,75%

15 809 806,02

71,25%

 

95,00%

 

 

,,Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на територията на село Юруково"

85 000,00

4 250,00

 

5,00%

20 187,50

23,75%

60 562,50

71,25%

 

95,00%

 

 

Стратегическа цел 3.3. Подобряване управлението на отпадъци

17 250 000,00

862 500,00

 

5,00%

4 096 875,00

23,75%

12 290 625,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Подобряване управлението на отпадъци

17 250 000,00

862 500,00

 

5,00%

4 096 875,00

23,75%

12 290 625,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Стратегическа цел 3.4. Развитие на комуникационните мрежи в Община Якоруда

4 947 416,40

247 370,82

 

5,00%

1 175 011,40

23,75%

3 525 034,19

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Развитие на пътната мрежа и пътната инфраструктура

3 847 416,40

192 370,82

 

5,00%

913 761,40

23,75%

2 741 284,19

71,25%

 

95,00%

 

 

Рехабилитация на местен общински път BLG 1351/II - 84 - Юндола-Черна Места/-Аврамово.

590 000,00

29 500,00

 

5,00%

140 125,00

23,75%

420 375,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Рехабилитация на местен общински път BLG 1351/II - 84 - Юндола-Черна Места/ с. Смолево - с. Бел Камен

3 200 000,00

160 000,00

 

5,00%

760 000,00

23,75%

2 280 000,00

71,25%

 

95,00%

 

 

,,Реконструкция на улична мрежа с дължина 1,992 км от център Бунцево до махали Абгьова и Кюлюмова".

57 416,40

2 870,82

 

5,00%

13 636,40

23,75%

40 909,19

71,25%

 

95,00%

 

 

Мярка: Развитие на информационната и комуникационна инфраструктура

1 100 000,00

55 000,00

 

5,00%

261 250,00

23,75%

783 750,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Проектиране и изграждане на комуникационна инфраструктура/оптична мрежа или безжична/ за свързаност между общинският център и всички населени места в общината

200 000,00

10 000,00

 

5,00%

47 500,00

23,75%

142 500,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Цифрофизация на всички планове на населените места в общината

100 000,00

5 000,00

 

5,00%

23 750,00

23,75%

71 250,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Обособяване на зони със свободен достъп до интернет в населените места на общината

250 000,00

12 500,00

 

5,00%

59 375,00

23,75%

178 125,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Осигуряване на интернет достъп за читалища и културни институции от общината

250 000,00

12 500,00

 

5,00%

59 375,00

23,75%

178 125,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Проектиране и изграждане на системи за видео наблюдение на обществени зони, училище, детски градини и обществени сгради

300 000,00

15 000,00

 

5,00%

71 250,00

23,75%

213 750,00

71,25%

 

95,00%

 

 

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница