Общинска избирателна комисия трънДата13.01.2018
Размер286.4 Kb.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТРЪН

гр.Трън, 2460, ул.”гочо гопин” №4

протокол

Днес, 14.09.2015 г. Общинска избирателна комисия Трън в състав:

1.Председател: Тодор Красимиров Исаев

2.Заместник-председател:Борис Григоров Нонев

3. Секретар: Михаил Георгиев Михайлов
Членове:

4.Арахангел Костадинов Коцев

5.Елена Божидарова Байкушева

6.Георги Костадинов Миленков

7.Катрин Михайлова Иванова

8.Мартин Георгиев Григоров

9.Десислава Николова Христова

10.Ангел Миланов Стоичков

11.Ваня Танева Тодорова-Каляшева

Общинска избирателна комисия при наличие на кворум и след направените разисквания и проведените гласувания:ОТНОСНО :

 1. Определяне броя на мандатите на Общински съвет Трън

 2. Определяне поименно на технически сътрудник – специалист към ОИК

 3. Регистрация на Политическа партия „Български демократичен център” - /БДЦ/ за участие в изборите за кмет на кметство с.Туроковци и кметство с.Филиповци в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 4. Регистрация на Политическа партия „Български демократичен център” - /БДЦ/ за участие в изборите за кмет на Община Трън в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 5. Регистрация на Политическа партия „Български демократичен център” - /БДЦ/ за участие в изборите за общински съветници в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 6. Регистрация на Политическа партия „Нова алтернатива” за участие в изборите за кмет на кметство с.Туроковци и кметство с.Филиповци в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 7. Регистрация на Политическа партия „Нова алтернатива” за участие в изборите на общински съветници в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 8. Регистрация на Политическа партия „Нова алтернатива” за участие в изборите за кмет на Община Трън в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 9. Регистрация на Политическа партия/движение/ „Напред България” за участие в изборите на общински съветници в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 10. Регистрация на Политическа партия „Атака” за участие в изборите за кмет на Община Трън в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 11. Регистрация на Политическа партия „Атака” за участие в изборите на общински съветници в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 12. Регистрация на Политическа партия „Атака” за участие в изборите за кмет на кметство с.Туроковци и кметство с.Филиповци в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 13. Регистрация на Политическа партия „Български социалдемократи” за участие в изборите на общински съветници в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 14. Регистрация на Коалиция „Реформаторски блок” за участие в изборите за кмет на кметство с.Туроковци и кметство с.Филиповци в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 15. Регистрация на Коалиция „Реформаторски блок” за участие в изборите за общински съветници в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 16. Регистрация на Коалиция „Реформаторски блок” за участие в изборите за кмет на Община Трън в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 17. Регистрация на Политическа партия „Движение за права и свободи” за участие в изборите на общински съветници в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 18. Регистрация на Политическа партия „Движение за права и свободи” за участие в изборите за кмет на Община Трън в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 19. Регистрация на Политическа партия „Движение за права и свободи” за участие в изборите за кмет на кметство с.Туроковци и кметство с.Филиповци в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 20. Регистрация на Политическа партия „Солидарност” за участие в изборите на общински съветници в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 21. Регистрация на Местна коалиция „Трънчани за Трънско” за участие в изборите на общински съветници в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 22. Регистрация на Местна коалиция „Трънчани за Трънско” за участие в изборите за кмет на Община Трън в Община –Трън на 25.10.2015 год.

 23. Регистрация на Местна коалиция „Трънчани за Трънско” за участие в изборите за кмет на кметство с.Филиповци в Община –Трън на 25.10.2015 год.

1.ОИК-ТРЪН прие следното решение относно определяне броя на мандатите на Общински съвет Трън:

На основание чл. 87, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс и чл.19 от ЗМСМА във връзка с Решение № 2080 – МИ/10.09.2015 г. и Писмо №14-32-066/14.09.2015 г. на ТЗ „ГРАО” Перник при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия – Трън

РЕШИ

Определя 11 броя мандати за общински съветници в Община Трън, област Перник, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 година, съгласно изискванията на чл. 19 от ЗМСМА.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

2.ОИК-ТРЪН прие следното решение относно определяне поименно на технически сътрудник – специалист към ОИК:

На основание Чл. 78. от ИК, Чл. 57. (1) т. т. 7 / Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г. на ЦИК/, ОИК - ТРЪН прие следното решение:

РЕШИ

Определя Радослава Радославова Манолова ЕГН ********** специалист – технически сътрудник, който ще изпълнява следните функции: • завежда входящата и изходяща кореспонденция на ОИК,

 • изготвя поименния състав на членовете на СИК и техните удостоверения

 • и друга помощна дейност възложена от председателя на ОИК

Настоящото Решение да се изпрати на Кмета на Община Трън за сключване на договор съгласно условията на Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

3.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 7/12.09.2015г. от партия „Български демократичен център”, представлявана от Михаил Маноилов Алексиев в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиева Кенов, с пълномощно с изх.№ 579/09.09.2015г с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 7 на 12.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което са посочени следните кметства: с.Филиповци и с. Туроковци заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 34/06.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1931-МИ/06.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Български демократичен център” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

 Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община Трън

РЕШИ

Регистрира партия „Български демократичен център” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015г. за следните кметства- с.Филиповци и с.Туроковци

 Партията ще бъде изписана с наименование: партия Български демократичен център - БДЦ в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

4.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 8/12.09.2015г. от партия „Български демократичен център”, представлявана от Михаил Маноилов Алексиев в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиева Кенов, с пълномощно с изх.№ 579/09.09.2015г с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на община на територията на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 8 на 12.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е посочен избора на кмет на община; заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 34/06.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1931-МИ/06.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Български демократичен център” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия „Български демократичен център” за участие в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015г.

Партията ще бъде изписана с наименование: партия Български демократичен център - БДЦ в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

5. Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 9/12.09.2015г. от партия „Български демократичен център”, представлявана от Михаил Маноилов Алексиев в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиева Кенов, с пълномощно с изх.№ 579/09.09.2015г с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на община на територията на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 9 на 12.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е посочен за участие в изборите за общински съветници; заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 34/06.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1931-МИ/06.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Български демократичен център” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия „Български демократичен център” за участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.

Партията ще бъде изписана с наименование: партия Български демократичен център - БДЦ в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

6. Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 10/12.09.2015г. от партия „Нова алтернатива”, представлявана от Емил Георгиев Цонев в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Николай Георгиев Цонев, с пълномощно с изх.№ 347/09.09.2015г. с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 10 на 12.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което са посочени следните кметства: с.Филиповци и с. Туроковци заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 30/04.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1883-МИ/04.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Нова алтернатива” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

 Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия Нова алтернатива за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015г. за следните кметства- с.Филиповци и с.Туроковци

 Партията ще бъде изписана с наименование: партия Нова алтернатива в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

7.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 11/12.09.2015г. от партия „Нова алтернатива”, представлявана от Емил Георгиев Цонев в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Николай Георгиев Цонев, с пълномощно с изх.№ 347/09.09.2015г. с което е подадено заявление за регистрация в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 11 на 12.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е посочен избор на общински съветници заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 30/04.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1883-МИ/04.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Нова алтернатива” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

 Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия Нова алтернатива за участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.

 Партията ще бъде изписана с наименование: партия Нова алтернатива в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

8.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 12/12.09.2015г. от партия „Нова алтернатива”, представлявана от Емил Георгиев Цонев в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Николай Георгиев Цонев, с пълномощно с изх.№ 347/09.09.2015г. с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 12 на 12.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е посочен избор на кмет на Община Трън заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 30/04.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1883-МИ/04.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Нова алтернатива” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

 Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия Нова алтернатива за участие в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015г.

 Партията ще бъде изписана с наименование: партия Нова алтернатива в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

9.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 13/13.09.2015г. от партия „Движение напред българия”, представлявана от Юлиан Бойчев Василев в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Зорница Атанасова Тодорова, с пълномощно с което е подадено заявление за регистрация в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 13 на 13.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е посочен избор на общински съветници заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 43/07.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1978-МИ/07.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Движение напред българия” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

 Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия Движение напред българия за участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.

 Партията ще бъде изписана с наименование: партия Движение напред българия в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

10.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 14/13.09.2015г. от партия „Атака”, представлявана от Румен Атанасов Ваташки в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Илиан Сашов Тодоров, с пълномощно от 07.09.2015г., с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на община на територията на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 14 на 13.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е посочен избора на кмет на община; заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 48/08.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 2004-МИ/08.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Атака” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия „Атака” за участие в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015г.

Партията ще бъде изписана с наименование: партия “Атака” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

11.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 15/13.09.2015г. от партия „Атака”, представлявана от Румен Атанасов Ваташки в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Илиан Сашов Тодоров, с пълномощно от 07.09.2015г., с което е подадено заявление за регистрация в избор на общински съветници на територията на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 15 на 13.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е посочен избор на общински съветници; заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 48/008.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 2004 -МИ/08.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Атака” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия „Атака” за участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.

Партията ще бъде изписана с наименование: партия “Атака” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

12.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 16/13.09.2015г. от партия „Атака”, представлявана от Румен Атанасов Ваташки в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Илиан Сашов Тодоров, с пълномощно от 07.09.2015г., с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 16 на 13.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което са посочени следните кметства: с.Филиповци и с. Туроковци; заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 48/008.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 2004 -МИ/08.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Атака” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия „Атака” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015г. за следните кметства- с.Филиповци и с.Туроковци

Партията ще бъде изписана с наименование: партия “Атака” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

13.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 17/14.09.2015г. от партия „партия Български социалдемократи”, представлявана от Ценко Петров Янакиев в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Георги Чавдаров Атанасов, с пълномощно №МИ-2015-021от 07.09.2015г., с което е подадено заявление за регистрация в избор на общински съветници на територията на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 17 на 14.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е посочен избор на общински съветници; заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 14/01.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1688-МИ/01.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „партия Български социалдемократи” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия „Български социалдемократи” за участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.

Партията ще бъде изписана с наименование: партия “Партия Български социалдемократи” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

14.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 18/14.09.2015г. от коалиция „реформаторски блок”, представлявана от Крум Николов Томов в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов, Божидар Цецов Лукарски, упълномощаващи Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов, Пламен Величков Кръстев, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 18 на 14.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което са посочени следните кметства: с.Филиповци и с. Туроковци; заверено копие от  удостоверение за регистрация на коалиция № 2/09.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 2039-МИ/09.09.2015г. на ЦИК за регистрация на коалиция „реформаторски блок” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира коалиция „реформаторски блок” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015г. за следните кметства- с.Филиповци и с.Туроковци

Партията ще бъде изписана с наименование: коалиция „реформаторски блок” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

15.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 19/14.09.2015г. от коалиция „реформаторски блок”, представлявана от Крум Николов Томов в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов, Божидар Цецов Лукарски, упълномощаващи Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов, Пламен Величков Кръстев, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 19 на 14.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е заявено участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.; заверено копие от  удостоверение за регистрация на коалиция № 2/09.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 2039-МИ/09.09.2015г. на ЦИК за регистрация на коалиция „реформаторски блок” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира коалиция „реформаторски блок” за участие в участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.

Партията ще бъде изписана с наименование: коалиция „реформаторски блок” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

16.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 20/14.09.2015г. от коалиция „реформаторски блок”, представлявана от Крум Николов Томов в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов, Божидар Цецов Лукарски, упълномощаващи Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов, Пламен Величков Кръстев, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 20 на 14.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е заявено участие в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015г.; заверено копие от  удостоверение за регистрация на коалиция № 2/09.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 2039-МИ/09.09.2015г. на ЦИК за регистрация на коалиция „реформаторски блок” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира коалиция „реформаторски блок” за участие в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015г.

Партията ще бъде изписана с наименование: коалиция „реформаторски блок” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

17.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 21/14.09.2015г. от партия „Движение за права и свободи”, представлявана от Боряна Симеонова Методиева в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно №69 от 17.08.2015г. от Лютви Ахмед Местан , с което е подадено заявление за регистрация в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 21 на 14.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е заявено участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.; заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 26/04.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1840-МИ/04.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Движение за права и свободи”за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия „Движение за права и свободи”за участие в участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.

Партията ще бъде изписана с наименование: партия „Движение за права и свободи” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

18.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 22/14.09.2015г. от партия „Движение за права и свободи”, представлявана от Боряна Симеонова Методиева в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно №69 от 17.08.2015г. от Лютви Ахмед Местан , с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 22 на 14.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е заявено участие в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015г.; заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 26/04.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1840-МИ/04.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Движение за права и свободи”за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия „Движение за права и свободи”за участие в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015г.

Партията ще бъде изписана с наименование: партия „Движение за права и свободи” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

19.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 23/14.09.2015г. от партия „Движение за права и свободи”, представлявана от Боряна Симеонова Методиева в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно №69 от 17.08.2015г. от Лютви Ахмед Местан , с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 23 на 14.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е заявено участие в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015г. за следните кметства- с.Филиповци и с.Туроковци; заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 26/04.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1840-МИ/04.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Движение за права и свободи”за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия „Движение за права и свободи”за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015г. за следните кметства- с.Филиповци и с.Туроковци

Партията ще бъде изписана с наименование: партия „Движение за права и свободи” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

20.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 24/14.09.2015г. от партия „Политическа партия солидарност”, представлявана от Борислав Методиев Димитров в качеството на пълномощник -Упълномощен с Пълномощно от Христо Младенов Маринов, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 24 на 14.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК /приложение № 44-МИ/ от изборните книжа, в което е заявено участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.; заверено копие от  удостоверение за регистрация на партия № 46/08.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1981-МИ/08.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия „Политическа партия солидарност”за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира партия „Политическа партия солидарност”за участие в участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.

Партията ще бъде изписана с наименование: партия „Политическа партия солидарност” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

21.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 1/12.09.2015г. от местна коалиция „трънчани за трънско”, представлявана от Десислав Стефанов Банков в качеството на определен с Решение за образуване на местна коалиция от 10.09.2015 г.,/пълномощно от Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев; пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов, упълномощаващ Ангел Чавдаров Джамбазки и Карлос Арналдо Контрера, преупълномощен Даниела Митова Витомирова; пълномощно от Георги Седефчов Първанов упълномощава Цвета Младенова Кирова, преупълномощава Иван Цветков Владимиров/ с което е подадено заявление за регистрация в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 1 на 12.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.148 от ИК /приложение № 45-МИ/ от изборните книжа, в което е заявено участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.; заверено копие от  удостоверения за регистрация на партии и коалиции като следва: № 1/06.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1938-МИ/08.09.2015г. на ЦИК за регистрация на коалиция Народен съюз, № 40/07.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1973-МИ/07.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия ВМРО-Българско национално движение, № 22/03.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1774-МИ/03.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия АБВ/Алтернатива за българско възраждане/, участващи в местна коалиция „трънчани за трънско” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.148 ал.1, 2, 3, 4 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.148, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира местна коалиция „трънчани за трънско”за участие в участие в изборите за общински съветници на Община Трън на 25 октомври 2015г.

Партията ще бъде изписана с наименование: местна коалиция „трънчани за трънско” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

22.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 2/12.09.2015г. от местна коалиция „трънчани за трънско”, представлявана от Десислав Стефанов Банков в качеството на определен с Решение за образуване на местна коалиция от 10.09.2015 г.,/пълномощно от Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев; пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов, упълномощаващ Ангел Чавдаров Джамбазки и Карлос Арналдо Контрера, преупълномощен Даниела Митова Витомирова; пълномощно от Георги Седефчов Първанов упълномощава Цвета Младенова Кирова, преупълномощава Иван Цветков Владимиров/ с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015, заведено под № 2 на 12.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.148 от ИК /приложение № 45-МИ/ от изборните книжа, в което е заявено участие в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015г.; заверено копие от  удостоверения за регистрация на партии и коалиции като следва: № 1/06.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1938-МИ/08.09.2015г. на ЦИК за регистрация на коалиция Народен съюз, № 40/07.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1973-МИ/07.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия ВМРО-Българско национално движение, № 22/03.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1774-МИ/03.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия АБВ/Алтернатива за българско възраждане/, участващи в местна коалиция „трънчани за трънско” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.148 ал.1, 2, 3, 4 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.148, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира местна коалиция „трънчани за трънско”за участие в изборите за кмет на Община Трън на 25 октомври 2015г.

Партията ще бъде изписана с наименование: местна коалиция „трънчани за трънско” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

23.Общинска избирателна комисия в Община Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 3/12.09.2015г. от местна коалиция „трънчани за трънско”, представлявана от Десислав Стефанов Банков в качеството на определен с Решение за образуване на местна коалиция от 10.09.2015 г.,/пълномощно от Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев; пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов, упълномощаващ Ангел Чавдаров Джамбазки и Карлос Арналдо Контрера, преупълномощен Даниела Митова Витомирова; пълномощно от Георги Седефчов Първанов упълномощава Цвета Младенова Кирова, преупълномощава Иван Цветков Владимиров/, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015г. за следните кметства- с.Филиповци, заведено под № 3 на 12.09.2015г. в регистъра на ОИК в Община Трън за местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.148 от ИК /приложение № 45-МИ/ от изборните книжа, в което е заявено участие в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015г. за следните кметства- с.Филиповци; заверено копие от  удостоверения за регистрация на партии и коалиции като следва: № 1/06.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1938-МИ/08.09.2015г. на ЦИК за регистрация на коалиция Народен съюз, № 40/07.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1973-МИ/07.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия ВМРО-Българско национално движение, № 22/03.09.2015г. на ЦИК, в което е посочено Решение № 1774-МИ/03.09.2015г. на ЦИК за регистрация на партия АБВ/Алтернатива за българско възраждане/, участващи в местна коалиция „трънчани за трънско” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.,

Налице са изискванията на чл.148 ал.1, 2, 3, 4 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.148, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община ТрънРЕШИ

Регистрира местна коалиция „трънчани за трънско”за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Община Трън на 25 октомври 2015г. за следните кметства- с.Филиповци

Партията ще бъде изписана с наименование: местна коалиция „трънчани за трънско” в бюлетината, съгласно посоченото в заявлението.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

1.Председател: Тодор Красимиров Исаев…………………………………………….

2.Заместник-председател:Борис Григоров Нонев…………………………………….

3. Секретар: Михаил Георгиев Михайлов……………………………………………….

Членове:


4.Арахангел Костадинов Коцев……………………………………………………

5.Елена Божидарова Байкушева……………………………………………………..

6.Георги Костадинов Миленков………………………………………………………

7.Катрин Михайлова Иванова………………………………………………………….

8.Мартин Георгиев Григоров…………………………………………………………..

9.Десислава Николова Христова………………………………………………………10.Ангел Миланов Стоичков…………………………………………………………..

11.Ваня Танева Тодорова-Каляшева……………………………………………..


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница