Община земен tехническо заданиестраница21/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ


Закони

 • Закон за устройство на територията /обн. ДВ бр.1 от 2001г., изм. ДВбр.41 и 111 от 2001г., бр.43 от 2002г., бр.20, 65 и 107 от 2003г., бр.36 и 65от 2004г., бр.28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005г., бр.29, 30, 34, 37, 65,76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006г., бр.41, 53 и 61 от 2007г., бр.33, 43, 54, 69,98 и 102 от 2008г., бр.6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009г., бр.15, 41, 50, 54 и 87от 2010г., бр.19, 35, 54 и 80 от 2011г., бр.29, 32, 38, 45, 47, 53 и 77 от2012г., изм. и доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г./

 • Закон за регионалното развитие /обн. ДВ бр.50 от 2008г., изм. ДВ бр.47, 82 и 93 2009г., изм. и доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г./

 • Закон за опазване на околната среда /обн. ДВ бр.91 от 2002г., попр. бр.98 от 2002г., изм. ДВ бр.86 от 2003г., бр.70 от 2004г., бр.74, 77, 88,95 и 105 от 2005г., бр.30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006г., бр.31, 41 и 89 от 2007г., бр.36, 52 и 105 от 2008г., бр.12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009г., бр.46 и 61 от 2010г., бр.35 и 42 от 2011г., бр.32, 38 и 53 от 2012г., посл.. ДВ бр.82 от 26.10.2012г./

 • Закон за защитените територии /обн. ДВ бр.133 от 1998г., изм. ДВ бр.98 от 1999г., бр.28, 48 и 78 от 2000г., бр.23, 77 и 91 от 2002г., бр.28 и 94 от 2005г., бр.30 и 65 от 2006г., бр.24 и 62 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.19, 80 и 103 от 2009г., бр.19 от 2011г., бр.38 от 18.05.2012г./

 • Закон за културното наследство /обн. ДВ бр.19 от 2009г., Решение №7 на Конституционния съд от 2009г. – бр.80 от 2009г., изм. ДВ бр.92 и 93 от 2009г., бр.101 от 2010г., бр.54 от 2011г., бр. 15, 38, 45 и 77 от 2012г., изм. доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г./

 • Закон за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр.77 от 2002г., изм. ДВ бр.88 и 105 от 2005г., бр.29, 30 и 34 от 2006г., бр.52, 64 и 94 от 2007г., бр.43 от 2008г., бр.19, 80 и 103 от 2009г., бр.62 и 89 от 2010г., бр.19 и 33 2011г., изм. и доп. ДВ бр.32 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.59 от 2012г., . ДВ бр.77 от 09.10.2012г./

 • Закон за водите /обн. ДВ бр.67 от 1999г., изм. ДВ бр. 81 от 2000г., бр.34,41 и 108 от 2001г., бр.47, 74 и 91 от 2002г., бр.42, 69, 84 и 107 от 2003г.,бр.6 и 70 от 2004г., бр.18, 77 и 94 от 2005г., бр.29, 30, 36 и 65 от 2006г.,попр. ДВ бр.66 от 2006г., изм. ДВ бр. 105 и 108 от 2006г., бр.22 и 59 от2007г., бр.36, 52 и 70 от 2008г., бр.12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009г.,бр.61 и 98 от 2010г., бр.19, 28, 35 и 80 от 2011г., бр.45 и 77 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.82 от 26.10.2012г./

 • Закон за горите /обн. ДВ бр.19 от 2011г., изм. ДВ бр.43 от 2011г., бр.38 и60 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.82 от 26.10.2012г./

 • Закон за енергетиката /обн. ДВ бр.107 от 2003г., изм. ДВ бр.18 от2004г., бр.18 и 95 от 2005г., бр.30, 65 и 74 от 2006г., бр.49, 55 и 59 от2007г., бр.36, 43 и 98 от 2008г., бр.35, 41, 42, 82 и 103 от 2009г., бр.54 и 97от 2010г., бр.35 и 47 от 2011г., бр.38 и 54 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.82 от26.10.2012г./

 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /обн. ДВбр.17 от 1991г., попр. ДВ бр.20 от 1991г., изм. ДВ бр.74 от 1991г., бр.18,28, 46 и 105 от 1992г., бр.48 от 1993г., Решение №12 на Конституционния съд от 1993г. – бр.64 от 1993г., изм. ДВ бр.83 от 1993г., бр.80 от 1994г.,бр.45 и 57 от 1995г., Решение №7 и 8 на Конституционния съд от 1995г.– бр.59 от 1995г., изм. ДВ бр.79 от 1996г., Решение №20 на Конституционния съд от 1996г. – бр.103 от 1996г., изм. ДВ бр.104 от1996г., Решение №3 на Конституционния съд от 1997г. – бр.15 от 1997г.,изм. ДВ бр.62, 87, 98, 123 и 124 от 1997г., бр.36, 59, 88 и 133 от 1998г.,бр.68 от 1999г., бр.34 и 106 от 2000г., бр.28, 47 и 99 от 2002г., бр.16 от2003г., бр.36 и 38 от 2004г., бр.87 от 2005г., бр.17 и 30 от 2006г., бр.13, 24и 59 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009г., бр.62от 2010г., бр.8 и 39 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр.25 от 2012г., посл. изм.ДВ бр.44 от 12.06.2012г./

 • Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд /обн. ДВ бр.110 от 1997г., изм. ДВ бр.33, 59 и 133 от1998г., бр.49 от 1999г., бр.26 и 36 от 2001г., бр.45, 63 и 99 от 2002г., бр.16от 2003г., бр.36 от 2004г., бр.30 от 2006г., бр.13, 24 и 59 от 2007г., бр.36,43 и 91 от 2008г., бр.6 и 80 от 2009г./

 • Закон за опазване на земеделските земи /обн. ДВ бр.35 от 1996г., изм.ДВ бр.14 и 26 от 2000г., бр.28 от 2001г., бр.112 от 2003 г., бр.18, 29 и 30 от2006г., бр.13 и 64 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.10 и 103 от 2009г.,бр.87 от 2010г., бр.19 и 39 от 2011г., бр.22 и 38 от 2012г., доп. ДВ бр.91 от2012г./

 • Закон за туризма /обн. ДВ бр.56 от 2002г., изм. ДВ бр.119 и 120 от2002г., бр.39 от 2004г., бр.28, 39, 94, 99 и 105 от 2005г., бр.30, 34, 82 и 105от 2006г., бр.42 и 80 от 2007г., бр.31, 36 и 66 от 2008г., бр.19 и 82 от2009г., бр.15, 50 и 98 от 2010г./

 • Закон за административно-териториалното устройство на Република България /обн. ДВ бр.63 от 1995г., изм. ДВ бр.51 от 1996г.,бр.27, 33 и 154 от 1998г., бр.10 и 69 от 1999г., бр.57 от 2000г., бр.67 и 80от 2003г., бр.46 от 2005г., бр.63 от 2007г., бр.36 от 2008г., бр.9 и 95 от2011г./

 • Закон за пътищата /обн. ДВ бр.26 от 2000г., изм. ДВ бр.88 от 2000г.,бр.111 от 2001г., бр.47 и 118 от 2002г., бр.9 и 112 от 2003г., бр.6 и 14 от2004г., бр.88 и 104 от 2005г., бр.30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006г., бр.59от 2007г., бр.43 и 69 от 2008г., бр.12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009г., бр.87от 2010г., бр.19, 39, 55 и 99 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр.38 от 2012г., изм.ДВ бр.44 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.47 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.53 от2012г./

Подзаконови нормативни документи

 • Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС №216 от 2008г. /обн. ДВ бр.80 от 2008г., изм. ДВ бр.93 от 2009г.,бр.5 от 2010г./

 • Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с ПМС №74 от 1991г. /обн. ДВ бр.34 от1991г., изм. ДВ бр.60 и 80 от 1991г., бр.34 и 92 от 1992г., бр.8, 30 и 72 от1993г., бр.2 и 100 от 1994г., попр. ДВ бр.103 от 1994г., доп. ДВ бр.5 от1995г., доп. ДВ бр.48 от 1995г., изм. ДВ бр.95 от 1995г., бр.28, 57, 61, 112и 122 от 1997г., бр.18 от 1998г., бр.18 и 113 от 1999г., бр.41 и 44 от 2001г.,бр.31 от 2003г., бр.69 и 86 от 2004г., бр.75 от 2006г., попр. ДВ бр.17 от2007г., изм. ДВ бр.45 от 2008г., бр.62 от 2009г., бр.41 от 2010г., бр.39 и 50от 2011г., доп. ДВ бр.35 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.50 от 03.07.2012г./

 • Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, приет с ПМС№55 от 1998г. /обн. ДВ бр.29 от 1998г.,изм. ДВ бр.83 от 1999г., доп. ДВбр.105 от 1999г., изм. ДВ бр.101 от 2001г., бр.31 от 2003г., бр.69 от 2004г.,бр.62 от 2007г., бр.71 от 2008г., бр.62 от 2009г./

 • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с ПМС №240 от 1996г. /обн. ДВ бр.84 от 1996г., изм. ДВбр.100 от 1997г., бр.14, 48 и 63 от 2000г., бр.41 и 66 от 2001г., бр.31 от2003г., бр.41 от 2004г., бр.75 и 78 от 2006г., бр.62 от 2007г., бр.45, 71 и 95от 2008г., бр.62 от 2009г., бр.39 и 50 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр.35 от08.05.2012г./

 • Заповед №РД-02-14-256 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.05.2004г. за утвърждаване на категоризацията на общините в Република България съгласно Приложение №1 и на категоризацията на населените места в Република България съгласно Приложение №2 /обн. ДВ бр.52 от 2004г./

 • Заповед №РД-46-494 на министъра на земеделието и горите от22.08.2003г. и Заповед №РД-02-14-454 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 22.08.2003г. за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по §4к,ал.1, ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.83 от 2003г., публ. БСА, бр.8 от 2003г./

 • Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /обн. ДВ бр.3 от 2004г., изм. И доп. ДВ бр.10 от 2005г., изм. с Решение №653 от 2005г. на ВАС на РБ –бр.11 от 2005г., изм. и доп. ДВ бр.51 от 2005г., изм. с Решение №7028 от2005г. на ВАС на РБ – бр.63 от 2005г., изм. ДВ бр.41 от 2008г., посл. изм.ДВ бр.76 от 05.10.2012г./
 • Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /обн. ДВ бр.57 от 2001г., изм. ДВ бр.68 от 2004г., бр.51 от 2005г.,изм. с Решение №8787 от 2008г. на ВАС на РБ – бр.66 от 2008г./

 • Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда /обн. ДВ бр.46 от 1992г., изм. ДВ бр.46 от 1994г.,бр.89 и 101 от 1996г., бр.101 от 1997 г., бр.20 от 1999г./

 • Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии /обн. ДВбр.86 от 2004г., попр. ДВ бр.93 от 2004г./

 • Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение, приета с ПМС №261 от 1996г. /обн. ДВ бр.90от 1996г., изм. ДВ бр.96 от 2002г., бр.31 от 2003г., бр.50 от 2011г/

 • Наредба №19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им /обн. ДВ бр.85 от 06.11.2012г./

 • Наредба №39 за строителство в горите и земите от горския фонд /обн. ДВ бр.38 от 2006г./

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59 от 2003г./обн. ДВ бр.25 от 2003г., изм. и доп. ДВ бр.3 от 2006г., бр.80 от 2009г.,бр.29 от 2010г., бр.3 от 2011г., бр.94 от 30.11.2012г./

 • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС №139 от 2004г. /обн. ДВ бр.57 от2004г., изм. и доп. ДВ бр.3 от 2006г., бр.29 от 2010г., бр.3 от 2011г., бр.38от 2012г., бр.94 от 30.11.2012г./

 • Наредба №Н-12 от 21 ноември 2012г. за реда за идентифициране,деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности /обн. ДВ бр.98 от 11.12.2012г./

 • Наредба за разработване на планове за управление на защитените територии, приета с ПМС №7 от 2000г. /обн. ДВ бр.13 от 2000г., изм. И доп. ДВ бр.55 от 20.07.2012г./

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,приета с ПМС №201 от 2007г. /обн. ДВ бр.73 от 2007г., изм. ДВ бр.81 от2010г., бр.3 от 2011г./

 • Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране,утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битовово доснабдяване и около водоизточниците на минерални води,използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди/обн. ДВ бр.88 от 2000г., публ. БСА, бр.10 от 2000г./

 • Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност /обн. ДВ бр.26 от 1993г./


ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

 • Национална стратегия за регионално развитие;

 • Национална концепция за пространствено развитие;

 • Областна стратегия за развитие област Перник 2007-2013г.;

 • Общински план за развитие на община Земен – 2007- 2013 / 2014-2020г.;

 • Данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

 • Данни от Националния статистически институт /НСИ/;

 • Данни от централните и териториални администрации.


ТАБЛИЦИ


Таблица 1. Баланс на територията на Република България към 31.12.2000 г. по вид територия. 28

Таблица 2. Баланс на територията на Република България към 31.12.2000 г. по фонд територия 29

Таблица 3. Демографска характеристика в община Земен а периода 2001-2012г. 33

Таблица 4. Полова структура на населението към 2011г. /%/ 34

Таблица 5. Възрастова структура на населението на община Земен по Зундберг 2011г. /%/. 35

Таблица 6. Население под, в и над трудоспособна възраст 2011г. /%/ 36

Таблица 7. Население по области, общини, населени места и самоопределение по етническа принадлежност към 1.02.2011 година. 38

Таблица 8. Етническа структура на населението 2011г /%/ 39

Таблица 9. Естествено движение на населението на община Земен /2001-2013 г./ 41

Таблица 10. Категоризация на община Земен и съставните и населените места. 51

Таблица 11. Площ, гъстота на населението и населени места към 31.12.2012 г. 51

Таблица 12. Жилищни сгради по период на построяване, Източник: НСИ 52

Таблица 13. Жилищни сгради по конструкция на сградата, Източник: НСИ 52

Таблица 14. Жилищни сгради по вид на сградата, Източник: НСИ 54

Таблица 15. Осигуреност с медицински персонал на населението в общините на област Перник към 31.12.2012 г. /Източник НСИ, 2012 г./ 55

Таблица 16. Учебни институции през учебната 2012/2013 г. 57

Таблица 17. Преподаватели по видове учебни институции през учебната 2012/2013 г. 58

Таблица 18. Детски градини, детски учители и деца през 2012/2013 г. 59

Таблица 19. Детски ясли към 31.12.2012 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини. 60

Таблица 20. Читалища към 2012 г. /Източник: НСИ, 2014г./. 61

Таблица 21. Читалища в община Земен към 2012 г. 62

Таблица 22. Дължина на общинската пътна мрежа 65

Таблица 23. Транспортна достъпност /км./. 66

Таблица 24. Брой на обитаваните жилища по източник на водоснабдяване в община Земен 69

Таблица 25. Наличие на канализация в обитавани жилища в община Земен. 70

Таблица 26. Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, сателитна антена, компютър и достъп до интернет. 71

Таблица 27. Защитени зони по Натура 2000 на територията на община Земен. 78ФИГУРИ


Фигура 1. Статистически райони според класификацията на териториалните единици за статистически цели в България /NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3/ 5

Фигура 2. Географско местоположение и граници на община Земен. 9

Фигура 3. Наклон на склона. 11

Фигура 4. Хидрографска мрежа в пространствения обхват на община Земен. 13

Фигура 5. Национални културни коридори /Източник: Национална концепция за пространствено развитие/. 18

Фигура 6. Оценка на културното напластяване в ЮЗР /Източник: Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г./. 18

Фигура 7. Баланс на територията. 27

Фигура 8. Диаграма на разпределение на населението по полова структура. 34

Фигура 9. Линейна диаграма на възрастова структура на населението на община Земен по Зундберг 2011г. /%/. 35

Фигура 10. Диаграма на население под, в и над трудоспособна възраст 2011г. /%/ 36

Фигура 11. Диаграма на население под, в и над трудоспособна възраст 2011г. /%/ по общини в област Перник. 37

Фигура 12. Полово-възрастова пирамида на населението на община Земен 2011г. 38

Фигура 13. Диаграма на етническата структура на населението 2011г /%/ 39

Фигура 14. Население по степен на завършено образование 2011г./%/ 40

Фигура 15. Степен на завършено образование в община Земен. 40

Фигура 16. Диаграма на механичното движение на населението. 43

Фигура 17. Брутен вътрешен продукт в област Перник за периода 2009-2011 г. в млн. лв. /Източник: НСИ/ 44

Фигура 18. Брутна добавена стойност в област Перник за периода 2009-2010 година /в млн. лв./ /Източник: Районите, областите и общините на България 2012 г./ 45

Фигура 19. Разпределение на БДС по сектори за 2011 година /%/ /Източник: Районите, областите и общините на България 2012 г./ 45

Фигура 20. Пространствено разпределение на селищната мрежа в териториалните граници на община Земен. 50

Фигура 21. Основни характеристики на жилищата, Източник: НСИ 53

Фигура 22, Разпределението на учащите през учебната 2012/2013 г. /Източник: Районите, областите и общините на България 2012 г./. 57

Фигура 23. Структура на образованието към 2011 г. /%/ 59

Фигура 24. Брой деца в детските градини в община Земен в периода 2010-2013 г. /Източник: НСИ/. 60

Фигура 25. Транспортна инфраструктура. 67

Фигура 26. Териториален обхват на Защитена зона „Земен“. /Източник: РИОСВ-Перник, НАТУРА 2000/. 80


1 чл. 1, ал. /1/ от Закона за устройство на територията.

2 http://www.coal-bg.com/var_bg.swf


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница