Община земен tехническо заданиестраница1/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21ОБЩИНА ЗЕМЕНTЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

НА ОБЩИНА ЗЕМЕНСЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2

СЪКРАЩЕНИЯ 3

I.УВОД 5

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУПО 7

1.Цели на плана 7

2.Задачи на плана 8

III.ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ 9

1.Обща характеристика 9

2.Релеф 10

3.Климат 12

4.Хидрографска мрежа 12

5.Почви 14

6.Геоложки условия и полезни изкопаеми 15

7.Гори 15

8.Растителност и животински свят 16

IV.КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 17

V.ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА 25

1.Териториална структура 25

2.Баланс на територията 25

VI.ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВ ПОТЕНЦИАЛ 33

VII.ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОСТИ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 44

VIII.СЕЛИЩНА МРЕЖА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА 50

1.Селищна мрежа 50

2.Населени места 51

IX. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 55

1.Инфраструктура на здравеопазването 55

2.Инфраструктура на социалното обслужване 56

3.Инфраструктура на образованието 56

4.Инфраструктура на общественото обслужване 61

5.Културна инфраструктура 61

6.Обекти на спортната инфраструктура 63

X.ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 65

1. Транспортна инфраструктура 65

2.Енергийни системи 69

3.Водоснабдителни системи 69

4.Телекомуникационни системи 71

XI.СЪСТОЯНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 72

1.Общи положения 72

2.Въздух 72

3.Води 73

4.Почви 74

5.Ландшафт 75

6.Защитени територии и биоразнообразие 77

7.Отпадъци 82

8.Акустична обстановка 84

9.Радиация 84XII.ПРИЛАГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА 85

1.Правила и нормативи за прилагане на ОУПО 85

2. Последващо устройствено планиране 85

3.Изисквания, свързани с етапното реализиране на устройствените мероприятия 86XIII.ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 87

XIV.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 88

1.Обща характеристика на ОУПО 88

2.Първа фаза - Предварителен проект на ОУПО 88

3.Втора фаза - Окончателен проект на ОУПО 904.Техническо оформяне на ОУПО 91

XV.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЧАСТ "ЕО" 93

XVI.ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 95СЪКРАЩЕНИЯ
ОУПО

Общ устройствен план на община

АД

Акционерно дружество

БПС

Благоприятно природозащитно състояние

ООД

Дружество с ограничена отговорност

ЕИО

Европейска икономическа общност

ЕАД

Еднолично акционерно дружество

ЕО

Екологична оценка

ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЖП

Железопътна спирка

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗРР

Закон за устройство на територията

ЗБР

Закона за биологичното разнообразие

ЗМ

Защитена местност

ЗПТ

Защитена природна територия

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

ИБРБУВ

Източнобеломорския район за басейново управление на водите

КАВ

Качеството на атмосферния въздух

КН

Културно наследство

МВЕЦ

Малка /Мини/ водно електрическа централа

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда

НКЦ

Недвижими културни ценности

НИНКН

Национален институт за недвижими културни ценности

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

ПУРБ

Плана за басейново управление на Източнобеломорския район

ПВТ

Подземно водно тяло

ПАВ

Полициклични ароматни въглеводороди

ПДК

Пределно допустими концентрации

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПРЗ

Продуктите за растителна защита

РЗПРН

райони със значителен потенциален риск от наводнения

РИОСВ

Регионална инспекция за околна среда и води

СМ

Силно модифициран

ФПЧ

Фини прахови частици

 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница