Общински план за развитие на община златица 2014-2020 Май, 2014 съдържание използвани съкращениястраница6/10
Дата22.07.2016
Размер1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Фигура 19: Приходи и разходи от такса битови отпадъци на община Златица за период 2008-2011г.

На територията на общината няма площадка за разделно събиране на отпадъците, няма претоварни станции за отпадъците преди предаването им за крайна преработка. Тъй като единственият начин за обезвреждане на отпадъците е тяхното депониране, същите се събират от местата на генериране, транспортират се до сметището и се депонират.

Сметището за битови отпадъци, обслужващо община Златица се намира в землището на град Пирдоп и заема площ от 9дка. То е с отдавна запълнен капацитет, но продължава да се експлоатира съвместно от общините Пирдоп и Златица.

На 28.02.2012 година е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците, съгласно Национална програма за управлението на дейностите по отпадъците 2009-2013 г. и по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Водеща е община Златица. Членуващи община са: Златица, Антон, Мирково, Чавдар, Пирдоп, Челопеч и Копривщица.

По отношение на чистотата на населените места на територията на общината съвместно с Бюрото по труда се осъществяват програми за временна заетост, в които са включени определен брой лица за зимно улично почистване и за целогодишно поддържане чистотата на тротоарни, улични и паркови площи, междублокови пространства и речни корита.
5.5. Шум

Шумът в условията на урбанизирана среда е обект на контрол по Националната система за мониторинг на шума в околната среда.

Според неблагоприятните здравно-екологични ефекти от разпространението и въздействието му, той е класифициран като изявен рисков фактор за здравето на населението.

Най-силно влияние върху акустичната обстановка оказва транспортният шум – неговият дял е 80-85% от общото шумово натоварване в градовете.

На територията на община Златица не е правен анализ за дела от населението, подложено на наднормено ниво на шума.

Основният фактор „транспортен шум” не създава здравен риск и не е меродавен, тъй като няма значително натоварване и висок интензитет на движение на МПС в населените места на общината.


5.6. Зелени площи в населените места

По инфраструктурни проекти „Реконструкция и обновяване на междублокови пространства, рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръжения към тях в това число спецификации за доставка на съоръжения в град Златица, община Златица”, Програма за развитие на селските райони е насочена инвестиция към обновяване и благоустройство на градската градина в гр.Златица, обновяване и благоустройство на част от пл. „Македония”;обновяване и благоустройство на градинката пред социален патронаж и пазарното пространство; обновяване и благоустройство на вътрешно квартално пространство в кв. 68 и кв. 88 в гр. Златица; оформяне на места за паркиране, изграждане на детски площадки, както и места за отдих и спорт.

Предвиденото озеленяване включва: засаждане на иглолистни дървета, широколистни дървета, иглолистни колоновидни и кълбовидни храсти; широколистни храсти; иглолистни стелещи се храсти; зацветяване; реконструкция на тревни площи и др.

Програмата е в рамките на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони”.

С реализирането на проекта ще се постигне подобряване на физическата и жизнена среда в община Златица като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

С изпълнението на проекта ще се подобри както физическата среда (благоустрояване на жилищни райони, междублокови пространства, тротоари и улично осветление и т.н.), така и жизнената среда (паркове, зелени площи, улици, площади) също и ше се подобри и привлекателността на района, посредством рехабилитация и реконструкция на средата за живот в населените места от селските райони.


5.7. Съществуващи екологични проблеми и зони с нарушени екологични параметри

Атмосферен въздух

Райони с повишен здравен риск, свързан със замърсяването на атмосферния въздух са градовете Златица и Пирдоп. Те са включени в разработения през 2008 г. “Списък на районите с повишен здравен риск”, одобрен с Решение на МС № 822 от 19 декември 2008 г. Той е изготвен въз основа на анализ и оценка на данните за замърсяването на атмосферния въздух за периода 2002-2007 г. В Златица и Пирдоп са разположени два от пунктовете на Националната система за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух, които проследяват параметрите на шест атмосферни замърсители: общ суспендиран прах, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород, аерозоли на сярната киселина и арсен.

От лабораторните изследвания на КАВ няма данни за установени над ПДК емисии на SO2, NO2, H2SO4 и аерозоли на As, през 2009 г., което съвпада с резултатите от 2008 г. и бележи тенденция на подобрение на КАВ по отношение на тези замърсители.

Води

В областта на екологичната инфраструктура на територията на ЮЗР, от който е част и община Златица, не се наблюдава съществено развитие през последните години.

Канализационната система на Златица е изградена на 80%, като присъединеност на населението е 85%. (Регионален план ВиК).

На територията на община Златица по данни от МОСВ се намират пет повърхностни и три подземни водни тела.

Към повърхностните спадат: р. Смолска и р.Буновчица от вливането на р.Мирковска до устие; р.Златишка от извори до гр. Златица(Кору дере-ПБВ);р.Каменишка; р.Медетска; р.Тополница от язовир Душанци до хвостохранилище Медет; река Тополница и притоци от хвостохранилище Медет до яз.Тополница.

Към подземните водни тела спадат: Пукнатинни води – Г.Малинско – Панагюрски хоризонт; Порови води в Кватернер – Пирдоп – Златишка котловина; Пукнатинни води – Западно и централно балкански масив.

Информацията за състоянието и характеристиките на повърхностните водни тела попадащи в ЮЗР съгласно ПУРБ (планове за управление на речните басейни) 2010-2015г. на Източнобеломорски показва, че екологичният и химичен статус на яз. Тополница, както и на река Тополница и притоци от хвостохранилище Медет (до язовир Тополница) не са в добро състояние.

В умерено и добро състояние са Река Тополница от извори до язовир Душанци и Река Тополница от язовир Душанци до хвостохранилище Медет.Защитени територии

Общата площ на защитените природни територии на общината са 4040,5ха. От нея 3765,5ха е залесена, а 284ха е незалесена. Попадат защитените територии по Натура 2000, като те включват три защитени територии – защитена зона „Централен балкан”, защитена зона „Средна гора” и зона „Средна гора” птици.

От екологична гледна точка особено важни са защитените територии, създадени за поддържане и опазване на екосистемите и на специфични, важни от социално-културна гледна точка ландшафти.

- Защитена зона „Средна гора” - идентификационен код BG0002054 за опазване на дивите птици, одобрен с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр.107/2007 г.). Защитена зона по Директива за птиците припокрива защитена зона по Директива за местообитанията. Общата територия е 990,624 дка.
Защитената зона представлява по-голямата част от Същинска Средна гора източната част от Ихтиманска Средна гора и скалистото ждрело на река Тополница на юг от село Петрич, което свързва двете планини. Запазени са стари букови и дъбови гори, които представляват голяма непрекъсната територия, далеч от населени места.
Около 65% от територията на мястото е покрита с гори. Преобладават широколистните. В по-високите и северни части - стари букови, а в по-ниските и южни - дъбови с издънков произход. Иглолистните са предимно черно борови насаждения. Обработваемите земи съставляват около 10% от общата площ.
В Средна гора са установени 144 вида птици, от които 24 са включени в Червената книга на България (1985) като редки или застрашени от изчезване. От срещащите се видове 56 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа, съответно в категория SPEC2 - 20 вида, в SPEC3 - 33 вида.
Голяма част от Средна гора е лесно достъпна за посетители, поради ниската и надморска височина, наличието на селища и поддържащата ги инфраструктура, както и добре развитата система от горски пътища. Местообитанията в Средна гора са уязвими от дейностите свързани с горското стопанство и земеделието, а също така от туризма и ползването на водите. Горите са засегнати до голяма степен от интензивното ползване в старите широколистни гори, залесяване с нетипични за района видове, особено черен бор /Pinus nigra/, горски пожари, горска паша, а също така и интензивното развитие на почвената ерозия, предизвикана от неправилно управление на горите. Горските пасища са обект на разораване и постепенно залесяване. Пашата се осъществява в близост до селищата. Отдалечените пасища не се използват пълноценно поради намаления брой селскостопански животни в сравнение с миналото. По тази причина, както и поради високата степен на обезлюдяване на района част от ливадите и пасищата биват изоставени, което води до ускорена сукцесия, влошаване и загуба на ключови за птиците местообитания.

Отрицателно въздействие върху териториите в Средна гора оказват: изсичането на гори по поречията на планинските реки; изграждането на малки ВЕЦ (нарушават цялостния воден баланс); добивът на инертни материали и наличието на хвостохранилища за отпадъци от медодобивните фирми в региона.

- Защитена зона „Централен Балкан – буфер” идентиф. код BG0001493. С обща територия-1,294,090дка.
Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която се припокрива със Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици и представлява естествен буфер на Национален парк Централен Балкан от всички страни, което дава възможност за пълноценно опазване на планината.

Зоната е застрашена от плановете за строеж на нови малки ВЕЦ, които разрушават крайречните местообитания, променят естествените хидрологични характеристики и вредят на ихтиофауната. Плановете за строителство на вятърни електроцентрали могат да нанесат значителни въздействия на тревни, скалисти и храстови местообитания. Необходимо е предотвратяване на интензификация на човешките дейности и присъствие в залесените части.

Зоната e застрашена от западане на екстензивната паша обусловила съществуването на полу-естествените сухи тревни и храстови местообитания и съответно най-добрите местообитания за някои видове. Старите гори са застрашени от изсичане, като се посяга до малкото недокосвани досега от сечи гори. Голям проблем е засаждането на чужди горски видове. Разораването на земята преди засаждане на нови горски насаждения също е заплаха за биоразнообразието.

- Защитена зона хабитати BG0001389 и Защитена зона птици BG0002054 са с обща площ 2458,6ха.5.8. Програма за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2014-2018 година

България има един от най-високите коефициенти на енергоемкост, ето защо се налага прилагането на нов подход, ориентиран към програмиране на дейностите по енергийна ефективност и въвеждането на енергоспестяващи системи за отопление, осветление и др.

Стратегическа цел на енергийната програма – Създаване на предпоставки за

превръщане на Златица в енергийно ефективна община и постигане на устойчиво развитие.

- Приоритет №1 е формулирано: Повишаване на енергийната ефективност в сградите, общинска собственост.

- Приоритет №2: Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на общината

- Приоритет №3 - Въвеждане на управление на енергията на територията на общината

Програмата предвижда засягане на:

- секторите енергийна инфраструктура, социална инфраструктура (образование, здравеопадване, социални услуги, спорт, култура, административни сгради, офис сгради);

- улична мрежа – осветление; жилищен и промишлен сектор;

- също и обучение на местните кадри, които да провеждат ефективна енергийна политика на общинско ниво и да идентифицират проекти по ЕЕ.

За изпълнение на целите и необходимото финансиране вниманието е насочено към програми и фондове, спомагащи за финансирането на конкретните проекти: Фонд „Енергийна ефективност”; Национални фондове и програми; Публично и частно партньорство, като краен бенефициент е община Златица.

С Общинските програми по енергийна ефективност се цели да се повиши ефективността на използване на енергийните ресурси; да се намалят енергопотреблението и вредните емисии в атмосферата; да се осигури здравословна среда чрез подобряване на микроклимата; да се създадат предпоставки за финансиране на мероприятия за енергийна ефективност; енергийната ефективност да стане една от приоритетните общински дейности.
Към настоящият момент, в гр. Златица има две изградени фотоволтаични централи на обща площ от 4 дка, които произвеждат съответно 120 MWh и 80 MWh електроенергия годишно.

5.9. Основни изводи и препоръки

Правилна насока към опазване на околната среда е проектът за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), както и доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа. За съжаление проектът среща определени пречки при отчуждителните процедури, тъй като трасето преминава през частни земеделски имоти. Към началото на 2013 година е издадена заповед №З УТ-2/25.02.2013 г. на Областния управител на Софийска област, с която се разрешава изработване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) за проектиране.

За развитието на района е важно да бъдат предприети мерки насочени към:

- развитие на сектора на услугите – необходимо е създаване на условия за обединено и интегрирано предлагане на услуги от страна на общината и бизнеса;

- екологична съобразеност и модернизация на индустриалния сектор;

- нарастване на инвестициите в областта на биологичното земеделие, както и повишаване на осведомеността на производителите за нормативна база, научни постижения и добри практики;

- развитие на туристическата индустрия.

Приоритетните насоки за бъдещата работа в сферата на опазване на околната среда са решаването на проблемите със замърсяването на водите, обезвреждане на отпадъците, решаване на проблемите с атмосферното замърсяване от бита, транспорта и промишлените предприятия на територията на общината. Осигуряване на достъпност и популяризиране на богатото биологично разнообразие и защитените територии също следва да бъде приоритет с оглед значимостта им за развитието на туризма.


Друг аспект при формирането на бъдещата екологична политика на общината е оценка на очакваните промени в климата и влиянието им върху територията на община Златица, свързани най-вече с промяната в режима на температурите и валежите, загубата на биологично разнообразие, щетите върху селското и горското стопанство от засушавания, пожари и др., нарастването на честотата и интензитета на екстремните климатични събития, както и защитата на населението от природни бедствия.

В тази връзка, при определяне на политиката си за развитие, общинската администрация следва да отчете трите основни приоритета на Стратегията Европа 2020 в сферата на климатичните промени и енергията, а именно:

намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % спрямо 1990 г.; добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници; увеличаване на енергийната ефективност с 20 %. В помощ и подкрепа на тези изисквания общината има изградена „Общинска програма за Енергийна Ефективност” 2014-2018г. , описана по-горе.

Тези приоритети вече се интегрират в политиките за регионално развитие и опазване на околната среда на Р България, което още повече засилва необходимостта от работа в очертаните направления на общинско ниво.

Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2007-

2013 г. са реални инструменти за структурно приспособяване и развитие на страната в съответствие с кохезионната/регионалната политика на ЕС, като заимстват голяма част от целите, принципите и приоритетите, залегнали в приетите стратегии и планове за регионално развитие.

Важен нов момент в процеса на стратегическо планиране е дефинирането на специфични цели, свързани с обучението, популяризирането и достъпа до продуктите и услугите на информационното общество сред различните слоеве от населението, преодоляване на т.нар. „цифровото разделение”.

В зависимост от потенциала всеки регион в България може да следва специфичен модел и начини за изграждане на информационното общество. Общите изисквания и мерки в това направление, които се препоръчват и следят от ЕК са свързани с придобиване и повишаване на ИТ уменията (eSkills) и електронното участие (eParticipation). Планираните действия трябва да водят до подобряване достъпа и повишаване ползваемостта на услугите, като се обхванат различните социални групи: младите и по-възрастните; безработните и нуждаещите се от преквалификация; гражданите в неравностойно положение.

Процесът на наблюдение и оценка на постигнатия напредък, резултатите и

въздействието от изпълнението на стратегическите документи за местно

развитие дава убедителни потвърждения за правилността на избрания подход и метод

на стратегическо планиране и оптимизъм за успешна подготовка и реализация на нов планов цикъл в местно развитие за следващия планов и програмен период в ЕС 2014-2020 г.

Общинските планове за развитие като действащи стратегически документи имат основополагащо значение за демонстриране на волята и готовността на България за ефективно участие в регионалната политика и използване на структурните инструменти на ЕС.


6. Административен капацитет

Структурата на общинската администрация е следната:

- Обща администрация - Дирекция “Финансово, административно-правно обслужване и управление на собствеността”;

- Специализирана администрация - Дирекция “Териториално селищно устройство, благоустройство, стопански и екологични дейности, регистрация гражданско състояние”. Към нея спадат Отдел “Териториално и селищно устройство и благоустройство”; Отдел “Стопански и екологични дейности”; Сектор “Регистрация и гражданско състояние”.

- Кметства в гр. Златица с.Петрич, с.Църквище и с.Карлиево.

Във всички населени места има кметства със съответното ръководство. Сградите са в задоволително състояние. На сградата на общината е извършен ремонт през 2009 година по проект „Красива България”, съфинансиран от бюджета на общината.

По същата проекто-програма е извършен ремонт на сградата на МВР-Златица през 2007 година. Самото управление се извършва от РУП-МВР Пирдоп, а в град Златица има участък.

Положителна насока, следвана от управлението на администрацията е увеличаване приходите на общината, чрез ефективно използване на европейските програми, изграждане на отзивчива администрация, защита на околната среда, подобряване на инфраструктурата, подкрепа на развитието на културата и спорта.

Като белег за реализация на поставените цели може да се съди по редицата проекти, реализирани и в процес на реализация: по оперативна програма „Административен капацитет” – повишаване ефективността на общинската администрация (обучение на служители, усъвършенстване на работните процеси и координацията в дейността на организацията), което от своя страна води до отговорност на институциите и ангажираност в целите към развитие на жизненоважните отрасли от икономиката на общината.

Преодоляването на част от трудности, свързани с усвояването на средства от Европейския съюз и други финансови инструменти е довело до положителни страни, като:

- натрупан опит, който ще бъде ползван в следващи периоди;

- добър диалог с икономическите и социални партньори на местно, общинско ниво;

- прилагане на добри практики в областта на планирането и подготовката и реализирането на проекти.

Посочените положителни страни ще благоприятсват усвояването на безвъзмездни средства в рамките на следващия планов период 2014-2020г.II. SWOT – АНАЛИЗ

SWOT анализът e обективно следствие от социално–икономическия анализ и представя изводите от проучването на състоянието и потенциала на общината, като акцентира на силните, слабите страни, възможностите и заплахите за развитие. Той включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се идентифицират силните и слабите страни на община Златица, оценка на външните фактори на обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и потенциални заплахи за развитието на общината.

Резултатите от SWOT-анализа позволяват точно формулиране на приоритетите и целите за развитие на общината, както и периодична оценка на мястото й в рамките на областта. Резултатите от SWOT-анализа позволяват да се планират и реализират конкретни мерки за коригиране на състоянието. Сред елементите на анализа има взаимовръзки, които разкриват потенциала за развитие, а също и такива, които показват ограниченията (лимитиращите фактори) и проблемите, които предстои да бъдат преодолени.1. Методология за разработване на SWOT – анализа на община Златица

Методологията за разработване на SWOT-анализа на община Златица се базира на направеното проучване на общите характеристики на територията на населените места в общината, състоянието на местната икономика, развитието на социалната сфера и човешкия ресурс, инфраструктурното развитие, екологичното състояние и качеството на вода, атмосферен въздух и почва, проучен е и административният капацитет. Засегнати в разработването са както факторите, условията и потенциала за развитие на общината и мрежата от населени места, така и на отделните сектори.

Основната цел на SWOT анализа на община Златица е оценка въздействието на външните фактори на околната среда в която функционира общината и това на нейните вътрешни фактори. Влиянието на средата очертава благоприятните възможности за нейното развитие и потенциалните заплахи, които тя ще изпитва от страна на неблагоприятните фактори. Оценката на вътрешните фактори за развитие открояват силните и слабите страни на общината.

Смисълът на направените анализи и методологията за разработване (въздействие външни/вътрешни фактори, силни/слаби страни, възможности и заплахи) е не просто оценяване, а предлагане на най-подходящите стратегии за развитие на общината.

Като приоритетни сфери за развитие на община Златица, може да се дефинират следните:

- изграждане на качествена жизнена среда с ефективна урбанистична инфраструктура и комуникации;

- създаване на оптимална икономическа среда за пълноценна трудова реализация;

- заетост, образование и здравеопазване;

- възможности за пълноценен отдих, културни изяви и развлечения;

- участие на гражданите в местното самоуправление.

Те ще бъдат взети в предвид при изработването и конкретизирането на възможностите в направата на SWOT анализа.
2. SWOT – анализ на община Златица
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Наличие на предприятия и производители, спомагащи за развитието на икономиката на общината и региона

 • Добре развита съобщителна инфраструктура

 • Многобройни и разнообразни средища на културно развитие и богатото културно наследство

 • Социални услуги, предоставяни в съответствие с разработвани стратегии и програми

 • Добре развити условия за провеждане на масов спорт, предпоставка за популяризиране наобщина Златица като спортна дестинация

 • Пространствено добре изградена пътна мрежа от висок клас, свързана с републиканските пътища, и осигуряваща транспортни връзки от местно значение

 • Реконструирана водопроводна мрежа в град Златица

 • Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в другите населени места от общината в процес на реализация

 • Изградени фотоволтаични централи на обща площ от 4 дка с мощност 120 MWh и 80 MWh годишно

 • Реконструирана жилищната среда (зелени площи, междублокови пространства) по инфраструктурни проекти

 • Извършени обучения на общинска администрация Златица с цел повишаване ефективността и по-добро управление

 • Добра информираност на обществото за предоставяните административни услуги

 • Разработен интернет портал на общината

 • Изграден електронен каталог за фирми, развиващи дейността си на територията на общината

 • Преодоляване на трудностите, свързани с усвояването на средства от ЕС през изминалия период 2007-2013г., натрупан опит и добър диалог с икономическите и социални партньори на местно и общинско ниво, което благоприятства усвояването на безвъзмездни средства в рамките на следващия планов период 2014-2020г. • Малък брой частни фирми и слабо развит сектор на услуги

 • Необвързаност на образователната система с изискванията на пазара на труда при дадената социално-икономическа характеристика на общината

 • Липсата на разнообразие на туристическите услуги

 • Медодобивните предприятия са основни замърсители на атмосферния въздух, водите и почвите на територията на общината

 • Малък процент от обработваемите земи се използва пълноценно, което ограничава развитието на земеделието

 • Повишено ниво на безработица в общината и особено за жените в трудоспособна възраст, включитерно поради финансово-икономическата криза в световен мащаб

 • Намаляване на здравни заведения за извънболнична помощ, недостиг на лекари и медицински специалисти, остаряла и несъвременна медицинска техника

 • Значителен брой зауствания на канализационната мрежа в протичащите през населените места реки и в дерета

 • Питейното водоснабдяване е в пряка зависимост от оттока, формиран от валежите

 • Град Златица е включен в “Списък на районите с повишен здравен риск”, одобрен с Решение на МС № 822 от 19 декември 2008 г.

 • Липса на площадка за разделно събиране на отпадъци

 • Няма претоварни станции за отпадъци преди предаването им за крайна преработка

 • Сметище за битови отпадъци със запълнен капацитет

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • Насърчаване на спортни и туристически дейности (еко туризъм, лов, риболов, планински спортове)

 • Развитие на сектора на услугите с основа – спортна и туристическа насоченост

 • Имидж на община Златица като атрактивна дестинация – информираност и популяризиране за исторически паметници на културата, спорт и еко туризъм

 • Повишаване собствените приходи на общината, чрез ефективно и ефикасно използване на горския фонд

 • Предпоставка за развитие на животновъдството – преобладаващи мери и пасища в земеделските територии общинска собственост

 • Реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа и поддържане в добро състояние – би оказала влияние за развитие на местната икономика, повишаване на заетоста, насърчаване на предприемачеството

 • Участие на община Златица по оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020г., за развитие на конкурентоспособна икономика и подобряване на заетостта

 • Достъп до фондове за енергийна ефективност и създаване на предпоставки за постигане на устойчиво развитие и стимулиране на нисковъглеродна икономика

 • Поддръжка и опазване на екосистемите и специфични важни от социално-културна гледна точка ландшафти, за което спомагат защитените зони на територията на общината
 • Задълбочаващ се социално-икономически упадък при продължаващ отрицателен механичен прираст/ миграция

 • Увеличаване на социалните разходи, намаляване темповете на икономическо развитие, водещи до повишаване на безработицата

 • Задълбочаващи се проблеми в сектор селскостопанство (животновъдство) - амортизирана база, намаляване броя на отглеждани животни, рефлектиращи върху животновъдството в национален мащаб

 • Продължаващо влияние на икономическата криза, водещо до отрицателно влияние върху развитието на сектор услуги

 • Ниско качество в здравеопазването, водещо до понижаване здравния статус на населението

 • Недостатъчен собствен ресурс на общината за развитие на основните сектори от инфраструктурата

 • Неефективно използване на финансирането от национални и европейски фондове по проекти за развитие на общината

 • Недостатъчно обучение за изграждане на административния капацитет за прилагане на политики за развитие и управление на проекти

 • Непълноценно използване на природните ресурси, влошаване и загуба на ключови за биологичното разнообразие местообитания


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница