Общински съвет бургас д ок л ад н а з а п и с к аДата15.01.2018
Размер29.2 Kb.
ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bgправо съединение 1
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС
Д ОК Л АД Н А З А П И С К А
ОТ КРАСИМИР СТОЙЧЕВ - ЗАМ.-КМЕТ „ ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“
ОТНОСНО: Избор на управител на „Чистота“ ЕООД
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества, Общински съвет- Бургас, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала, избира управителите на общинските еднолични търговски дружества определя възнаграждението им, правомощията и срока, за който те са делегирани.

По повод извършеното преобразуване, чрез вливане на „Бургас Шеле Екосервиз“ ЕООД, в едноличния собственик на неговия капитал „Чистота“ ЕООД и разпоредбата на чл. 263 к от Търговския закон, Общински съвет-Бургас взе решение, „Чистота“ ЕООД да се управлява заедно и поотделно от двамата управители Анета Младенова и Жеко Чиликов, за срок от 6 месеца.

На 01.10.2014 г., изтича срокът, в който „Чистота“ ЕООД има ангажимент да управлява отделно имуществото на всяко от преобразуващите се дружества, с цел защита на кредиторите и срокът на сключените договори за възлагане управлението на дружеството с г-жа Анета Младенова и г-н Жеко Чиликов.

През периода на съвместно управление, г-жа Анета Младенова се запозна изцяло с дейността на „Чистота“ЕООД, с изградената организация на работа и специфичните дейности в дружеството. В тази връзка, с оглед осигурената приемственост, считам че е целесъобразно г-жа Младенова да бъде назначена за управител на „Чистота“ ЕООД, считано от 02.10.2014г., което е от компетентността на Общински съвет гр.Бургас, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Чистота“ ЕООД.

Предвид изложеното, на основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговски закон и чл.12, т.5 от Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества, предлагам Общински съвет-Бургас да вземе следнитеР Е Ш Е Н И Я:


  1. ИЗБИРА Анета Димитрова Младенова, ЕГН *********, с адрес: гр. Бургас, к-с «*******» бл.***, вх.*, ет.* за срок от 3 години, считано от 02.10.2014г.

  1. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна работна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас.

  2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи договор за възлагане управлението на „Чистота“ ЕООД с г-жа Анета Младенова, съгласно приложения към настоящата докладна записка проект на договор, в която са описани правомощията на управителя.

  3. ДАВА съгласие за извършване на промяна в учредителния акт, по отношение на начина на управление на дружеството, а именно „т.V УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО» се заличава и се създава т.VІ със следния текст „ Дружеството се управлява и представлява от Анета Димитрова Младенова, ЕГН ********, с адрес: гр. Бургас, к-с «*******» бл.***, вх.*, ет.*.

  4. ВЪЗЛАГА на управителят на „Чистота“ ЕООД да впише в Търговския регистър Учредителния акт на дружеството, с отразената промяна по т.4.


Приложение: 1.Проект на договора за възлагане управлението на „Чистота“ ЕООД;

2.Учредителен акт на „Чистота“ ЕООД, с отразена промяна в начина на управление на дружеството.С уважение,
КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ

И ИКОНОМИКА“


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница