Община земен tехническо задание


ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА Териториална структурастраница5/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА

 1. Териториална структура


Община Земен е включена в административно-териториалните граници на област Перник и Югозападен район на планиране. Териториалната структура на община Земен, граничи с тези на общините Радомир, Ковачевци, Кюстендил, Брезник, Трън и Трекляно.

Според закона за административно-териториално устройство на Република България община Земен /площ от 253 942 кв2/ е „четвърта“ категория община и в териториалната ѝ структура влизат 18 селищни образувания, от които един град и 17 села. Град Земен е административен, социално-икономически и културен център в общината и с население 2582 души. Гъстотата на населението в общината е 10.4 души/км2.

Агломерационните връзки са слабо изразени, но имат потенциал за евентуална бъдеща проява по отношение на най-близките малки населени места – Пещера, Жабляно и Блатешница, разположени в близост до железопътната ос и основните транспортно-комуникационни оси. Общината е представена от град, който е общински център попадащ в 5-то ниво на йерархичната система от градове-центрове /много малки градове и села, центрове с общинско значение за територията на съответната община/.

 1. Баланс на територията


Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението1.

В този контекст ОУПО на Земен е необходимо да разглежда територията на общината, като основно богатство и ресурс за развитие на пълноценен живот на общността. Като отправна точка за социално-икономическо развитие на територията трябва да бъде разглеждан човекът с неговите потребности, т.е. икономическият растеж е само средство, а не цел на развитието. Това означава, че акцентът трябва да бъде поставен върху човешките измерения в териториалното развитие, защото икономическият растеж не би имал обществен смисъл, ако изтласква големи социални групи и територии към периферията на развитието, съответно към други общини. Следователно, трябва да се търси възможност за развитие от една страна във възпроизводството на самия човек и създаването на необходимата за неговия живот и труд инфраструктура, разбирана в най-общ смисъл, а от друга - в осигуряването на качествена градска среда и минимализиране на вътрешно общинските различия/ диспаритети в това отношение.

Съгласно ЗУТ - чл. 7 от ЗУТ и чл. 4 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, основното предназначение на териториите на една община, определени с концепциите и схемите за пространствено развитие и районните устройствени схеми и общите устройствени планове са: урбанизирани територии /населени места и селищни образувания/, земеделски територии, горски територии, защитени територии и нарушени територии за възстановяване.

В пространствената структура на община Земен разпределението по вид територии с най-голяма площ са горските територии, които заемат 138 578 дка. Земеделски територии – 97 524 дка, като от тях 55 833 дка – обработваема площ, населените места и други урбанизирани територии – 9 275 дка, територии заети от водни течения и видни площи – 2 569 дка, територии за добив на полезни изкопаеми – 4 665 дка, и територии предназначени за транспорт и инфраструктура 1 331 дка.

По начин на трайно ползване в община Земен с най-голям дял е горски фонд – 136 119 дка /относителен дял – 53.6%/, следван от земеделски фонд – 102 759 дка /относителен дял – 40.5%, населени места и други урбанизирани територии – 10 799 дка /относителен дял – 4.3%/, водни течения и водни площи – 2569 /относителен дял – 1%/, транспорт – 1331 /относителен дял – 0,5/.

Фигура 7. Баланс на територията.
NUTS

EKATTE

Статистически зони
Статистически райони
Области
Общини


Общо

Територия по вид /декари/

земеделска

горска

населени места и други урбанизирани територии

водни течения и водни площи

за добив на полезни изкопаеми

за транспорт и инфраструктура


общо

в т.ч. обработваема площ


общо

в т.ч. поливна площBG

BG

Общо за страната

111001902

63764817

49769279

7453548

37157538

4603416

2010385

2710867

754879
BG4

BG2

Югозападна и Южна централна България

42671495

19113535

12653117

2960047

19367113

1690876

707091

1535637

257243
BG41

BG41

Югозападен

20306441

8698653

5269358

831719

9605855

948237

207980

727016

118700
BG414

PER

Перник

2394221

1209902

885048

85390

928518

130044

30562

80593

14602PER08

Брезник

404038

267607

226962

5790

108912

12004

2143

11575

1797PER19

Земен

253942

97524

55833

0

138578

9275

2569

4665

1331PER22

Ковачевци

138080

76121

50599

4984

48262

5522

6356

1152

667PER32

Перник

484213

223171

162878

5213

168656

53214

5304

30618

3250PER36

Радомир

540488

334292

255348

59479

147446

30140

9909

12976

5725PER51

Трън

573460

211187

133428

9924

316664

19889

4281

19607

1832Таблица 1. Баланс на територията на Република България към 31.12.2000 г. по вид територия.
Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерството на инвестиционното проектиране /към 31.12.2000 г./.

Таблица 2. Баланс на територията на Република България към 31.12.2000 г. по фонд територия
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общини


Площ - общо

Територия по фондове
земеделски

горски

населени места и други урбанизирани територии

водни течения и водни площи

за добив на полезни изкопаеми

за транспорт


площ

относителен дял - %

площ

относителен дял - %

площ

относителен дял - %

площ

относителен дял - %

площ

относителен дял - %

площ

относителен дял - %

Общо за страната

111001902

65185406

58,7

37256787

33,6

5535290

5,0

1990322

1,8

330566

0,30

703531

0,6

Югозападна и Южна централна България

42671495

20084297

47,1

19666300

46,1

1849849

4,3

702319

1,6

111283

0,26

257447

0,6

Югозападен

20306441

9332441

46,0

9583314

47,2

987164

4,9

206831

1,0

77786

0,38

118905

0,6

Перник

2394221

1217787

50,9

966037

40,3

149250

6,2

29081

1,2

17464

0,73

14602

0,6

Брезник

404038

269277

66,6

115040

28,5

15830

3,9

1977

0,5

117

0,03

1797

0,4

Земен

253942

102759

40,5

136119

53,6

10799

4,3

2569

1,0

365

0,14

1331

0,5

Ковачевци

138080

76819

55,6

46940

34,0

7285

5,3

6356

4,6

13

0,01

667

0,5

Перник

484213

229311

47,4

177107

36,6

54082

11,2

4502

0,9

15961

3,30

3250

0,7

Радомир

540488

333341

61,7

154028

28,5

36863

6,8

9649

1,8

882

0,16

5725

1,1

Трън

573460

206280

36,0

336803

58,7

24391

4,3

4028

0,7

126

0,02

1832

0,3

Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерството на инвестиционното проектиране /към 31.12.2000 г./.
Конкретни насоки за пространствено развитие на община Земен

Конкретните насоки за пространствено развитие на общината са свързани основно с устройственото на териториалната структура и предназначението на видовете територии.Устройство на урбанизираните територии /населени места и селищни образувания/ – в устройството на урбанизираните територии следва да се отчита на първо място актуалното състояние и мястото им в йерархичната структура на селищната мрежа на общината. С проектното решение следва да се дефинират насоки за развитието на населените места или селищни образувания за времевия хоризонт на урбанистичната концепция, като същевременно трябва да се вземат под внимание изискванията за съхранение на околната среда и природните богатства при усвояване на територии както и техния природно-географски потенциал и прогнозите за развитие в демографско и социално-икономическо отношение. При това трябва да се създадат условия за безпроблемна комуникация както между отделните населени места и селищни образувания в йерархичните нива на територията на общината, така и при предвиждане на връзките със съседните общини в чисто транспортно-комуникационен аспект, а така също и в сферата на съвместни икономически, обществено-обслужващи, туристически и други дейности, с оглед развитието на общината да не е териториално ограничено.

Устройство на земеделските територии - в устройството на териториите за земеделско ползване следва обработваемите земи да бъдат третирани като национално богатство и стратегически ресурс, който трябва да опазван и съхранен от прекомерната и необоснована от демографска и икономическа урбанизация. Отчитайки категориите на земеделските земи, следва те да бъдат зонирани, отчитайки текущото състояние, нуждите от земеползване на територията на общината, релефа, близостта до урбанизираните територии и пътните артерии и възможността за окрупняване. Насоките за бъдещо усвояване и ползване на потенциала им трябва да бъдат в духа на политиката по защита на висококатегорийните земи с инструментите на устройственото планиране и възможности за развитие на нови селскостопански производства в нискокатегорийните и хълмисти такива с възможности за развитие на нетрадиционни за района и алтернативни земеделски култури.

Устройство на горски територии – в проектното предложение на ОУПО за устройството на горските територии следва да бъдат взети под внимание предвижданията залегнали в лесоустройствения план в това число залесени и незалесени площи, предвидени за залесяване, състав на дървесните видове, нормативно определените изисквания към устройството на горите със стопанско и специално предназначение. Системата от горски територии следва да бъде запазена и доразвита, отчитайки особеностите на горския фонд и ролята която той играе за опазването на биологичното разнообразие, дърводобива и дървопреработването като възможна икономическа дейност.

Устройство на защитени територии – при тяхното проектиране следва да се предвидят устройствени режими, правила за тяхното управление и при необходимост буферни зони със специфичен устройствен режим, които в най-голяма степен гарантират запазването им като такива, а при възможност и допълване и обогатяване на съществуващата система.

Устройство на нарушени територии за възстановяване – с проекта на ОУПО следва да бъде дефиниран броят, видът, местоположението и границите на териториите за възстановяване, специфичен устройствен режим за периода на функционирането им, както и условията за прекратяване на експлоатацията и последваща рекултивация, където е възможно. След рекултивацията би следвало да се формират предпоставки мероприятия за повторното интегриране на засегнатите територии в заобикалящия ги ландшафт и предвиждане на ново функционално предназначение.

Устройство на друг вид територии – с проекта за ОУПО на общината и във връзка със законовите изисквания и предвижданията на стратегическите планови документи от всички нива за територията може да се определят устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим, включително при необходимост и:

 • Територии без право на промяна на предназначението.

 • Територии - рискови зони с потенциал за свлачища, абразия и наводнения.

 • Територии за разполагане на съоръжения за производство на енергия от ВЕИ /с и без промяна на предназначението/

 • Територии със специално предназначение

 • Територии за активно прилагане на активни ландшафтноустройствени мероприятия

 • Сервитутни зони за електропроводи


ОУПО трябва да отчете природните дадености, наличието голям процент на горски, земеделски територии, техническата инфраструктура, икономическите активности и интереси при цялостното развитие на плана. Да определи необходимостта от промяна на дела на определени видове територии - за жилищни, рекреационни или други нужди.


 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница