Общински план за развитие на община златица 2014-2020 Май, 2014 съдържание използвани съкращения


Актуализация на плана – адаптиране на стратегията и мерките за развитиестраница9/10
Дата22.07.2016
Размер1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Актуализация на плана – адаптиране на стратегията и мерките за развитие
Анализът и оценката на социално-икономическите характеристики на общината, както и на факторите и условията, които въздействат за тяхната промяна в процеса на изпълнение на общинския план за развитие, представляват основата за извършване на актуализация на плана към даден момент. Целта на актуализацията е да се адаптира стратегията за развитие на общината към динамичните промени във външните и вътрешните условия за развитие, както и да се дефинират по-реалистично и по-прецизно заложените приоритети и инвестиционни мерки с оглед постигане на желаните резултати. Общите условия, които могат да наложат актуализация на общинският план за развитие на базата на вече постигнатите резултати и натрупания опит, включват:

- установяване на съществени промени на икономическите и социалните условия в общината, настъпили след периода на действие на плана;

- извършени промени и актуализация на Областната стратегия за развитие на Софийска област, с които планът следва да се съобрази;

- нормативни промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС, засягащи прилагането на общинския план за развитие;

- изменения в секторни стратегии и програми, влияещи върху местното развитие и изпълнението на общинския план за развитие;

- междинната (или последващата) оценка са дали препоръки за актуализация на действащия план за развитие на общината.

Актуализацията на общинския план за развитие се извършва, като се разработи актуализиран документ за изпълнение на плана до края на периода на неговото действие, който заедно с настоящия план представлява единен стратегически документ за развитието на общината за периода до 2020 г.

Изработването и приемането на актуализирания документ за изпълнение се извършва при условията и по реда за изработване и приемане на общинския план за развитие.

Програмата за реализация на общинския план за развитие е оперативна и по-динамична част от плана и може да се актуализира при възникнала необходимост, като общинският съвет приема съответните решения по предложение на кмета на общината. Целта е да се постигне по-висока ефективност и ефикасност на отделни или група интервенции за местно развитие, като се изменят и допълват съществуващи или се включват нови инвестиционни мерки и проекти.

Процесът на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране на общинския план за развитие се осъществява чрез бюджета на общината или в рамките на одобрен проект с външно финансиране за институционално изграждане и подобряване на капацитета за прилагане на политики в общината.5. Описание на необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност


 • Действията за прилагане на принципа на партньорството обхващат осигуряване на контакти, постоянна комуникация и сътрудничество с икономическите и социалните партньори, гражданския сектор и неправителствените организации (по-специално с тези, работещи в сферата на равните възможности и устойчивото развитие и опазването на околната среда) в процеса на разработване, наблюдение, оценка и съфинансиране на мерките за изпълнение на общинския план за развитие.

 • Действията за осигуряване на информация и публичност при изпълнението на общинския план за развитие са насочени към гарантиране на прозрачност на планирането и управлението и предоставяне на пълна, точна и навременна информация на партньорите и заинтересованите страни относно процеса на формиране и прилагане на местната политика за интегрирано устойчиво развитие, както и относно резултатите и ползите от изпълнението от плана за местната общност като цяло, отделни социални групи, бизнеса и гражданите. Целта е да се мотивират ключовите партньори и всички заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация на общинския план за развитие и програмата за неговата реализация до 2020 г.

Ключовите действия както за прилагане на принципа на партньорство и разширяване на сътрудничеството, така и за осигуряване на информация и публичност относно изпълнението на общинския план за развитие обхващат: • Осигуряване на подходящи информационни канали, форми и съдържание за представяне на информация за предвижданията на общинския план за развитие за периода до 2020 г., за възможностите и ролята на гражданите и на бизнеса при определянето и реализацията на целите и приоритетите за развитие на общината, очакваните резултати от тяхното изпълнение и въздействието върху местната икономика, техническата инфраструктура, благоустрояването на населените места, заетостта и пазара на труда, образователната, здравната и културната сфера, екологичната ситуация и подобряването на околната среда, доходите и стандарта на живот, административното обслужване и др. специфични за общината области за развитие;

 • Насърчаване на възможностите за изграждане на публично-частни партньорства на местно и регионално ниво и привличане на заинтересованите страни при реализацията на стратегическите за общината мерки и проекти;

 • Подобряване на организацията и координацията на публичните власти (кметската институция, общинския съвет, общинската администрация, териториалните звена на централната администрация и др.) при изпълнението на конкретни задачи и осигуряване висока ефективност при реализацията на плана съвместно със социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и гражданското общество;

 • Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране и програмиране за устойчивото и интегрирано развитие на общината, както и на процеса на наблюдение и оценка на резултатите с участието на партньорите и заинтересованите страни;

 • Въвеждане на система за добро управление и за повишаване ефикасността на публичните разходи, като се постига по-голяма добавена стойност на инвестициите за развитието на общината;

 • Формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на плана.

Цялата информация, свързана с изпълнението и актуализацията на общинският план за развитие, ще бъде публично достъпна и ще се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Комуникационен план

за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Златица

през периода 2014-2020 г.
Цел

Комуникационният план на Общинския план за развитие на Община Златица има за цел да определи целевите групи, подходящите комуникационни канали и форми и начина на финансиране на дейностите за предоставяне на информация и осигуряване на публичност на изпълнението на цялостната стратегия за устойчиво интегрирано развитие на общината за периода до 2020 г.

Комуникационният план е насочен и към постигане на активно участие на партньорите в процеса на изпълнение, наблюдение и оценка на плана и на програмата за неговата реализация.

Целеви групи

Целевите групи на комуникационния план обхващат всички заинтересовани страни в общината, които имат отношение и участват пряко или косвено в процеса на планиране, програмиране и изпълнение на общинския план за развитие и на програмата за реализация, както и потенциалните бенефициенти на плана.

Основните целеви групи включват:


 • Гражданите на общината;

 • Бизнеса в общината;

 • Работодателски организации и организации на работниците и служителите на територията на общината/ региона;

 • Неправителствени/ граждански организации, осъществяващи дейности на територията на общината, включително в сферата на равните възможности и опазването на околната среда;

 • Общинска администрация;

 • Общински съвет и комисии към него;

 • Областен управител и областна администрация;

 • Представители на централни органи за изпълнителната власт и/или техни териториални звена;

 • Представители на научни, образователни, здравни и културни институции и заведения;

 • Младежки и спортни клубове;

 • Регионални сдружения на общини;

 • Регионални и местни медии.Комуникационни канали и форми

Изборът на комуникационни канали и форми има за задача да осигури подходящи средства за предоставяне на навременна, ясна и точна публична информация относно прилагането на политиката за интегрирано местно развитие в общината на базата на Общинския план за развитие.

Основните канали и форми, които могат да бъдат използвани за комуникация с целевите групи, обхващат:


 • Разработване и поддържане на секции и профили на страницата на общината в интернет, както и в социалните мрежи;

 • Провеждане на публични дискусии и тематични срещи с представители на социални или професионални групи;

 • Организиране на експертни семинари, конференции, кръгли маси, посветени на въпроси, свързани с развитието на общината и региона;

 • Разработване и разпространение на печатни и видео материали, свързани с прилагането на общинския план за развитие, отделни мерки и проекти и постигнатите резултати;

 • Туристическа реклама и популяризиране на туристически обекти, атракции и места за отдих на територията на общината.

 • Организиране и провеждане на периодичен местен/ регионален инвестиционен форум за подпомагане и развитие конкурентоспособността и устойчивото развитие на местната икономика със специално участие на микро, малки и средни предприятия;

 • Кампании за опазване и подобряване на околната среда;

 • Културни и юбилейни събития, изложбени дейности на територията на общината;

 • Спортни събития;

 • Популяризиране на културното и историческото наследство на общината;

 • Включване на печатни и електронни медии с регионален и местен характер, както и на кабелни разпространители на TV програми и оператори на интернет услуги.


Финансиране на дейностите

В рамките на общинския бюджет ежегодно ще се отделят средства за осъществяване на дейности, които допринасят за изпълнение на комуникационния план, като за планирането, разходването и отчитането на средствата са отговорни кметът на общината, общинският съвет и съответните структурни звена в общинската администрация.Публичност и отчетност

Информация за осъществените действия, използваните ресурси и постигнатите резултати по изпълнението на комуникационния план ежегодно се представят в отделен раздел на годишния доклад за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Златица.6. Програма за реализация на общински план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите

6.1. Въведение

Програмата за реализация на Общинския план за развитие има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектите за постигане целите на развитието. Тя има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана.

Програмата определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г., също така и съответните финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на общинския план за развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата.

Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен характер (7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализация на ОПР, като целта е осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите.

Основни компоненти са:


 • Оперативните насоки и цели на програмата – отразяват логиката на интервенциите – политически, институционални, организационни, информационно-комуникационни, финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие от изпълнението на програмата и на общинския план за развитие;

 • Мерките и предвидените дейности за подкрепа и осигуряване на схеми за финансиране, включително от фондовете на ЕС и други финансови инструменти и източници;

 • Списък на проектите, които ще се разработват и изпълняват в рамките на програмата, съдържащ кратка обосновка и описание на физическите, финансовите и времевите параметри, както и отговорните звена. Списъкът на проектите отразява и е свързан както с оперативните цели на програмата, така и с приоритетите и стратегическите цели на общинския план за развитие на многогодишна база. Представяне на проекти и проследяване на годишна база;

 • Индикаторите за конкретни продукти и резултати, свързани с постигането на оперативните цели, планираните мерки и отделните проекти, които ще бъдат използвани като база в общата система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на съответните приоритети и цели на плана;

 • Организацията и дейностите по наблюдението, оценката и актуализацията на програмата;

 • Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси по програмата.


6.2. Стратегия за реализация на целите и приоритети за развитие на община Златица

Залегналата в актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Златица през периода 2014-2020 г., стратегия за реализация на целите и приоритети, обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети за действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на конкретни мерки, проекти и предвидени в проектите дейности.

Отразена е логиката на интервенциите – политически, институционални, организационни, информационно-комуникационни, финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие от изпълнението на общинския план за развитие, показана схематично по-долу:

В определената логика на интервенциите е необходимо разработване и изпълнение на мерки и проекти, групирани по линия на формулираните стратегически цели за развитието на общината и насочени към постигане на конкретни резултати и въздействие от тяхното прилагане.6.3. Мерки

Стратегическа цел 1: Осигуряване на икономическа динамика и конкурентоспособност, създаване на благоприятна среда и живот и бизнес.

Приоритет 1:

„Повишаване конкурентоспособността на местната икономика”

Инвестиционна мярка 1.1.

Подкрепа и стимулиране развитието на бизнеса и бизнес услугите, включително в сектора на туризма, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост”Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Анализи и проучвания на пазарното търсене и необходимостта от развитие и надграждане на определени сектори от туризма, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;- Създаване на центрове за информация и стимулиране развитието на бизнеса, спрямо направените анализи и проучвания;

- Обучения, семинари за обмен на информация и опит в областта на туризма, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Инвестиционна мярка 1.2.

Улесняване на достъпа до финансиране за нововъзникващи, микро, малки и средни предприятия”Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Изграждане и поддържане на бизнес-информационни центрове и центрове за услуги за стартиращи/новосъздадени предприятия

- Организиране на срещи и форуми за обмен на информация и опит при стартиране на бизнес;

- Подкрепа за разработване и кандидатстване за финансиране по индивидуални проекти

Инвестиционна мярка 1.3.

Насърчаване на иновациите и технологичното обновление на територията на общината чрез подпомагане сътрудничеството между образователните звена и бизнеса, трансфер на нови знания, технологии, продукти и услуги”Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Анализи и проучвания на иновационното търсене на пазара или необходимостта от нови продукти, услуги, технологии;

- Създаване на центрове за информация и насърчаване на иновациите и технологично обновление

- Сътрудничество между предприятия с технологичен потенциал, лаборатории и звена, училищни центрове;

- Обучения, семинари и други форми за обмен на информация и опит в областта на иновациите и технологичния трансферПриоритет 2

„Развитие на модерна инфраструктура и подобряване на физическата среда в населените места”

Инвестиционна мярка 2.1.

Рехабилитация, реконструкция и модернизация на транспортната инфраструктура – подобряване на пътно-транпортните връзки и свързаността на общината”


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътните мрежи, осигуряващи достъп до общински център, населени места и връзки със съседни общини;

- Поддържане на транспортната инфраструктура, свързана с подобряването на пътни връзки със съседни общини, включително на основата на публично-частни партньорства.
Инвестиционна мярка 2.2.

Разширяване на достъпа до съвременни ИКТ мрежи – изграждане на широколентови мрежи за достъп до информация и услуги”


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Подобряване на мрежовата структура и достъпа до качествени интернет услуги;

- Развитие и изграждане на съвременна и модерна ИТ инфраструктура;

- Обучения, семинари и други форми за придобиване на умения и обмен на информация и опит при използване на ИКТ

Инвестиционна мярка 2.3.

Обновяване и изграждане на елементи на физическата среда в населените места, създаващи по-добри условия за живот и бизнес”


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Рехабилитация и изграждане на достъпна архитектурна среда в населените места;

- Разработване и реализация на проекти за подобряване и развитие на зелени системи.

Приоритет 3

„Опазване и подобряване на околната среда, устойчиво и ефективно използване на ресурсите”


Инвестиционна мярка 3.1.

Насърчаване развитието на нисковъглеродна икономика и енергийната ефективност в публичния и частния сектор”


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Проучвания и оценки на потенциала за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);

- Подкрепа за разработване и реализация на проекти за използване на ВЕИ, включително на основата на публично-частни партньорства.
Инвестиционна мярка 3.2.

Подкрепа и привличане на инвестиции във водния сектор и управлението на отпадъци”


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Ремонт, реконструкция и рехабилитация на водостопанска система, обслужваща общината, включително на основата на публично-частни партньорства;

- Организиране на информационни срещи с бизнеса и публичния сектор относно: необходимте действия и инвестиции по осигуряване на качествено питейно-битово водоснабдяване; необходимостта от пречиствателни съоръжения за отпадни води и доизграждане на канализационната система;

- Информиране и дейсвия към разширяване на териториалния обхват на системата за разделно сметосъбиране.


Инвестиционна мярка 3.3.

Подобряване управлението на защитените територии, ефективно използване на природните ресурси”


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Запазване на естественото състояние и площта на защитените територии и зони;

- Спазване на ограничителните режими на защитените зони;

- Санитарни и охранителни мероприятия около водоизточници и съоръжения за питейна вода.

Инвестиционна мярка 3.4.

Адаптиране към климатичните промени, превенция и преодоляване на природните и технологичните рискове”


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Почистване на речни корита;

- Проучвания и превенция на технологични рискове и индустриални замърсявания.

Стратегическа цел 2: Осигуряване на по-добри условия за развитие на социалния капитал и човешките ресурси

Приоритет 4

„Създаване на устойчив пазар на труда, адаптиране на образователните политики и социално включване”

Инвестиционна мярка 4.1.

Подобряване на условията за заетост на младите хора, на групите в неравностойно положение и трайно безработните, подкрепа на мобилността на работната сила”


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Организиране на информационни и трудови борси, предоставящи възможности зазаетост на трайно безработните, младите хора (включително учащи се) и хора в неравностойно положение;

- Насърчаване на бизнеса за предоставяне на информация, опит и услуги в обучението по предприемачество;

- Подкрепа на мобилността на работната сила;

- Изготвяне и издаване на обучителни и информационни материали.

Инвестиционна мярка 4.2.

Насърчаване на инвестициите в качествено образование, придобиване на умения и учене през целия живот, дуално професионално обучение”
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Анализи, изследвания и доклади, свързани с оптимизиране на системата за образование, професионално дуално обучение, учене през целия живот, квалификация и преквалификация;

- Разработване и реализиране на обучителни програми за адаптиране към изискванията на местния пазар на труда;

- Изготвяне и издаване на обучителни и информационни материали.

Инвестиционна мярка 4.3.

Насърчаване на социалната интеграция и приобщаване, борба с бедността, подбряване на здравната, социалната и културната инфраструктура”


Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:

- Анализи и проучвания на нуждите на различни социални групи от квалификация и преквалификация и обучение, необходими за подобряване на заетостта и съответно намаляване на безработицата;

- Разработване и осъществяване на обучителни програми и проекти за осигуряване на подкрепа и квалификация на малцинствените групи;

- Обучения, семинари и други форми за придобиване и повишаване на здравна и социална култура на гражданите;

- Организиране на културни събития, фестивали, форуми, концерти, изложби и др., насочени към опазване и развитие на културното наследство и традиции.

Инвестиционна мярка 4.4.

Развитие на физическата култура и спорта и изграждане на спортна инфраструктура”


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница