Общински план за развитие на общинастраница6/23
Дата09.09.2016
Размер2.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

2.5 Инвестиции и ДМА

Ръстът на направените инвестиции в общината през последните три години, изразен чрез показателя “ Разходи за придобиване на ДМА” има следната динамика:
Фигура 9. Нарастване на разходите за придобиване на ДМА

От посочените данни се вижда, че има стабилен растеж на инвестициите, които за четири години са нараснали с 2,5 пъти. Това се дължи основно на благоприятната инвестиционна среда в общината.

Най – голям процент от сумите са вложени за придобиване на сгради, строителни съоръжения и конструкции 45% от всички инвестирани през 2003 година средства. За закупуване на машини, съоръжения и транспортни средства са вложени 40% от инвестициите и едва 9% от тях са предназначени за закупуване на земя.Фигура 10. Разходи за придобиване на ДМА по направления за 2003 година в община Варна

През 2003 година чуждестранните инвестиции на територията на общината са средно 2,95 пъти повече от тези за 2000 година. Чуждестранните инвестиции нарастват устойчиво през целия разглеждан период като стойностите са съответно: 2000 година – 68 969 хил. щатски долара, 2001 – 89 542, 2002 – 77 989 и 2003 година – 203 777 хил. щатски долара, която е и най – високата сума инвестирана в община Варна за последното десетилетие
Фигура 11. Нарастване на чуждестранните инвестиции в община Варна.

Разходите за придобиване на ДМА през 2003 година възлизат на 460 508 хил. лева, а придобитите ДМА са в размер на 410 042 хил. лева. През разглежданата година разходите по придобиване на ДМА възлизат на 50 466 хил. лева, което е 12,31% от сумата на придобитите ДМА. За 2002 година разходите са 12,83% от сумата на придобитите ДМА през същия период. За предходните две години – 2000 и 2001 се наблюдават изключително ниски разходи по придобиване на ДМА, като стойностите в относителен дял са съответно: 3,45% и 3,67% от сумата на придобитите ДМА за същите периоди.Фигура 12. Разходи за придобиване и придобити ДМА в община Варна за периода 2000 – 2003 година.

2.6 Бюджет


Бюджета на общината е балансиран, като приходите са от основните източници данъчни, неданъчни, субсидии от държавния бюджет трансфери към и от извънбюджетните сметки на общината и т.н. Основно през последните две години най – значителните приходи по бюджета са данъчни и неданъчни. Данъчните приходи през 2003 година са 60,4% от всички приходи, като сумата им бележи спад в сравнение с предходните две години. Относителния дял на неданъчните приходи в бюджета на общината нараства през 2002 година с 2,8%, а през 2003 година приноса им в приходната част на бюджета на община Варна бележат известен спад в рамките на 0,7процентни пункта.
Таблица 9. Приходи на община Варна за периода 2000 – 2003 година
Приходи 

2000
2001
2002
2003
 

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

Данъчни приходи

42 855,8

57,4%

47 351,9

74,5%

54 709,2

72,4%

50 553,3

60,4%

Неданъчни приходи

12 490,6

16,7%

12 572,9

19,8%

17 042,0

22,6%

18 363,1

21,9%

Субсидии от държавния бюджет

16 343,1

21,9%

1 770,1

2,8%

0,0

0,0%

10 206,7

12,2%

Трансфери от/за бюджетни сметки извън бюджетни сметки

1 609,5

2,2%

2 539,6

4,0%

2 613,1

3,5%

1 221,8

1,5%

Временни безлихвени заеми

1 178,0

1,6%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

Финансиране на дифицита/излишъка

231,8

0,3%

-643,4

-1,0%

1 150,6

1,5%

3 414,2

4,1%

ОБЩО ПРИХОДИ

74 708,8

100,0%

63 591,1

100,0%

75 514,9

100,0%

83 759,2

100,0%

През 2003 година субсидиите отпуснати на общината от държавния бюджет са 12,2% от приходната част, като за предходната 2002 година община Варна не е получила държавна субсидия. През 2002 година се наблюдава добра събираемост на данъчни и неданъчни приходи, която е по – ниска за следващата 2003 година.Основната част на неданъчните приходи се формира от събираните общинските такси. Те представляват над 50% от този вид приходи за всяка година от целия разглеждан период. На второ място по размер на принос са приходите и доходите от собственост, които бележат ръст през 2003 година с 3,2%. Значително са намалели приходите от глоби и други административни наказания през 2003 година в сравнение с предходните. През същата година бюджета е финансиран с 1 287 800 лева от продажба на общинско или държавно имущество.Другите неданъчни приходи са нарастнали с 1,5% през 2003 година, като най – високите му стойности са през 2000, когато техния размер възлиза на 9% от общата сума на бюджета.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница