Общински план за развитие на община поморие за периода 2014-2020гстраница1/19
Дата25.07.2016
Размер3.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

за периода 2014-2020г.2013 г., Поморие
С ъ д ъ р ж а н и е

Списък на използваните съкращения ……………………………………………………………………..4

Въведение ………………………………………………………………………..………………………….5

1. Обща характеристика/профил на община Поморие. Роля и значение на град Поморие в рамките на област Бургас и Югоизточен район. ……………………………………………………………………….6


2. Анализ на икономическото развитие на общината ................................................................................12


2.1. Състояние и тенденции в развитието на общинската икономика .........................................12

2.2. Процеси и тенденции в развитието на земеделието и горското стопанство ………………24

2.3. Риболов и аквакултури …………………………………………………………….………….31

2.4. Туризъм ………………………………………………………………………………………..33

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси .............................................................................40

3.1. Демографско развитие и човешки ресурси .............................................................................40

3.2. Заетост и безработица …………………………………………………………………………48

3.3. Развитие на социалните услуги, деинституционализация ………………………………….52

3.4. Здравеопазване ………………………………………………………………………………...54

3.5. Образование ……………………………………………………………………………………60

3.6. Култура и културно-историческо наследство ……………………………………………….69

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията ................................................72

4.1. Транспорт инфраструктура и достъпност ………………………………………………...…72

4.2. Водоснабдяване и канализация ………………………………………………………………77

4.3. Хидромелиорации ......................................................................................................................80

4.4. Енергийна инфраструктура …………………………………………….……………………. 82

4.5. Телекомуникационна инфраструктура …………………………………………………...….84

4.6. Екологично състояние и рискове …………………………………………………………….84

5. Териториално и урбанистично развитие ……………………………………………………………...109

6. Общински бюджет ………………………………………………………………………….…………..113

7. Оценка на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ) ……………….120

8. Визия на развитие на Община Поморие ………………………………………………………………125

9. Стратегически цели и приоритети на развитие ………………………………………………………126

10. Описание на приоритетите, специфичните цели и мерки за постиганети им ……………………..136

11. Индикативна финансова таблица …………………………………..………………………………...175

12. Индикатори за наблюдението и оценката на плана …………………………………………………178

13. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на Общинския план за развитие .........................................................................................................................................................181

14. Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност.184

Използвани източници …………………………………………………………………………………….188

Приложения ………………………………………………………..………………………………………189
Списък на използваните съкращения

АЗ – Агенция по заетостта

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници

ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води

ДМА – дълготрайни материални активи

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”

ЕО – екологична оценка

ЕСФ – Европейски социален фонд

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗРР – Закон за регионалното развитие

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие

ЗТ – защитени територии

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МСП – малки и средни предприятия

НИРД – научно-изследователска и развойна дейност

НПО – неправителствени организации

НПРР – Национален план за регионално развитие

НСИ – Национален статистически институт

НСРР – Национална стратегия за регионално развитие

НКПР – Национална концепция за пространствено развитие

НПР – Национална програма за развитие

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз

ОП – Оперативна/и програма/и

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”

ОПРР 2007-2013г. – Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРР 2014-2020г. – Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ОСР – Областна стратегия за развитие

ОСП – Обща селскостопанска политика

ОПР – Общински планове за развитие

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОУ – основно училище

ОУП – общи устройствени планове

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите

РПР – Регионален план за развитие

РСЗ – Регионална служба по заетостта

СОУ – средно общообразователно училище

ЮИР – Югоизточен район

ТБО – твърди битови отпадъци

ТСБ – Териториално статистическо бюро

ЦДГ – целодневна детска градинаВъведение

Общинският план за развитие на Община Поморие за периода 2014-2020г. е основният планов документ, който определя стратегическата рамка на общината за устойчиво и интегрирано местно развитие. С него се набелязват средносрочните цели и приоритети за развитие, които съответстват с целите и стратегиите на плановите документи от по-висок ранг, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината.

При разработването на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Поморие са съблюдавани „Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед No.РД-02-14-2402/22.11.2011г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Общинският план за развитие следва да интегрира в значителна степен стратегическата рамка на ЕС за икономическо, социално и териториално сближаване и регионално развитие след 2013г., основаващи се на общия стремеж за интелигентен икономически растеж чрез технологично обновление и иновации, развитие на знанията и уменията, устойчиво развитие на базата на използване на "зелени" технологии и енергии и постигане на социална интеграция и социална включеност.

Отчетени са новите моменти в Кохезионната политика за програмен период 2014-2020г., както и всички стратегически планови и програмни документи на национално ниво, регионално, областно и общинско ниво, които са разработени или в процес на изготвяне. Новата стратегия на ЕС „Европа 2020”, приета през 2010 г., налага подобряване на координацията и обвързването на различни политики и национални стратегии, включително на политиката и стратегиите за балансирано и устойчиво регионално развитие в рамките на ЕС, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж, който да отговори на съвременните глобални предизвикателства пред развитието на страните и регионите. Стратегията свързва интелигентния растеж с въвеждане на нови технологии и иновации, както и с добре образовани и конкурентоспособни човешки ресурси на пазара на труда. При изготвянето на социално-икономическия анализ на Oбщина Поморие и формулирането на тенденциите в развитието на общината е използвана официална статистическа информация от Националния статистически институт, министерства, държавни и регионални агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт, данни от аналитични изследвания и други официални източници.

1. Обща характеристика/профил/ на община Поморие. Роля и значение на град Поморие в рамките на област Бургас и Югоизточен район.

Община Поморие е разположена в Югоизточната част на Република България. В съответствие с административно-териториалното деление на страната, тя попада в област Бургас. Общата територия на общината е 413,3 кв.км., което е 5.3% от територията на областта. Граничи с общините Бургас, Несебър, Руен и Айтос. В административните граници на общината са разположени 17 населени места, от които 3 града - град Поморие, административен център и градовете Каблешково и Ахелой, които изпълняват функциите на вторични обслужващи центрове.

Най-силното конкурентно предимство на oбщина Поморие е излазът й на Черно море, както и благоприятното географско разположение спрямо международните инфраструктурни коридори. Община Поморие се намира в близост и под въздействието на общоевропейския транспортен коридор ОЕТК 8, свързващ Адриатика с региона на Черно море, както и на ОЕТК 4. На 8 км. от град Поморие се намира летище Бургас.

Природните условия и курортно - туристическият потенциал на общината /общо 268 хил. кв.м плажове/ са формирали структурата на общинската икономика, в която доминират отраслите, свързани с обслужването на туризма, преработващата промишленост и селско стопанство.Благоприятните природни условия на общината и прилежащата акватория на Черно море са най - привлекателната част на изследваната територия. Мекият морски климат, плавните теренни форми, плодородната почва, отличните условия за лозарство и градинарство привличат посетители и туристи. Добивът на сол и Поморийското езеро с неговите калолечебни свойства са също от съществено значение за развитието на района. Тук са установени някои редки и застрашени видове, включени в Червената книга на България и приложение ІІ на Закона за биологичното разнообразие. От 2002 г. Поморийското езеро с устието на р. Ахелой е обявено за територия по Рамсарската конвенция за влажните зони с международно значение.

При с. Каменар има рудник за каменни въглища. Добиват се строителни материали от кариери на територията на общината. Съществуват и извори с минерални води, проучват се възможностите им за използване. В шелфа около Поморие има голямо находище на черна мида.

Град Поморие е разположен на прелетния път „Виа Понтика” - основен орнитоложки коридор и трасе на древен римски път. На територията на Поморийското езерото са установени около 269 вида птици. Там живеят още 87 вида висши растения, 7 вида риби, 17 вида земноводни, 31 вида бозайници и 200 таксона безгръбначни животни.

Територията на община Поморие е предимно равнинна. Обширните крайморски тераси под Сарафово до Каблешково и Ахелой преминават в равната долина на р. Хаджийска на север. От запад под Каблешково са хълмовете на предпланините с надморска височина до 300 - 350 м. На север граничи със Стара планина, която в този си участък достига до 550 м. Две по-големи реки разсичат територията на общината и се вливат в Черно море. На по-голямата р. Хаджийска е изграден яз. "Порой", а на по-малката р. Ахелой - яз. "Ахелой".

Климатът, повлиян в най-голяма степен от Черно море, се характеризира с мека зима и прохладно лято. Пролетта настъпва по-късно, а есента е по-продължителна. Средната годишна температура в Поморие е 12,9 градуса. Средната януарска температура е 2,6 градуса, а средната юлска – 23,6.

Общината се характеризира с мек морски климат, плавни теренни форми, плодородната почва, отличните условия за лозарство и градинарство.

Територията на общината се характеризира със сложен тектонски строеж, разнообразни геоложки формации, променлив релеф и развитие на широк спектър от разрушителни процеси.

Южните брегове край Сарафово – Поморие и край Ахелой са подложени на морска абразия механичен тип, чието действие води до активизиране на свлачищата, които са развити почти по целия бряг. Всичките са съвременни, с периоди на стабилизация и затихване, които се редуват с активно и бързо придвижване на земните маси към морето. Последен такъв случай е наблюдаван през април 1997 г. край Ахелой. В някои ниски равнинни части се наблюдават заблатявания и мочурища.

На територията на общината се намира по-голямата част от запасите на кафяви въглища с повишено съдържание на сяра от Бургаския въглищен басейн. Добивът на въглища има съществено стопанско значение. На територията на общината са открити две находища на термоминерални води при с. Медово, известни под единното наименование хидротермално находище, и едно при с. Каменар.

Поморийското езеро е естествено находище на лечебна кал и рапа, на базата на което е организирано производство на лечебни луги с екстракти. Находището е с висока минерализация. Морска сол се добива чрез изпарението на морската вода.

В шелфа около гр. Поморие има голямо находище на черна мида.

В община Поморие се срещат 258 вида лечебни растения от 68 семейства, два от които са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Тук се намират природните забележителности „Добровански гъби” до с. Бата, „Корията” - вековна брястова гора до с. Гълъбец, „Поморийско езеро” – гр. Поморие, „Чаирите – блатно кокиче” до с. Горица. Съобразно природните условия на селищата в общината би могло да се направи условно разделяне на такива с преобладаващи рекреационни функции, други с водещо селско стопанство и трети - свързани с планинските условия. В последните години, като се изключи град Поморие, обликът на някои селища се променя под влияние на наложената промишленост.
Баланс на територията
По отношение на баланса на територията община Поморие се отличава с висок дял на земеделските територии (66.2% срещу 57.4% за България и 51.6% за област Бургас). Делът на населените места и урбанизираните територии (1.8%) е по-нисък от средния дял за страната (4.1%) и област Бургас (2.4%). По-нисък от средния за страната (33.5%) и от средния за област Бургас (40.5%) е делът на горските територии в общината (25.4%). Малко по-висок от средния за страната е делът на териториите за добив на полезни изкопаеми (2.5% срещу 2.4% за страната), но същият е и за област Бургас (2.5%).


Роля и място на град Поморие в развитието на Бургаска област и Югоизточен регион

Град Поморие е административен, общински и културен център. Градът притежава уникална природа, което го прави привлекателно място за целогодишен отдих и лечение на различни заболявания. Разположен е на тесен скалист полуостров (издаден на 3,5 км в Черно море) на разстояние 20 км от Бургас и на 18 км от куроорта Слънчев бряг.

Съгласно постановките на Националната концепция за пространствено развитие (2013 – 2025г.) град Поморие попада в категорията „четвърто ниво – малки градове с микрорегионално значение” в територията на групи общини. В тази категория са именно центровете на общини с подходящо местоположение в територията на областите, демографска големина, налични функции с надобщинско значение в сферата на икономиката, социалната сфера, образованието, културата. Градът играе важна роля на балансьор в развитието на област Бургас в допълнение на областния център за намаляване на ефекта на моноцентричното развитие в рамките на Югоизточен район.

В съответствие със Социално-икономическия анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020г., община Поморие получава обобщаваща оценка, включваща оценки съответно за демографското състояние, промените в броя на населението, икономическото състояние, имуществен и доходен статус, състояние на инфраструктурите, състояние на социалните услуги, както и оценка на достъпа до държавна инфраструктура. Поморие е разгледана в няколко групи общини: на селските общини, както и в групата на градските общини в рамките на агломерационния ареал на Бургас, предвид че през периода 2007-2013г. е бенефициент и по двете програми. Разгледана е също така в специфичните групи „черноморски общини” и „гранични общини”.

Въз основа на праговите критерии на Birkenhauer (над 100 хил.нощувки) Поморие е сред 20-те общини в България, които могат да бъдат определени като «туристически».Община Поморие получава обобщаваща оценка на социално-икономическото си развитие 50.8%1 и заема трето място сред общините в ареала на Бургас (след Несебър – 78.4%, Бургас – 60.3% и Созопол – 55.4%). Оценката включва промяна в броя на населението 2011/1995г.- 0.59%, демографско състояние – 68%, икономическо състояние 46%, доходен статус 57%, инфраструктура – 32%, социални услуги – 40%, промяна население – 69%. Град Поморие играе ролята на вторичен опорен център за територията на област Бургас с организиращи функции за околната територия2.

В съответствие с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г. Поморие попада в Групата на силни градове от 4-то ниво, а именно на център, играещ роля на силен балансьор в областта и изпълняващ обслужващи функции за повече от една община. В тази връзка град Поморие е включен в Групата градове за подкрепа по регионалната оперативна програма за 2014-2020г. „Региони в растеж”.Изводи:

  • Стратегическо природогеографско и транспортно-комуникационно местоположение на общината, разположение в близост до главни оси на урбанистични развитие – ОЕТК 4 и 8, орнитоложкия коридор „Виа Понтика”

  • Град Поморие като център с микрорегионално значение в територията на област Бургас представлява вторичен опорен център, балансьор в развитието на областта и следва да допринесе за намаляване на ефекта на моноцентричното развитие в рамките на Югоизточен район.

  • Много добро ниво на административна и обслужваща функция с надобщинско значение с характеристики, близки до общински център от 3-то ниво

  • Център с надобщински функции в областта на медицинското обслужване и здравеопазване с характеристики, близки до общински център от 3-то ниво. Утвърден балнеологичен център.

  • Община Поморие е една от 20-те туристически общини в България съгласно критериите на Брикенхауер, с възможности за разнообразяване на традиционния морски туризъм с туристически пакети от културен, балнеолечебен, еко- и селски туризъм.

  • Отлично ниво на туристическо развитие, влияещо и на икономическите показатели. Изявен център за морски туризъм, съчетан със СПА.

  • Значителен дял земеделски земи и плодородни почви подходящи за отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено-фуражни и технически култури, трайни насаждения.

  • Съхранени природна среда и биологично разнообразие, наличие на минерални извори, благоприятен климат с положителни средногодишни температури

  • Възможности за използване на природните ресурси за развитие на туризъм, екологично земеделие, преработвателна промишленост, търговия  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница