Общински план за развитие на община златица 2014-2020 Май, 2014 съдържание използвани съкращениястраница5/10
Дата22.07.2016
Размер1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

а) промишлени източници:

- производствената площадка на „Аурубис България” АД- гр. Пирдоп. Предприятието извършва собствени непрекъснати измервания на емисиите в атмосферния въздух от изпускащите устройства на производствената площадка, както и измервания на качеството на въздуха в гр. Златица по определени показатели, между които и ФПЧ10 в поддържан от предприятието пункт за мониторинг разположен в „ОДЗ- гр. Златица”;

- неорганизирани емисии жп-гара Златица.. Вредни емисии от произвеждания медно-златен концентрат при транспорт от индустриялната площадка на предприятията до гарата ;

- неорганизирани емисии от хвостохранилища и мини: „Жеков вир” 1500дка, „Челопеч Майнинг” 700 дка и рудник с площ на излъчване 266дка, „Елаците Мед” 650дка


б) битово отопление:

- Направена е оценка на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление на базата на данни на Националния статистически институт от 2007-2011 г. за разхода на горива и други енергоизточници за 100 домакинства, тъй като не съществува стройна система за отчитане на общинско ниво в страната. Влиянието на отоплението на обществените сгради в градовете като източник на замърсяване с ФПЧ10 ефективно за община Златица се счита за 26.4 кг на домакинство.в) транспорт:

- Годишни емисии от транспортни източници през 2011 г., възлизат общо на 1130 кг/г

Фигура 18: Принос на различните източниципри формирането на средногодишната концентрация за 2011 в пункта за мониторинг

Проблеми и мерки за предодвратяване на замърсяването на атмосферния въздух:

- проблемът със запрашаването на ж.п. гара Златица през 2012 г. вече е решен и не са необходимо допълнителни мерки за намаляване на замърсяването от този източник;

- значителен източник на запрашаване на района се явяват неорганизираните емисии от металургичното производство на „Аурубис България” АД. Предвижда се реализация на инвестиционно предложение за реконструкция на инсталацията за пирометалургично производство на анодна мед, което ще доведе до минимизиране на неорганизираните емисии от производствената площадка на дружеството. След реализация на инвестиционното предложение, емисиите от дейността на „Аурубис България” АД няма да оказват каквото и да било неблагоприятно въздействие върху околната среда и/или здравето на местното население.

- голямото количество на използваните твърди горива за битово отопление през зимните месеци. Този проблем е налице почти във всички общини в страната и е необходимо да бъде решен, чрез въвеждането на национална политика за намаляване на изгарянето на твърди горива за отопление и замяната им с екологосъобразни средства за отопление. Общинската администрация няма компетентност и капацитет за решаването на този въпрос, а може единствено да провежда информационни кампании за разясняване на населението на ползите от използването на по-чисти горива за отопление. В съответствие с национално възприета стратегия за намаляване на замърсяването на въздуха е необходимо намаляване на консумацията на твърди горива за отопление с до 30%.5.2. Качество на водите

Подпочвените води на територията на общината са преобладаващо инфилтрационен тип, като се подхранват от атмосферни валежи и стичащи се по склоновете повърхностни води.

Районът на река Тополница, в който е разположен и язовир Тополница се характеризира със струпване на промишлени предприятия и производства, свързани главно с добив и преработка на медна руда.

Всички притоци на р. Тополница (Мъти вир, Медетска, Златишка, Пирдопска и др.) от изворите до вливането й в яз."Тополница" са включени в Регистър на чувствителните зони в басейна на р. Марица съгласно Директива 91/271/ЕИО, а след вливането на река Кисело дере, Пирдопска, Златишка и Санър дере, река Тополница е обявена за гореща екологична точка от национален мащаб.

В района се намират следните пунктове от НАСЕМ за контрол качеството на водите: р. Тополница на шосеен мост за Панагюрище, р. Тополница при с. Поибрене и р. Тополница след град Копривщица.

5.3. Почви

На територията на Югозападен район, на който попада и община Златица, се прилага система на три нива за мониторинг на почвите в областите. На първо ниво се извършва широко мащабен мониторинг, на второ се наблюдават мрежите на вкисляване и засоляване, на трето ниво се определят локалните замърсители от земеделски източници. Целта на тази система на наблюдение е да се обхванат по-големи територии от почвеното многообразие на територията на страната. За целите на наблюдението се определят пунктове за съответната територия.

Одобрените пунктове за почвен мониторинг на територията на областите Софийска и София са общо 13 пункта. Район с трайно замърсяване на почвата е съседната на община Златица - община Пирдоп, намираща се на територията на РИОСВ – София.

Негативните процеси в почвите се изразяват най-вече с развитие на проблемите свързани с почвено запечатване, ерозия, свлачищни процеси и локално замърсяване. Процесът на почвено запечатване се отнася за почви, използвани и трайно застроени за селищно изграждане, промишлено и инфраструктурно строителство, търговски и транспортни участъци, пътна и железопътна мрежа и др. Почвената ерозия засяга огромни площи от територията на страната. Тя е естествен процес, който е силно зависим от антропогенните фактори. Обезлесяването и прочистването на естествената растителност при реализация на инфраструктурни, промишлени, туристически и др. проекти, интензивното земеделие и липсата на адекватни противоерозионни мероприятия водят до задълбочаване на проблемите, свързани със загуба на ценни почви в следствие на развитието на ерозия. На територията на горския фонд на община Златица от различните видове ерозия са засегнати 3 609,1 ха или 9% от общата му площ. По-голямо внимание заслужават явленията, свързани с образуването на поройни ровини и долове, свличането на почвените пластове в леглата на пороите и поройните наноси. Тези явления заплашват пътищата, жп-линиите, обработваемите земи и някои населени места. Водената борба с поройните водни течения, ровини и долове на територията на горското стопанство е ефективна и в момента почти не съществуват реки и долове с пороен характер.

Локалното замърсяване на почвите е свързано най-често с транспортната мрежа, складовете за опасни вещества и промишлените предприятия. Проблемите, свързани с транспорта, се изразяват в локални замърсявания с нефтопродукти, засоляване на околните почви в следствие на поддръжката на пътната мрежа в зимни условия и замърсяване с битови отпадъци. Промишлените предприятия са един от основните източници на замърсяване на почвите с тежки метали.
5.4. Отпадъци

Сметосъбирането и сметоизвозването в Община Златица /3 населени места с.Карлиево, с.Църквище и с.Петрич/ се извършва от фирма „Любекс”ЕООД гр.София, клон Златица съгласно концесионен договор №11-01-910/13.09.1999 год. до 2015 година. Събирането на отпадъците се осъществява в 66 бр.контейнери 4 м.куб., бр.контейнери тип „бобър” и 980 бр. Кофи тип „Мева” 110 л. Които са равномерно разпределени по територията на населените места. Обикновено кофите за смет тип „Мева” са пред частните домове, а контейнерите се поставят на по-централни места, пред жилищни блокове и в близост до училища, фирми, борси и магазини. Състоянието на съдовете за събиране на ТБО е задоволително. Извозването на кофите за смет тип „Мева”, съдовете за отпадъци тип „Контейнер” и тип „Бобър” се извозват по утвърден график.

Система за разделно събиране е въведена от 2007 година.. На територията на Община Златица има 10 разположени комплекта жълти, сини и зелени за разделно събиране на отпадъците. Пунктовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината са съсредоточени главно в гр.Златица

Основните източници на отпадъци на територията на общината, са гражданите, домакинствата, промишлените предприятия, частните фирми, училища, строителни фирми, животинските ферми, ресторантите, увеселителните заведения, болничните заведения и други. Най – голямо количество са битовите отпадъци, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората в домовете, държавните и общинските сгради. Количеството на събраните отпадъци се оценява косвено по разчетен път, на базата на съответните документи. Липсата на кантар на съществуващото депо, затруднява точното определяне на количествата отпадъци, постъпващи за депониране.Към данни от 2011 година отпадъците от домакинствата се депонират смесено с промишлени отпадъци.Таблица 24: Информация за отпадъците, които се депонират на депото местност „Сюлейманица”:

Тип на отпадъците

2009 тон/година

2010 тон/година

2011 тон/година

Битови отпадъци

5 321т/г

5 993 т/г

5 440 т/г

Отпадъци от улици и паркове

Не се разделят, вкл. са в битовите отпадъци

Не се разделят, вкл. са в битовите отпадъци

Не се разделят, вкл. са в битовите отпадъци

Органични отпадъци

Не се разделят, вкл. са в битовите отпадъци

Не се разделят, вкл. са в битовите отпадъци

Не се разделят, вкл. са в битовите отпадъци

Общо депонирани

5 321 т/г

5 993 т/г

5 440т/г

Основното количество строителни отпадъци се генерира от дейността на фирми, извършващи строително - ремонтна дейност. Основните компоненти на строителните отпадъци са бетонови късове, тухли, хоросан и др. Транспортирането на строителните отпадъци се извърщва от съответната фирма превозвач.Таблица 25: Количествата докладвани генерирани строителни отпадъци за периода 2009-2011г

Тип на отпадъците

2009

2010

2011

Депонирани тон/година

15 т/г

20 т/г

20 т/г

Общо депонирани тон/година

15 т/г

20 т/г

20 т/г

  На територията на община Златица са обособени няколко площадки за събиране на масови отпадъци:

- излезли от употреба МПС;,

- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,

- негодни за употреба батерии и акумулатори

на площадка Златица „Ровотел стиил” ООД;

- строителни и битови отпадъци: по заповед

Налична е и Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Златица за 2010 – 2013. Такса  „Битови отпадъци” е основният механизъм за покриване на разходите за дейностите по управление на битови отпадъци. Общинският съвет определя размера на такса “битови отпадъци” в границите, предвидени в Закона за местните данъци и такси на основата на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Определянето на таксата за битови отпадъци пропорционално на данъчната оценка, не предоставя на домакинствата, търговските обекти и предприятията необходимите стимули за предотвратяване, разделно събиране и оползотворяване на отпадъците.Таблица 26: Приходи и разходи от такса битови отпадъци на община Златица за периода 2008- 2011 год.

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

 

[лв.]

[лв.]

[лв.]

[лв]

ПРИХОДИ ВСИЧКО

386 291

778 159

1 082 372

815 950

1. физически лица

334 949

684 502

714 580

764 955

2. юридически лица

65 515

68 888

87 287

50 995

Внесен ДДС по сметосъбиране и сметоизвозване

269 434

615 614

627 293

74 000

РАЗХОДИ ВСИЧКО

261 291

376 252

328 705

1 495 617

1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци

21 210

14 904

17 316

200 000

2. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до депата

126 054

128 788

158 382

350 000

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на депа за обезвреждане на битови отпадъци

9 258

21 933

25 119

525 617

4. Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и др.територии на населените места, предназначени за обществено ползване.

104 769

210 627

127 888

420 000

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница