Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в община брезник



Дата15.10.2018
Размер352 Kb.
ОБЩИНА БРЕЗНИК - ОБЛАСТ ПЕРНИК






ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА БРЕЗНИК

2013 – 2015 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ.
Настоящият План за действие на община Брезник за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение (2013-2015 г.), наричан по-нататък Плана, е неразделна част от Областната стратегия на област Перник в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020 г.). Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение, която се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Изпълнението му е насочено към:



 • Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;

 • Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си;

 • Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.

Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в бъдеще.

В разработването на Плана за действие участваха, съгласно Заповед № 16/07.01.10.2013 г. , той е резултат от съвместните усилия и партньорство между Община Брезник и:



 • Отдел ” ЗД” и Отдел „СЗ” гр. Брезник;

 • Филиал ”Бюро по труда” гр. Брезник

 • Представители на ромската общност;

 • Здравния медиатор в община Брезник;

 • Директорите на училищата в община Брезник.

Планът е отворен и подлежи на допълнение и актуализиране.

Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение са:


 • повишаване на образованието

 • здравния статус

 • жилищни условия

 • заетост

 • върховенство на закона и недискриминация

 • култура и медии


2. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА

БРЕЗНИК.
Населението на общината наброява 6945 жители и е 5,2% от населението на областта. Средната гъстота на населението в общината е 17.19 жители на кв.км., при средна гъстота за страната 66.35 жители на кв. км. Съотношението градско-селско население е 59.36% - 40.64 % с подчертана тенденция да намалява в селата, като в някой от тях то е до степен обезлюдяване.

При последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.03. 2011 година населението на община Брезник възлиза на 6 945 души. Данните са представени в


Таблица1.




Община


Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Етническа група

Не се самоопределям

българска

турска

ромска

друга

БРЕЗНИК

6 629

6 410

7

189

11

12

Продължава тенденцията голяма част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи, тъй като населението от ромски произход в гр. Брезник е около 900 души или 21.4 % от общия брой жители (по видими белези). На територията на община Брезник няма представители от други малцинствени групи. Територията на общината включваща в състава си населението и на 34 села е 405 кв. км и се определя като рядко населена – 17.14 чов./кв.км. Населението на общината е концентрирано в града, като тенденцията за повечето от селата е до степен обезлюдяване.



Възрастовата структура на населението на общината показва неблагоприятни изменения много висок дял на възрастното население 40.4% и много по-нисък относителен дял на младите контингенти (до 19 г.) 13.5%. Според демографските класификации населението на община Брезник може да се причисли към регресивен тип възрастова структура.
Таблица № 2

За цялата община



Раждания за 2010 г. (общ брой)

45

Раждания за 2011 г. (общ брой)

41

Раждания за 2012 г. (общ брой)

35


Таблица № 3

За град Брезник


Раждания

Общ брой

От тях роми

За 2010 г.

41

20

За 2011 г.

37

16

За 2012 г.

27

12



Таблица № 4

За цялата община


Починали за 2010 г. (общ брой)

154

Починали за 2011 г. (общ брой)

185

Починали за 2012 г. (общ брой)

185


Данните са взети от ЕСГРАОН – община Брезник.
От горните таблици могат да се набележат някои основни тенденции в демографската характеристика, а именно:

 • Забелязва се трайна тенденция към намаляване на населението;

 • запазва се отрицателния естествен прираст на населението, както и неговото застаряване;

 • Ромските жени раждат три пъти повече от останалите жени в общината.

Броят на жените превишава този на мъжете през изследвания период. Съществен момент в демографското развитие на община Брезник на фона на всеобщата картина за страната е интензивната външна миграция, породена от безработицата и неблагоприятните социално-икономически условия.

Етническата група на българските граждани от ромски произход в гр. Брезник е около 21.4% от общия брой на населението. тази информация се взима приблизително от ЕСГРАОН на общинска администрация Брезник, тъй като официално не могат да бъдат преброени ромите в гр. Брезник, защото голяма част от тях се самоопределят като българи,


3. ОБРАЗОВАНИЕ
Община Брезник има добре развита образователна структура. В Общината има 4 учебни заведения – СОУ „Васил Левски” гр. Брезник, Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Вапцаров” гр. Брезник, Основно училище „Христо Смирненски” с. Ноевци, Целодневна детска градина „Брезица” гр. Брезник и Целодневна детска градина с. Ноевци.

В СОУ „Васил Левски” гр. Брезник се обучават 348 ученици, в паралелки от първи до дванадесети клас, от тях 102 ученици са от ромски произход. Данните са от Ст. Експерт „ОКВСТЗСМД” в община Брезник, уточнени по време на разработване на проект „Подкрепа за пълноценна интеграция и равен старт на децата и учениците от ромският етнос в община Брезник”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по ОП РЧР, който е одобрен и предстои реализиране през 2013 г. Проектът е разработен от община Брезник в партньорство с Фондация „Родина 2000” – НПО и с училищата:

 • СОУ „Васил Левски” гр. Брезник;

 • Основно училище „Христо Смирненски” с. Ноевци;

 • Целодневна детска градина „Брезица” гр. Брезник.

и е на стойност 178 893.65 лв.

Наблюдава се постоянна тенденция към намаляване броя на учениците, постъпващи в първи клас главно поради намаляване на раждаемостта. В горен курс на обучение постъпват основно деца, живеещи в гр. Брезник и броят им също намалява поради това, че:



 • част от учениците, постъпват в езикови гимназии и професионални гимназии;

 • част от децата /предимно роми/ не продължават средното си образование.

СОУ „Васил Левски” има натрупан опит в извънкласните форми на обучение.

Основните цели в работата на учителите и възпитателите са най-общо насочени към повишаване мотивацията, насърчаване на активността, творчеството и талантите, осмисляне на свободното време на учениците

Училището разполага с необходимите човешки и материални ресурси и има реализирани проекти, включващи подпомагане на деца, изоставащи в обучението, чрез които СОУ „Васил Левски” осигурява достъпа до качествено образование и обучение и равен старт на всички ученици, независимо от техния етнос.

В Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Вапцаров” гр.

Брезник се обучават  общо 47 ученици, 27.67% от които са от ромски произход, а именно: 


 • 10 клас  - Специалност „Земеделско стопанство”, професия „Икономист” с общ брой ученици  -  10,  от тях  6 роми;

 • 11 клас  -  Специалност „Земеделско стопанство”, професия „Икономист” с общ брой ученици  -  19, от  тях  3 роми;

 • 12 клас  -  Специалност „Растениевъдство”, професия „Растениевъд” с общ брой ученици  -  18,  от тях  4 роми.

За учебната 2012/2013 г. беше обявен нулев прием за 9-ти клас, което е показателно за нарастващата тенденция към намаляване броя на децата и демографския срив, както за общината така и за страната като цяло. Материалната база на училището е много остаряла.
В Основно училище „Христо Смирненски” с. Ноевци, се обучават  общо 54 ученици, 14 от които са от ромски произход, а именно: 



Клас

Общ брой ученици

От тях роми

І-ви клас

7

1

ІІ-ри клас

10

3

ІІІ клас

6

2

ІV клас

6

3

V клас

5

2

VІ клас

9

3

VІІ клас

7

0

VІІІ клас

8

2

ОБЩО

54

14

25.9% от учениците в училището са роми , 90% от които са пътуващи от гр. Брезник по желание на родителите им.

ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци има опит в извънкласните форми на обучение. Чрез добрите специалисти и наличната материалната база има ресурси за реализирането на дейности по интеграцията и достъпа до качествено образование и обучение и равен старт на учениците от ромския етнос.
В ЦДГ към ОУ„Христо Смирненски” с. Ноевци община Брезник се обучават 20 деца и всички са с български произход.
Целодневна детска градина „Брезица” гр. Брезник е единственото детско заведение, което изцяло задоволява нуждите от детска градина в града. В нея се обучават 112 деца в общо 4 групи, 27 от които са деца от ромски произход и 4 от смесени бракове, т.е. 27.68%. Данните са взети от Директора на ЦДГ „Брезица”, децата са определени по видими белези.

ЦДГ „Брезица” с годините е натрупала опит в ежедневната си работа с деца от етническите малцинства. Създават се условия за равнопоставеност, организират се различни форми за подпомагане на културните изяви на децата от етническите малцинства. Съвместно с общината се осъществяват форми за ефективна работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават детската градина. Провеждат се кръгли маси по актуални проблеми , както и семинари, осъществени от директора на детската градина на територията на Общината. ЦДГ „Брезица” разполага с материални и човешки ресурси.

ЦДГ „Брезица” винаги се е стремяла да дава равен шанс за развитие на всички деца, без оглед етническа, расова, религиозна или друга причина. Тук всички деца са еднакво обгрижвани и възпитавани, Поради по-големия брой деца в отделните групи не винаги се успява да се работи индивидуално с онези деца, които не владеят добре български език- деца билингви. Стремежа ни е да приобщаваме не само децата , но и техните родители в цялостния процес на детската градина. В началото на всяка учебна година се обхождат семействата, чиито деца не са посетили детската градина и се разговаря индивидуално с всеки родител за ползата от това, детето да посещава детската градина, да бъде социализирано и адаптирано в позитивна педагогическа среда. Вече втора година детската градина работи по проект „Мост към добрината”, основната цел на който е повишаване възпитателната роля на детската градина за формиране на ценностни качества и добродетели у децата, чрез обичта, приятелството, усмивката, прегръдката, съпричастността и взаимопомощта, в която инициатива включваме не само децата, но и родители и партньори, като целта ни е да създадем позитивна среда, която да подтисне агресията и негативните прояви у децата.

За учебната 2012-2013 година подлежащи за предучилищно обучение, родени 2006 и 2007 год. на територията на общината са: 78 деца.

В ЦДГ „Брезица” гр. Брезник има 1.5 подготвителна група – 5-годишни, родени през 2007 г. и са 34 обхванати деца в целодневна форма. По списък от община Брезник, родените през 2007 г. са 40 деца, 4 от които са заминали с родителите и не живеят на територията на общината, а 2 деца от ромски произход са необхванати. Това са деца от социално слаби семейства и по икономически причини не са в детската градина.

В ЦДГ „Брезица” гр. Брезник има 0.5 подготвителна група – 6-годишни, родени през 2006 г. и са 19 деца, обхванати в целодневна форма. По списък от община Брезник, родените през 2007 г. са 26 деца, 4 от които са записани в І-ви клас на СОУ „В. Левски”, 1 дете не живее на територията на общината и 2 деца от ромски произход са необхванати. Това са деца от социално слаби семейства и по икономически причини не са в детската градина.

В ЦДГ към ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци родените през 2007 г. в ПГ-

петгодишни са 8 деца, всички подлежащи са обхванати.

В ЦДГ към ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци родените през 2006 г. в ПГ-

шестгодишни са 4 деца, всички подлежащи са обхванати.

За учебната 2012-2013 година подлежащи за първи клас са децата, родени през 2005 година. По списък от Община Брезник, родените през 2005 г. с постоянен адрес Брезник са 37 деца. Брой деца, родени през 2005 г., постъпили в І-ви клас на СОУ „В. Левски” гр. Брезник, през учебната 2012/2013 г. – 29 ученици, 7 деца са се преместили да живеят в друг град, 1 дете е дошло от друга община, 4 деца са записани в І-ви клас на 6 години. Постъпили в първи клас на ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци, през учебната 2012/2013 г. са 6 деца, т.е. необхванати деца в община Брезник няма.

В училищата и детските градини няма обособени групи с деца и ученици от ромската малцинствена общност. Основните проблеми на ромските деца в община Брезник са свързани с: неравностойното положение, в което попадат в училището или детската градина, с преобладаващо мнозинство на българчета; изолация от групата на връстниците, ранно отпадане от образователната система и включване в тежки форми на детски труд или противообществени прояви. Децата от ромския етнос живеят в затворена общност. Този факт е от сериозна пречка за тяхната интеграция, който може да бъде преодолян с допълнителна работа за по-добро усвояване на учебния материал, както и усвояване на устойчиви модели за социално включване.Учителите в целевите училища и детската градина не владеят достатъчно инструменти за работа в мултикултурна среда, липсват и съвременни форми за обучение, които да мотивират децата и да ги задържат в училище.

Поради социални и икономически причини родителите не са в състояние ефективно да подкрепят децата си в образователния процес, трудно се включват в училищния живот. Образователната интеграция на ромите може да се реализира ефективно, само когато от най-ранна възраст децата и учениците имат достъп до качествено образование и обучение и когато този процес е в симбиоза с внедряване на нови подходи и иновативни форми на обучение и мерки за мотивиране и стимулиране. Това е предпоставка за успешната им реализация във всеки последващ аспект от живота: в професионален план, в семейството и в социалните взаимоотношения на всички нива.
4. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Населението от ромски произход в община Брезник е около 900 души или 21.4 % от общия брой жители ( по видими белези) и е съсредоточено в града, по селата няма роми. От Националното преброяването през 2011 г., като роми се самоопределят само 165 души. На територията на община Брезник няма представители от други малцинствени групи.

В Община Брезник жилищата в града са сравнително благоустроени. Над 91.27% от жилищата в града притежават стандартните елементи – електричество и вода. 96.57% от жилищата в града имат обществена канализация.

На територията на общината съществуват голям брой необитавани жилища (предимно в селата и махалите на общината). Ромското малцинство в града е съсредоточено предимно в квартал „Могилица”, като кварталът е със смесено население, преобладаваща част от което са ромите. Около 92.7 % от ромите в ромските семейства живеят при много добри материално – битови и санитарно – хигиенни условия. Около 90% от ромското малцинство са интегрирани в обществото. Останалите 7.3% ( 66 роми в 13 семейства ) живеят при изключително лоши битови условия, в пренаселени жилища.

В посочения програмен период на Общинския план за действие за интегриране на ромите в община Брезник ще се акцентира на подобряване стандарта на живот и включването им в социалния и обществен живот именно на тези 10% от ромското малцинство.
5. ЗАЕТОСТ

По данни от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България 2011 г. заетостта на територията на общината е:





Общини



Общо

Икономически активни

Икономически неактивни

общо

заети

безработни

БРЕЗНИК

4017

2592

1930

662

1425

На територията на общината безработицата се увеличава. Средногодишния брой на безработните в община Брезник по години е следния по данни на Бюрото по труда – филиал Брезник:


Таблица № 5



година

Равнище на безработица

Брой безработни лица

2010 г.

12.43%

408

2011 г.

14.70%

399

2012 г.

17.80%

482


Таблица № 6



година

Брой безработни младежи от 18 до 29 години

Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование

2010 г.

70

208

2011 г.

65

176

2012 г.

93

190

Повечето от целевата група са безработни, не търсят активно работа, нямат завършено образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот.

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и ППЗСП.

Подпомагани с месечни помощи са 56 семейства, преобладаващи са многодетните и непълни семейства, в които има повече нетрудоспособни членове.



 • По Националната програма „ От социални помощи към осигуряване на заетост”., приоритетно се включваха трудоспособни безработни лица от ромската малцинствена общност в града, регистрирани в дирекция „Бюро по труда” и отговарящи на условията, чиито деца са ученици.


В община Брезник се реализират два проекта по ОП”РЧР”, в които преобладават представители от ромския етнос, а именно:

 • Проект „Нов избор – развитие и реализация” за длъжности „работник поддръжка” и „работник строителство”;

 • Проект „Подкрепа за заетост”


6. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Населението на община Брезник се обслужва от Филиал за Спешна медицинска помощ гр. Брезник. ул. "Вл. Радославов" 29, към ЦСМП гр. Перник.

Във ФСМП се оказва срочна медицинска помощ на болни и пострадали лица, чийто живот не е пряко застрашен, но които се нуждаят от медицинска помощ в кратък срок, за да бъде предотвратено по-нататъшно развитие и усложняване на заболяването. Неотложната медицинска помощ се оказва безотказно и по всяко време на денонощието на всички нуждаещи се.

На територията на общината има 6 общопрактикуващи лекари, както следва:



 • В сградата на бившата поликлиника гр. Брезник – 3 броя общопрактикуващи лекари и 1 лекар по дентална медицина;

 • В административната сграда на с. Кошарево – един брой общопрактикуващ лекар и един лекар по дентална медицина;

 • В здравната служба в с. Режанци – един общопрактикуващ лекар;

 • В административната сграда на с. Ноевци - един общопрактикуващ лекар;

 • В здравната служба в с. Долна Секирна – един брой лекар по дентална медицина;

 • Сградата на СОУ „Васил Левски” – един брой лекар по дентална медицина.

В град Брезник има 2 аптеки: 

- на адрес: ул. “Г. Бунджулов” 65-67  - “Брезник-Фарм” ЕООД

- на адрес: пл. “Девети септември” 2  - “Вибор” ЕООД

От 14.01.2013 г. в община Брезник е назначен Здравен медиатор – Даниела Русева Захова, завършила Професионална гимназия по екология и химични технологии „Проф. д-р П. Райков”, гр. Ямбол и притежаваща Удостоверение за придобиване на професионална квалификация „Здравен Медиатор” от Медицински колеж Пловдив. Целевата група с която работи са етническите малцинства и хората в неравностойно положение.

Здравният медиатор е посредник, който улеснява достъпа на тези лица до здравни грижи и социални услуги, неговата роля се състои в:


 • предоставя здравна и социална информация;

 • организира и провежда здравни беседи;

 • подпомага дейността на общопрактикуващите лекари, медицинските сестри и социалните работници;

 • съдейства за изпълнението на профилактични програми – имунизации, скрининги за онкологични и социално-значими заболявания, туберколоза, хепатит и др.;

 • партнира на РЗИ при организирането на прегледи с мобилни кабинети;

 • консултира представители на рискови групи – социално слаби, хронично болни и хора с увреждания, многодетни семейства и др.

Здравният медиатор работи сред уязвими общности с различни рискови групи,

владее ромски език, познава здравното и социално законодателство, както и специфичните проблеми на общността.

След направения анализ на целевата група се установи, че около 65% са здравно неосигурени, което ги лишава от достъп до здравни грижи.

На 21.11.2012 г. в гр. Брезник с два мобилни кабинета - гинекологичен и педиатричен е реализирана кампания за провеждане на безплатни прегледи, в изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г. в направление „Здравеопазване”, организирана от Националната мрежа на здравните медиатори и НС за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, с подкрепата на МЗ. В прегледите се включиха много голям процент от жените от ромски произход, при някои от които се откриха и злокачествени заболявания.

Общите изводи са, че хигиенните навици и липсата на профилактични прегледи са в основата на здравното състояние на ромското население в община Брезник. Проблемни са както хигиенните родителски практики, така и хигиенно – жилищните норми на част от населението от ромския етнос. Освен разяснителни кампании са необходими кампании по безплатно раздаване на хигиенни средства, за които общината има ограничени средства. Акцент в плана е поставен на детските имунизации и на превантивните образователни мерки.
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
В края на периода на Плана за действие очакваме:


 • Повишено качество на образование на учениците в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за ученици в сходна ситуация;

 • Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в кварталите;

 • Намалена безработицата сред малцинствата с 50%;

 • Подобряване на жилищните условия на целевата група;


8. МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА
Изпълнението на Плана е съвместна задача на органите на местната власт, О„СЗ” - Брезник, О „ЗД” - Брезник, Ф „БТ” - Брезник, РУ „Полиция” –Брезник, училищата и детските градини на територията на община Брезник.

При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципът на партньорство с местните общности и представители на целевата група.

Финансирането на изпълнението на Програмата ще се осъществява със средства от общинския бюджет, републиканския бюджет и средства от европейски фондове, като за целта със заповед на кмета на общината, ще бъде определен екип за работа и изпълнението на Плана.
9. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Оценката на изпълнението на Плана за действие се осъществява от Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ), чрез мониторинг и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да следи за постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките по плановия документ, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението:



 • Напредъкът по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана се отчита в административен мониторингов доклад.

 • ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.

 • Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ.

 • Докладът се приема от Общински съвет

 • Включване на целевите групи при изпълнение на Плана


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СРЕДА В ОБЩИНА БРЕЗНИК 2013-2015 г.


ПРИОРИТЕТ І : ОБРАЗОВАНИЕ,

Стратегическа Цел

Цел

Дейности

Отговорни

институции

Предвидени финансови средства

Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда


1.Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование.

2.Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.


3.Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.



4.Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението, и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.
5.Приобщаване и приемане на родителите- роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.
6.Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

1. 1.Създаване на комисия към общината за мониторинг на образователно-интеграционните политики, с участието на училищните настоятелства, граждански и неправителствени организации

1.2. Поддържане на картотека на подлежащи ученици и деца за ДГ и 1 клас

1.3.Подпомагане на децата и учениците от социално слаби семейства /дрехи, ученически пособия/

1.4.Социална трапезария за социално слаби деца

2.1. Създаване на условия за запознаване с ромската култура и етнически особености на учителите, работещи с ученици застрашени от отпадане

2.2. Създаване на условия мултикултурно и мултиетническо опознаване посредством фолклорни състезания, типични занаяти и запознаване с особеностите на бита

2.3. Създаване на клуб на етносите и/или традиционните занаяти към – читалище, училище,
3.1. Беседи с родителите на младежите-роми за необходимостта от образование

3.2.Насърчителни мерки за директори да записват подлежащите на обучение роми равномерно в класовете. Стремеж към нарастващ % във всяко училище

3.3.Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на издивидуални програми за децата, застрашени от отпадане;

3.4. Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 г и ограмотяване на възрастни роми.

3.5. Включване на децата от ромски произход в извън училищни дейности

4.1. Осигуряване на допълниелна подоготовка в следучебни занимания и работа с деца с трудности и дефицити в обучението в образователните заведения


5.1. Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства, ученически парламенти или обществени съвети

6.1. Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда


Община Брезник,

Училищата на територията на общината и МКБППМН

В рамките на общинския бюджет

ПРИОРИТЕТ ІІ : ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Стратегическа Цел

Цел

Дейности

Отговорни

институции

Предвидени финансови средства

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми


 1. Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване.



 1. Осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

3.Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната система. Развиване на медиаторството и на различни форми на работа за и в общността (здравно социални центрове и др.).

4. Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация.

5. Разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, чрез предприемане на законодателни инициативи по отношение на здравното осигуряване на социално слабите, в това число и на дълготрайно безработните.



1.1.Създаване на регистър на бременните жени с цел наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките

1.2.Провеждане на беседи за начините за предпазване от нежелана бременност и опасностите от ранните и родствени бракове

1.3.Провеждане на кампании за имунизиране на населението, особено на децата с непълен имунизационен статус

1.4. Активизиране дейността на отговорните институции и НПО сектора за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им.

1.5. Провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на злокачествени заболявания и хронични заболявания

1.6. Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромските деца – клубове, спортни секции и др.
2.1.Осигуряване възможността за достъп на линейките до домовете на родилките за своевременното им откарване до лечебното заведение

3.1. Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на личния лекар за обхващане на бременните до четвърти месец на бременността чрез здравния медиатор и повишаване на сътрудничеството между институциите и НПО сектора в тази област.

4.1. Информиране на ромското население за здравно осигурителните им права и задължения

4.2. Организиране и провеждане на спортни състезания с участието на деца и родители


5.1. Информиране на лица от ромска общност за здравноосигурителните им права и задължения, и за правата им като пациенти.


Отдел „ЗД”;

Отдел „СЗ”;

Здравен медиатор;

Училищата на територията на общината

Не са необходими средства

ПРИОРИТЕТ ІІІ : ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Стратегическа Цел

Цел

Дейности

Отговорни

институции

Предвидени финансови средства

Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

 1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население, целящи осигуряването на съвременна жилищна среда.


 1. Актуализация/изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени.




 1. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа и благоустрояване, и др.



 1. Изграждане, осигуряване на социални жилища.




 1. Осигуряване на подходящо алтернативно жилищно настаняване в случай на евикция (отстраняване от владение) на ромски семейства от домовете, които обитават незаконно или при опасност за тяхната сигурност и здраве.




1.1. Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура

1.2.Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи и детски площадки;

2.1. Актуализация на подробни устройствени планове на съществуващи терени.

2.2.Уреждане въпросите със собствеността на терена Държавна собственост

3.1. Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на Ви К мрежи;

3.2. кандидатстване в общински и европейски програми за енергийна ефективност (Еднофамилни соларни и термостанции, топлоизолации и др.)
4.1. Рехабилитация на съществуващи общински жилища

4.2.Приемане и реализиране на общински жилищни програми за социално слаби ромски семейства


Община Брезник

В рамките на

Общинския бюджет



ПРИОРИТЕТ ІV :ЗАЕТОСТ

Стратегическа Цел

Цел

Дейности

Отговорни

институции

Предвидени финансови средства

Подобряване на достъпа на ромите да пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях


1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. Квалификация и преквалификация на безработни роми, както и на заети роми, в съотвествие с професии, търсени на пазара на труда.

2. Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни лица за ключови компетентности.


3. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес.

4.Конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст заедно с представители на работодателите, синдикатите, общините и организациите на ромската общност.


5. Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите.


1.1Разработване на проекти включени в програми за квалификация и трудова заетост по програми, сезонна заетост и др.


2.1.Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване;


3.1.Включване на местното население при реализацията на инфраструктурни  проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки;
3.2.Стимулиране на икономическата инициатива сред хората от малцинствата за развиване на бизнес и производство;

3.3.Разработване на схеми за микрокредитиране на малък бизнес

3.4.Обучение на лица от ромски произход за развитие на бизнес и производство

4.1. Разработване и изпълнение на проекти за повишаване на квалификацията и преквалификацията на ромите

5.1. Организиране на обучителни курсове за безработни лица:

5.2.Срещи, семинари, дискусии, кръгли маси, кампании.

Ф „БТ” гр. Брезник;

О „СЗ” ;

Община Брезник

В рамките на общинския бюджет

ПРИОРИТЕТ V :ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Стратегическа Цел

Цел

Дейности

Отговорни

институции

Предвидени финансови средства

Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.


 1. Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към различни етнически групи.




 1. Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот.



 1. Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи.



 1. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт.



 1. Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени. Насърчаване на тяхното пълноценно индивидуално, социално и икономическо участие в обществения живот.




 1. Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата.



 1. Повишаване на институционалната и на обществената чувствителност и нетърпимост към прояви на дискриминация и „език на омразата”. Приоритетно предприемане на мерки за превенция на етнически мотивирана радикализация, особено в младежка възраст.



 1. Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на борбата с престъпленията и проявите на дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност.



 1. Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора чрез ефективно прилагане на заложеното в документите на ООН, Съвета на Европа и ЕС, и използване на съществуващите в ЕС инструменти.

10. Повишаване на правната култура във връзка с придобиването, ползването и съхраняването на български лични документи.




1.1. Провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри на теми:

 • насилието в училище и извън него”

междуличностните отношения”,

асоциални прояви и последствията от тях”


1.2. Мерки за оказване на

професионална подкрепа на деца,

които са регистрирани в

Детска педагогическа стая


2.1. Запознаване и разясняване на

Наредба №1 на Общински съвет

за ред и сигурност,

сред ромското население;

4.3. Ангажиране на

изтъкнати спортисти в медийна кампания


5.1.Обучение по права на човека и

права на детето в училище;

8.1.Превантивна работа на полицията

и обществеността, съвместно

планиране, работни срещи

срещу разпространението на наркотици

в кварталите със смесено население;

8.2.Усилване на дейността на

Общинската комисия за борба с противообществените прояви на

малолетни и непълнолетни деца

чрез включване на представители

и от общността или НПО в комисията;


Училищата на територията на общината;

И „ДПС”;

Отдел „ЗД”;

Отдел „СЗ”;

Здравен медиатор;

МКБППМН

Не са необходими средства

ПРИОРИТЕТ VІ:КУЛТУРА И МЕДИИ

Стратегическа Цел

Цел

Дейности

Отговорни

институции

Предвидени финансови средства

Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество


1.Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромите;

2.Развитие на любителското изкуство сред ромите като предпоставка за професионално развитие и реализация;


3.Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот.




1.1. Разработване и реализиране на програми за културна и социална

интеграция на общинско ниво като част от областните и общински програми за

развитие

1.2.Реализиране на образователна програма за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани – листовки, дискусии, медийни продукти;
2.1. Да се създадат кръжоци по интереси в читалището за етническото население

2.2.Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите;

3.1.Организиране и провеждане на празници извън рамките на кварталите с етническо население; - Участие в празника на общината.

3.2.Издирване на талантливи деца от етносите и подпомагане на записването им в училища по изкуствата.

Община Брезник;

Читалищата и училищата на територията на общината

В рамките на

Общинския бюджет



Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образ на ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.


 1. Представяне на ромската общност – проблеми, традиции, култура и съвременни достижения във всички сфери на обществения живот в печатните  и електронни медии;



 1. Насърчаване, мотивиране и стимулиране на  журналисти от ромски произход да работят в средствата за масова комуникация;



 1. Противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.




1.1. Институционално укрепване на читалищата като модерни центрове за развитие на местната общност, включително и ромската

1.2. Популяризиране на ромската култура чрез общинския календар


Община Брезник;

Читалищата на територията на общината

В рамките на

Общинския бюджет





Забележка: ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ Е ОТВОРЕН ДОКУМЕНТ И ПОДЛЕЖИ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ И ДОПЪЛВАНЕ.

Планът за действие на община Брезник за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение (2013-2015 г.) е приет с Решение № 328 от Протокол № 3 / 28.03.2013 г. на Общински съвет Брезник



ВАНЬО ДОБРИНОВ
Председател на Общински съвет Брезник





База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница