Община земен tехническо задание


Втора фаза - Окончателен проект на ОУПОстраница20/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Втора фаза - Окончателен проект на ОУПО


Окончателният проект на ОУПО, трябва да съдържа текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации.

Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се допълват с доклад за изпълнение на препоръките.

Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към които има препоръки и бележки, се изработват наново.

 1. Техническо оформяне на ОУПО


 1. Текстови материали към ОУПО

Текстовите материали към ОУПО се комплектуват в папки формат А4 или А3 и съдържат следните задължителни елементи:

 • Титулна страница, на която се отразяват: видът на плана; обектът на планиране; изпълнителят; възложителят; главният проектант - квалификационна степен, име, презиме, фамилия, единен граждански номер, номер на документа за правоспособност, подпис; трите имена на лицето, представляващо и/или управляващо юридическото лице, извършило проектирането;

 • Авторски колектив - списък на проектантите, сътрудниците, консултантите и техническите лица, участвали в проектирането;

 • Съдържание на текстовия и графичния материал.
 1. Графични материали към ОУПО

Графичните материали към ОУПО трябва да съдържат следните допълнителни задължителни елементи:

 • Вид и териториален обхват на плана или устройствената схема, мащаб, фаза на проектиране; надписите се поместват в дясната или лявата част на чертежа, по изключение - и на друго подходящо в композиционно отношение място;

 • Географските посоки и данни за ветровия режим;

 • Таблица с информация за изпълнителя, вида на плана, възложителя, проектантите, фазата и мащаба на проекта, датата на завършване на проекта; като таблицата се нанася в долния десен ъгъл на всеки задължителен графичен материал; данните за проектантите съдържат тяхната специалност, име, фамилия и подпис;

 • Таблична информация, данни за ветровия режим, легенди за изразните средства, текстовите описания и друга допълнителна графична информация, които се разполагат в свободните полета на чертежа и се композират по преценка на водещия проектант.

Графичните материали на ОУП се представят залепени на платно или на друг материал, позволяващ тяхното многократно ползване.

Общия устройствен план се представя в един оригинал на хартиен носител, както и в цифров модел формат геобаза данни за ArcGis;

Общия устройствен план се изработват въз основа на топографски карти в М1:25000 и наличните кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ и § 6,ал. 7 ЗУТ.


 1. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЧАСТ "ЕО"


Като част от Общия устройствен план на община Земен следва да бъде изготвена и ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, включваща и ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА на плана с предмета и целите на опазване на мрежата на НАТУРА 2000, съобразно изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Изпълнителят следва да изготви и представи на Възложителя и схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана. Съгласно нормативните изисквания схемата следва да включва консултации в процеса на изготвяне на ЕО и обществено обсъждане на ОУП, включително и на ЕО към него.

Изпълнителят следва да подготви и представи на Възложителя проект на уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/, към което да приложи изискуемата информация в цифров вид в подходящ формат с цел определяне на местоположението предвижданията на плана спрямо защитените зони.

След извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони от компетентния орган, да се подготви и указаната документация, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Екологичната оценка /ЕО/ следва да бъде със следното минимално съдържание:

ЕО следва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. З от ЗООС,


в съответствие със степента на детайлност на изработения проект на ОУП
на община Земен.

Да бъдат анализирани вероятните значителни въздействия върху


околната среда, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от предвижданията по плана.

В отделен раздел към ЕО да бъдат разгледани здравно-хигиенните


аспекти на околната среда, като се обърне внимание на следното:

 • Да се представи информация за спазване на изискванията на здравното законодателство по отношение на взаимното разположение па зоните за рекреационни дейности и жилищните зони спрямо обекти и дейности потенциални замърсители на околната среда;

 • Да се анализира възможността за наднормено натоварване на средата с вредности и оказване на неблагоприятно въздействие върху живущите и почиващите в тези зони, да се оцени здравния риск и предложат мерки за неговото редуциране;

 • Да се дадат подробни данни за съществуващите в района водоизточници за питейно-битови цели и минерални водоизточници, имат ли определени и утвърдени санитарно-охранителни зони със съответните три пояса и съобразени ли са предвижданията на ОУП с изискванията и режима на експлоатация на тези зони.

 • Да се разгледа евентуалното развитие на компонентите и факторите на
  околната среда без прилагането на плана.

 • Да се предложат при необходимост мерки за предотвратяване,
  намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните
  последствия от прилагането на ОУП на община Земен върху околната
  среда. Мерките ла бъдат мотивирани, в т.ч, и по отношение на очакваното положително въздействие.

 • Да се предположат мерки за наблюдение и контрол на въздействията
  върху околната среда при прилагането на плана, включително и
  индикатори за наблюдение.

ЕО следва да бъде изготвена при спазване на действащото законодателство, При извършване на екологичната оценка следва да бъдат използвани методите, посочени в „Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България".

Изпълнителят следва да изпълни всички указания от компетентния орган по реда и условията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница