Общински план за развитие на общинастраница9/23
Дата09.09.2016
Размер2.26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Таблица 17. Общ разход по групи разходи на домакинствата в област Варна за периода 2000 – 2003 година

Години

2001

2002

2003

общ разход

100

100

100

потребителски разход

90,9

91,2

91,5

храна

45,8

42,9

41,1

алкохолни и тютюневи изделия

3,9

4,3

4,7

облекло и обувки

3,8

3,4

3,5

жилища, вода, еленергия, битови нужди

13,1

14,2

14,3

жил. обзавеждане, поддръжка на дома

3,3

3,3

3,7

здравеопазване

4,2

4,6

4,2

транспорт

6,0

5,5

7,0

съобщения

3,8

5,1

5,2

своб. време, развлечения,култ. отдих, образ.

3,4

3,9

4,2

разноотраслови стоки и услуги

3,6

4,0

3,6

данъци

1,3

1,0

1,1

домашно стопанство

2,2

2,7

1,8

др. разходи

5,6

5,1

5,6

Тенденциите наблюдавани на ниво област в по – голямата си степен са валидни и за общината.3.4. Жилищна осигуреност
Броя на жилищните сгради на територията на общината е 36 326, от които стоманобетонни 3 322, тухлени – 2841, а другите са 4 594 броя. Преобладават предимно жилищните сгради строени в периода 1981 – 1990 година, като техния брой е 10 265, което представлява 28,26 от наличния жилищен сграден фонд на територията на общината. По отношение броя на стаите в жилищата с най – голям брой са двустайните – 56 046 броя, следвани от тристайните с численост в размер на 46 926. По форма на собственост сградите са предимно притежание на частни физически лица – 95,01%, а държавните и общински жилищни места са 4852 или 3,39% от общия брой жилища в общината.

По отношение на жилищната осигуреност на 1000 души от община Варна се полагат 447 броя жилища, като полезната площ на човек от населението е 28,01 кв.м, а спомагателната 62,71 кв.м. Жилищната площ на жител на общината е 17,25 кв.м.Таблица 18. Жилищни сгради на територията на община Варна към 31.12.2003 година

по конструкция Общо

36326 бр.

в това число:

 

стаманобетон

3322 бр.

тухлени

2841 бр.

други

4594 бр.

по периоди на построяване

36327 бр.

в това число:

 

до 1919 г.

769

1919-1945

3308

1946-1960

4751

1961-1970

5154

1971-1980

5668

1981-1990

10265

1991-2000

6034

след 2001 г.

378

по брой на стаите

142968

едностайни

19285

двустайни

56046

тристайни

46926

четиристайни

16230

петстайни

2356

с шест и повече

2125

по форма на собственост

142968 бр.

Държавни и общински

4852

частни на ЮЛ

2275

частни на ФЛ

1358413.5 Здравеопазване
1. Демографски процеси

A. За България (данните са за Доклад за здравето на нацията в началото на 21 век МЗ, август 2004)

възрастова структура на населението

2002 г. общо 7 845 841 души

жени – 51,4%

мъже – 48,6 %


относителен дял на лицата над 65 г – 17%

над 15 г. – 14,6%

Б. За Варна (данните са предоставени от РЦЗ Варна)

2004 г. общо 319,979

жени: 160,678 – 52,4%

мъже: 151,348 – 47,6%

над 65 г. – 40 491 – 12,06%

до 18 г – 54,440 – 17,04%

Има тенденция за застаряване на населението, но е по-слабо изразена от тази за страната.

A. Раждаемост за страната

(За ЕС -8-11%)

за България – 8,5% (2002 г.)

Б. За варненска област:

2002 – 9,2%

2004 – 10,0%

III Детска смъртност

за Варненска област

2000 г. 14,9% - 2004 – 9,3%

- за Варна – 2004 – 8,1%
Заболяемост на населението

Варненска област

Болести на кръвообръщението – 428,57‰ (2003 г) и 429,97‰ (2004 г)

Болести на нервната система и сетивните органи – 248,67‰ (2003г) и 270,92‰ (2004г)

Болести на ендокринните жлези и обмяната – 102,83‰ (2003 г) и 90,53‰ (2004)

Злокачествени заболявания – 18,32‰ (2003) и 22,22‰ (2004)


Смъртност по причини на умиранията за Варненска област 2004 г:

Болести на кръвообръщението – 767,27‰00 (отн. Дял в % - 63,63%)

За страната – 67,9%

Злокачествени заболявания – 229,72‰00 – 19,5%


Заключение: Водеща е смъртността от сърдечно-съдовите заболявания следвани от злокачествените новообразувания.
2. Лечебни заведания на територията на Община Варна /за извънболнична и болнична помощ/ , чиято задача е да осигуряват адекватна своевременна и качествена медицинска помощ.

На територията на общината функционират 12 лечебни заведения, от които 10 болници в т. ч. 4 многопрофилни болници. Тези стойности са постоянна непроменлива величина за разглеждания период. Осигуреността с легла е добра, въпреки че за последните две години има намаляване на бройката на болничните легла като резултат от здравната реформа.


А. Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ


Община Варна

Към 30.09.2004г.

Към 30.09.2005г

1. Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

315

321

2. Амбулатория за групова практика за първ. Медицинска помощ.

15

14

3. Амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

370

382

4. Амбулатория за групова практика за спец. стоматологична помощ.

9

10

5. Медицински центрове

7

7

6. Специализирани центрове

7

7

7. Диагностично-консултативни центрове

9

8

БОЛНИЦИ И ДИСПАНСЕРИ

8. Хосписи

6

5

Реално от регистрираните 5 хосписа няма нито един с общинско участие. От месец септември 2003 година функционира АГП-СМП - Център за психично здраве - Варна ЕООД.

На територията на общината през 2003 година функционират 60 медико - диагностични и медико – технически лаборатории, като наблюдаваната тенденция през периода 2000 – 2003 година доказва нарастване на този вид заведения.


Фигура 13. Лечебни заведения за извън болнична помощ на територията на община Варна за периода 2000 – 2003 година.

Лечебните заведения за извънболнична помощ също нарастват с ускорени темпове за периода 2001 – 2003 година техния брой е нараснал с 125 броя. Осигуреността на населението на общината с болнични легла в лечебни заведения спада драстично и от 2825 легла през 2001 година през 2003 те са вече 2490 болнични легла.
Таблица 19. Лечебни заведения за болнична помощ и диспансери на територията на община Варна през 2003 годинаГодини
 

ОБЩО

ОТ ТЯХ БОЛНИЦИ

В т.ч. от болниците


 

 

 

 

 

многопрофилни


 

Брой

Легла

Брой

Легла

Брой

Легла


 

 

 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ВАРНА

 

 

 1

2000 г.

12

2682

10

2431

4

18002

2001 г.

12

2825

10

2574

4

20153

2002 г.

12

2500

10

2249

4

17924

2003 г.

12

2490

10

2239

4

1700

Лечебни заведения за болнична медицинска помощ - Варна:

УМБАЛ "Света Марина"

МБАЛ "Света Анна"

СБАГАЛ "Проф. Д-р Стаматов" - общинска

СБОБАЛ - общинска болница

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания "Д-р М. Марков"-


общински.

Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар -


общински.

МБАЛ "Медикс" - М - ЕООД - частна

Специализирана хирургическа болница за активно лечение "Проф. Т. Темелков"
- частна

Специализирана хирургическа болница за активно лечение "Валем" - частна

СБАГАЛ "Майчин дом" - частна

Военно-морска болница

Многопрофилна транспортна болница

На територията на общината функционират 12 лечебни заведения, от които 10 болници в т.ч. 5 многопрофилни болници и 2 диспансера със стационар.

Осигуреността с легла е добра, въпреки че за периода 2002 - 2003 г. има намаляване на броя на болнинчните легла като резултат от здравната реформа и интензифициране на дейността в лечебните заведения /виж фиг.14/

На територията на общината през 2003 година функционират 60 медикодиагностични и медико-технически лаборатории, като наблюдаваната тенденция през периода 2000 - 2003 година доказва нарастване на този вид заведения, т.е. легловата база от 2 825 легла /2001 г./ спада на 2490 легла за 2003 година.

Кадровата обезпеченост с висши медицински кадри /лекари и стоматолози/ на територията на Община Варна е много добра.

В амбулаториите за първична медицинска помощ на индивидуална практика работят 321 лекари, 382 стоматолози, а в груповите практики - 14 лекари и 10 стоматолози. В амбулаториите за специализирана медицинска помощ работят 365 лекари. Специалистите в лечебните заведения за извънболнична помощ /към 30.09.05г./ са 630 лекари от които 59 невролози, 52 акушер-гинеколози, 45-кардиолози, 40 -офталмолози, 29 - педиатри и т.н..

В УМБАЛ "Св. Марина" МБАЛ, "Св. Анна" и ВБА-ВМА- работят високо квалифицирани специалисти от различните медицински, специалности, които осигуряват диагностиката, лечението /консервативно и оперативно/ , ТЕЛК / експертната оценка на нетрудоспособността не само на жителите на Варна, но и на Варненска област и областите от Североизточна Бъгария.. АГ болница е единствената извънстолична специализирана болница, която изпълнява междуобластни функции, а Очна болница е първата високо специализирана офтолмологична болница в България.

Наличието на Медицинския университет осигурява както производството на кадри, така и тяхната квалификация.

Основният поток от болни преминава през УМБАЛ "Св. Марина" 26 197 /2002г./, -26 502 /2003 г./; УБАЛ "Св. Анна" - 19 646 /2002 г./, 20 953 /2003 г./; СБОБАЛ - 1349 /2002/ 1538 /2003 г./; СБАГАЛ - 8298 /2002 г./, 6 793 /2003 г./ през психиатричните клиники на МБАЛ "Св. Марина" са преминали 2002 г. - 1760 пациенти, 2003 г. - 1836.

През стационара на онкодиспансера за 2002 година са преминали 1867 болни;


за 2003 година са преминали - 3 776 болни;

за първото шестмесечие на 2004 г. - 3350 болни.

Първично инвалидизирани лица 2003 година - данните от сектор "Здравеопазване" - Р.Б 2004 г./ са както следва:

До 16 годишна възраст за Варненска област - 378 деца, от които 73 над 90% загубена работоспособност, над 16 годишна възраст 4 465, от които 1225 над 90% загубена работоспособност.

На територията на общината функционират 12 лечебни заведения, от които 10 болници в т. ч. 4 многопрофилни болници. Тези стойности са постоянна непроменлива величина за разглеждания период. Осигуреността с легла е добра, въпреки че за последните две години има намаляване на бройката на болничните легла като резултат от здравната реформа.


Фигура 14. Осигуреност с легла в лечебни заведения за болнична помощ на територията на община Варна за периода 2000 – 2003 година.

3.6. Социални дейностиНа територията на общината функционират 30 заведения за социални услуги, с капацитет 940 места. Тези стойностни показатели почти не са търпели промяна през периода 20000 – 2003 година. Единствено се наблюдава увеличение на този вид заведения през 2001 година с единица Капацитета на организациите извършващи социалните услуги в домашна среда имат общ капацитет от 540 места, като 500 от тях се обслужват от домашния социален патронаж. Социалните услуги извършвани извън обичайната домашна среда обхващат 400 лица – това е капацитета на съществуващата система.

Таблица 20. Заведения за социални услуги на територията на община Варна

Години

 

Социални услуги,

Социални услуги,
извършвани в обичайна

извършвани извъндомашна среда

обичайна

ОБЩО

ОБЩО

в т.ч. домашен

домашна среда
 

 

 

соц. патронаж

 
заведения

места

места

места

места
 

/капацитет/

/капацитет/

 

 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ВАРНА

2000 г.

29

940

540

500

400

2001 г.

30

940

540

500

400

2002 г.

30

940

540

500

400

2003 г.

30

940

540

500

400

3.7. Образование


На територията на общината се обучават 8 000 ученици по 72 специалности в 12 професионални училища. В структурната система на образованието в община Варна функционират още частни професионални гимназии, общообразователни училища, специални училища, СПТУ, а също така и техникуми, професионални гимназии и училища по изкуства.

От системата на висшето образование на територията на общината действат 8 университета, специални институти, колежи, сред които Икономически Университет, Медицински Университет, Технически Университет, Варненски Свободен Университет, Висше Военноморско Училище, Институт за международен туризъм, Институт за хидро и аеродинамика, Институт по океанология, Институт по металознание към БАН, Институт по воден транспорт, Институт по рибарство и аквакултури.

Броя на обучаваните студенти е 28 000, а числеността на преподавателите е 2 100 научни работника.

На територията на общината към 2003 година има общо 48 детски градини, педагогическия персонал, който ги обслужва е 670,5 лица, а обхванатите от тях деца са 7 963. Общообразователните училища са 52, а специализираните 3, като в тях работят общо 2235 учителя( в общообразователните - 2168 учителя, а в специализираните – 67). По отношение броя на обучаваните ученици в общообразователните училища те са 32810 ученика, а в специализираните – 348. Ясно очертана е тенденцията на непрекъснат спад на броя на учениците, което обяснява до известна степен високия процент на неграмотното или нискообразовано население на територията на областта.На територията на общината функционира единственият в областта логопедичен център.

Таблица 21. Структура на образователната система на територията на община Варна

Детски градини

общ.Варна

обл. Варна

ЦДГ

30

91

БДЗ

13

21

СДГ

3

3

ИДГ

2

3

Специализ. ДГ

2

2

Брой деца

7929

11514

Училища

 

 

НУ

1

13

ОУ

29

7

СОУ

11

22

Профилирани гимназии

8

8

Професионални гимназии

12

20

Частни училища

10

11

Професионални училища

-

1

ОДК

1

3

Спортни училища

1

1

НАОП

1

1

ДОВДЛРГ

2

4

Специлни училища

3

5

Логопедичен център

1

1

Брой ученици

41707

57612


3.8. Култура
Община Варна е културно средище и място за срещи на творци и представяне на различни произведения. Градът има характерна културна програма включваща разнообразни изяви и мероприятия. Различните фестивали, конкурси и дни на културата, създават още по – привлекателен облик на морската ни столица и я превръщат в предпочитана дестинация за множество туристи.

В града е изградена стройна система от професионални културни институти и организации - ДТ "Стоян Бъчваров", Оперно-филхармонично дружество - Варна (ОФД), Фестивален и конгрeсен център (ФКЦ), Дворец на Културата и спорта (ДКС), Държавен куклен театър (ДКТ), Художествена галерия "Борис Георгиев", Регионален исторически музей (РИМ) с осем отдела; Регионална библиотека "Пенчо Славейков" с три отдела.

Представителства на Национална Агенция "Музика" и на творческите съюзи и сдружения - Съюз на българските писатели, Съюз на музикалните дейци, Съюз на българските художници, Съюз на българските композитори, Сдружение на варненските писатели

В града функционират 15 частни художествени галерии, частен музей "Стара Варна", 21 Народни читалища и Национално училище по изкуствата "Добри Христов"КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ

държавни

общински

частни

с идеална цел

ОФД

1


ТЕАТРИ

2


ФКЦ

1


ДКС
1МУЗЕИ

1/отдели 8/

1

1
ТУРИСТ. ОБЕКТИ
3БИБЛИОТЕКИ
1 /отдели 3/ГАЛЕРИИ
1

15
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА Нац. агенция Музика

1


ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ И СДРУЖЕНИЯ - клон Варна
1
4

УЧИЛИЩА ПО ИЗКУСТВАТА

1

Читалището като институция е все още олицетворение на българската духовност и книжнина. На територията на общината в момента съществуват 21 читалища и толкова библиотеки. Сформираните музикални, танцови и вокални състави са 67, клубовете по интереси и кръжоците 20. Така в рамките на своите функции читалищата обединяват над 108 различни дейности.

Щатните бройки в читалищата на общината са 76, като средствата за издръжката ФРЗ се осигуряват съгласно стандарт от Министерството на културата.

Таблица 22. Средства за издръжка на читалищната дейност на територията на общината


читалища брой

21

щатни бройки

76

РЗ без ДДС ср. Мес.

257,60лв

ср. годишна

234931,20лв

р-ди за издръжка

93,536,00лв

капиталови разходи

1600,00лв

3.10. Общи изводиВ резултат на гореизложените данни може да се оформи следния социален облик на община Варна:

 • на този етап състоянието на местната икономика дава възможност да се осъществяват мероприятия по подготовката на нови производства или реорганизация на съществуващите и това е предпоставка за наличието на високия процент хора в трудоспособна възраст в общината;

 • равнището на безработица за община Варна бележи непрекъснато снижаване и за 2003 година този показател има най – ниска стойност в сравнение с останалите години от разглеждания период – 6,6%;

 • за период от четири години (от 2000 до 2004 година) броя на икономически активните лица е нараснал със 7%, а равнището на безработица е намаляло два пъти. По отношение на половата структура на безработните лица – 64% от тях са жени;

 • трайно безработните с продължителност на регистрацията над една година са 3,6 хил. лица;

 • заетостта на населението в общината непрекъснато нараства като за 2003 година достига до 99 442 лица.26 078 или 26,22% от заетите лица са ангажирани в сферата на търговията, ремонта на автомобили или лични вещи и стоки. 19,45% от трудещата се работна сила е на работа в сферата на преработващата промишленост. 15,16% от работещото население на общината е наето в сферата на транспорта, складирането и съобщенията;

 • 25% от трудоспособното население е с висше образование – т.е. 53 хиляди души. Със средно образование са 50% от трудоспособното население или- 106 хиляди души;

 • неграмотните на територията на общината представляват 0,89% от населението й, като този процент е нисък в сравнение с наблюдаваното явление в национален мащаб;

 • като цяло община Варна е място за концентрация на високообразована и квалифицирана работна сила, като тази група население се формира основно от протичащите миграционни процеси между населените места;

 • основните източници на доход на домакинствата в рамките на областта са работните заплати, домашното стопанство и пенсиите;

 • доходите на домакинствата основно се изразходват за извършване на потребителски разходи, за храна, за покриване на режийни разноски – жилища, вода, ел. енергия и други. Наблюдава се тенденция към снижаване разходите за храна и увеличаването на тези за алкохол и тютюневи изделия. Нарастват и разходите за транспорт и съобщения;

 • по отношение на жилищната осигуреност на 1000 души от община Варна се полагат 447 броя жилища, като полезната площ на човек от населението е 28,01 кв.м, а спомагателната 62,71 кв.м. Жилищната площ на жител на общината е 17,25 кв.м.;

 • поради миграционни и специфично икономически процеси на територията на общината има граждани непритежаващи собствени жилища, като млади семейства и социално слаби

 • на територията на общината функционират 12 лечебни заведения, от които 10 болници в т. ч. 4 многопрофилни болници;

 • на територията на общината през 2003 година са локализирани 60 медико - диагностични и медико – технически лаборатории, като наблюдаваната тенденция през периода 2000 – 2003 година доказва нарастване на този вид заведения;

 • лечебните заведения за извънболнична помощ също нарастват с ускорени темпове за периода 2001 – 2003 година техния брой е нараснал с 125 броя. Осигуреността на населението на общината с болнични легла в лечебни заведения спада драстично и от 2825 легла през 2001 година през 2003 те са вече 2490 болнични легла;

 • на територията на общината функционират 30 заведения за социални услуги, с капацитет 940 места;

 • Хората с различни видове увреждания , както и възрастните хора на територията на общината са значими групи, със свои специфични потребности, нуждаещи се от специфични мерки от страна на общината

 • в общината се обучават 8 000 ученици по 72 специалности в 12 професионални училища. В структурната система на образованието в община Варна функционират още частни професионални гимназии, общообразователни училища, специални училища, СПТУ, а също така и техникуми, професионални гимназии и училища по изкуства;

 • от системата на висшето образование на територията на общината действат 8 университета, специални институти, колежи Броя на обучаваните студенти е 28 000, а числеността на преподавателите е 2 100 научни работника;

 • ясно очертана е тенденцията на непрекъснат спад на броя на учениците, което обяснява до известна степен високия процент на неграмотното или нискообразовано население на територията на областта;

 • община Варна е традиционно културно средище и място за срещи на творци и представяне на различни произведения. Градът има характерна културна програма включваща разнообразни изяви и мероприятия и оформящи облика на духовния живот на града;

 • читалището като институция е все още олицетворение на българската духовност и книжнина. На територията на общината в момента съществуват 21 читалища и толкова библиотеки. Сформираните музикални, танцови и вокални състави са 67, клубовете по интереси и кръжоците 20. Така в рамките на своите функции читалищата обединяват над 108 различни дейности;

 • община Варна е перспективен център за развитие на културна дейност, с цел повишаване конкурентноспособността й като привлекателна туристическа дестинация и повишаване качеството на живот на населението.3.9. Свободно време на младите хора

От анализа на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2004 г. се вижда, че за годините 2000-2003 се очертава тенденция за леко повишение на детската престъпност ( с 6%). Почти същото е и повишението на броя на непълнолетните извършители.

Като цяло детската престъпност представлява 14% от общата престъпност за Варненски регион за 2004 г.

Наблюдава се устойчивост на броя извършени престъпления (368 през 2004 г.), броя на противообществените прояви (115 през 2004 г.) и броя на малолетните и непълнолетни извършители (общо 374 за 2004 г.).

Тревожна е тенденцията за повишаване броя на децата - жертви на престъпления, които през 2001 г. са били 201, а през 2004 г. са вече 382, т.е. за 4 години броят на децата-жертви на престъпления се е увеличил с 90%. Около 70% от тези престъпления са регистрирани в централните части на града - районите Приморски и Одесос, като в повече от половината от случаите става въпрос за кражби и грабежи. Най-много от тези престъпления се извършват на обществени места (41%).

Според социологическо проучване, проведено от отдел "Превенции" към Дирекция" Младежки дейности и спорт", 71% от младежите между 15 и 19 години са опитвали поне веднъж цигари, а 96% - алкохол. В същата възрастова група 39% редовно пушат цигари и 72% редовно употребяват алкохол. Средната възраст на първата употреба на тези "легални" вещества е твърде ниска- 12-13 години.

Обезпокоителен е резултатът от проучването, според който 40% от младежите в тази възраст са опитвали поне веднъж в живота си някакво незаконно наркотично вещество. Преобладаващата част са момчета, като съотношението момчета-момичета е 4:1.

В същото време данни от Районния център по здравеопазване показват, че през 2004 г. на 1000 прегледани деца на 13-годишна възраст, 2 имат хипертонична болест, 41 -гръбначни изкривявания, а 34 - затлъстяване III степен. Обезпокоителна е тенденцията при затлъстяването III степен:

7-годишни 27 на 1000 прегледани

13-годишни 34 на 1000 прегледани

16-годишни 38 на 1000 прегледани Дори тези непълни и недостатъчно структурирани данни са сигнал за необходимостта от мерки за

здравословно хранене на децата,

привличане на децата в спортни и туристически дейности в свободното време

привличане на децата в художествено-творчески дейности в свободното време

повишаване на здравната и гражданската култура на деца и родители
Обезпечаването на тези нужди изисква достатъчно и подходящи човешки, информационни

и материални ресурси, равномерно разпределени по райони и кметства на Община Варна.

На територията на Община Варна има един младежки дом в центъра на града. В районите на общината няма младежка инфраструктура, което препятства работата с големи групи деца и младежи по районите. Проявите и заниманията в свободното време са концентрирани в центъра на града и редовното участие в тях предполага разход на време за деца и родители, разход на финансови средства, а също така крие рискове за децата, които не са придружавани от родители.

Наличната спортна база е разпределена относително равномерно по територията на общината, но е недостатъчна и се нуждае от ремонт и реконструкция. От 150 - те спортни площадки на територията на общината в добро състояние са само около 20%. Необходимо е изграждане на нови спортни площадки и футболни игрища, особено в разрастващите се райони Владиславово, Младост, Аспарухово, както и в кметствата. Недостатъчно се използва естественият морски ресурс на общината като зона за водни спортове и отдих на варненци. Повече от 50% от младото население на общината не умее да плува и една от причините е липсата на достатъчно плувни басейни.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница