Община земен tехническо заданиестраница16/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Ландшафт


Ландшафтното разнообразие на територията на община Земен се обуславя от разнообразният релеф и осигуряват ресурсния потенциал на територията, дава възможности за добра жизнена среда и прави територията привлекателна за туризъм.

Елементите, които характеризират територията, са разнообразния горски и земеделски фонд, водните площи (реки, язовири) и територията около тях, урбанизираната територия.

Ландшафта е променен от човешка намеса и може да бъде определен като слабо променен.

Селищният тип ландшафт е с добри възможности за естествено развитие. Представен е от 18 населени места. Предвид характерното застрояване за селищната структура, състояща се от ниска постройка, дворно място и богато улично озеленяване са предпоставка и благоприятстват оформянето на ландшафта.

На територията се срещат няколко типа горски ландшафт - такъв с висока и такъв със средна възможност за естествено развитие. С висока възможност е територията представена от защитени територии - по директивата на местообитанията. Те имат функция на разкрасяващ и обогатяващ елемент в ландшафта. От горски тип със средни възможности за развитие влизат специалните и стопанските гори. Те също са с благоприятно влияние върху микроклимата и опазват съседните селскостопански площи.

От важно значение за горския ландшафт е запазването на растителността в структурата на урбанизираната селищна среда. Чрез дървесно-храстовите масиви на крайселищната зона се осъществява преходът между селищата и откритата природна среда.

Растителната покривка е еднородна – предимно тревиста. В плодородните и ниски части на земите в общината тя е заменена от предимно едногодишни селскостопански култури, а в по-високите земи са превърнати в естествени ливади и пасища.

Във високите части /горски фонд и пасища/ най-разпространени са храстите глог, шипка, дрян, къпина, трънка и др. Основни дървесни видове са дъб, бук, бял и черен бор, габър, клен, акация, липа и пр. Преобладават горите с издънков произход, разстроена структура и нискокачествена продуктивност. Около 20 – 22% от горския фонд се залесява, но горите се използват основно за дърводобив за огрев и целулоза.

Съгласно Европейската конвенция за ландшафта, понятието има следната дефиниция: “Ландшафт” означава територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и /или човешки фактори. Най-общо казано ландшафтите представляват относително еднородни по произход териториални съчетания /комплекси/ от взаимно свързани компоненти на природната среда /скали, релеф, климат, води, почви, растителност и животински свят/. Под влияние на човешката дейност природните ландшафти са подложени на различни въздействия, поради което в тях присъстват и редица антропогенни елементи. Развитието в земеделието, горското стопанство, индустрията, добива на минерали, регионалното и градско планиране, транспорта, инфраструктурата, туризма и отдиха, както и най-общо промените в регионалната икономика, в много случаи ускоряват трансформацията на ландшафта. Именно в тази връзка е важно да се отбележи, че резултатите от ландшафтните проучвания следва да се използват при разработването на териториално-устройствени и градоустройствени планове и проекти и при вземането на оперативни управленски решения в областта на опазването, възстановяването и рационалното използване на природните ресурси и околната среда.

Основните фактори за формирането на ландшафтната структура на територията на община Земен се обособяват в две главни групи - природни и антропогенни. От природните фактори най-голямо значение имат скалната основа, релефът и хидроклиматичните особености на района. Важна е ролята и на водите, почвите и биогенните компоненти на природната среда, които са индикатор на въздействието на останалите фактори. В групата на природните фактори се включва и сложното палеогеографско развитие осъществявало се в района.

Втората група фактори включва преките и косвените въздействия от човешката дейност и различните форми на природоползване, които оказват влияние не само върху разнообразието на ландшафтите, но и върху тяхното съвременно екологично състояние. Тези въздействия често имат негативен ефект, тъй като изменят естествения ход на природните процеси в ландшафтите. Това води до нарушаване на равновесието в екосистемите и на тяхното нормално функциониране.

При решаването на ландшафтно-екологичните проблеми на общината е необходимо:

а/ да се ограничи антропогенното замърсяване на компонентите на ландшафтите над пределно допустимите норми и да се ликвидират последиците от предишните замърсявания;

б/ да се повиши ефективността при използване на разнообразния ресурсен потенциал на ландшафтите, като се спазва принципът използването на природните ресурси на ландшафтите да не надвишава техните самовъзстановителни способности;

в/ да се възстановят и рекултивират деградираните ландшафти в урбанизираните и техногенно натоварените зони на областта;

г/ новите градоустройствени и териториално-устройствени решения да бъдат съобразени с изискването за естетизация и устойчиво развитие на ландшафтите и тяхното опазване.


От ОУПО трябва да се постави като основна задача да опази съществуващата ландшафтна структура, да търси възможности да я обнови и разнообрази. А при рекултивация на терени да се отчете принадлежността им към съответни типове ландшафт.


 1. Защитени територии и биоразнообразие


Биоразнообразието включва в себе си цялата жива природа на планетата в три основни нива на организация: 1/ генетично – обхваща огромното разнообразие от генни комбинации във всички живи организми, 2/ видово – включва видовете и разновидностите от всички групи живи организми и 3/ екосистемно – обхваща не само разнообразието от живите организми в природата, но и сложните им взаимоотношения и разнообразни връзки помежду им и със заобикалящата ги природа. Съгласно националното законодателство, в България биоразнообразието се опазва главно чрез Закона за защита на биологичното разнообразие, съгласно който биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите. Биологичното разнообразие е част от националното богатство и опазването му е задължение с приоритетна значимост. Същността на приоритетите по опазване на биологичното разнообразие могат да се систематизират главно в следните няколко аспекта: опазване на местообитания по типова характеристика и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове, представителни за Р България и Европа, нормативно уредено в Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Основните проблеми свързани с биоразнообразието в района са в резултат от антропогенизацията на териториите, при което се получава влошаване на състава и структурата на естествената растителност поради разширяване на участието на плевелни видове и на антропофитни съобщества и групировки в нея, което води до намаляване на продуктивността и качествата на получаваните ресурси. В резултат от увеличаване на застрояването и антропогенизирането на териториите се нарушава и променя биоразнообразието в тях, осъществява се миграция на замърсителите по хранителните вериги и се получава фрагментитране на хабитатите и местобитанията, унищожаване на местата за гнездене, безпокойство и прогонване на животински видове, както и интрудуциране на нови не-местни видове, които са агресивни и по-приспособими в конкретните условия за живот и конкурират и заместват видовете които естествено се срещат в териториите.

Защитените територии на територията на общината са представени от защитени зони съгласно НАТУРА 2000, която представлява екологичната мрежа в Европа.

Таблица 27. Защитени зони по Натура 2000 на територията на община Земен.Защитена зона по Натура 2000 по Директивата за местообитанията

Код на зона

Наименование

площ /ха/

Местоположение

BG0001012

Земен

 17758.04

Област: Перник, 

Община: Земен, 

Населено място: гр. Земен,

с. Блатешница, с. Враня стена,

с. Дивля, с. Жабляно, с. Калотинци,

с. Пещера, с. Раянци
Област: Кюстендил, 

Община: Кюстендил, 

Населено място: с. Буново, с. Гърбино,

с. Дворище, с. Коняво, с. Копиловци,

с. Полетинци, с. Полска Скакавица,

с. Раждавица, с. Шипочано,

с. Шишковци


Област: Кюстендил, 

Община: Трекляно

Населено място: 

с. Бъзовица, с. Габрешевци,

с. Добри дол, с. Долно Кобиле,

с. Злогош, с. Косово, с. Средорек,

с. Сушица, с. Трекляно, с. Чешлянци


Област: Перник, 

Община: Ковачевци, 

Населено място: с. Егълница,

с. Калище, с. Лобош
Област: Перник, 

Община: Радомир, 

Населено място: с. Байкалско,

с. Дебели лаг
Област: Перник, 

Община: Трън, 

Населено място: с. Докьовци,

с. ПенкьовциЗащитена Зона по Натура 2000 по директивата за птиците

Код на зона

Наименование

площ /ха/

Местоположение

 BG0002089

Ноевци

8474.89

Област: Перник, 

Община: Земен, 

Населено място: с. Беренде
Област: Перник, 

Община: Брезник, 

Населено място: с. Бегуновци,

с. Брезнишки извор, с. Гигинци,

с. Кошарево, с. Кривонос,

с. Непразненци, с. Ноевци, с. Ребро,

с. Садовик, с. Слаковци, с. Станьовци


Област: Перник, 

Община: Ковачевци, 

Населено място: с. Слатино


Област: Перник,

Община: Перник, 

Населено място: с. Лесковец,

с. Планиница, с. Селищен дол,

с. Ярджиловци


ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000 са следните:

Защитена зона по Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Цел за опазване на Защитена зона „Земен“:

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


Фигура 26. Териториален обхват на Защитена зона „Земен“. /Източник: РИОСВ-Перник, НАТУРА 2000/.Предмет на опазване са следните:

 • Природни местообитания – Алувиални гори, Естествени еутрофни езера с растителност, Равнинни или планински реки с растителност, Ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета, Съобщества на Juniperus communis върху варовик, Храсталаци с Juniperus spp, Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества, Псевдостепи с житни и едногодишни растения, Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества, Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, Низинни сенокосни ливади, Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion, Букови гори от типа Asperulo-Fagetum Asperulo-Fagetum beech forests; Термофилни букови гори, Дъбово-габърови гори, Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, Панонски гори, Балкано-панонски церово-горунови гори, Мизийски букови гори и Крайречни галерии;

 • Бозайници – Широкоух прилеп, Европейски вълк, Видра, Рис, Дългокрил прилеп, Дългоух нощник, Остроух нощник, Дългопръст нощник, Трицветен нощник, Голям нощник, Средиземноморски подковонос, Южен подковонос, Голям подковонос, Maлък подковонос, Кафява мечка, Пъстър пор;

 • Земноводните и влечугите – Жълтокоремна бумка, Обикновена блатна костенурка, Шипобедрена костенурка, Шипоопашата костенурка, Голям гребенест тритон Риби – Маришка мряна, Обикновен щипок, Европейска горчивка;

 • Безграбначни – Ручеен рак, Callimorpha quadripunctaria, Лигниоптера, Лицена, Обикновен сечко, Бръмбар рогач, Буков сечко, Осмодерма, Алпийска розалиа;

 • Растения – Червено усойниче, Обикновена пърчовка.


Защитена зона по Директива 74/409/ЕИО за опазването на естествено срещащите се видове диви птици и местообитанията им.

Цел за опазване на Защитена зона „Ноевци“:

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


Предмет на опазване: Ливаден дърдавец /Crex crex/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/.

Режим на дейности:

 • Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

 • Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

 • Забранява се косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията към центъра.

Във връзка с описаното богато биоразнообразие в района, както и защитените зони по НАТУРА 2000, е необходимо да се спазват разпоредбите относно наличните забрани на териториите на защитени зони, с цел устойчиво управление на териториите и опазване на екологичната цялост на екосистемите в района на община Земен.

 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница