Общински план за развитие на община златица 2014-2020 Май, 2014 съдържание използвани съкращениястраница7/10
Дата22.07.2016
Размер1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
1. Цели и приоритети за развите на община Златица за периода 2014-2020 г.

Целите и приоритетите, които се определят в Общинската стратегия за развитие на община Златица през следващия планов период 2014-2020 г., отразяват общите очаквания и предизвикателства пред бъдещото прилагане на местната политика в България и ЕС и отговорностите и капацитета на местните власти и партньорите за ефективно планиране, координация, наблюдение и оценка на развитието на общината през този период.

Определянето на стратегическите цели в средносрочен до дългосрочен период отговаря на общите критерии за специфичност, измеримост, постижимост, и реалистичност съобразно ресурсите.

Целите и приоритетите за устойчиво интегрирано развитие на община Златица са разработени, като е заложен стремеж за постигане на вътрешна и външна съгласуваност и взаимодействие на планираните действия. Особено значение има съобразяването на стратегическата рамка за развитие с политическия контекст и приоритети в сферата на местната политика на национално и европейско ниво, както и с условията за достъп до финансовите ресурси за подпомагане на местното развитие през следващия програмен период. По-конкретно целите и приоритетите на политиката за местно развитие на общинско ниво следва да бъдат фокусирани и да отразяват по специфичен начин приоритетите, залегнали в Стратегията „Европа 2020” и националните цели за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. През последните години община Златица е изправена пред предизвикателства и заплахи, които имат европейски, национален и регионален мащаб - демографски упадък, глобална конкуренция, негативни последици от климатичните промени, енергийната несигурност и зависимост, риск от значителни отрицателни въздействия върху околната среда, природното и културното наследство. Новите реалности, свързани с продължаващата финансова и икономическа криза, подсилват неблагоприятните ефекти на глобалните предизвикателства.

В този контекст визията за развитието на община Златица се базира на ясно определена стратегия за излизане от кризата и справяне с предизвикателствата, като се постигне икономически растеж чрез ефективно използване на ресурсите и специфичния и
ВИЗИЯ: Община Златица – общност с устойчиви икономически позиции, подобрена инфраструктурна среда, съхранено природно и културно наследство и повишено качество на живот.
кономически и човешки потенциал на общината.

Визията отразява прогнозите за постепенно намаляване на кризисните въздействия върху местната икономика, стабилизиране на публичните финанси, извършване на структурни реформи в икономическата и социалната и на целенасочени инвестиции за увеличаване на растежа, създаване на работни места и подобряване на бизнес средата. Общите усилия на местните партньори за прилагане на общинската стратегия за развитие ще допринесат и за подобряване на условия за живот в населените места в района на основата на устойчив, щадящ природната среда, и приобщаващ икономически растеж.

Стратегическата ориентация в развитието на общината през периода 2014-2020 г. включва следните стратегически цели и приоритети, които изцяло са съобразени със Специфичните препоръки на ЕК за България (COUNTRY SPECIFIC RECOMMENDATIONS FOR BULGARIA) за новия програмен период:

Стратегическа цел 1: Осигуряване на икономическа динамика и конкурентоспособност, създаване на благоприятна среда за живот и бизнес.

Прилагането на мерки за насърчаването на икономическата активност на бизнеса и привличането на инвестиции за подобряването на бизнес-инфраструктурата е в зависимост от извършването на структурни промени в някои отрасли на местната икономика. За повишаване на конкурентоспособността, създаването на устойчиви работни места и генерирането на растеж е необходимо прилагането на стимули за насърчаване на предприемачеството и внедряване на иновации в производството и услугите.Стратегическа цел 2: Осигуряване на по-добри условия за развитие на социалния капитал и човешките ресурси.

Стратегическата цел е насочена към адаптиране и модернизиране на трудовия пазар на територията на общината, като се развива трудовата мобилност, младежката заетост, професионално-образователните системи, формите за квалификация и преквалификация и учене през целия живот. Постигането на тази цел се свързва с укрепване на социалната интеграция, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на непривилегированите групи от населението. Доброто управление на териториалните икономически и социални системи в бъдеще все повече ще изисква конкретни мерки за развитие на административния капацитет, подобряване на координацията и модернизиране на институциите, изграждане на информационното общество, електронното управление, публичните електронни услуги и електронния пазар, както и осигуряване на широколентов достъп за хората и бизнеса.

В рамките на Стратегическа цел 1 стратегията за развитие на общината предвижда следните приоритети:

Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика. (Финансова тежест на приоритета в общия бюджет за изпълнение на ОПР 2014-2020 - 10 %)

Инвестиционните мерки следва да обхващат:1.1. Подкрепа и стимулиране развитието на бизнеса и бизнес услугите, включително в сектора на туризма, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;

1.2. Улесняване на достъпа до финансиране за нововъзникващи, микро, малки и средни предприятия;

1.3. Насърчаване на иновациите и технологичното обновление на територията на общината чрез подпомагане сътрудничеството между образователните звена и бизнеса, транфер на нови знания, технологии, продукти и услуги.

Приоритет 2: Развитие на модерна инфраструктура и подобряване на физическата среда в населените места (Финансова тежест на приоритета в общия бюджет за изпълнение на ОПР 2014-2020 – 32 %)

В по-конкретен план приоритет 2 ще включва:2.1. Рехабилитация, реконструкция и модернизация на транспортната инфраструктура – подобряване на пътно-транпортните връзки и свързаността на общината;

2.2. Разширяване на достъпа до съвременни ИКТ мрежи – изграждане на широколентови мрежи за достъп до информация и услуги;

2.3. Обновяване и изграждане на елементи на физическата среда в населените места, създаващи по-добри условия за живот и бизнес.

Приоритет 3: Опазване и подобряване на околната среда, устойчиво и ефективно използване на ресурсите. (Финансова тежест на приоритета в общия бюджет за изпълнение на ОПР 2014-2020 - 36 %)

3.1. Насърчаване развитието на нисковъглеродна икономика и енергийната ефективност в публичния и частния сектор;

3.2. Подкрепа и привличане на инвестиции във водния сектор и управлението на отпадъци;

3.3. Подобряване управлението на защитените територии, ефективно използване на природните ресурси;

3.4. Адаптиране към климатичните промени, превенция и преодоляване на природните и технологичните рискове;

Стратегическа цел 2 ще бъде постигната чрез реализацията на следните приоритетни оси и инвестиционни мерки:
Приоритет 4: Създаване на устойчив пазар на труда, адаптиране на образователните политики и социално включване. (Финансова тежест на приоритета в общия бюджет за изпълнение на ОПР 2014-2020 - 15 %)
Конкретните инвестиционни мерки обхващат:

4.1. Подобряване на условията за заетост на младите хора, на групите в неравностойно положение и трайно безработните, подкрепа на мобилността на рабтната сила;

4.2. Насърчаване на инвестициите в качествено образование, придобиване на умения и учене през целия живот, дуално професионално обучение;

4.3. Насърчаване на социалната интеграция и приобщаване, борба с бедността, подбряване на здравната, социалната и културната инфраструктура;

4.4. Развитие на физическата култура и спорта и изграждане на спортна инфраструктура.
Приоритет 5: Укрепване на административния и институционалния капацитет за добро управление. (Финансова тежест на приоритета в общия бюджет за изпълнение на ОПР 2014-2020 - 7 %)
Предвижданите мерки за насърчаване на инвестициите включват:

5.1. Развитие на ефективна публична администрация на местно ниво и изграждане на благоприятна за гражданите и бизнеса институционална среда (включително осигуряване на достъп до ИКТ мрежи, участие на гражданите и бизнеса в консултативни, регулаторни и контролни органи, засягащи техните интереси);

5.2. Насърчаване на електронното управление и фокусиране върху доброто управление и предоставянето на качествени публични услуги;

5.3. Развитие на териториалното сътрудничество с други общини и региони, включително с трансграничен характер, насърчаване на публично-частно партньорство и разширяване на достъпа до източници на финансиране.
Адекватното отразяване на националните и европейските цели и приоритети на местната политика на общинско ниво е ключова предпоставка за постигането на успех при реализацията на ОПР-Златица, тъй като по този начин ще се постигне изпълнение на няколко предварителни условия:

 • създаване на условия за синергичен ефект и по-широка политическа подкрепа на местните усилия за преодоляване на дефицитите и проблемите в развитието на общината, както и на предприетите структурни реформи за постигане на ускорено развитие и устойчивост на провежданите от общината политики;

 • осигуряване на по-добри възможности за търсене и получаване на безвъзмездно съфинансиране от национални и европейски източници и фондове на проектите с местно значение;

 • публичният и гражданският сектор, бизнесът на територията на общината трябва да получат стимули за развитие и мултиплициране на постигнатите резултати и позитивни ефекти, като им се даде възможност да ориентират и планират по-добре собствените си политики, финансови ресурси и дейност и извличат допълнителни ползи, знания и умения от натрупания опит при разработването и впоследствие при реализацията на ОПР.

2. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на ОПР община Златица 2014-2020г.
Важен елемент на Общинския план за развитие през периода 2014-2020г. е индикативната финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализацията му.

Тя представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на

местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация.

Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за

реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в публичния и частния сектор. Индикативната финансова таблица не включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2020 г.Компонентите на таблицата обхващат:

 • общия обем на планираните средства за реализация на определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през периода до 2020 г;

 • източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на общината, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат включени в конкретна програма за реализация на плана;

 • относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана.

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация на приоритетите на плана, включват три групи финансови източници:

 • местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);

 • външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на земеделието/развитие на селските райони и рибарството, други източници – банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови институции, средства на неправителствени организации в обществена полза и др. публични финансови източници;

 • частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи, проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в частна полза.

Експертната оценка на общия обем на финансовите ангажименти за реализацията на

плана е разработена на базата на: • макроикономическите показатели за страната и региона (на нива NUTS 2 и 3) и тенденциите в социално-икономическото развитие на общината през периода до 2020 г.,

 • средносрочните прогнози при съставянето и изпълнението на общинския бюджет по отношение на приходите, разходите и субсидиите в общинския бюджет,

 • възможностите за използване на средствата от фондовете на ЕС.

Важно е да се отбележи, че общата сума на поетите финансови ангажименти, включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти.

Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на ОПР община Златица 2014-2020г. (хил.лв.)Период

2014-2020

Местно публично финансиране
Външно публично финансиране

Частно финансиране

ОБЩО


ПРИОРИТЕТ

Относителен дялОбщински бюджет

Местни публични фондове

Общ дял

К.2+3


(%)

Централен

бюджет


Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)(1-5)*

Общ дял

К.5+6


(%)

Други публични източници

Общ дял

К.8


(%)

Фондове, фирми

Общ дял

К.10


(%)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Приоритет 1 13,4%

700

0

14,6

405

2 295

56,2

0

0

1 400

29,2

4 800

Приоритет 2 34,7%

1 250

0

10

1 603,5

9 086,5

85,5

0

0

560

4,5

12 500

Приоритет 3 37,2%

2 800

0

20,9

1 432,5

8 117,5

71,3

0

0

1 050

7,8

13 400

Приоритет 4 9,7%

1 050

0

30

315

1 785

60

0

0

350

10

3 500

Приоритет 5 5%

280

0

15,6

228

1 292

84,4

0

0

0

0

1 800

ОБЩО

6 080

0

16,9

3 984

22 576

73,8

0

0

3 360

9,3

36 000

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница