Общински план за развитие на община златица 2014-2020 Май, 2014 съдържание използвани съкращениястраница8/10
Дата22.07.2016
Размер1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

* 1 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР); 2 Европейски социален фонд (ЕЕСИФ); 3 Кохезионен фонд (КФ); 4 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

3. Индикатори за наблюдение и оценката на плана

Отчитането на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината ще се осъществява чрез системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план. • Дефинираните индикатори са количествено или качествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.

 • Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на общината до 2020 г. са посочени в матрица на индикаторите.

 • За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор са посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на общинския план за развитие.

 • При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие са взети в предвид общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г.

 • За някои от посочените индикатори, които не се наблюдават от Националния статистически институт (НСИ), като източник на информация е посочена общината, която следва да организира събирането, съхраняването и обработването на информацията по подходящ начин, за да се гарантира надеждност и обективност на наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие на община Златица през целия период на неговото действие.Матрица на индикаторите

за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на Община Златица през периода 2014-2020 г.Приоритет, Инвестиционна мярка

Индикатор

Мярка

Източник на информация

Период на отчитане

Базова стойност

Целева стойност

Приоритет 1

Повишаване на конкурентоспособност на местната икономика

Финансови ресурси

хил. лв.


Общината


6 месеца
Инвестиционна мярка 1.1.

Подкрепа и стимулиране развитието на бизнеса и бизнес услугите, включително в сектора на туризма, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

Новоткрити работни места

Нови туристически продуктиброй

брой


Общината,

Бюро по труда, Агенция по заетосттагодишно

годишно-
Инвестиционна мярка 1.2.

Улесняване на достъпа до финансиране за нововъзникващи, микро, малки и средни предприятия

Нарастване на производителността в сектора

%

Териториално статистическо бюро

годишно

2014
Инвестиционна мярка 1.3.

Насърчаване на иновациите и технологичното обновление на територията на общината чрез подпомагане сътрудничеството между образователните звена и бизнеса, трансфер на нови знания, технологии, продукти и услуги

Нарастване на обема инвестиции в изследвания, ДМА и нематериални активи

%

Общината, Бългрска агенция за инвестиции, Териториално статистическо бюро

годишно

2014
Приоритет 2

Развитие на модерна инфраструктура и подобряване на физическата среда в населените места

Финансови ресурси

хил. лв.


Общината


6 месецаИнвестиционна мярка 2.1.

Рехабилитация, реконструкция и модернизация на транспортната инфраструктура – подобряване на пътно-транпортните връзки и свързаността на общината

Дължина на рехабилитираните общински пътища

Общ брой на населението на населените места с подобрен транспортен достъпкм

брой


Общината, АПИ

Общината


годишно

годишно


-

-
Инвестиционна мярка 2.2.

Разширяване на достъпа до съвременни ИКТ мрежи – изграждане на широколентови мрежи за достъп до информация и услуги

Дял на населението с достъп до телекомуникационни услуги

%

Общината, Телекомуникационни компании, Териториално статистическо бюро

годишно

Общ брой
Инвестиционна мярка 2.3.

Обновяване и изграждане на елементи на физическата среда в населените места, създаващи по-добри условия за живот и бизнес

Подобрени показатели за качество на жизнената среда

%

Общината

годишно

Общ брой на население-то
Приоритет 3

Опазване и подобряване на околната среда, устойчиво и ефективно използване на ресурсите.

Финансови ресурси

хил. лв.


Общината


годишно
Инвестиционна мярка 3.1.

Насърчаване развитието на нисковъглеродна икономика и енергийната ефективност в публичния и частния сектор

Обновена стара и създадена съвременна битова инфраструктура и

Инсталирани мощности на основа на ВЕИMW


Общината, Енергопреносно и енергоразпределително дружество

годишно

2014 -80/120MWh

10% от общото потребление
Инвестиционна мярка 3.2.

Подкрепа и привличане на инвестиции във водния сектор и управлението на отпадъци

Дължина на реконструираната водопроводна и канализационна мрежа ;

Увеличени инвестиции в сектор управление на отпадъци
км

%


Общината, общинско ВиК дружество

Общината
годишно

годишно


2014 -80%

2014


100%

Инвестиционна мярка 3.3.

Подобряване управлението на защитените територии, ефективно използване на природните ресурси

Залесяване, осигураване на оборудване и теника. Възстановяване на горски масиви

качествена оценка

Общината, МОСВ, Агенция по горите

годишно

-
Инвестиционна мярка 3.4.

Адаптиране към климатичните промени, превенция и преодоляване на природните и технологичните рискове

Обособени обекти, свързани с подобряване на физическата среда в населените места и превенция на риска

брой

Общината

годишно

-
Приоритет 4

Създаване на устойчив пазар на труда, адаптиране на образователните политики и социално включване


Финансови ресурси

хил. лв.


Общината


годишно
Инвестиционна мярка 4.1.

Подобряване на условията за заетост на младите хора, на групите в неравностойно положение и трайно безработните, подкрепа на мобилността на работната сила

Осигурена помощ, подкрепа и информиране на младите хора, относто професионалната им ориентация

брой

Общината, бюра по труда, агенция по заетостта

годишноИнвестиционна мярка 4.2.

Насърчаване на инвестициите в качествено образование, придобиване на умения и учене през целия живот, дуално професионално обучение

Реализирани проекти, семинари, обучения

брой

Общината, образователни институции

годишноИнвестиционна мярка 4.3.

Насърчаване на социалната интеграция и приобщаване, борба с бедността, подбряване на здравната, социалната и културната инфраструктура

Дейности по подкрепа на социалните услуги

брой

Общината

6 месецаИнвестиционна мярка 4.4.

Развитие на физическата култура и спорта и изграждане на спортна инфраструктура

Дейности на спортни клубове и организации.

Изграждане на места със съоръжения за разнообразна физическа подготовкаброй

Общината

годишноПриоритет 5

Укрепване на административния и институционалния капацитет за добро управление

Финансови ресурси

хил. лв.


Общината

6 месецаИнвестиционна мярка 5.1.

Развитие на ефективна публична администрация на местно ниво и изграждане на благоприятна за гражданите и бизнеса институционална среда (включително осигуряване на достъп до ИКТ мрежи, участие на гражданите и бизнеса в консултативни, регулаторни и контролни органи, засягащи техните интереси)

Брой на обучените служители в общинската администрация и кметствата; Обхват на предоставяните за гражданите услуги

брой

Общината

годишноИнвестиционна мярка 5.2.

Насърчаване на електронното управление и фокусиране върху доброто управление и предоставянето на качествени публични услуги

Степен на изграденост на информационното общество на територията на общината

Брой и обхват на предоставяни услугиКачествена оценка

брой


Общината, социалните и икономически партньори

годишно

годишно


-

Дял на обхванатото население от електронното обслужване – минимум 60%

Инвестиционна мярка 5.3.

Развитие на териториалното сътрудничество с други общини и региони, включително с трансграничен характер, насърчаване на публично-частно партньорство и разширяване на достъпа до източници на финансиране

Брой проекти за междуобщинско и междурегионално сътрудничество;

Брой съвместно организирани с партньорите събития, форуми, работни групиброй

брой


Общината

Общината, НПО, социални и иконом. партньоригодишно

годишно


-

-


4. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на общинския план за развитие

Изискванията за осъществяване на наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за развитие произтича от нормативната уредба в областта на регионалното развитие - Закон за регионалното развитие и свързаната с него подзаконова нормативна уредба.


Наблюдение на постигнатия напредък

Действията по наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие ще се извършват с цел постигане на ефективност и ефикасност на целия процес на стратегическо планиране, програмиране, управление и ресурсното осигуряване на устойчивото интегрирано развитие на Община Златица през периода на действие на плана 2014-2020 г.

Наблюдението основно обхваща напредъка по изпълнението на определените цели и приоритети за местно развитие съгласно физически и финансови индикатори, както и създадената организация и методите за изпълнение на плана, прилагани от органите за управление на местно ниво. Предмет на наблюдението са и мерките за осигуряване на информация и публичност относно постигнатите резултати. Процесът на наблюдение на изпълнението на плана се основава на отчитането на обобщена информация от прилагането на конкретните инвестиционни мерки и проекти, включени в Програмата за реализация на плана.

За целите на наблюдението на Общинския план за развитие на Община Златица ще бъде изградена система, която включва: • формите и начините за събиране на информация в съответствие с индикаторите за наблюдение;

 • действията на органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението;

 • системата на докладване на резултатите и осигуряване на информация и публичност.

В цялостния процес на наблюдение участват кметът на общината, кметовете на кметства, общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, отделни представители на гражданското общество в общината.
Индикатори за наблюдение на изпълнението

Индикаторите за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие отчитат напредъка по физическото и финансовото изпълнение на целите и приоритетите за развитие на общината за определен период, като ще се използват два вида индикатори: • индикатори за конкретен продукт

 • индикатори за резултат

Индикаторите за конкретен продукт отчитат реализираните физически и финансови параметри/ продукти (например, км. рехабилитирана пътна инфраструктура, брой обучени безработни лица, брой предоставени нови административни услуги за гражданите и бизнеса, сума на усвоените финансови средства и др.) при изпълнението на мерки и проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана. Индикаторите за резултат отчитат обобщеното значение и постиженията на реализираните мерки и проекти в дадената област на въздействие, като например, подобряване експлоатационното състоянието на пътната мрежа с определен процент, намаляване дела на безработните лица, подобряване качеството на административното обслужване в общината, ефиакасност на използваните финансови средства и др.). Избраните индикатори за наблюдение могат да бъдат количествено или качествено измерими, като ще осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за постигнатото въздействие и реализацията на целите на плана.

Използването на индикаторите ще се базира на официална информация и данни на Националния статистически институт или други институции на национално ниво, както и на информация от общинската администрация и общински и/или регионални структури на централните държавни органи и организации. Определените структурни звена в общинската администрация ще създадат подходящата организация за дефиниране на източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията за целите на наблюдението на плана и на програмата за неговата реализация. По този начин ще се гарантира надеждност, обективност и прозрачност на действията по наблюдението на плана и отчитането на постигнатите резултати през целия период на неговото действие.

В случаите, когато за някои от определените индикатори е невъзможно да бъде осигурена информация в процеса на наблюдение, те могат да бъдат заменени с други релевантни индикатори, като планът или програмата следва да бъдат актуализирани по съответния нормативен ред.

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на община Златица е общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие по решение на общинския съвет кметът на общината осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

Основно изискване по отношение на органа, осъществяващ наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, е прилагането на принципите за системен стратегически мониторинг, партньорство, публичност и прозрачност.

След приемането на общинския план за развитие ще бъде създадена партньорска група за неговото наблюдение, която ще включва представители на всички заинтересовани страни, свързани с изпълнението на плана - представители на ключови административни звена в общинската администрация, представители на общинския съвет и на комисиите към него, представители на бизнеса в общината, на неправителствените организации в социалната сфера, на екологични организации и др. Председател на партньорската група за наблюдение е кметът на общината или определен от него заместник кмет. Партньорската група за наблюдение приема вътрешни правила за организацията и дейността си.


Система на докладване

За резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изготвя от партньорската група за наблюдение по определен от кмета на общината ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Работата по изготвянето на годишния доклад може да бъде подпомагана от външен консултант.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобряване в общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.

Годишният доклад съдържа информация относно:


 • общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност за промените в социално-икономическите условия в общината, настъпили през изтеклата година;

 • постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана въз основа на индикаторите за наблюдение;

 • предприетите действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:

  • мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

  • преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

  • мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана;

  • мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;

  • мерките за прилагане принципа на партньорство;

  • резултатите от извършени оценки към края на съответната година;

 • заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие представлява обществена информация и се публикува на интернет страницата на Община Златица.

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие на Софийска област в седемдневен срок от съответните решения за тяхното одобряване.

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината.


Оценка на изпълнението

Системата за оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Златица през периода на неговото изпълнение включва изготвянето на : • междинна оценка

 • последваща оценка.

Информацията от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие представлява основа за изготвяне на междинната и последващата оценка на изпълнението на плана.

Оценките на изпълнението се базират на индикатори за въздействие, които отчитат настъпилите промени, постигането на целите и реализацията на приоритетите в определените социално-икономически сектори за развитие на общината. Степента на въздействие на предвидените в плана интервенции се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи с качествени оценки на промените в социалното, икономическото, инфраструктурното и екологичното състояние на общината.

Междинната оценка се изготвя не по-късно от 4 години от началото на периода на действие на плана и включва:


 • оценка на първоначалните резултати от изпълнението;

 • оценка на степента на постигане на целите на стратегията за развитие;

 • оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

 • изводи и препоръки относно подобряване и оптимизиране на политиките за местно развитие.

Междинната оценка се възлага от кмета на общината на независим консултант-оценител съгласно изискванията на Правилника за прилагане на ЗРР.

Междинната оценка е публичен документ и се публикува на интернет страницата на общината.

Кметът на общината информира общинския съвет за направената междинна оценка на изпълнението на общинския план за развитие, като внася доклад, съдържащ основните резултати от оценката и предложения за актуализацията на плана и подобряване работата и ефективността на неговото изпълнение.

Последващата оценка се изготвя от независим консултант в съответствие с нормативните изисквания на основа на годишните доклади от наблюдението, междинната оценка и други тематични оценки при изпълнението на плана и включва: • оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите;

 • оценка на общото въздействие;

 • оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

 • изводи и препоръки относно бъдещата политика за местно развитие.

Резултатите от направената последваща оценка се включват в доклад, който се внася от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет, заедно с предложения относно разработването и прилагането на политиката за местно развитие през следващия планов период.

Последващата оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Златица за периода 2014-2020 г. следва да бъде изготвена до края на 2021 г. и се пубикува като официална информация.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница