Община земен tехническо заданиестраница19/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 1. Обща характеристика на ОУПО


Общият устройствен план на общината се изработва въз основа на заданието по чл. 125 и чл. 126 ЗУТ и на допълнителна информация от централните и териториални администрации и експлоатационни дружества.

ОУПО се разработва в две фази: предварителен проект и окончателен проект. Съдържа текстови и графични материали.Общият устройствен план на община Земен се създава за прогнозен период от 20 години.
 1. Първа фаза - Предварителен проект на ОУПО


Предварителният проект на ОУПО съдържа текстови и графични материали.

 1. Текстови материали

Текстовите материали към предварителният проект на ОУПО се представят в две части - част анализ на съществуващото положение /диагноза/ и част прогноза.


 1. Съществуващо положение /диагноза/

Текстовите материали към ОУПО в частта диагноза трябва да съдържат раздели за:

 • Регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, социални, културни, екологични, комуникационни и др.;

 • Социално-икономически условия и проблеми свързани с демографията /брой, еволюция на развитие, структура /полова, възрастова, социална/, тенденции на развитие/; структурата на заетостта /отрасли, сектори на дейност, социална и професионална категоризация, тенденции на развитие/; икономическата база /по отрасли -промишленост, селско и горско стопанство, туризъм, строителство, транспорт, енергетика и др., структура на собствеността, ефективност, регионални характеристики/ и райони със специфични проблеми;

 • Териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, фауна, поземлен ресурс по фондове /населени места и други урбанизирани територии, земеделски земи, горски фонд, защитени територии, нарушени територии/, структура на собствеността /държавна собственост - изключителна, публична и частна, общинска собственост - публична и частна, частна собственост/;

 • Обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд, структура на собствеността, видове /типове/ пространствени структури на обитаване, технико-икономически характеристики на видовете /типовете/ обитаване, градска динамика;

 • Здравеопазване: териториално разположение на мрежата от обекти, видове лечебни заведения по нива на обслужване /доболнична и болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, рехабилитационни центрове и др./, собственост;

 • Образование: териториално разположение на обектите, образователни равнища, собственост;

 • Култура: териториално разположение, значимост, собственост;

 • Техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически параметри на електроснабдителната, водоснабдителната, канализационната, газопроводната, далекосъобщителната и други мрежи, пътна и железопътна мрежа /класификация, състояние/, радио- и телевизионно покритие на територията на общината, покритие с други комуникационни системи, пречистване на отпадъчните води, сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци;

 • Отдих и туризъм: обекти, значимост, собственост, влияние в общото икономическо развитие;

 • Екологично състояние: замърсяване на въздуха, водите и почвите, категоризация, характеристика на вредните емисии.
 1. Прогноза

Текстовите материали към ОУПО в частта прогноза трябва да съдържат раздели за:

 • Социално-икономическо развитие /прогноза за/: демографско развитие /песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант/, икономическо развитие /промишленост, селско и горско стопанство, транспорт, строителство, туризъм и др./, развитие на социалната база /образование, здравеопазване, култура, комунални дейности/, приоритети за реализация;

 • Пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими на устройство и параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните територии и на техническата инфраструктура;

 • Екологични условия: прогноза за въздействия върху околната среда от социално-икономическото и пространственото развитие и мероприятия за подобряване на средата;

 • Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните устройствени планове /ПУП/, допустимите натоварвания на териториите и др. 1. Графични материали

Графичните материали към предварителният проект на ОУПО биват основни графични материали, които са задължителни и неразделна част от проекторешението и допълнителни.

Основните графични материали на предварителния проект трябва да съдържат:


 • Опорен план на общината в М 1:25 000, изработен върху топографска карта, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ;

 • Общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план, изработен върху картата по опорния план, в който се отразяват бъдещото развитие и устройството на териториите, включващо: режим за устройство и строителните граници на урбанизираните територии /населени места, групови и единични паметници на културата, промишлени комплекси и други селищни образувания/; земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и останалите земи, в които това е допустимо; горски територии /гори и земи от горския фонд/; територии със специфични характеристики /резервати, национални паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове, защитени местности, паметници на културата, гробищни паркове, минерални извори, калонаходища, обекти на сигурността и отбраната/; нарушени територии /рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища, мочурища, депа за отпадъци и др./ за етапно възстановяване и рекултивация; водни площи и течения - реки, езера, язовири, напоителни и отводнителни канали; елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътна мрежа по класове, железопътни линии, гари; елементи на другата техническа инфраструктура - електропроводи, газопроводи, нефтопроводи, нефтопродуктопроводи, топлопроводи, далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, и съоръженията към тях /електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др./;

 • Комбинирана план-схема на инженерната инфраструктура М 1:50 000;

 • План-схема на собствеността М 1:50 000;

 • План-схема на поземления фонд М 1:50 000;

 • План-схема на горския фонд М 1:50 000.

Допълнителните графични материали към ОУПО трябва да съдържат карти, схеми, графики, фотоси и други материали, по преценка на изпълнителя.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница