Обяснителен меморандум контекст на предложението цели на предложениетостраница2/5
Дата19.07.2018
Размер0.77 Mb.
1   2   3   4   5

ПРИЛОЖЕНИЕ I


Изпълнение

1. ESE организира непрекъснато открити конкурси въз основа на покани за представяне на предложения за предоставянето на финансова подкрепа за непреки действия.

2. Кандидатите подават предложения за проекти до ESE съобразно принципа на обслужване на едно гише.

3. След като приключи приемането на предложения по дадена покана, ESE извършва централизирана проверка за допустимост въз основа на критериите за допустимост, посочени в годишния работен план. Участващите държави не могат да добавят различни или допълнителни критерии за допустимост.

4. ESE проверява финансовия капацитет на участниците по общи, ясни и прозрачни правила.

5. Допустимите предложения се оценяват и класират централно от група от външни независими експерти по критериите, изложени в член 14, параграф 1, от Регламент (ЕС) № ... [правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“], на основата на прозрачни процедури.

6. ESE предоставя процедура за преразглеждане на оценките в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № ... [правилата за участие и разпространение на резултатите в рамкова програма „Хоризонт 2020“].

7. Списъкът с класирането, одобрен като цяло от групата на високо равнище (ГВР) по Eurostars-2, посочена в приложение II, е задължително се взема предвид при разпределянето на финансовите средства от националните бюджети, предназначени за проекти Eurostars-2.

8. След като бъде одобрен списъкът с класирането, всяка участваща държава финансира своите национални участници в проектите, избрани за финансиране, посредством определения национален орган по финансиране, като полага всички възможни усилия, за да осигури финансирането на проектите, класирани на първите 50 места, и на поне 50 до 75 % от проектите, отговарящи на минималните изисквания. Размерът на финансиране на участниците се изчислява в съответствие с правилата за финансиране от националната програма на съответната държава, участваща в Eurostars-2. Финансовата вноска на Съюза се превежда от ESE на националните органи за финансиране, при условие че последните са платили своята финансова вноска по проектите.

9. Финансиране получават всички участници в централно избран проект, които отговарят на условията. Отпускането на финансова помощ от националните органи за финансиране за участниците в централно избран проект е подчинено на принципите на равно третиране, прозрачност и съфинансиране.

10. ESE отговаря за оценката на предложенията, информирането на националните органи за финансиране, координирането на процеса на синхронизация, наблюдението на проекти чрез докладване по проекти и одити, извършвани от националните органи за финансиране, и докладването на Комисията, а също така гарантира кратък срок за предоставяне на безвъзмездните средства. Освен това той взема подходящи мерки, за да популяризира приноса на Съюза за програмата Eurostars-2 — както в самата програма, така и в отделните проекти. Той следва нагледно да популяризира този принос чрез използването на логото на „Хоризонт 2020 във всички публикувани материали, включително печатни и електронни публикации, свързани с Eurostars-2.

11. ESE сключва двустранните споразумения по Eurostars-2 с националните органи за финансиране. В двустранните споразумения по Eurostars-2 се определят отговорностите на договарящите страни в съответствие с правилата, целите и условията за изпълнение на Eurostars-2. Двустранните споразумения по Eurostars-2 включват правилата относно превеждането на вноската на Съюза и минималните оперативни цели, както и националните етапни цели за по-нататъшна интеграция и синхронизация на националните програми, включително ускореното предоставяне на безвъзмездни средства в съответствие с [правилата за участие и][Финансовия регламент]. Тези цели и етапи се одобряват от ГВР на Eurostars-2 след консултации с Европейската комисия. Подписването на двустранното споразумение по Eurostars-2, както и спазването на оперативните цели и етапи, е предварително условие за националните органи за финансиране, за да получат те финансова вноска от Съюза.

12. Следва да бъдат организирани и дейности по създаване и поддържане на мрежи и обмен на добри практики между участващите държави, за да се спомогне за повишаване на степента на интеграция на научно, управленско и финансово равнище.

13. Другите дейности включват също посредничество, популяризиране на програмата и по работата в мрежа с други заинтересовани страни (инвеститори, доставчици на научни изследвания и иновации, посредници и т.н.) главно за разширяване на участието от страна на бенефициерите във всички участващи държави и за привличане за участие на МСП, които нямат опит в транснационални научноизследователски проекти.ПРИЛОЖЕНИЕ II

УПРАВЛЕНИЕ НА EUROSTARS-2

1. Програмата Eurostars-2 се управлява от ESE. ESE е международна асоциация с нестопанска цел, учредена по законодателството на Белгия през 1997 г. от държавите, участващи в EUREKA, и от Европейския съюз, представляван от Комисията.

Ръководителят на ESE в качеството си на юридически представител на ESE отговаря за изпълнението на програмата Eurostars-2 по отношение на следното:

а) подготовка на годишен бюджет за поканите, централно организиране на общи покани за представяне на предложения и приемане на предложенията съобразно принципа на обслужване на едно гише; централно организиране на проверката за допустимост и оценяването на предложенията по общи критерии за допустимост и оценяване, централно организиране на подбора на предложения за финансиране, а също и наблюдение на проекти и последващи мерки; приемането, разпределянето и наблюдението на вноската на Съюза;

б) събиране на необходимата информация от националните органи за финансиране с оглед превеждане на вноската от Съюза;

в) популяризиране на програмата Eurostars-2;

г) докладване пред ГВР на Eurostars-2 и комитета за Eurostars-2, включително относно постигнатия напредък за повишаване на степента на интеграция;

д) информиране на мрежата EUREKA за дейностите на Eurostars-2;

е) подписване на споразумението за делегиране с Комисията, двустранните споразумения с националните органи за финансиране и договорите с експертите, които оценяват предложенията по Eurostars-2;

ж) приемане на годишния работен план на Eurostars-2 след предварителното съгласие на групата на високо равнище на Eurostars-2 и на Комисията.

2. ГВР на Eurostars-2, състояща се от националните представители на участващите в Eurostars-2 държави в групата на високо равнище на EUREKA, упражнява надзор върху дейността на ESE по Eurostars-2, като:

а) контролира изпълнението на програмата Eurostars-2;

б) назначава членовете на консултативната група на Eurostars-2 (наричана по-долу „консултативната група“);

в) одобрява годишния план за работа;

г) одобрява списъка с класиране на проектите по Eurostars-2, които трябва да бъдат финансирани, и взема решение за възлагането.

Съюзът, представляван от Комисията, има статут на наблюдател в ГВР на Eurostars-2. Комисията се поканва да участва в заседанията, получава всички документи от срещата и може да участва в дискусиите.

Всяка друга държава, която не участва в програма Eurostars-2, има правото да изпраща представители на срещите на ГВР на Eurostars-2 като наблюдатели.

3. Консултативната група се състои от националните проектни координатори на EUREKA (лица в националните правителства или агенции, които се занимават на оперативно равнище с управлението на EUREKA/програмата Eurostars и отговарят за популяризиране на програмата Eurostars-2 в участващите държави) в участващите държави. Комисията има право да изпрати свои представители на заседанията на консултативната група като наблюдатели. Заседанията на консултативната група се председателстват от ESE.

Консултативната група консултира ESE, както и ГВР на Eurostars-2 относно организацията за изпълнението на Eurostars-2.4. Националните органи за финансиране отговарят за управлението на финансовата помощ за националните участници.

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

1.2. Съответни области на политиката в рамката на УД/БД

1.3. Естество на предложението/инициативата

1.4. Цели

1.5. Мотиви за предложението/инициативата

1.6. Срок на действие и финансово отражение

1.7. Предвидени методи на управление2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

2.2. Система за управление и контрол

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2. Очаквано отражение върху разходите

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

3.3. Очаквано отражение върху приходитеЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

Участие на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност.1.2. Съответни области на политиката в структурата на УД/БД33

Научни изследвания и технологично развитие:

„Хоризонт 2020“ (H2020) — Водещи позиции в промишлеността — Иновации в МСП

1.3. Естество на предложението/инициативата

 Предложението/инициативата е във връзка с ново действие

 Предложението/инициативата е във връзка с ново действие вследствие на пилотен проект/подготвително действие34

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност

 Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към ново действие

1.4. Цели

1.4.1. Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Общата цел на настоящото законодателно предложение е да се стимулира европейският икономически растеж и създаването на работни места чрез повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП), извършващи научноизследователска дейност, като по този начин се допринася за „Европа 2020“.

Това ще се постигне чрез:

1. насърчаване на пазарноориентирани транснационални научноизследователски дейности без тематични ограничения на МСП, извършващи научноизследователска дейност, която води до нови или подобрени продукти, процеси и услуги на пазара;

2. принос за завършване на Европейското научноизследователско пространство (ERA) и за повишаване на достъпността, ефективността и ефикасността на публичното финансиране за МСП, извършващи научноизследователска дейност в Европа, чрез съгласуване, хармонизиране и синхронизиране на националните механизми за финансиране.

1.4.2. Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Конкретна цел № 3.1 за иновации в малките и средните предприятия

Конкретната цел на „Иновации в малките и средните предприятия“ по приоритета „Водещи позиции в промишлеността“ е да се стимулира растежа посредством повишаване на равнището на иновациите в МСП, като се обхванат техните различни потребности от иновации за целия иновационен цикъл за всички видове иновации и по този начин се създадат по-бързо разрастващи се МСП с международна дейност

Съвместната програма Eurostars-2 ще обедини източници на Съюза, национални и частни източници за финансово подпомагане на пазарноориентирана научноизследователска дейност, осъществявана по транснационални проекти, предприемани и водени от МСП, извършващи научноизследователска дейност.

Във връзка с тази конкретна цел се създава и изпълнява Eurostars-2, основен резултат от която са проекти за НИРД, водени от МСП, извършващи научноизследователска дейност.Съответна дейност във връзка с УД/БД: 08 — Научни изследвания и иновации

1.4.3. Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите / целевите групи.

Предприятията, участващи в проекти на Eurostars, следва да са в състояние да разработят нови продукти, процеси и услуги, и значително да повишат конкурентоспособността си на европейския и световния пазар.

Очакваното въздействие (отчетено средно три години след приключването на проектите на Eurostars) от 1 млн. евро обществено финансиране е увеличение на оборота с 10 млн. евро, създаване на средно 25 работни места и пускане на 3 нови или подобрени продукти, процеси или услуги на пазара.

1.4.4. Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Показателите за резултатите и въздействието, определени за конкретната цел „Иновации в МСП“ на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации, се наблюдават и ежегодно докладват на Комисията от специалната изпълнителна структура.

Показателите за резултатите и въздействието, определени за конкретната цел „Иновации в МСП“ на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации, се наблюдават и ежегодно докладват на Комисията от специалната изпълнителна структура.

Основният показател е „дял на участващите МСП, осъществяващи нововъведения за предприятието или пазара през периода на проекта плюс 3 години“. Целта е 50 %.

Други показатели, които евентуално ще бъдат доуточнени и допълнени в споразумението за делегиране между Комисията и ESE, ще се отнасят до:

инвестиции и съфинансиране на съвместната програма Eurostars от участващите държави ефективност на програмата (по време до получаването на резултатите от оценката); постигнат напредък към интеграцията на националните програми (включително срокове за отпускане на безвъзмездни средства); управленска интеграция (включително въвеждане на единна система за докладване и централно оценяване) и финансова интеграция (като класираните на първите 50 места проекти на Eurostars винаги се финансират и се извършва стандартна проверка на финансовата жизнеспособност).1.5. Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1. Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

Eurostars-2 е продължение на Eurostars и е изпълнявана по направленията, указани в препоръките от междинната оценка.

Вноската на ЕС е необходима за създаването и функционирането на Eurostars-2, за да се създаде възможност за съфинансиране на дейностите с участващите държави. Вноската на ЕС ще бъде използвана по-специално за съфинансиране на участници в избраните проекти на Eurostars-2 след провеждането на открити конкурси въз основа на покани за представяне на предложения .

1.5.2. Добавена стойност от намесата на ЕС

Участието на ЕС ще допринесе за продължаване на правна рамка, в която средства на ЕС и национално финансиране се комбинират по обща стратегия, за да се стимулират транснационални съвместни проекти за НИРД и иновации, които са от полза за МСП, извършващи научноизследователска дейност. По-специално, участието на ЕС ще стимулира участващите в Eurostars държави допълнително да хармонизират и съгласуват националните програми (правила и процедури), в съответствие с Европейското изследователско пространство и ще насърчава за увеличаване на националните и промишлените инвестиции в НИРД и иновационни дейности във всички области на науката и технологиите, като по този начин се допринася за постигането на целите на „Европа 2020“ и за облагодетелстване на МСП, извършващи научноизследователска дейност, с голям потенциал за растеж, които могат да се превърнат в големите европейски предприятия на утрешния ден.1.5.3. Изводи от подобен опит в миналото

В междинната оценка, извършена през 2010 г., се заключава, че Eurostars съответства на целите на стратегията „Европа 2020“, допълва уместно възможностите за транснационално сътрудничество, предлагани на МСП по Седмата рамкова програма (7РП), и е привлекателна за целевата група, така че поради тези причини е целесъобразно да се обмисли нейното продължаване след 2013 г.

Наред с другото, бяха направени следните препоръки за подобрения: участващите държави и Съюза да предоставят достатъчно средства за финансиране на максимален брой класирани на челни места научноизследователски проекти; да продължи рационализирането и хармонизирането на процесите на изпълнение и на правилата за финансиране на национално равнище; да се подобри качеството на оценките и спазването на кратки срокове за договаряне да остане приоритет.

Тези поуки бяха взети изцяло предвид при разработването на Eurostars-2.1.5.4. Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

В „Хоризонт 2020“ се предвиждат редица инструменти за подкрепа на МСП, наред с Eurostars-2: инструментът за МСП, инструментите за достъп до финансиране и възможността за МСП да участват чрез по-традиционните проекти за съвместна дейност.

Eurostars-2 се различава от горепосочените инициативи и в същото време ги допълва.

Макар че всеки един от тези инструменти отговаря на специфични нужди на определен вид МСП, като ги подкрепя в различните етапи на развитие на техните изследователски/бизнес идеи (висока степен на технологична готовност за инструментите за МСП, а за финансовите инструменти — необходимост по-скоро от заеми/собствен капитал отколкото от безвъзмездни средства), нито един от тях не е специално предназначен за транснационални МСП, извършващи научноизследователска дейност, и нито един от тях не допринася за интеграцията и хармонизирането на националните програми, както прави това Eurostars-2 чрез използването на член 185 от ДФЕС.1.6. Срок на действие и финансово отражение

 Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

•  Предложението/инициативата е в сила от 1.1.2014 г. до 31.12.2020 г. за бюджетни кредити за поети задължения и от 2014 до 2024 г. за бюджетни кредити за плащания

•  Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

 Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

• Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

• последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7. Предвидени методи на управление35

Пряко централизирано управление от Комисията

Непряко централизирано управление чрез делегиране на задачи по изпълнението на:

•  изпълнителни агенции

•  органи, създадени от Общностите36

•  национални органи от публичния сектор/организации, предоставящи обществени услуги

•  лица, натоварени с изпълнението на специфични дейности по силата на дял V от Договора за Европейския съюз и посочени в съответния основен акт по смисъла на член 49 от Финансовия регламент

Споделено управление с държавите членки

Децентрализирано управление с трети държави

Съвместно управление с международни организации (да се уточни)Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Финансовата вноска на ЕС в съвместната програма ще се изплаща на специалната изпълнителна структура, действаща от името на участващите държави. Специалната изпълнителна структура ще ръководи Eurostars-2 и ще получава, разпределя и наблюдава финансовата вноска на ЕС. Структурата, определена от участващите държави, е секретариатът на EUREKA. Управленската структура е описана по-подробно в приложение III към решението.

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

В съответствие с програмата „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации, изпълнението на програма Eurostars-2 се наблюдава и ежегодно се докладва на Комисията от специалната изпълнителна структура.

Междинна оценка ще бъде проведена след три години дейност с помощта на независими експерти. Окончателна оценка ще се извърши от външни експерти в края на програмата. Комисията ще представи резултатите пред Европейския парламент и Съвета.

2.2. Система за управление и контрол

2.2.1. Установени рискове

1. Ключовите рискове се отнасят до капацитета на специалната изпълнителна структура, която ще управлява финансовото участие на Съюза, и ефективното наблюдение на националните агенции, участващи в ежедневното функциониране на програмата

2. Както и при други програми с голямо участие на МСП, съществува риск от евентуални финансови загуби поради специфичната целева група на Eurostars-2 (МСП) и подхода за непряко централизирано управление.

3. Трети риск се отнася до способността на участващите държави действително да плащат своите вноски по програмата.2.2.2. Предвидени методи на контрол

Риск 1 се ограничава от факта, че ЕС, представляван от Комисията, е пълноправен член на управленската структура на EUREKA, упражняваща надзор върху специалната изпълнителна структура за всички въпроси, свързани с EUREKA.

За ограничаването на риск 2, както е посочено в член 13, при изпълнението на програмата Eurostars-2 участващите държави предприемат законодателни, регулаторни, административни или други мерки, необходими за защитата на финансовите интереси на Съюза. По-специално, участващите държави предприемат необходимите мерки, за да осигурят пълното възстановяване на всички суми, дължими на Съюза.

Относно рискове 1 и 2 вж. също глава 2.3.

По отношение на риск 3 вноската на Съюза ще бъде превеждана на бенефициерите на финансова помощ чрез агенциите за финансиране на участващите държави едва когато се представи доказателство, че вноската от съответната държава действително вече е изплатена на бенефициера.

Освен това вноската на Съюза не може да надвишава една трета от вноските на държавите членки, а подкрепата на ЕС за административните разходи не може да надвишава 2 % от общото участие на ЕС.

Решение за допълнителни мерки за ограничаване на рисковете ще бъде взето в рамките на споразумението за делегиране между ЕС и ESE и на двустранното споразумение между ESE и националните органи за финансиране.

2.2.3. Разходи за контрола и ползи от него и вероятен процент на нарушенията

Системата за контрол върху изпълнението на програмата ще бъде създадена така, че да осигури убедителни гаранции за постигането на подходящо управление на рисковете, свързани с ефикасността и ефективността на нейното функциониране, както и за законността и правомерността на основните операции, като се отчита специалният характер на Eurostars-2 като партньорство в рамките на публичния сектор. В рамките на системата за контрол трябва да се постигне баланс между доверието и контрола, като се вземат предвид административните и другите разходи за проверки на всички равнища — особено за участниците, така че тя да допринесе максимално за постигане на целите на рамковата програма „Хоризонт 2020“.2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

В член 6 от решението за създаване на Eurostars-2 се посочва, че финансовото участие на Съюза зависи от това дали ESE спазва изискванията за докладване, установени в член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Съгласно член 11 Комисията може да прекрати, да ограничи или временно да отмени своето участие.

Споразумението за делегиране на правомощия, което предстои да бъде сключено между Комисията и ESE в съответствие с член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, ще съдържа разпоредба, според която Комисията ще упражнява надзор върху дейностите на ESE, по-специално като извършва одити.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница