Общински съвет бургас д о к л а д н а з а п и с к аДата19.01.2018
Размер97.02 Kb.


ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

КМЕТ на ОБЩИНА БУРГАС
ОТНОСНО: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.613.378 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Акт №8314/12.03.2016г. за частна общинска собственост, Община Бургас е собственик на недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пет римско), в кв.164 по плана на ЗЦГЧ-гр.Бургас, целият с площ 1101 (хилядя сто и един) кв.м., отреден за смесено предназначение, при граници: северозапад – улица „Сливница“; североизток – улица „Св. Патриарх Евтимий“; югоизток – улица „Ал. Велики“; югозапад – УПИ ІV, УПИ VІ и улица, идентичен с поземлен имот(ПИ) с идентификатор 07079.613.378, целият с площ 1102 (хиляда сто и два) кв.м. по КККР на гр.Бургас, при съседи: 07079.613.377, 07079.613.379, 07079.613.114, 07079.613.86, 07079.613.80, 07079.613.371, с административен адрес: гр.Бургас, ул.“Ал.Велики“ №37, както и на следните самостоятелно обособени обекти (СО) в построената в имота масивна двуетажна сграда – СО с идентификатори: 07079.613.378.1.1, 07079.613.378.1.3, 07079.613.378.1.5, 07079.613.378.1.7 и 07079.613.378.1.8 по КК на гр.Бургас. Останалите СО в сградата са собственост на физически и юридически лица, ведно с правото на строеж в цитирания УПИ.

В Община Бургас е постъпило Заявление вх.№94-01-7997/08.03.2016г. от Антон Боянов Коджабашев, Петьо Боянов Коджабашев, Петър Цонев Петров – в качеството му на управител на „КЕНОМАТ“ ООД, Валентин Георгиев Бакалов и Камелия Георгиева Начева – Бакалова, като собственици на самостоятелни обекти в двуетажната сграда, построена в общинския имот, да закупят по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, идеални части от УПИ V-общ. в кв.164, целият с площ 1101 кв.м., по плана на ЗЦГЧ - гр.Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.613.378, по КК и КР на гр.Бургас, целият с площ 1102 кв.м., припадащи се към собствените им обекти в сградата.

Съгласно нормата на чл. 35, ал.3 от ЗОС „Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.“

Искането е разгледано на 28.04.2016г. от комисия, назначена с моя Заповед №3061/09.11.2015г., която въз основа на приложените към него документи е констатирала, че са налице условията на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и е целесъобразно идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пет римско), в кв.164 по плана на ЗЦГЧ гр.Бургас, с площ 1101 (хиляда сто и един) кв.м., отреден „за смесено предназначение“, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.613.378 с площ 1102 (хиляда сто и два) кв.м. по КККР на гр.Бургас, да бъдат продадени на правоимащите, въз основа на пазарна оценка, определена от независим оценител, член на Камарата на независимите оценители в България.

В изпълнение на т.3 от решението на комисията, Община Бургас е възложила на правоспособно лице, изготвяне на ценообразуване (площоразпределение) за определяне на процентите идеални части от общите части на сградата и от прилежащия терен за всички обособени обекти в двуетажната масивна сграда с административен адрес гр.Бургас, ул.“Ал.Велики“ №37. Ценообразуването е одобрено от всички заинтересовани собственици на СО в сградата.

Заявителите се легитимират като собственици на следните обособени обекти от построената в имота масивна, нежилищна сграда със съответните документи за собственост:

- СО с идентификатор 07079.613.378.1.2 и застроена площ 101,40 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя, съгласно Нот. акт №158, том VІІІ, рег.№7710, дело №1417 от 30.11.2007г. и нот. акт №14, том І, рег.№405, дело №14 от 18.01.2011г. е собственост на Камелия и Валентин Бакалови;

- СО с идентификатор 07079.613.378.1.4 и застроена площ 32,00 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя, съгласно Договор за продажба чрез публично оповестен конкурс по реда на ЗПСК от 17.10.2007г. е собственост на Петьо Боянов Коджабашев;

- СО с идентификатор 07079.613.378.1.6 и застроена площ 233,44 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя, съгласно Договор за продажба чрез публичен търг по реда на ЗППДОбП от 14.08.2004 г. е собственост на Антон Боянов Коджабашев и Петьо Боянов Коджабашев;

- СО с идентификатор 07079.613.378.1.9 и застроена площ 394,75 кв.м., ведно със 27,29 кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя, съгласно Договор за продажба чрез публично оповестен конкурс по реда на ЗПСК от 09.01.2008г. е собственост на „КЕНОМАТ“ ООД;

- СО с идентификатор 07079.613.378.1.10 и застроена площ 239,75 кв.м., ведно с 24,34 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя, съгласно Нот. акт №153, том V, рег.№5290, дело №853/27.07.2004г. е собственост на Антон Боянов Коджабашев и Петьо Боянов Коджабашев.

Съгласно одобреното площоразпределение на сграда с идентификатор 07079.613.378.1 и определените в същото проценти ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, се определят следните квоти на прилежаща идеална част от дворното място, цялото с площ 1101 кв.м.:

1. За обособен обект с идентификатор 07079.613.378.1.1 по КК – 4,76 % ид.ч., равняващи се на 52,40/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК.

2. За обособен обект с идентификатор 07079.613.378.1.2 по КК – 8,555 % ид.ч., равняващи се на 94,19/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК.

3. За обособен обект с идентификатор 07079.613.378.1.3 по КК – 10,515 % ид.ч., равняващи се на 115,77/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК.
4. За обособен обект с идентификатор 07079.613.378.1.4 по КК – 2,39 % ид.ч., равняващи се на 26,31/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК.

5. За обособен обект с идентификатор 07079.613.378.1.5 по КК – 0,352 % ид.ч., равняващи се на 3,88/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК.

6. За обособен обект с идентификатор 07079.613.378.1.6 по КК – 23,050 % ид.ч., равняващи се на 253,78/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК.

7. За обособен обект с идентификатор 07079.613.378.1.7 по КК – 6,493 % ид.ч., равняващи се на 71,49/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК.

8. За обособен обект с идентификатор 07079.613.378.1.8 по КК – 1,117% ид.ч., равняващи се на 12,30/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК.

9. За обособен обект с идентификатор 07079.613.378.1.9 по КК – 27,119 % ид.ч., равняващи се на 298,58/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК.

10. За обособен обект с идентификатор 07079.613.378.1.10 по КК – 15,65 % ид.ч., равняващи се на 172,30/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК.

От така изложеното подробно площоразпределение и предвид собствеността на съответните обекти се определя и общия размер идеални части, припадащи се към самостоятелните обекти, собственост на физически и юридически лица, в размер на 845,16/1101 кв.м. ид.части от поземлен имот с идентификатор 07079.613.378, целият с площ 1101 кв.м. по плана на ЗЦГЧ - гр.Бургас.

За квотата на Община Бургас остават 255,84/1101 кв.м. ид.части от цитирания имот.

Общинският терен, представляващ УПИ V-общ. в кв.164, целият с площ 1101 кв.м., по плана на ЦГЧ - гр.Бургас, застроен със сграда – смесена собственост, не носи никакви приходи на Община Бургас, поради което е целесъобразно да бъде продаден на правоимащите.

В изпълнение на разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, е възложено изготвяне на пазарна оценка на целия УПИ V, с площ 1101 кв.м. в кв.164 по ПУП-ПРЗ на ЗЦГЧ-Бургас, на независим оценител, определена в размер на 601 425 (шестстотин и една хиляди четиристотин двадесет и пет) лева, без ДДС.

Оценката е съобразена с предвижданията на действащия ПУП-ПРЗ и е отчетен потенциала за развитие на имота по ОУП на гр.Бургас.

Данъчната оценка на целия имот е в размер на 82 308,40 (осемдесет и две хиляди триста и осем лева и четиридесет стотинки) лв.

Въз основа на изготвената пазарна оценка от независим оценител и съобразно квотите на собственост, са определени за заявителите припадащите се идеални части от дворното място и техните пазарни стойности, както следва:

- За Камелия и Валентин Бакалови, като собственици при равни квоти на СО с идентификатор 07079.613.378.1.2 – 8,555 % ид.ч., равняващи се на 94,19/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК, с пазарна стойност 51 451,29 лв., без ДДС;

- За Петьо Боянов Коджабашев, като собственик на СО с идентификатор 07079.613.378.1.4 – 2,39 % ид.ч., равняващи се на 26,31/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК, с пазарна стойност 14 371,84 лв., без ДДС;

- За Антон Боянов Коджабашев и Петьо Боянов Коджабашев, като собственици при равни квоти на СО с идентификатор 07079.613.378.1.6 – 23,050 % ид.ч., равняващи се на 253,78/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК, с пазарна стойност 138 627,33 лв., без ДДС;

- За „КЕНОМАТ“ ООД, като собственик на СО с идентификатор 07079.613.378.1.9 – 27,119 % ид.ч., равняващи се на 298,58/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК, с пазарна стойност 163 099,33 лв., без ДДС;

- За Антон Боянов Коджабашев и Петьо Боянов Коджабашев, като собственици при равни квоти на СО с идентификатор 07079.613.378.1.10 – 15,65 % ид.ч., равняващи се на 172,30/1101 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК, с пазарна стойност 94 118,88 лв., без ДДС.

Предвид изложеното и на основание правомощията ми по чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на община Бургас, приет от Общински съвет – Бургас и като взех предвид решение от 28.04.2016г. на Комисия, назначена с моя Заповед №3061/09.11.2015г., което възприемам изцяло, предлагам Общински съвет – Бургас на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет – Бургас, да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
І. Допълва т.2 от раздел ІІ-ри „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“ от Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2016г., приета от Общински съвет - Бургас, с Решение по т.5 от дневния ред на проведено на 26.01.2016 г. заседание (Протокол №7), със следния имот - 845,16/1101 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пет римско) в кв.164 (сто шестдесет и четири), целият с площ 1101 (хиляда сто и един) кв.м., отреден „за смесено предназначение“ по действащия ПУП-ПРЗ на ЗЦГЧ-гр.Бургас, с идентификатор 07079.613.378 по одобрени КККР на гр.Бургас, при граници на целия имот: 07079.613.377, 07079.613.379, 07079.613.114, 07079.613.86, 07079.613.80, 07079.613.371, с административен адрес - гр.Бургас, ул.“Ал.Велики“ №37, за който е съставен Акт №8314/12.03.2016г. за частна общинска собственост.

ІІ. Да се извърши продажба на идеални части от имот, актуван с Акт №8314/12.03.2016г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пет римско) в кв.164 (сто шестдесет и четири), целият с площ 1101 (хиляда сто и един) кв.м., отреден „за смесено предназначение“ по действащия ПУП-ПРЗ на ЗЦГЧ-гр.Бургас, с идентификатор 07079.613.378 по одобрени Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр.Бургас, при граници на целия имот: 07079.613.377, 07079.613.379, 07079.613.114, 07079.613.86, 07079.613.80, 07079.613.371, с административен адрес - гр.Бургас, ул.“Ал.Велики“ №37, припадащи се към самостоятелни обекти в двуетажната масивна нежилищна сграда построена в имота, собственост на физически и юридически лица, определени по представено площоразпределение и въз основа на пазарна оценка, съобразена с предвижданията на действащия ПУП-ПРЗ и при отчитане на потенциала за развитие на имота, както следва:

1. На Антон Боянов Коджабашев с ЕГН 5908220620, л.к.№644707320, издадена на 08.08.2013г. от МВР-Бургас и постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „Лазур“, ул.Абоба №1, ет.4 и Петьо Боянов Коджабашев с ЕГН 5710131445, л.к.№601850257, издадена на 07.01.2009г. от МВР-Бургас и постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „Лазур“, бл.114, вх.2, ет.4, като собственици при равни квоти на СО с идентификатори 07079.613.378.1.6 и 07079.613.378.1.10 по КККР на гр.Бургас, общо 38,7 % (тридесет и осем цяло и седем процента) ид.части, равняващи се на общо 426,08/1101 (четиристотин двадесет и шест цяло и нула осем от хиляда сто и един) кв.м. ид.части от цитирания имот – съответно 253,78/1101 кв.м. ид. части към СО с идентификатор 07079.613.378.1.6 по КК и 172,30/1101 кв.м. ид. части към СО с идентификатор 07079.613.378.1.10 по КК, с приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата общо 232 746,21 (двеста тридесет и две хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и двадесет и една стотинки) лв., без ДДС.

2. На „КЕНОМАТ“ ООД с ЕИК 040454498, представлявано от Петър Цонев Петров с ЕГН 5312031440, л.к.№601743096, издадена на 08.08.2008г., със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Цар Асен“ №2, като собственик на СО с идентификатор 07079.613.378.1.9 по КККР на гр.Бургас - 27,119% (двадесет и седем цяло и сто и деветнадесет процента) ид.части, равняващи се на 298,58/1101 (двеста деветдесет и осем цяло и петдесет и осем от хиляда сто и един) кв.м. ид.части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата от 163 099,33 (сто шестдесет и три хиляди и деветдесет и девет лева и тридесет и три стотинки) лв., без ДДС.

3. На Валентин Георгиев Бакалов с ЕГН 6108060844, л.к.№641067872, издадена на 22.10.2010г. от МВР-Бургас и Камелия Георгиева Начева – Бакалова с ЕГН 6712080457, л.к.№641210763, издадена на 04.11.2010г. от МВР-Бургас и двамата с постоянен адрес: гр.Бургас, ул.Христо Ботев №2А, ет.2, като собственици при равни квоти на СО с идентификатор 07079.613.378.1.2 по КККР на гр.Бургас - 8,555% (осем цяло петстотин петдесет и пет процента) ид. части, равняващи се на 94,19/1101 (деветдесет и четири цяло и деветнадесет от хиляда сто и един) кв.м. ид.части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата от 51 451,29 (петдесет и една хиляди и четиристотин петдесет и един лева и двадесет и девет стотинки) лв., без ДДС.

4. На Петьо Боянов Коджабашев с ЕГН 5710131445, л.к.№601850257, издадена на 07.01.2009г. от МВР-Бургас и постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „Лазур“, бл.114, вх.2, ет.4, като собственик на СО с идентификатор 07079.613.378.1.4 по КККР на гр.Бургас - 2,39% (две цяло и тридесет и девет процента) ид. части, равняващи се на 26,31/1101 (двадесет и шест цяло и тридесет и един от хиляда сто и един) кв.м. ид.части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата от 14 371,84 (четиринадесет хиляди триста седемдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки) лв., без ДДС.Приложение:

 1. Заявление вх.№94-01-7997/08.03.2016г. в Община Бургас;

 2. Скица №15-115567-12.03.2016г. от СГКК – гр.Бургас;

 3. Акт №8314/12.03.2016г. за ЧОС;

 4. Договор за продажба чрез публичен търг по реда на ЗППДОП от 14.08.2004г. на Антон Боянов Коджабашев и Петьо Боянов Коджабашев;

 5. Нот. акт №153, том V, рег.№5290, дело №853/27.07.2004г. на Антон Боянов Коджабашев и Петьо Боянов Коджабашев;

 6. Договор за продажба чрез публично оповестен конкурс по реда на ЗПСК от 17.10.2007г. на Петьо Боянов Коджабашев;

 7. Договор за продажба чрез публично оповестен конкурс по реда на ЗПСК от 09.01.2008г. на „Кеномат“ ООД;

 8. Нот. акт №158, том VІІІ, рег.№7710, дело №1417 от 30.11.2007г.;

 9. Нот. акт №14, том І, рег.№405, дело №14 от 18.01.2011г.

 10. Протокол от 28.04.2016г. на комисия, назначена от Кмета на Община Бургас;

 11. Експертна оценка от лицензиран оценител;

 12. Удостоверение за данъчна оценка изх.№5202011675/09.03.2016г., издадена от дирекция МПДТР при Община Бургас;

 13. Площоразпределение, изготвено от правоспособно лице.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Съгласували:


ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на дирекция ПНО
СТОЯН АРНАУДОВ

Директор на дирекция УОС
ИНЖ. МИНКА ЧАУШЕВА

Началник отдел ОС
КАТЕРИНА СИДЕРОВА-ГРУДОВА

Гл. юрисконсулт в дирекция УОС
Изготвил:

инж.Райна ДимоваСт. експерт в дирекция УОСКаталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> Н а р е д б а от 27 март 2003 год
upload -> Първи общи положения ч
upload -> Промоция ранно записване от eur 479/круиз
upload -> Решение за учредяване на Подготвителен комитет за провеждане на Дипломатическа конференция за ревизия
upload -> Докладна записка от евгений николов мосинов общински съветник от групата на бсп
upload -> Термокерамично покритие SuperShield Interior Характеристики и технология за полагане на вътрешно термокерамично покритие
upload -> Práva žáků/ Права на учениците Všechny děti mají v ČR právo na vzdělání


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница