Общински план за развитие на община златица 2014-2020 Май, 2014 съдържание използвани съкращения


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиранестраница10/10
Дата22.07.2016
Размер1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Изграждане на нови, ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи спортно-рекреационни обекти и съоръжения и обекти за развлекателни дейности;

- Насърчаване дейността на спортните клубове и младежките организации за развитие на спортно-възпитателната дейност;

- Подпомагане участието на младежи в неравностойно положение в спортно-рекреационни дейности и събития;

- Анализи, проучвания и анкети за нуждите от спортно-рекреационни и развлекателни дейности на територията на общината.

Приоритет 5

„Укрепване на административния и институционалния капацитет за добро управление”


Инвестиционна мярка 5.1.

Развитие на ефективна публична администрация на местно ниво и изграждане на благоприятна за гражданите и бизнеса институционална среда (включително осигуряване на достъп до ИКТ мрежи, участие на гражданите и бизнеса в консултативни, регулаторни и контролни органи, засягащи техните интереси)”


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Обучения на служители от администрацията за повишаване ефективността и качеството на тяхната работа, насочена към изграждане на благоприятна институционална среда;

- Организиране на съвместни срещи, семинари и форуми с участието на гражданите и бизнеса, относно вземане на решения от страна на общинската администрация, засягащи техните интереси;

- Осигуряване на съвременно техническо оборудване и софтуерни продукти, повишаващи ефективността на работата на администрацията.

Инвестиционна мярка 5.2.

Насърчаване на електронното управление и фокусиране върху доброто управление и предоставянето на качествени публични услуги”


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Анализи и проучвания, фокусирани върху доброто управление, на нуждите на бизнеса и гражданите и формите и начините за предоставяне на качествени публични услуги;

- Осигуряване на необходимото техническо оборудване, софтуер и поддръжка на системите за предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса;

- Обучения на общинската администрация за качествено и ефективно предоставяне на публични услуги на гражданите и бизнеса.


Инвестиционна мярка 5.3.

Развитие на териториалното сътрудничество с други общини и региони, включително с трансграничен характер, насърчаване на публично-частно партньорство и разширяване на достъпа до източници на финансиране”


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Разработване на стратегии и програми за развитие на партньорството на територията на общината и региона, включително с общини и региони извън страната;

- Развитие на административен капацитет за подготовка и реализация на проекти от типа „публично-частни партньорства”;

- Организиране на съвместни срещи, семинари, обучения, форуми за развитие на партньорството между публичния сектор, бизнеса, социалните партньори и неправителствения сектор.6.4. Линия от проекти


Приоритет,инвестиционна мярка, проект

Описание / обосновка

Продължителност

Бюджет

/хил.лв./

Финансови източници

Отговорна институция/ звено

Приоритет 1

Повишаване конкурентоспособността на местната икономика”
Инвестиционна мярка 1.1.

Подкрепа и стимулиране развитието на бизнеса и бизнес услугите, включително в сектора на туризма, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост”Проект 1.1.1.

Възстановяване на сградата на Конака като част от културно-историческото наследство в района на Средногорието“Възстановяване сградата на Конака в гр.Златица и закупуване машини, съоръжения и оборудване за превръщането на Конака в туристическа атракция. Очаква се увеличение на броя туристи в общината, стимулиране развитието на бизнеса и намаляване на безработицата.

-

467 ,992

ЕСИФ на ЕС

Общинска администрация

Проект 1.1.2.

Възстановяване на сградата на Метох, гр.Златица, община Златица като част от културно-историческото наследство в района на Средногорието”Възстановяване на сградата на Метоха, гр.Златица; закупуване на машини, съоръжения и оборудване за превръщането на Метоха в туристическа атракция; разработване туристически пътеводител „Културно-историческото наследство на Средногорието“. Реализирането на проекта ще повиши туристическия поток, стимулира предприемачеството и намали безработицата.

-

447,834

ЕСИФ на ЕС

Общинска администрация

Инвестиционна мярка 1.2.

Улесняване на достъпа до финансиране за нововъзникващи, микро, малки и средни предприятия”Инвестиционна мярка 1.3.

Насърчаване на иновациите и технологичното обновление на територията на общината чрез подпомагане сътрудничеството между образователните звена и бизнеса, трансфер на нови знания, технологии, продукти и услуги”Приоритет 2

Развитие на модерна инфраструктура и подобряване на физическата среда в населените места”Инвестиционна мярка 2.1.

Рехабилитация, реконструкция и модернизация на транспортната инфраструктура – подобряване на пътно-транпортните връзки и свързаността на общината”
Инвестиционна мярка 2.2.

Разширяване на достъпа до съвременни ИКТ мрежи – изграждане на широколентови мрежи за достъп до информация и услуги”
Инвестиционна мярка 2.3.

Обновяване и изграждане на елементи на физическата среда в населените места, създаващи по-добри условия за живот и бизнес”
Проект 2.3.1.

Обновяване на градска средаРехабилитация на зелени площи и изграждане на енергоспестяващо осветление на гр.Златица

-

1 954

ЕСИФ на ЕС

Общинска администрация

Приоритет 3

Опазване и подобряване на околната среда, устойчиво и ефективно използване на ресурсите”
Инвестиционна мярка 3.1.

Насърчаване развитието на нисковъглеродна икономика и енергийната ефективност в публичния и частния сектор”
Проект 3.1.1.

Подобряване енергийната ефективност в ЦДГ „Слънце”Конкретният проблем е необходимостта от намаляване на потребената енергия и спестяване емисии на СО2. Решаването на проблема ще има значим екологичен ефект и ще намали използваната енергия.

-

165

КФ на ЕС/НДЕФ

Общинска администрация

Проект 3.1.2.

Подобряване на енергийната ефективност в хижа „Свещи плаз”Подобряване на ЕЕ в хижата

-

151,510

КФ на ЕС/НДЕФ (90%), общински/фонд (10%)

Общинска администрация

Проект 3.1.2.

Енергийна ефективност на обществени сградиПодобрена ЕЕ и постигане на екологичен ефект

-Общинска администрация

Инвестиционна мярка 3.2.

Подкрепа и привличане на инвестиции във водния сектор и управлението на отпадъци”
Проект 3.2.1.

Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежаЦел на проекта е изграждане, реконструкция и развитие на цялата водопроводна и канализационна инфраструктурата в Златица. Реализирането на проекта ще доведе до комплексно решаване на проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят синитарно-хигиенните условия за живот и ще се намали здравния риск за населението.

-

17897,396

КФ на ЕС

Общинска администрация

Проект 3.1.2.

Изграждане на депо за ТБООчакваните резултати са изградено депо за ТБО – площ 66дка

-

4 830

КФ на ЕС

Общинска администрация

Инвестиционна мярка 3.3.

Подобряване управлението на защитените територии, ефективно използване на природните ресурси”
Проект 3.3.1.

Изграждане на туристическа пътека „Мурта”Изграждане на туристическа пътека на север от село Петрич, община Златица с дължина 5135,55м

-

-

ЕЗФРСР/ЕСИФ на ЕС

Общинска администрация

Проект 3.3.2.

Изграждане на туристическа пътека „Кръстат камък”Изграждане на туристическа пътека на юг от село Петрич, община Златица с дължина 12 449,45м

-

-

ЕЗФРСР/ЕСИФ на ЕС

Общинска администрация

Инвестиционна мярка 3.4.

Адаптиране към климатичните промени, превенция и преодоляване на природните и технологичните рискове”
Проект 3.4.1.

Почистване на речни корита.-

-

1 200

ЕСИФ на ЕС

Общинска администрация

Приоритет 4

Създаване на устойчив пазар на труда, адаптиране на образователните политики и социално включване”
Инвестиционна мярка 4.1.

Подобряване на условията за заетост на младите хора, на групите в неравностойно положение и трайно безработните, подкрепа на мобилността на рабтната сила”
Инвестиционна мярка 4.2.

Насърчаване на инвестициите в качествено образование, придобиване на умения и учене през целия живот, дуално професионално обучение”
Инвестиционна мярка 4.3.

Насърчаване на социалната интеграция и приобщаване, борба с бедността, подбряване на здравната, социалната и културната инфраструктура”
Проект 4.3.1. Изграждане на достъпна среда в образователните институции и обществени сгради

-

-

-

ЕСИФ на ЕС

Общинска администрация

Инвестиционна мярка 4.4.

Развитие на физическата култура и спорта и изграждане на спортна инфраструктура”
Проект 4.4.1.

Реконструкция и изграждане на футболен стадион с обслужващи съоръженияРеконструкция и изграждане на футболен стадион и обслужващи съоръжения с площ 14 780м2

-

-

ЕСИФ на ЕС

Общинска администрация

Проект 4.4.2.

Изграждане на спортна залаИзградена спортна зала с площ 1 035м2

-

-

ЕСИФ на ЕС

Общинска администрация

Приоритет 5

Укрепване на административния и институционалния капацитет за добро управление”
Инвестиционна мярка 5.1.

Развитие на ефективна публична администрация на местно ниво и изграждане на благоприятна за гражданите и бизнеса институционална среда (включително осигуряване на достъп до ИКТ мрежи, участие на гражданите и бизнеса в консултативни, регулаторни и контролни органи, засягащи техните интереси)”
Инвестиционна мярка 5.2.

Насърчаване на електронното управление и фокусиране върху доброто управление и предоставянето на качествени публични услуги”
Инвестиционна мярка 5.3.

Развитие на териториалното сътрудничество с други общини и региони, включително с трансграничен характер, насърчаване на публично-частно партньорство и разширяване на достъпа до източници на финансиране”

7. Мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптация към вече настъпили промени

Повишаването на температурите, топенето на ледниците и все по-честите суши и наводнения са доказателства, че изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства пред човечеството, което реално се случва. Необходимо е да се предприемат спешни действия спрямо рисковете за цялата планета и за бъдещите поколения.

Европейският съюз е поставил този ангажимент в челните места на дневния ред и се е ангажирал да се справи с изменението на климата на вътрешно и международно равнище. Това е отразено и в европейската политика в областта на изменението на климата.

Предприети са действия за ограничаване на емисиите от парникови газове във всички сфери на дейност със стремеж да се постигнат следните цели: • консумиране на по-малко замърсяваща енергия по по-ефективен начин;

 • създаване на възможности за по-чист и по-балансиран транспорт;

 • възлагане на по-големи екологични отговорности пред фирмите, без това да компрометира тяхната конкурентоспособност;

 • обезпечаване на екологосъобразно планиране на използването на земята и развитие на селското стопанство;

 • насърчаване на научните изследвания и иновациите, допринасящи за смекчаване на въздействието и адаптиране към климатичните промени.

С приетия в Република България „Закон за ограничаване изменението на климата”, в сила от 11.03.2014 г. се уреждат обществените отношения, свързани с:

 • провеждането на държавната политика по ограничаване изменението на климата;

 • прилагането на механизмите за изпълнение на задълженията на Република България по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата;

 • функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ);

 • функционирането на Националната система за инвентаризации на емисии на вредни вещества и парникови газове в атмосферата;

 • прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ);

 • администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ);

 • мерките за намаляване емисиите на парниковите газове от използваните течни горива и енергия за транспорта;

 • изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ, L 140/136 от 5 юни 2009 г.), наричано по-нататък "Решение № 406/2009/ЕО";

 • функционирането на Схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ).

Целта е чрез предприемането на национални мерки и въвеждането на европейски и международни механизми да се гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като основен елемент в политиката по ограничаване изменението на климата и да се осигури дългосрочното планиране на мерките за адаптация към климатичните промени.

Третият национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г. е инструмент, чрез който се определя рамката на държавната политика в областта на изменение на климата за всеки обособен период на действие съгласно политиката на Европейския съюз и международните договори в областта на изменение на климата. Планът предвижда график за изпълнение и механизъм за мониторинг на дейностите по изменение на климата и постигнатите намаления на емисии на парникови газове.

В съответствие със задълженията, произтичащи от международните договори, е съставена Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ). Тя подпомага финансово и институционално инвестиционни и други проекти, които водят до намаляване емисиите на парникови газове на територията на страната или водят до други положителни екологични ефекти и влияние върху околната среда, включително чрез намаляване факторите на антропогенната дейност, свързани с климатичните промени и глобалното затопляне, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство в областта на опазване на околната среда. В схемата са включени организация на дейностите по набирането, оценката, валидацията и финансирането на проекти за зелени инвестиции чрез Националния доверителен екофонд (НДЕФ).Изпълнението и прилагането на НСЗИ се гарантира чрез публичност на критериите и решенията за одобряването на проектите, условията на договорите по тяхното изпълнение, системите за контрол и мониторинг по изпълнението на договорите и системите за верификация на резултатите от изпълнението на проектите. Националният доверителен екофонд сключва договорите за финансиране на одобрените проекти за прилагане на НСЗИ със съответните бенефициенти, както и осъществява контрол и мониторинг по изпълнението им.
Стратегията за развитие на Община Златица до 2020 г. предвижда действия, свързани с изменението на климата и съсредоточени върху:

 • увеличаване на знанията и разширяване на достъпа до информация

 • интегриране на адаптацията към климатичните промени в местните секторни политики, програми и проекти

 • използване потенциала на пазара, пазарните инструменти и частния сектор

 • подкрепа и сътрудничество, обмен на знания и най-добри практики между общини, градове и всички заинтересовани страни.

На общинско ниво в съответствие с националната политика за ограничаване изменението на климата и адаптация към климатичните промени, може да се предложат следните мерки по сектори:

Сектор на административното управление:

 • Сътрудничество и партньорство със заинтересовани страни по програми, насърчаващи смекчаването на изменението на климата и адаптацията към него;

 • Разработване на тематични цели, които предвиждат преминаване към нисковъглеродна икономика и насърчаване на адаптацията към промените в климата, превенция и управление на риска;

 • Анализ на въздействието върху околната среда на по-големи проекти – трябва да се отчита борбата с изменението на климата и адаптацията към него, както и борбата с бедствията и аварийте.

Енергийна ефективност в сектор „Бит и услуги“

 • Подобряване на енергийните характеристики на сградите/ саниране

 • Насърчаване използването на соларни инсталации за подготовка на топла вода за битови нужди

 • Подмяна на старо неефективно оборудване за производство на енергия – отоплителни и климатични уреди и инсталации

 • Повишаване информираността по отношение изискванията за сгради с нулево нетно енергийно потребление, нови материали, практики и технологии за енергийна ефективност

 • Ускорена газификация (индустриален, битов и публичен сектор) на територията на общината

Сектор „Промишленост”

 • Подобряване на енергийната ефективност в промишлените предприятия на територията на общината, включително в сектора на микро и МСП

 • Използване на алтернативни горива и биомаса

Сектор „Отпадъци“

 • Въвеждане на разделно събиране на “зелени“ отпадъци

 • Информиране и насърчаване използването на материали от рециклирани отпадъци в публичния и частния сектор

Сектор „Селско стопанство“

 • Стимулиране използването на подходящи сеитбообороти

 • Въвеждане на водоспестяващи и енергоспестяващи поливни технологии

 • Обучения на администрацията на общинско ниво

 • Обучения на земеделски производители по подсектори в селското стопанство – животновъдство и растениевъдство

Сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство“

 • Опазване и подобряване състоянието на зелените зони, градските и извънградски паркове

 • Превенция на пожарите в горите

  • Въвеждане на подходящи системи за стопанисване на горските насаждения, мерки за залесяване, включително противоерозионно и на изоставени земеделски земи

 • Разширяване употребата на дървесни продукти като заместител на продукти от невъзобновяеми, замърсяващи и енергоемки материали

Сектор „Транспорт“

 • Реконструкция и рехабилитация на пътната и уличната мрежа за постигане на оптимална скорост и намаляване на вредните емисии от МПС

 • Насърчаване намаляването на МПС, използващи конвенционални горива, и използването на екологичен градски и междуселищен транспорт

 • Насърчаване използването на железопътен транспорт за по-дълги дестинации

 • Развитие и стимулиране на велосипедното движение

Сектор „Наука и образование“

 • Повишаване на познанията и квалификацията на преподавателския състав на територията на общината по въпросите, свързани с изменението на климата

 • Утвърждаване на тематиката за климатичните промени в образователния процес.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница