Общински план за развитие на община златица 2014-2020 Май, 2014 съдържание използвани съкращениястраница2/10
Дата22.07.2016
Размер1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Историческа справка


В общината има множество архитектурни и мемориални паметници.

В гр. Златица се намират часовниковата кула, строена през 1777г., снабдена с часовник през 1922г., старият конак, метоха – скривалището на Васил Левски, Бояновата къща, храм паметник „Свети Великомъченик Георги”, Вехтия кемер, църковния комплекс „Спасово кладенче”, параклисите „Свети Кирик и Юлита” и „Света Петка”. Като Часовниковата кула, ситуираа в УПИ I, кв.72, е част от културно-историческото наследство на България и е с национално значение.

Часовниковата кула фигурира като архитектурно-строителен паметник с национално значение и е в списъка на Националния институт за недвижимо наследство в България.

Село Карлиево е разположено в южния край на Златишкото поле, югозападно от Златица. Селото е съществувало още през римската епоха, за което се съди от развалините на голямата римска сграда северно на 200м от селото, където през 1927г. е построена църквата „Св.Евстатий”.

Църквата „Св. Евстатий” се издига върху основите на голяма стара църква от V в. С формата на латински кръст. Около нея е имало гробище на голямо селище, съществувало някъде наблизо.

Съществуват много културни, исторически, мемориални и архитектурни паметници в с.Петрич. Това са църквата „Св. Великомъченик Георги” – построена през 1857г.., разрушена по времето на Априлското възстание и възстановена през 1879г., Камбаната, Руски паметник – костница, паметни плочи на Априлци.

Културно-историческото наследство е “инфраструктурата на приемствеността”. Ресурсите на държавата и общините са несъизмеримо по-малки от потребностите на многократно декларираното желание за “опазване и съхранение”. Желанието за допир на съвременниците до тези ценности и съхраняването им за идни поколения, би могло да се осъществи само чрез тяхното атрактивно експониране. За съжаление, работите по проучване, консервация и експониране все още не са доведени до формиране на завършени туристически продукти, професионална реклама и продажби. Това е пътят за набиране на средства, съхранение и обогатяване на тези непреходни ценности.

1.5. Анализ на действащи планове и разработки

От 2011 г. до сега в община Златица са разработени проекти по различни оперативни програми. Засегнати са всички проблемни области, а самите проекти са в различен етап на изпълнение. Данните са актуални към 16.04.2014г. от ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България).  • Проекти, чакащи одобрение

- „Възстановяване на сградата на Конака като част от културно-историческото наследство в района на Средногорието“, Програма за развитие на селските райони. В рамките на проекта ще се възстанови сградата на Конака в гр.Златица и ще се закупят машини, съоръжения и оборудване за превръщането на Конака в туристическа атракция. В резултат от проекта ще се увеличат броя на туристите в общината, което ще стимулира развитието на бизнеса и ще намали безработицата. Стойността на проекта е 467 992, 14 лв.

- „Възстановяване на сградата на Метох, гр.Златица, община Златица като част от културно-историческото наследство в района на Средногорието”, Програма за развитие на селските райони. Инвестицията ще бъде насочена към възстановяване на сградата на Метоха, гр.Златица; закупуване на машини, съоръжения и оборудване за превръщането на Метоха в туристическа атракция; разработване туристически пътеводител „Културно-историческото наследство на Средногорието“. Реализирането на проекта ще повиши туристическия поток, стимулира предприемачеството и намали безработицата. Стойност на проекта – 447 834, 54 лв.

- Общинска администрация Златица подготвя проектно предложение „Подобряване енергийната ефективност в ЦДГ „Слънце”, гр. Златица, община Златица”. Конкретният проблем е необходимостта от намаляване на потребената енергия и спестяване емисии на СО2. Решаването на проблема ще има значим екологичен ефект и ще намали използваната енергия.Национален Доверителен Еко Фонд (НДЕФ) Индикативната стойност на проекта е в размер на 165 000,00 лв.

- „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Златица”, Оперативна програма „Околна среда”. Цел на проекта е изграждане, реконструкция и развитие на цялата водопроводна и канализационна инфраструктурата в гр. Златица. Реализирането на проекта ще доведе до комплексно решаване на проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят синитарно-хигиенните условия за живот и ще се намали здравния риск за населението. Общият бюджет на проекта е в размер на 17 897 396,69 лв.

- Обновяване на градска среда. Ще бъде извършен ремонт и рехабилитация на зелени площи и изграждане на енергоспестяващо улично осветление. Ще бъдат обновени парк „Пещерата”, градинката срещу „Конака”, градинка на изхода на село Църквище и ще бъде подменено уличното осветление на град Златица.

- Изграждане на туристическа пътека „Мурта”. Ще бъде изградена туристическа пътека на север от село Петрич, община Златица с дължина 5135,55м.

- Изграждане на туристическа пътека „Кръстат камък”. Ще бъде изградена туристическа пътека – на юг от село Петрич, община Златица с дължина 12449,45м.

- Подобряване на енергийната ефективност на хижа „Свещи плаз”, Национален доверителен еко фонд (НДЕФ)


  • Проекти в процес на изпълнение

- По проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: 1. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3301-ІІ-37, Етрополе-Златица/Църквище-Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ 2. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3302 /ІІ-37/ Златица – Карлиево /SFO1300/ 3. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 1300 – ІІ – 37, Златица-Панагюрище /Карлиево – Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/“ по договор 23/321/01476 на Община Златица с ДФ "Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”

- „Реконструкция на водопроводна мрежа с.Карлиево, с. Църквище и с. Петрич, Община Златица и изграждане на дневен център за деца с увреждания, клуб за хора в неравностойно положение и социален център в гр.Златица”, Програма за развитие на селските райони. Общата цел на проекта е подобряване условията на живот на жителите от с.Карлиево, с. Църквище и с. Петрич чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна услуга и инфраструктура, предоставяне на услуги и качественна грижа за деца с увреждания чрез създаване на Дневен център и изграждане на Клуб за хора в неравностойно положение и социален център, за да се осигури високо качество на живота за лицата с увреждания в община Златица. Стойността на проекта е 6 410 587,07 лв.

- „Възстановяване на "Гугова Къща", с.Петрич, Община Златица като част от културно-историческото наследство в района на Средногорието“, Програма за развитие на селските райони. Целта е възстановяване на Гуговата къща (старото кметство), с. Петрич и закупуване на небходимото оборудване за превръщането на Гуговата къща в туристическа атракция. Инвестицията е насочена към стимулиране на туризма и бизнеса. Стойността на проекта е 466 321, 96 лв.

- „Реконструкция на сграда в с.Църквище, община Златица, за създаване на младежки център за насърчаване и популяризиране на екстремен туризъм”, Програма за развитие на селските райони. Целта на проекта е да се извърши реконструкция на сграда на бившето училище в с.Църквище и превръщането й в младежки център за насърчаване и популяризиране на екстремен туризъм, закупуване на машини, съоръжения за оборудване на младежкия център; разработване и разпространение на маркетингови стратегии – маркетинг на туристическия продукт ще създаде, управлява и прилага прийоми, чрез които потенциалните туристи/клиенти да бъдат провокирани, информирани и мотивирани да посетят Младежки център за екстремен туризъм. В резултат на проекта се очаква да се увеличи туристически поток и община Златица, стимулиране на предприемачеството и повишаване на заетостта. Стойност на инвестицията – 467 739, 68 лв.

- „Подобряване икономическата стойност на горите”, Програма за развитие на селските райони. Проектът има за цел да подобри състоянието на общинския горски фонд. В проекта са включени широколистни и иглолистни насаждения и култури с обща площ 180 ха, в т.ч. 146.2 ха, попадащи в обхвата на местата по национална екологична мрежа Натура 2000. Общата стойност на проекта е 163 773.36 лв.

- Общинска администрация Зланица подготвя проектно предложение „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда”, Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности", Програма за развитие на селските райони. В рамките на проекта е предвидено да се изгради пункт за пасивно пожаронаблюдение в общинската горска територия, стопанисвана и управлявана от община Златица. Ще бъде закупена и необходимата техника и софтуер. Проучва се възможността със средства на програмата да бъде осигурен и високопроходим автомобил, оборудван за гасене на пожари. Стойност на проекта е между 500 000 лв. – 560 000 лв.

- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Схема „Алтернативи”. Схемата „Алтернативи” се реализира от ноември 2010 г. до септември 2012 г. В община Златица са ангажирани общо 14 лични асистента за осигуряване на качествена грижа в семейна среда на 18 лица с увреждания с цел постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност. Проектът се финансира от Европейски социален фонд и включва предоставяне на социални услуги в домашна среда за нуждаещи се лица от общината. Социалната услуга „Личен асистент” цели облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи чрез осигуряване на заетост на безработни лица.

- „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, ОП „Регионално развитие”. Проектът е съвместен с община Мирково и община Чавдар. Целта е да се популяризира природното, културно и историческо наследство, чрез разработване на конкретни туристически продукти с регионален обхват, техния маркетинг с цел промоция на региона като конкурентоспособна дестинация и нарастване на ползите от туризма. Маркетингът на разработените туристически продукти ще се основава на използването на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари и привличане на нови пазарни сегменти, като се използва потенциала на вътрешния пазар. Реализирането на проекта трябва да допринесе за икономическата диверсификация на територията на четирите общини, за намаляване на териториалната концентрация на туризма, насърчаване на предлагането извън сезона, както и намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база.- Проект на Община Златица „Европейска пътна карта на Община Златица за Програмен период 2014-2020г.” - ОП „Административен капацитет”. Едни от основните цели на проекта са формулиране на местните политики, ресурсно осигурено стратегическо планиране на следващия програмен период 2014-2020 от членството ни в ЕС. С този проект ще бъде разработен Общински план за развитие на следващия програмен период.

- „Повишаване компетентността на общинска администрация Златица”, Оперативна програма „Административен капацитет”. В рамките на проекта ще се осъществят необходимите обучения на служителите от администрацията, за да се повиши ефективността и качеството на тяхната работа. Стойност на проекта – около 36 185 лв.(Финансиране от ЕС 30 757лв.; Национално финансиране 5 428лв.)

- „Осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда в община Златица”, Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси”. В рамките на проекта ще бъде осигурена трудова заетост на 26 безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране за предоставяне на услуги в домашна среда; 1 лице – технически сътрудник в Звеното за услуги в домашна среда. Не по малко от 40 лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване ще получават услугата „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Домашен помощник”. Бюджет на проекта е 217 477 лв. (Финансиране от ЕС 184 856лв.; Национално финансиране 35 622лв.)

- „Насърчаване на туристическите дейности в Община Златица” , Програма за развитие на селските райони. В рамките на проекта ще се извърши реконструкция и оборудване на къщата-музей „Ю. Гагарин” за превръщането му в информационно-посетителски център; изграждане на заслони, поставяне на информационни табла, пътепоказателни табели, маркировка на туристически пътеки; разработване и разпространение на информационни и рекламни материали; разработване на туристическа маркетингова стратегия – развитие на интегриран селски туризъм. В резултат на проекта се очаква се подобри развитието на туризма и бизнеса в общината. Стойност на проекта – 214 920,00 лв.

- „Без граници”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проектът е насочен към подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез засилване на мотивацията им за участие в образователния процес, подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и включване в извънкласни занимания и нестандартни форми на обучение.Партньор: Аграрно-техническа професионална гимназия. В рамките на проекта ще се сформират групи по интереси в СОУ „Св. П. Хилендарски”, ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов”, ЦДГ „Слънце” - фолклорен състав за музика и танци; театрален клуб; духов оркестър и мажоретен състав; школа по изобразително изкуство, школа по българският език и школа „Спорт”. Ще се осигури необходимата материална база за провеждане на извънкласните занимания. Одобрен бюджет: 282 771лв.(Финансиране от ЕС 240 355лв.; Национално финансиране: 42 416лв.)

- Първоначално залесяване на неземеделски земи, Мярка 223, Програма за развитие на селските райони (ПРСР) – Извършени са дейности по създаване на горски култури върху територии от 287дка

- „Повишаване ефективността на общинска администрация Златица”, Оперативна програма „Административен капацитет”. Целта на проекта е създаване на предпоставки за по-добро управление чрез повишаване ефективността на общинска администрация Златица чрез усъвършенстване работните процеси и координацията в дейността на организацията; подобряване организационното развитие на администрацията; популяризиране на целите, дейностите и резултатите от проекта. Общ бюджет на проекта е 52 206 лв..(Финансиране от ЕС 44 375лв.; Национален бюджет 7 831лв.) Моментен етап – финализиране на проекта.

- „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Паисий Хилендарски” и ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов”, град Златица”, Оперативна програма „Регионално развитие”. Изпълнението на проекта ще подобри енергийната ефективност в СОУ „Паисий Хилендарски” и ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов”. Инвестициите за въвеждане на ергоспестяващите мерки в сградния фонд на образователните институции ще доведе до намаляване на енергийните разходи и ще подобри условията за обучение. Общ бюджет на проекта е в размер на 312 405 лв (Финансиране от ЕС 265 544лв. - изплатени; Национално финансиране 46 861лв.). Моментен етап – приключен на 27.02.2014г.

- „Реконструкция и обновяване на междублокови пространства, рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръжения към тях в това число спецификации за доставка на съоръжения в град Златица, община Златица”, Програма за развитие на селските райони. Инвестицията е насочена към обновяване и благоустройство на градската градина в гр.Златица, обновяване и благоустройство на част от пл. „Македония”;обновяване и благоустройство на градинката пред социален патронаж и пазарното пространство; обновяване и благоустройство на вътрешно квартално пространство в кв. 68 и кв. 88 в гр. Златица. Ще се оформят места за паркиране, ще се изградят детски площадки, както и места за отдих и спорт. В резултат от изпълнението на проекта ще се подобри качеството на живот за хората в общината. Стойността на проекта е 1 183 548, 00 лв. Моментен етап – приключен  • Проекти, изпълнявани съвместно с Дирекция „Бюро по труда”

- „Нов избор, развитие и реализация”, схема „Развитие” – Обучение на 24 безработни лица и наемане на 20 от тях на длъжност „работник озеленяване” и „работник поддръжка на пътища”

- „Шанс за работа” – Професионално ориентиране за придобиване и чиракуване на младежи до 29г.

- „Старт на кариерата” – Осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование

- „От социални помощи към осигуряване на заетост” – Назначени са четири лица на непълно работно време за период от 6месеца

- „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания” – назначено е едно лице на длъжност „работник поддръжка” за период от 24 месеца

- „Регионална програма за заетост и обучение”- назначени са 10лица на длъжност „общ работник” за период от 6месеца- „Подкрепа за заетост”- назначено е едно лице за период от 9месеца на длъжност „работник чистота”

  • Проекти, изпълнявани съвместно с предприятие „Аурубис” ЕАД

- Закупуване на ехограф за Медицински център ”МЦ1” град Златица

- Социална програма за трайно безработни лица – наемане на безработни лица на работа в сектор „Чистота” към общината и извършване на дейности по почистване на населените места в общината

- Спонсориране на дейности на спортен клуб „Стоян Николов”

- Закупуване на фитнес уреди и фитнес зала в СОУ „Св. Паисий Хилендарски”

- Изграждане на мини футболно игрище в двора на Аграрно Техническа Професионална Гимназия град Златица

- Ремонт на детски отдел в библиотеката към читалище „Христо Смирненски”

- Монтиране на фитнес уреди на открито

- Спонсориране на театрално-танцова постановка на ансамбъл „Средногорие”

- Преустройство на помещения и изграждане на Клуб на инвалида

- Изграждане на детски площадки в села Петрич, Карлиево и Църквище

- Изграждане на футболно игрище в село Цъквище

- Ремонт на църквата в село Карлиево
  • Неодобрени проекти

- „Реконструкция и установяване на център за туризъм за зелени общини, развитие на Зелен маршрут”. Водещ кандидат е сръбската община SVRLJIG, намираща се в област Нишава. Другите партньори са община PANTELEJ, област Нишава и НЧ „Христо Ботев 1925”, с. Габер, община Драгоман. Общи цели на проекта са: 1. Укрепване на туристическия, екологичния, инфраструктурния и икономическия потенциал на трансграничния регион; 2. Подобряване на информационната и комуникационната инфраструктура и внедряване на специализирани съвременни софтуерни системи с цел заздравяване на общинските капацитети; 3. Създаване на успешен и устойчив модел на сътрудничество между общините и постигне на синергия в техните дейности в областта на туризма, околната среда, социалните въпроси и т.н. 4. Засилване обмена на ноу-хау, добри практики и идеи между сръбските и българските общини. Бюджета е 393 272 евро.

- „Почистване, зацветяване и благоустрояване на терен в ЦГЧ, гр.Златица” Национална кампания „За чиста околна среда 2013г.”

- „Разработване и внедряване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в община Златица” Министерство на труда и социалната политика


  • Предвидени проекти/инвестиционни намерения

- „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Златица”, ОП „Околна среда” – Бенефициент община Златица

- Реконструкция и изграждане на футболен стадион с обслужващи съоръжения – Изграден стадион с обслужващи съоръжения 14 780м2

- Изграждане на спортна зала – Изградена спортна зала – 1035 м2

- Почистване на речни корита - Обща стойност: 1 200 000 лв
2. Състояние на местната икономика

2.1. Отраслова структура, водещи сектори в местната икономика и тенденции в развитието на икономическите процеси

Промишленост

Като определящи за икономиката на региона основни предприятия и производители са:

- Металургичният завод за електрорафинирана мед „Аурубис България“, разположен между Златица и Пирдоп с 800 служители. Компанията прилага и сериозна социална програма. През 2011 г. е подписано Споразумението за сътрудничество, което регламентира изпълнението на социални проекти за периода 2011-2012 година. Размерът на финансовата субсидия, която „Аурубис България” предоставя за релизирането на социалната програма, е 110 000 евро.;

- „Елаците-Мед АД” – частно акционерно дружество с предмет на дейност добив и обогатяване на медни и злато-съдържащи руди, разположен край село Мирково с 1770 служители;

- "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД

- Девон стил ООД

- Девон груп ООД

- Златанови – Златица ООД

- Мандра за млечни продукти сред най-добрите производители в страната на кашкавал „Балкан“.

- Кооперации в община Златица са: ПК”Златица- 91” Кооперацията стопанисва 10 търговски обекта, от които 2 са включени в националната търговска верига КООП, брой заети лица 35; ТПК “Български килими”.- Частни фирми занимаващи се с търговска дейност: производство, продажба на хранителни и промишлени стоки. Регистрирани са 70 обекта за хранителни стоки, развлечение – кафета, павилиони и др., по-голямата част е на територията на административния център - град Златица.

- Пътно-строително предприятие “АМ – Хемус” АД клон Златица, която се занимава с изграждане на пътни настилки, благоустрояване, ниско строителство

По икономически показатели община Златица е със слаби позиции в Югозападния район на планиране, въпреки многоотрасловата й икономика.

Приходите от продажби на общината са главно от малките и средни предприятия. Те са със много нисък размер на добавената стойност и трудно могат да предложат преструктуриране в конкурентноспособни и динамични производства, необходими за постигане на ефективна среда.

Горско стопанство

Горите са ценен и надежден източник на суровини и материали, важен фактор за състоянето на екологията – атмосфера и разнообразие на растителен и животински свят, като подпомагат развитието в икономически и социален аспект. Горското стопанство играе важна роля и е основно предимство на общината за развитие на туризма.

Областта попада в горско-растителна област, долен равнинно хълмист пояс с дъбови и широколистни гори. Разпространени са следните дървесни видове широколистни – акация, дъб, цер, липа и др. По данни от 2010г. общата площ на горите общинска собственост е : залесената площ от горския фонд на община Златица е 4 574,2 ха или 90,7% от общата площ; общо дървопроизводителната площ възлиза на 4 684,6 ха.; недървопроизводителната горска площ е 360,6 ха. Една част от тях (поляни, просеки и др.) могат да се използват за странични ползвания в горския фонд, а друга част (пътища, временни складове, разсадници и др.) служат за провеждане на лесовъдските мероприятия. Общият запас на дървесина в горския фонд на лесничейството е 109 927 куб.м. стояща маса без клони, в т.ч. иглолистна дървесина – 7 360 куб.м и широколистна дървесина –102 567куб.м. През периода 2000-2009 г. общият размер на ползването на горите, собственост на общината възлиза на 20 658куб.м (стоящо с клони).

Площта на горите и земите с дървопроизводителни и среднообразуващи функции на ОГ Златица е намаляла с – 2 709ха, което се дължи на прекатегоризирането им към новите защитени зони по Директива Натура 2000.

Основните насоки на организация на горското стопанство в общината са предвидени в лесоустройствените проекти и са съобразени с поставената цел по групи гори и земи съобразно функциите им.

В горите и земите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции организацията на стопанисването е насочена преди всичко към разширеното възпроизводство на главния продукт – дървесината, при пълно запазване на водоохранните и почвозащитни функции на гората. Проектирани са подходящи залесявания, реконструкция на насажденията, сечи и други мероприятия, изцяло съобразени с екологическите условия на района. Предвижда се залесяване общо върху 85 дка. Залесяване ще се извърши върху площи след различни видове сечи, при реконструкция на насажденията и попълване на редини. Направлението на стопанисването в защитните и рекреационни гори и земи има за цел непрекъснато подобряване и увеличаване на особените им функции. Така в защитните гори (противоерозионни и мелиоративни), основната цел е запазване на съществуващата растителност и почвата, както и ограничаване на ерозионните процеси чрез подходящи мероприятия, запазване на инженерните съоръжения и подобряване на ландшафта около тях.

От горите на територията на общината се добива дървесина, която се продава на различни потребители, добиват се и дърва за огрев. Предвидено е ползване чрез различни видове сечи на дървесна маса в размер на 10 992 куб.м годишно (без клони).

Общински гори (ОГ) Златица през периода 2005-2008г. са подавали средногодишно по 800куб.м строителна дървесина и 3 800куб.м. дърва за огрев.

Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и опазването на горите ще създава работни места за голяма част от населението на общината.

На територията на горския фонд ще се осъществяват и в бъдеще редица странични ползвания – паша на едър и дребен добитък, добив на сено от голите площи. Има добри условия за добив на билки, горски плодове и гъби.

Общата площ на горския фонд на общината е 105 430,5дка - в това число: държавен горски фонд – 54 119,34 дка; общински гори – 49 797,26 дка,стопанисвани от общинско звено „Гора”; частни гори 319,4 дка; други (училищни) 598 дка, като това представлява 64,534% от територията на общината или 14,35% от територията на региона.

Горският фонд в землището на село Църквище възлиза на 3 745дка, а но село Карлиево – 12 389дка.Таблица 2: Горски фонд


Гори

Горски фонд

Процент на територията на общината

Процент на територията на региона

Горски фонд общинска собственост

Горски фонд на глава от населението

мерна единица

дка

%

%

дка

дка/жител

Община Златица

105430,5

64,534

14,35

49 797,26

15,02

За всички общински гори са съставени актове за общинска собственост. Съгласно чл. 25, ал. 1 и 2 от Закона за горите e изработен лесоустройствен проект за видовете горска собственост. Необходимо е да бъдат заложени средства в бюджета за доплащане на разработването му. Лесоустройственият проект осигурява добри предпоставки за стопанисването на горския фонд.

Цел на общината е оптимален бъдещ състав за осигуряване правилно разпределение на дървопроизводителната площ, с което ще се постигне максимална производителност едновременно с най-добър екологичен ефект. Очаква се 17,1% увеличение на залесената площ и увеличение на прираста за цялото горско стопанство с 19,7%.

Община Златица разполага със значителен общински горски фонд. Този сериозен ресурс може и следва в много по-голяма степен да бъде ефективно използван, в интерес на общината. Чрез умело съчетаване на различните способи на стопанисване, управление и разпореждане /отдаване под наем, отдаване на концесия, замяна, продажба и др./ може съществено да се допринесе за значително увеличаване на собствените приходи на общината.Поземлени ресурси

Земеделските територии заемат общо 47 914дка (29,3% от площта на общината при средно за страната 58,7%). Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 18 825 дка. Тя представлява близо 30 % от селскостопанския фонд на общината, възлизащ на 47 914 дка.Преобладават ливадите, мерите, пасищата и високопланинските пасища, което е предпоставка за развитие на животновъдството на тази територия. Района на община Златица се характеризира с делувиални и алувиални почви. Замърсяването на почвите има полиметален характер с водещ замърсител мед. В отделни случаи се наблюдава замърсяване с As, Zn,Pb. Замърсяването поставя въпроса за използването на площта и за оценката на селскостопанското използване. Подвижността и достъпността на медните съединения може да се намали чрез варуване на почвите, системно торене с високи норми фосфатни торове и внасяне на органични маси.

За да се спазват ветеринарно-санитарните изисквания относно натрупаните тежки метали в растенията би могло да се предложи , следните култури да се отглеждат за семепроизводство: пшеница, зимна ръж, тритикале, царевица, картофи, резене и коноп. Специално място може да се отдели на интродуцирането на етерично-маслените култури (напр. лавандула) и цветята. Някои видове растения могат да бъдат използвани за извличане на тежките метали от почвата, като произведената биомаса може да се предлага за суровина в химическата промишленост.

Таблица 3: Селскостопански фонд и обработваема земя в община Златица

Община

Територия (дка)

Селско-стопански фонд (дка)

% от терито-рията

Обработваема земя (дка), (без естеств. ливади)

% от селскосто-панския фонд

Златица

163306

47 914

29,3

18 825

30

Общо за региона

717328,5

286388

39,92

102 769, 86

35,88


Растениевъдство

В община Златица за 2013 г. са засети 1100 дка пшеница Средните добиви за 2013 г. са 147 кг/дка пшеница, 250 кг/дка – ечемик и 150 кг/дка ръж.Таблица 4: Основни видове зърненожитни култури, реколтирани площи и средни добиви за 2013г.

Култура

Пшеница

Ечемик

Ръж

Община

Засети площи

Рекол тирани площи

Среден добив

Засети площи

Рекол тирани площи

Среден добив

Засети площи

Рекол тирани площи

Среден добив

дка

дка

кг/дка

дка

дка

кг/дка

дка

дка

кг/дка

Златица

1100

1100

147

600

525

250

1260

1260

150Фигура 2: Основни видове зърненожитни култури, реколтирани площи и средни добиви за 2013г.

Таблица 5: Основни видове окопни култури, реколтирани площи и средни добиви за 2013г.

Култура

Картофи

Слънчоглед

Царевица

Община

Засети площи

Рекол тирани площи

Среден добив

Засети площи

Рекол тирани площи

Среден добив

Засети площи

Рекол тирани площи

Среден добив

дка

дка

кг/дка

дка

дка

кг/дка

дка

дка

кг/дка

Златица

30

30

1300

610

451

94

200

200

275Фигура 3: Основни видове окопни култури, реколтирани площи и средни добиви за 2013г.

Зеленчукопроизводството преди години е било основен поминък на населението в населените места на общината. Поради спиране работата на консервната фабрика в Златица и проблеми с напояването, и това производство е изоставено. Производството е за задоволяване нуждите на домакинствата.Животновъдство

Таблица 6: Данни за броя на животните – говеда, овце, кози

Животни

Говеда

Овце

Кози

Община

общо

в т.ч. крави

общо

в т.ч.овце майки

общо

в т.ч. кози майки

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

Златица

500

450

2500

2300

550

500

Таблица 7: Данни за броя на животните – свине, птици, зайци, пчелни семейства

Животни

Свине

Птици

Зайци

Пчелни семейства

Община

общо

в т.ч. свине майки

общо

в т.ч. кокошки носачки

в т.ч. бройлери

общо

в т.ч. зайкини майки

бр.

бр.

хил.бр.

хил.бр.

хил.бр.

бр.

бр.

бр.

Златица

111

8

2

0,5

1,5

300

100

250

Източник на данните за броя на животните и птиците са анкетните карти, попълвани от земеделските производители при регистрирането им в Областна дирекция “Земеделие и гори “ на Софийска област.

Ферми за производство на мляко: Първа група - община Златица, гр.Златица с 82 млечни крави; Втора група – с.Петрич 66 млечни крави

В областта на животвъдството преобладават, традиционно, овцевъдството и говедовъдството. Тенденциите за промяна на броя на животните и птиците, характерни за страната, се наблюдават в сравнително изразен вид и в общината.

Наблюдава се тенденция към намаление броя на отглежданите говеда, спрямо предходните години. Това не отговаря на тенденцията за запазване на броя на говедата в национален мащаб през последните години и ясно показва, че има съществени проблеми пред млекопроизводителния сектор.

Липсват данни за продуктивността на животните, но след като се наблюдава тенденция за намаляване на техния брой, може да се счита, че една от причините за това е тяхната ниска продуктивност както и незадоволителната реализация на стоковата продукция.

Като цяло, животновъдството е далеч от оптималния си капацитет. Преобладават дребните стопанства с натурален и полу-пазарен характер. Сериозен проблем е остарялата, амортизирана и на места полуразрушена материално-техническа база.Хидромелиорации

Поливното земеделие е една от решаващите предпоставки за изграждане на ефективен и конкурентноспособен аграрен сектор. Затова е необходимо да се извърши ремонт и възстановяване на поливните площи и обслужващите ги съоръжения, да се използва целия потенциал за добре устроени поливни площи.

Отдадените на концесия общински язовири са с предмет на дейност “Рибовъдство, поливни и мелиоративни дейности”, което е предпоставка за развитие на поливното земеделие.

Научното обслужване на аграрния сектор е незадоволително. Офисът на Служба Земеделие и гори в гр. Златица е единственото звено, оказващо административна помощ на земеделските производители. Друго звено, работещо по проблемите и информационното обслужване на земеделските производители, е Областната служба за съвети в земеделието, откъдето всеки може да получи информация за най-новите насоки в развитието на животновъдството, внедряването на нови технологии, отговарящи на изискванията на европейските стандарти.

По информация от „Напоителни системи ЕАД – София-клон” към 07.05.2013г. на територията на община Златица не се водят хидротехнически системи и съоръжения.

Арендни отношения

Все още голяма част от собствениците на земеделски земи предпочитат да реализират собствеността си чрез получаване на рента, а не чрез покупо-продажба. Чрез получаването на регулярен доход от рента, собственикът има възможност да реализира икономически собствеността си и в същото време, да изчака по-добра пазарна цена на земята, за да я продаде.

Проблемът с разпокъсаната собственост е на дневен ред и в община Златица. Необходимо е да се разширят административните и организационни облекчения за доброволно окрупняване на земеделските имоти и насърчаване на арендуването, като се гарантира сигурност и за собствениците, и за наемателите в рамките на сключените арендни договори.Съгласно разпоредбите на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) към Министерство на земеделието и горите е изграден и функционира Регистър на земеделските производители. С всяка изминала година броя на регистрираните земеделски производители в община Златица се увеличава.

Пазар на земя

Изготвена е Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост, обхващаща периода 2011-2015г. с предмет застроени и незастроени имоти – частна и общинска собственост, в това число и жилищни имоти.

Основни цели:

- осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността;

- опазване и подобряване на екологичната среда;

- гарантиране на ефективно управление и на повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост.

Съгласно чл. 19 от ЗСПЗЗ (Закона за собствеността и ползването на земеделските земи) общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. В землището на община Златица тези имоти са 95, в землището на с. Църквище - 8, в землището на с.Карлиево - 51 и в землището на с.Петрич - 1 133.

За земеделските имоти и гори – публична и частна общинска собственост са съставени общо – 885 акта. Остават неактувани 10% от земеделските имоти.

Търсенето на земеделска земя в община Златица е слабо и насочено към местоположението на земята и високата й категория /за землищата на общината ІV и VІ/. Свързано е с фактора поливност и достъп до път, с цел придобиване собственост на маломерни имоти за задоволяване нуждите на домакинството. Предлагането също е слабо. Предимно се предлагат имоти, необработвани с години, ниска категория, трудно достъпни и неполивни. Преобладаващото мнение сред земеделските стопани е, че липсва икономически интерес, способите им за производство са нерентабилни, а средствата – недостатъчни. При пазар на земеделски земи преобладава покупката на ниви и ливади ІV – VІ категория на земята в гр. Златица. Купувачи в повечето случаи са арендаторите.

Основни изводи

В резултат от въздействието на световната икономическа криза върху селското стопанство е налице забавяне на растежа в земеделието. Финансовата подкрепа в отрасъла, коята включва подпомагане на земеделските производители със средства от европейските фондове и националния бюджет допринася за по-слабото въздействие на кризата върху селското стопанство.

Като положителни аспекти на сектора може да се отразят следните:

- благоприятни условия, традиция и опит при отглеждане на характерни за общината земеделски и селскостопански култури;

- увеличаване броя на земеделски производители, отглеждащи технически култури;

- съпоставено с други райони на страната, неизползваната обработваема земя в общината е сравнително малка по площ.

Отрицателно влияние имат следните страни:

- през последните 50 години има данни за замърсявания на почвите от тежката промишленост;

- неефективно производство, нарушена връзка между наука, производство и пазар;

- ниско ниво на организираност на производителите;

- липсват производствени мощности за обработка на продукцията от зеленчукопроизводство;

- голям брой разнородни собственици и ползватели на земеделските имоти;

- ниска техническа съоръженост, остаряла и амортизирана материално-техническа база;

- намаляване броя на животните;

- неизползван потенциал на поливните площи.

Перспективи за развитие:

- въвеждане на технически култури;

- създаване на масиви от трайни насъждения, чрез закупуване или наемане за дългосрочно ползване на земя по законовия ред;

- Стимулиране на биологично производство – повишаване на осведомеността на производителите за нормативна база, научни постижения и добри практики;

- заздравяване на връзките между общински структури и професионалната гимназия с аграрен профил.

Забелязва се стремеж в частните стопани към затваряне на цикъла при производство на селскостопанска продукция. Това е един голям потенциал за насочване на инвестиции в селското стопанство, което ще доведе до разширяване на производството, модернизиране на процеса, повишаване на качеството на продукцията и доближаване до изискванията и стандартите на ЕС.Транспорт

Транспортната мрежа в община Златица е добре развита. Железопътният транспорт е представен от Трета главна линия София – Тулово – Карнобат.

Републиканската пътна мрежа е представена от главен път I-6 София – Бургас, който пресича гр.Златица.

Друг важен транспортен коридор е пътя Е-37, преминаващ през с.Църквище , който свързва населените места в котловината със Северна България. Проходът е затворен и на места разрушен, но най–бърз за преминаване. Продължавайки на юг, този път е основна връзка с гр.Панагюрище и с цяла Южна България .

По-отдалечено от общинския център е село Петрич, разположено в Ихтиманска Средна гора. До него съществуват изградени пътни връзки, които са части от пътища 31-75 (от разклона при ханче “Мирково” до границата с Поибрене) и 31-74 (от разклона за Смолско до върха при манастирчето).

С целеви средства от Министерство на финансите се ремонтират пътищата SFII-37 03301 Етрополе -Златица - Църквище, SF 03302 Златица - Карлиево SFР 03303 Смолско- Петрич - мах. Бодят- част от П-класен път и ІV-то класна пътна мрежа.

Към дата 17 април 2014 година е направено е обявление за обществена поръчка за изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: 1. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3301-ІІ-37, Етрополе-Златица/Църквище-Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ 2. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3302 /ІІ-37/ Златица – Карлиево /SFO1300/ 3. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 1300 – ІІ – 37, Златица-Панагюрище /Карлиево – Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/“ по договор 23/321/01476 на Община Златица с ДФ "Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”.

Телекомуникации

Единната съобщителна система (ЕСС) обхваща комплекс от технически съоръжения, мрежи и дейности, които осъществяват далекосъобщенията, пощенските услуги, радиоразпръскването и телевизионните предавания. Подсистемата на далекосъобщенията включва телефонните и телеграфните услуги и мрежи. Степента на развитие на телефонните съобщения се приема като обобщаващ показател за развитието на цялата подсистема на далекосъобщенията.

Съобщителната инфраструктура в общината е добре развита. Качеството на връзките е на сравнително добро ниво. Най-слабо телефонизирано в община Златица е с. Петрич, а в махала Бодят няма нито един телефонен пост. Телефонната плътност за община Златица е 63% от общия брой домакинства.

Телевизионен сигнал достига до всички населени места. Необходимо е изграждането на ретранслаторна уредба за осигуряване на устойчив телевизионен сигнал в с. Петрич. На територията на региона работят два кабелни оператора. Всички мобилни оператори предлагат обслужване с мобилни комуникации, като общината има добро покритие. Населението на община Златица се обслужва от Териториално поделение “Български пощи”.Туризъм

Златица предлага много възможности за туризъм. Градът е отправна точка за различни маршрути в Централна Стара планина. Биологичното разнообразие на планината е много ценно и атрактивно за любителите на природата. В региона има отлични условия за планински маратон, планинско колоездене, лов и риболов.

На западната стена на връх Свищи плаз има възходящи въздушни течения, благоприятстващи развитието на парапланеризма в района. Там редовно се срещат почитателите на този спорт.

За туризъм има добре маркирани пътеки към близките хижи - „Свищи плаз“, „Паскал“, „Кашана“, „Кокалско“, „Мургана“ в Стара планина, както и на юг към Кара тепе, Панагюрски колонии.

За риболовен туризъм наблизо са национално известните Душански язовир и Жеков вир.

Предвиждат се и проекти, по които община Златица е кандидатствала през 2013 година и очакват одобрение за изграждане на туристическа пътека „Мурта”на север от село Петрич с дължина 5135,55м, изграждане на туристическа пътека „Кръстат камък”на юг от село Петрич, с дължина 12449,45м.

На територията на общината има само три хотела – два в общинския център и един в село Църквище и две къщи за гости – в гр. Златица и с.Петрич. Категорията е две звезди, а легловата база е недостътъчна – едва 52 легла, 24 стаи за цялата община.


Показатели

Мерна единица

2010

2011

2012

Средства за подслон и места за настаняване

Брой

2

2

3

Легла

Брой

22

21

57

Легладенонощия

Брой

7110

6461

15698

Брой стаи

Брой

9

13

20

Реализирани нощувки

Брой

739

..

5141

Пренощували лица

Брой

375

..

797

Приходи от нощувки

Левове

..

..

138321

Хотели

Брой

2

2

3


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница