Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община павел баня / 2013-2014Дата01.01.2018
Размер138.2 Kb.
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ / 2013-2014 /


 1. АНАЛИЗ

 1. Актуално състояние/брой :

При преброяването на населението през 2011г. само 4,9% от 14 186 жители са се обявили като роми / 695 /. В голямата си част хората от етническите малцинства не се определят като роми, а като друг етнос, но това не решава техните проблеми. Независимо от тези числа в община Павел баня значителна част от гражданите са с проблеми абсолютно идентични с тези на хората от ромски произход, като тенденцията за увеличаване на техния брой е явна. Данните, които представяме са от неофициално проучване на служители от община Павел баня във връзка с подготовката на Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приета през м. октомври 2012г. от Общински съвет.
Детска градина/училищеОБЩ БРОЙ


ОТ ТЯХ:

БЪЛГАРИ


РОМИДРУГИ

ЕТНОСИ1.

Детска градини

484

128

250

106


2.

Училища

1290

333

639

318


Т.е. 52% са децата от ромски произход в детските градини, а 49,5% са учениците в училищата на община Павел баня.

2. Образование.

Високият процент деца от ромски произход, както и тенденцията на нарастване поставят проблеми пред образователната система в общината.

Образователната инфраструктура е изградена, стабилна, няма тенденция за закриване на училища, условията в селските училища и детски градини са такива, че не отблъскват учениците и са равняват с градски такива. Тези проблеми са обект на нормативен документ, който се приема и изпълнява в община Павел баня / Двугодишна програма за образователна интеграция на децата от етническите малцинства /. Това е част от усилията за преодоляване на затруднената адаптация на децата от ромски произход в детската градина и началното училище и незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно владеене на български език. Видно от резултатите на външното оценяване / след 7 клас / и резултати от матурите в училищата в Павел баня те са на ниво около средното за областта.

В областта на образованието проблем се явява традицията на етноса да се заживява на семейни начала в ранна възраст, което води до прекъсване и незавършване на основното образование.

Проблем е ниската степен на грамотност / 25-30 годишни роми / и ниската степен на грамотност и квалификация сред възрастните роми . Практиката показва, че двата опита за ограмотяване на възрастни през 2006г. по проект на Агенцията по заетост в с. Тъжа и през 2012г. в ОУ Горно Сахране по схема : BG051PO001-4.3.01-0001 „Ограмотяване на възрастни „ Проект „Нов шанс за успех“ / група от 14 човека, като 13 от тях са роми / са сравнително успешни и като резултати и като устойчивост след приключване на проекта. От учебна 2012/2013г. в ПГ по РХ е разкрита вечерна паралелка, в която са записани 23 възрастни с основно образование от ромски произход.

Друг проблем е, че голяма част от децата от ромски произход, завършващи средно образование нямат професионална реализация след това. Най-големи усилия трябва да се вложат за професионалната реализация и/или продължаване на образованието във висши училища на младите хора от ромски произход.

Незначителен е броят на ромските младежи, които се обучават в средните училища извън общината и университети.


 1. Здравеопазване

Всички населени места са с осигурен общопрактикуващ лекар, но голяма част от населението предимно ромско / не е осигурено. Налице обаче са и единични проблеми със записването на роми, които са осигурени, но част от лекарите отказват да ги записват / Павел баня, Габарево и др. /. Понастоящем се наблюдават негативни тенденции: висока заболеваемост, висока смъртност, ниска продължителност на живот.

Най-голям брой обхванати с личен лекар са в гр. Павел баня, с. Александрово, с. Скобелево /90%/, с. Габарево /95%/, с. Горно Сахране. По данни на кметовете на кметства в с. Търничене 30% са здравно неосигурени, само 45% от ромите в с. Тъжа имат личен лекар. Причините са липса на средства дори и за издаване на документи за самоличност.

През последните години е имало отделни случаи на масово заболяване сред ромите – през 2009г. на хепатит Б в с. Манолово, през 2010г. от морбили в с. Тъжа на живеещите в ромските квартали, ежегодно в с. Търничене – хепатит, шарка, отделни случаи на туберкулоза. Проблемите, свързани със здравеопазването на тази част от населението произтичат основно от състоянието на жизнената им среда, най-вече липса на електрозахранване и ВиК връзки до голяма част от домовете им.

Обхващането на децата от ромски произход от най-ранна възраст в детски ясли е проблем, който в Павел баня, с. Габарево и с. Александрово е решен, но засега няма възможност за детски ясли в другите населени места.

По отношение на детското здравеопазване в населените места на общината състоянието е от задоволително към добро – редовни имунизации, осигурени консултации, профилактични прегледи. Утвърдена е Програма за промоция и профилактика на детското здраве / 2013-2014г. /, с изпълнението на която ще се решат проблемите, свързани с профилактиката на някои детски заболявания / тежки хронични заболявания, гръбначни изкривявания, плоскостъпие и други /.


 1. Заетост

Висок процент безработица / над средния за страната винаги- с изключение на 2005-2006г. / сред ромското население на община Павел баня.

Заетостта е основно в прибирането и отглеждането на селскостопанската продукция, бране на билки, плодове, гъби. В тази си дейност са и криминалните прояви на ромите, трудно се опазва селскостопанската продукция.

Програмите за заетост / ОСПОЗ / , Регионални програми, ОП „РЧР“, решават проблема краткосрочно, след изтичане на срока на програмата голяма част от ромите не се завръщат на трудовия пазар.

Голям е броят на безработните роми, които не са регистрирани в Бюрото по труда и не търсят активно работа. Голямата част от ромите нямат придобита степен па професионална квалификация (въпреки, че притежават съответните професионални умения), което затруднява тяхното наемане. 1. Жилищни проблеми

Може би най- сериозния и най- нерешим в скоро време „ромски“ проблем.

5.1 На територията на община Павел баня няма „катуни“ временни или постоянни / изключение през 2012г. в с. Александрово /.

5.2 В селата Габарево, Горно Сахране, Манолово, Тъжа и Търничене част от ромските жилища са в земеделски земи, извън регулация, където няма изградена инфраструктура:

- в с. Александрово – 1 в земеделска земя;

- в с. Тъжа – около 20 дка земеделска земя са населени от роми, построени са 37 броя жилища, 15 имота са закупени от собствениците, но са застроени с ромски жилища, без да е сменен статута на земята, без строителна документация;

- в с. Горно Сахране – земеделски земи, закупени от роми и застроени с жилища – 12 дка, 6 жилища, земеделски земи общинска собственост – 7дка, 5 жилища;

- в с. Скобелево – няма земеделски земи, които да са населени законно/незаконно от роми;

- в с. Габарево - жилища в земеделски земи частна общинска собственост;

- в с. Търничене – построени в общинска земя / пасище/ мера – 12бр. жилища;

- в с. Манолово – построени 16 жилища в земеделски земи частна или общинска собственост.

- в останалите 6 населени места / Асен, Осетеново, Долно Сахране, Турия, Виден, Павел баня / – живеят в собствени или наследствени имоти, няма населени земеделски земи от роми.

5.3 По отношение на ел. захранване и водоснабдяване:

- в с. Осетеново – всички жилища са водоснабдени и имат ел. захранване;

- в с. Манолово – 20% от живеещите в ромските квартали нямат ел. захранване и вода;

- в с. Търничене – 3 жилища без осветление и 57 без течаща вода;

- в с. Габарево – 2% без течаща вода и 3% без ел. захранване;

- в с. Скобелево – 5 % от жилищата без вода и ел. захранване;

- в с. Горно Сахране – 1 сграда няма ел. захранване, но 70 процента от ромските жилища не са водоснабдени;

- в с. Тъжа – 68 % от ромите нямат в домовете си ел. захранване и течаща вода;

- в с. Александрово - нямат вода 6 жилища, нямат ел. захранване 4 жилища;- в с.Асен, с.Виден, с.Долно Сахране, с.Турия, гр. Павел баня – няма проблеми с ел. захранването и водоснабдяването.

  1. Канализация :

Много малък процент от жилищата, населявани от роми са с изградена канализация:

 1. Павел баня – 95%;

 2. Габарево – 30% от ромските жилища са с канализация

 3. Александрово – 4 жилища;

 4. Манолово – 8 жилища с канализация.

Населено място

Състояние на улична инфрастр.

Ел.

ВиК

статут

Павел баня

незадовол.

да

да

урб.терит

Александрово

незадовол.

да

да

урб.терит

Асен

незадовол.

да

да

урб.терит

Габарево

лошо

да

да

смесен

Горно Сахране

лошо

да

да

смесен

Манолово

лошо

не

не

смесен

Осетеново

незадовол.

да

да

урб.терит

Скобелево

лошо

да

да

урб.терит

Тъжа

лошо

не

не

смесен

Търничени

лошо

не

не

смесен

5.5 Гъстота на живеещите в едно жилище

Направена е съпоставка на средно живеещите в едно жилище в кварталите, където са населени с по-вече от 4 живеещи в едно жилище. В голямата си част обаче „жилище“ е условно казано и затова този проблем също се посочва като проблем на жилищните условия на ромите.Населено място

ЖИТЕЛИ
прибл.брой жители

прибл.брой жилища

среден бр. на живеещи в едно жилище

Павел баня

250

52

5

Александрово

724

172

4

Габарево

747

134

6

Горно Сахране

460

65

7

Манолово

235

42

6

Скобелево

270

45

6

Тъжа

468

85

6

Търничени

359

79

5

 1. Нарушение на обществения ред, Закони. Престъпност.

Това е най- „крещящия“ проблем, възникнал в резултат на горепосочените нерешени проблеми. Криминогенните фактори са – липса на образование, криминогенна среда, липса на собственост, незачитане на собствеността, незачитане на действащото законодателство, липса на постоянна трудова заетост, миграцията на групи от малцинствата.

6.1 Противообществени прояви при малолетните и непълнолетни

Съществуват начални признаци за превръщане на децата от ромски произход в реален криминогенен фактор. Престъпилите законно установения ред на Република България малолетни и непълнолетни извършители в община Павел баня са предимно от ромски произход. Това са деца, живеещи в не пълни семейства, с нисък образователен статус или неграмотни, безработни и стремящи се да удовлетворят първичните си нужди. Някои от тях биват принуждавани и подтиквани към извършване на противообществени прояви и престъпления от техните родители или други пълнолетни лица.

През 2011г. разгледаните възпитателни дела са 22, малолетните и непълнолетни извършители са 27, като от тях 22 се самоопределят, че принадлежат към ромския етнос.

През 2012година / до 01 ноември / са разгледани 6 възпитателни дела с 6 малолетни и/или непълнолетни нарушители, от тях 4 се определят като роми.

В настоящия момент под наблюдението на обществен възпитател са 17 деца, като 7 от тях се самоопределят, че са от ромски произход.

6.2 Неспазване на Закона за гражданска регистрация и уседналост.

Голяма част от ромите нямат документи за собственост и/или ползване на имота. Това е пречка, съгласно Закона за гражданска регистрация да им бъде извършена регистрация по настоящ и/или постоянен адрес.Съгласно действащото законодателство /чл.99, ал.1 от ЗГР/, всяко лице е длъжно в 30 /тридесет/ дневен срок да промени настоящия си адрес.Наблюдава се, че за една календарна година една част от ромското население мигрира по няколко пъти от едно населено място в друго / съобразно заетост в земеделието, жилища, семейство и т.н. /.

6.3 Престъпления срещу личността, в семейството, престъпления, касаещи опазването на собствеността и земеделската продукция на гражданите.

Над 50% от извършителите на кражби, побои, изнасилвания, нарушения на обществения ред, нощната тишина, посегателства над собствеността на гражданите са от ромски произход / при посегателства над селскостопанската продукция извършителите от ромски произход са 100% /.обществения ред, звеността, незачитане на действащото законодателство, липса на постоянна трудова заетост, миграцията на груп
 1. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Настоящия Общински план за интеграция на ромите е в съответствие с :

- Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите /2012-2020 / - ДВ, бр. 21 /13.03.2012г.;

- План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите /2012-2020 / - РМС №1 / 05.01.2012г.;

- Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.” (НПД);

- Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

- Здравна стратегия за лица в неравностойно положение принадлежащи на етнически малцинства / РМС 2005г. /;

- НПД за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства / РМС № 589 от 01.08.2011 г. /

- Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България / 2005-2015г. / , приета с Решение на Министерския съвет от 22 март 2006 г. като част от Националната жилищна стратегия;

- Общински план за развитие на община Павел баня;

- Общинска стратегия за социални услуги;- Програма за образователна интеграция на децата от етническите малцинства.


 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПЛАНА

На базата на 10-те водещи принципа за включване на ромите, приети от Съвета на Европейския съюз на 8.06.2009 г., а именно: 1) Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики; 2) Изрична, ясно определена но не изключителна насоченост; 3) Междукултурен подход; 4) Приобщаване към мнозинството; 5) Осъзнаване на измерението за равенството между половете; 6) Трансфер на основани на фактите политики; 7) Използване на инструменти на ЕС; 8) Участие на регионалните и местните власти; 9) Участие на гражданското общество; 10) Активно участие на ромите

се формулират и основните принципи на настоящия документ, а именно :


 1. Интеграцията на ромите е един от приоритетите на общинската политика, постигането на които ще направи общество по-проспериращо;

 2. Интеграцията на ромите е в съзвучие с неотменимите ценности и принципи на Европейския съюз;

 3. Интеграцията на ромите има за цел повишаването на статуса на ромите до нивата на статуса на мнозинството от гражданите;

 4. Интеграцията на ромите е съвместна задача на органите на централната и местната власт, неправителствените организации и гражданското общество;

 5. Интеграцията на ромите трябва да се случва с активното участие на ромската общност във всички нива на този процес: от планирането през изпълнението до наблюдението и оценката;

 6. Интеграцията на ромите се изпълнява с инвестирането на финансови, човешки и административни ресурси.


IV.ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ


 1. ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането на изпълнението на Плана ще се осъществява със средства от републиканския бюджет, общинския бюджет и донори (вкл. чрез средства от европейските фондове), както следва:

 1. Средства от Общински бюджет

 2. Средства от Държавния бюджет, бюджета на МРРБ и др.

 3. Средства от ЕС/ Със заповед № Р-193 на министър-председателя от 2 август 2012 г. е създадена междуведомствена работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на Европейския съюз. Председател на работната група е министърът по управление на средствата от Европейския съюз. Работната група ще планира ресурсно обезпечени и интегрирани интервенции за изпълнение политиката на интеграция на ромите, определени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), на база цели и приоритети на ниво основни политики, здравеопазване, образование, социална политика и жилищна политика; ще подпомага процеса на координация на интегрираните интервенции, които засягат две или повече програми/инструменти. /


VI. МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА. МОНИТОРИНГ

Изпълнението на настоящия документ е съвместна задача на органите на местната власт, неправителствените организации и местния бизнес. Необходимо е изграждане на устойчиво публично-частно партньорство за постигане на равноправната интеграция на ромите в Община Павел баня.С цел координация на усилията на институциите, гражданския сектор и бизнеса за изпълнение на настоящата програма да се създаде действащ Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. Изпълнението на Плана се възлага на Общинска администрация, а координацията по нейното изпълнение - на заместник-кмет. определен със заповед на Кмета. При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципа на партньорство с гражданските организации и местите общности. Ежегодно, при приемане на Бюджета на общината се внася в Общински съвет и отчет за изпълнението на плана. Оперативния план се актуализира при необходимост по начина по който е приет.

Приет с Решение №301 от Протокол №20/20.12.2012г. на ОбС.


НЕДКА КАВРЪКОВА

Председател на ОбС Павел баняКаталог: UserFiles -> File -> Strategii -> 2013
2013 -> Програма за развитие на читалищната дейност в община павел баня през 2013г. I. Анализ на състоянието
Strategii -> І. Визия на социалните услуги
Strategii -> Общински план за развитие на Община Павел баня (2007-2013) Община Павел баня
Strategii -> Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост
Strategii -> Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2010 2015 г
Strategii -> Общински план за развитие на Община Павел баня (2007-2013) Община Павел баня
Strategii -> На територията на Община Павел баня 2004-2007г І. Анализ и оценка на съществуващото състояние


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница