Община земен tехническо задание


ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВ ПОТЕНЦИАЛстраница6/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВ ПОТЕНЦИАЛ


Териториалната структура на община Земен е сравнително малка спрямо тези на общините включени в териториално-административната област Перник, като заема малък дял от населението в областта – около 2% /2 582 души/. Градското население в общината е с относителен дял от 61.5% /1 588 души/, респективно населението на селата е 994 души /относителен дял – 38,5%/.

Текущата демографска характеристика показва ясно изразена тенденции на намаляване на населението във всички населени места на общината, като приблизително в рамките на последното десетилетие процентът на населението на общината е намаляло с 35.33%. Към 2001 средната гъстота на населението е 16.1 д./км2, през 01.02.2011 г. – 10,9д./км2., докато към настоящия момент – 10,2 д./км2.Таблица 3. Демографска характеристика в община Земен а периода 2001-2012г.

Общински населени места

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

Община

Земен

4075

3946

3886

3786

3677

3584

3717

3585

3488

3454

2762

2635

с. Беренде

53

55

61

66

64

65

72

73

72

71

38

32

гр. Земен

2216

2197

2147

2046

1992

1942

1973

1912

1864

1834

1668

1626

с. Мурено

127

134

126

116

118

112

126

118

110

100

88

82

с. Одраница

41

34

29

31

29

29

28

32

30

28

18

17

с. Падине

28

35

34

33

36

33

34

34

34

31

17

15

с. Пещера

200

188

129

187

181

175

189

184

176

168

158

151

с. Раянци

38

26

29

26

25

25

25

22

25

28

7

7

с. Смиров дол

23

18

19

18

18

20

19

18

17

16

13

11

с. Блатешница

154

144

148

142

137

131

135

125

126

130

100

95

с. Враня стена

87

84

94

99

88

79

83

78

74

82

39

35

с. Габровдол

105

99

111

108

104

101

121

114

103

94

49

43

с. Горна Врабча

93

95

99

90

87

83

87

83

82

81

47

42

с. Горна Глоговица

51

49

78

79

79

90

102

99

87

89

39

38

с. Дивля

298

264

251

240

234

213

221

204

198

188

153

150

с. Долна Врабча

42

38

36

37

42

37

34

33

32

29

16

17

с. Еловдол

203

203

334191996659951965199 199

200

194

189

193

188

183

180

136

122

с. Жабляно

225

207

208

184

172

169

174

169

174

174

108

89

с. Калотинци

91

76

88

84

77

91

101

99

101

112

68

63

Полова структура

Половата структура е от важно значение за естественото възпроизводство на населението. Определя се от различията и особеностите на мъжете и жените както и от особеностите в динамиката на раждаемостта и смъртността на населението.

Значението на половата структура на населението се определя от различията и особеностите на мъжете и жените като част от естественото възпроизводство, тяхното място и роля в семейството, участието им в трудовия процес, техният социален статус и др.

Съотношението между мъжете и жените в община Земен към 2011г. показват – 1275 мъже към 1307 жени. Пространственото им разпределение между града и селата е съответно 786 мъже и 802 жени към 489 мъже и 505 жени.

Демографският анализа по отношение на половата структура в община Земен показва същата тенденция, каквато се проследява и в национален и областен план – дисбаланс между половете в превес на жените, поради по-високата смъртност при мъжете и по-малката им продължителност на живот.,
Таблица 4. Полова структура на населението към 2011г. /%/
Общо

Всичко

Мъже

Жени

Р България

100.0

48,7

51,3

Област Перник

100.0

48,9

51,1

Община Земен

100.0

49,4

50,6


Фигура 8. Диаграма на разпределение на населението по полова структура.Възрастова структура

Възрастовата структура на населението се изразява чрез разпределението на населението по обхват на възрастовите групи. Интервалите за изследване на възрастовата структура се определят в зависимост от целта на демографското проучване. Те могат да се разделят на 1 годишни, 5 годишни и 10 годишни. Поделянето възрастови групи има важно значение за участието в трудовия процес, естественото възпроизводство и дава ясна представа за репродуктивните възможности на населението.

Шведския демограф и статистик Зундберг, разпределя населението на 3 типа възрастова структура – поколение на децата, поколение на родителите и поколение на прародителите. Прилагането на тази типология показва, че населението на община Земен има регресивен тип на възпроизводство. Поколението на прародителите /население на 50 и повече навършени години/ превишава значително като брой и относителен дял поколението на децата /население от 0-14 навършени години/.
Таблица 5. Възрастова структура на населението на община Земен по Зундберг 2011г. /%/.0-14г.

15-49г.

50+г.

Р България

13,2

46,8

40,0

Област Перник

11,4

45,3

43,3

Община Земен

6,7

29

64,3

Фигура 9. Линейна диаграма на възрастова структура на населението на община Земен по Зундберг 2011г. /%/.

От съпоставените данни и линейната диаграма е видно, че населението на община Земен застарява. Население в под трудоспособна възраст има по-малък относителен дял от този в страната и област Перник. Процесът на застаряване ще продължава да има негативно отражение върху сегашното и бъдещо състояние на естественото възпроизводство. В тази насока община Земен не се различава от общите тенденции в демографското развитие на България.

Трудоспособен контингент

Промените във възрастовата структура имат определящо значение за формирането на трудоспособния контингент от населението. Той включва лицата от началната до пределната трудова възраст според трудовото законодателство.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура - разпределението на населението под, във и над трудоспособна възраст. Към 1.02.2011 г. 60.2% от населението в област Перник, или 80 378 души са в трудоспособна възраст, от тях 53.6% са мъже, а останалите 46.4% - жени. В трудоспособна възраст са 63.9% от населението в градовете на областта, а в селата - 46.6%. Населението под трудоспособна възраст е 16 218 души /12.1%/, а над трудоспособна възраст са 36 934 души /27.7%/. С най-висок относителен дял на населението в трудоспособна възраст е община Перник - с 62.6%, следвана от общините Радомир /57.3%/ и Брезник /52.8%/. С най-нисък дял на населението в трудоспособна възраст е община Ковачевци - 39.1%. Населението в под трудоспособна възраст в община Земен е 6,8% от общия брой на населението за общината, разликата между населението в под трудоспособна възраст и над трудоспособна възраст е с тенденция за увеличаване в полза на населението в над трудоспособна възраст.
Таблица 6. Население под, в и над трудоспособна възраст 2011г. /%/
Под трудоспособна възраст

В трудоспособна възраст

Над трудоспособна възраст

Р България

14,1

62,2

23,7

Област Перник

12,1

60,2

27,7

Община Земен

6,8

60,7

30,5

Фигура 10. Диаграма на население под, в и над трудоспособна възраст 2011г. /%/

Фигура 11. Диаграма на население под, в и над трудоспособна възраст 2011г. /%/ по общини в област Перник.

С изключително висок дял на населението в надтрудоспособна възраст и нисък дял на населението в подтрудоспособна възраст се отличава община Земен, като тази тенденция е характерна и се наблюдава в малките общини на територията на България.

В общината се наблюдава нарушен трудоспособния контингент. В област Перник, град Земен е сред общините със сравнително неблагоприятно отношение между населението под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст.

Пирамидалната полово-възрастова структура на населението в общината е с неправилна форма. Характеризира се със стеснена основа и силно разширена горна част. Пирамидата илюстрира и съотношение между представителите на двата пола при различните възрастови групи. Деформациите, които тя изразява показват наличие на застаряване на населението, което е по засилено при жените. Наблюдава се преобладаване на мъжкото население до възрастовата граница 55-59, където женското население започва да преобладава, което се явява пряко следствие от съществуващата разлика в средната продължителност на живот в полза на жените.


Фигура 12. Полово-възрастова пирамида на населението на община Земен 2011г.


Етническа структура

Етническата структура на населението има важно значение за начина на живот и поведение на населението. Структурата и е характеризира с висок дял на българската етническа група, което я нарежда на предно място в област Перник.Относителния дял на българската етническа група е 96,1%, турската етническа група – 1,4%, ромската – 1,9% и други 0.5 %. Етническата структура в общината е със по-високи показатели както за страната /84,8%/, така и за областта /91,1%/.
Таблица 7. Население по области, общини, населени места и самоопределение по етническа принадлежност към 1.02.2011 година.

Област
Община
Населено място


Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Етническа група

Не се самоопределям

българска

турска

ромска

друга

ОБЩО ЗА СТРАНАТА

6680980

5664624

588318

325343

49304

53391

ПЕРНИК

125422

120929

231

3560

259

443

ЗЕМЕН

2713

2655

11

41

4

2

Град Земен

1622

1618

..

..

..

..

С. Беренде

38

38

-

-

-

-

С. Блатешница

100

83

-

15

..

..

С. Враня стена

39

38

-

..

-

..

С. Габровдол

49

49

-

-

-

-

С. Горна врабча

47

47

-

-

-

-

С. Горна Глоговица

39

39

-

-

-

-

С. Дивля

151

150

-

-

-

-

С. Долна врабча

16

16

-

-

-

-

С. Еловдол

136

136

-

-

-

-

С. Жабляно

107

106

-

-

-

-

С. Калотинци

68

45

-

23

-

-

С. Мурено

88

88

-

-

-

-

С. Одраница

18

18

-

-

-

-

С. Падине

17

17

-

-

-

-

С. Пещера

158

147

10

-

-

-

С. Раянци

7

7

-

-

-

-

С. Смиров дол

13

13

-

-

-

-

Таблица 8. Етническа структура на населението 2011г /%/

Лица, отговор. на в-са за етническа принадлежност

Етническа група

Не се самоопределя

българска

турска

ромска

Друга

Р България

100,0

84,8

8,8

4,9

0,7

0,8

Област Перник

100,0

91,1

0,2

2,4

0,2

0,3

Община Земен

100,0

96,1

1,4

1,9

0,5

-

Фигура 13. Диаграма на етническата структура на населението 2011г /%/Образователна структура

Образователната структура е една от най-важните характеристики за развитието на човешките ресурси и формирането на техните професионални умения за участие в трудовия процес, се явява образователната структура. Важни характеристики по отношение на образователната структура са полът, възрастта, етническата принадлежност и др. Според преброяването от 20011г. образователното равнище в община Земен може да се определи като средно. Спрямо показатели определящи образователната структура на населението, стойностите на община Земен са по-ниски от тези на област Перник и за страната. Структурата на 7 и повече навършени години значително се подобрява в сравнение предходните години, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаление на броя на лицата с основно и по-ниско образование.Към 1.02.2011 г. броят на лицата с висше образование в област Перник е 17 935 души, или всеки седми /14.2%/ е висшист, a лицата, завършили средно образование, са 64 419 /51.1%/. Делът на лицата с начално и по-ниско образование е 10.4%. Наблюдават се различията в образователната структура по местоживеене – над две трети от жителите на градовете /69.2%/ са със завършено най-малко средно образование, докато за жителите на селата този относителен дял е 51.2%.


Община

Години на преброяванията

Общо

Степен на завършено образование

Неграмотни

Никога непосещавали училище

Дете

Висше

Полу висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено начално

Област Перник

2011

126176

14300

3635

54419

30719

7968

4360

-

504

271

Земен

2011

2679

129

58

1132

1038

247

51

-

17

7

Фигура 14. Население по степен на завършено образование 2011г./%/
За община Земен 7 % от населението на 7 и повече навършени години са завършили висше образование, най–висок дял от населението /46,2%/ е със завършено средно образование. Делът на лицата с основно образование е 32,6 % от населението на общината и 13,1 % са със степен начално образование или незавършено начално.

Фигура 15. Степен на завършено образование в община Земен.Възпроизводствен процес

Естественото възпроизводство е процес които изразява смяната на поколенията. Количествените измерения на този процес се изразяват чрез коефициентите за раждаемост, смъртност, брачност, бракоразводимост и естествен прираст като съществува взаимна зависимост между стойностите на тези показатели.Като пример може да се даде коефициента раждаемост, които проследява пряката връзка между браковете и разводите. Също така зависимост съществува и между демографските структури на населението като – полова, възрастова и семейно-брачна, и естественото възпроизводство на населението. Етническата и религиозна принадлежност също оказват влияние върху този демографски процес.
Таблица 9. Естествено движение на населението на община Земен /2001-2013 г./
Умрели

Живородени

Коефициент на естествен

прираст

Коефициент на раждаемост

Коефициент на смъртност

2001 г.

100

15

-9,5 ‰

3,7 ‰

24,5 ‰

2002 г.

118

7

-23,8 ‰

1,8 ‰

30,1 ‰

2003 г.

105

17

-10,1 ‰

4,4 ‰

27 ‰

2004 г.

116

8

-9,5 ‰

2,1 ‰

31,2 ‰

2005 г.

109

16

-14,5 ‰

4,4 ‰

30,5 ‰

2006 г.

108

15

-15,1 ‰

4,2 ‰

30,1 ‰

2007 г.

108

12

-17,1 ‰

3,2 ‰

29,5 ‰

2008 г.

100

14

-14,8 ‰

3,9 ‰

28,8 ‰

2009 г.

94

20

-7,3 ‰

5,7 ‰

27,4 ‰

2010 г.

108

14

-17,2 ‰

4,1 ‰

31,3 ‰

2011 г.

107

11

-28,6 ‰

4,1 ‰

39,3 ‰

2012 г.

90

18

-9,4 ‰

6,8 ‰

34,1 ‰

2013 г.

67

18

-6,2 ‰

6,5 ‰

24,5 ‰

Наблюдава се тенденция за леко увеличение на коефициента на раждаемост, като най-високи стойности са измерени през 2012 /6,8‰/ , с лек спад през 2013 година – 6,5‰.

Също така се отчита спад в смъртността на населението в общината, което подържа нивата на естествения прираст равномерни. Отрицателния естествен прираст е характерен за територията на общината и областта. Дължи се на процесът на демографско остаряване на населението и неговото отражение върху демографските структури.

Механичното движение на населението както и етническата структура също оказват влияние върху тези процеси.

Забелязва се концентрация на населението в репродуктивна възраст в административния център, което води до намаляване на жените във фертилна възраст. Съществува тенденция за увеличаване на емиграционната нагласа при младите жени.

Този фактор ще продължи да оказва влияние върху общия коефициент на плодородие и цялостното развитие на естественото възпроизводство на населението на община Земен.


Механично движение на населението

От голямо значение за демографското развитие на община Земен са показателите и коефициентите, които определят естественото възпроизводство на населението, миграциите и механичното движение. Такива са коефициентите за миграционна подвижност, за интензивност на заселванията и изселванията, за миграционен или механичен прираст.

През изследвания период /2001 – 2013 г./, се наблюдава относително благоприятно механично движение на населението в община Земен, спрямо показателите на област Перник и за страната. Висок механичен прираст е отбелязан през 2007 г. когато на територията на общината са се заселили 229 д. повече от колкото са се изсели. Най- ниски стойности на механичен прираст са отбелязани през 2004 година , когато на територията на общината са се изселили 52 д. повече отколкото са се засели.

Данните за 2013г. показват отрицателен механичен прираст на населението на община Земен в резултат на по-големия брой на изселените спрямо заселените. Интерес представлява фактът, че сред изселващите се преобладават жените, а сред заселващите се – мъжете. Това е причината механичният прираст при жените да е отрицателен, а при мъжете той да има по – ниски отрицателни стойности.


Фигура 16. Диаграма на механичното движение на населението.


Данните показват по-голям общ брой мигранти /изселени и заселени/ при мъжете, но по-голяма активност на женското население при изселванията. Те се дължат на това, че жените в активна трудоспособна възраст по-трудно намират работа. Изселванията на част от по-младото женско население е неблагоприятен фактор за процеса на възпроизводство и бъдещото демографско развитие на общината.

 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница